Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 9/2005 - 21.12.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu
04Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006
05Uzavření budoucích darovacích smluv na převod komunikací a pozemků v k. ú. Milešín, Vidonín a Heřmanov
06Darování pozemků v k. ú. Vysoká u Havlíčkova Brodu a obci Vysoká
07Darování pozemků v k. ú. a obci Sedletín - změna usnesení
08Darování pozemků v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory
09Výkup pozemků pro stavbu "II/360 Štěpánovice - Jaroměřice n. R., křižovatka Vacenovice - 1.etapa"
10Nabytí pozemků pro stavbu "Silnice II/405 Jihlava - Příseka"
11Prodej pozemku v k. ú a obci Kožichovice
12Výkup pozemků v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň
13Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Lidmaň
14Darování pozemků v k. ú. a obci Kalhov
15Prodej pozemků v k. ú. a obci Kožlí
16Majetkoprávní příprava stavby "II/150 Vilémovice - Pavlíkov"
17Majetkoprávní příprava stavby "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace příprava, obchvat obce Oslavička
18Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
19Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2006
20Návrh na provedení rozpočtového opatření - financování projektu Budování rozvojového partnerství v roce 2006
21Návrh na řešení postupu při poskytování členského příspěvku RRAV
22Profil kraje Vysočina - prosinec 2005
23Program rozvoje kraje Vysočina - programová část
24Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2006 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
25Smlouva o partnerství pro projekt "Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs"
26Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV za kraj Vysočina
27Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006
28Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
29Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
30Náhrada výdělku
31Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1, dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z
32Uvedení systému škol poskytujících vzdělávání dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich označování do souladu s právními předpisy
33Dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA
34Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 11. 2005
35Grantové schéma 3.2 SROP
35upr1Grantové schéma 3.2 SROP
36Návrh na změnu části usnesení a poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek
37Návrh na úpravu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem Vysočina
38Zdravotní plán kraje Vysočina
39Fond Vysočiny - grantový program Veřejně přístupný internet II
40Fond Vysočiny - grantový program GIS V
41Fond Vysočiny - grantový program "Nevyužívané památky"
42Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006
43Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina
44Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2006
45Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Dotace v rámci Rozvojového programu MŠMT ČR Koncepce péče o nadané žáky ve školských poradenských zařízeních
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz