Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 8/2006 - 07.11.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu
04Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci v projektu "M ( M - Mentoring a Magistrát"
05Návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2006 - Příspěvek na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí
06Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Číchov na zhotovení studie proveditelnosti na opravu mostu
07Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na jednotky SDH obcí
08Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - září 2006
09Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2006 - snížení rozpočtu kapitol
10Žádost obce Dolní Heřmanice o poskytnutí finanční výpomoci
11Darování pozemků v k. ú. a obci Kamenná Lhota
12Darování pozemku v k. ú. a obci Horní Dubenky
13Koupě pozemků v k. ú. a obci Vyklantice
14Darování pozemků v k. ú. a obci Vyklantice
15Prodej pozemků v k. ú. a obci Buřenice
16Koupě pozemku v k. ú. a obci Buřenice
17Koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
18Koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
19Koupě pozemku v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň
20Darování pozemků v k. ú. a v obci Rapotice
21Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Třebíč
22Prodej pozemku v k. ú. a obci Jemnice
23Darování pozemků v k. ú. a obci Bačice
24Majetkoprávní vypořádání pozemků a staveb v k. ú. Nové Veselí po ukončení stavby rekonstrukce silnice II/353 Nové Veselí - Bohdalov a změna rozsahu nemovitého majetku ve správě Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou
25Koupě pozemků v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou
26Koupě pozemku v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
27Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Nová Ves u Nového Města na Moravě
28Prodej a darování částí pozemku v k. ú. a obci Jihlava
29Nabytí pozemků zastavěných stavbou "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace", obchvat obce Oslavička I. a II. etapa
30Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice"
31Změna usnesení 0539/09/2005/ZK - výkup pozemků v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou
32Změna usnesení 0203/03/2006/ZK - prodej v k. ú. a obci Stáj
33Změna usnesení 0212/03/2006/ZK - vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Třebíč
34Změna usnesení 0399/07/2006/ZK - koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
35Zrušení usnesení 0279/04/2006/ZK a schválení bezúplatného nabytí pozemků
36Příslib poskytnutí dotací na akce podpořené Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů)
37Fond Vysočiny - změna alokace FV pro rok 2006
38Žádost obce Strážek o finanční prostředky na opravy místních komunikací, které byly poškozeny povodní v březnu 2006
39Žádost obce Strážek o finanční prostředky na opravy místních komunikací a kanalizace, které byly poškozeny povodní v červnu 2006
40Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
41Sloučení příspěvkových organizací na úseku správy a údržby silnic kraje Vysočina
42Nemocnice Jihlava - žádost o finanční prostředky z grantu EHP/Norsko
43Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2007
44Výpověď smlouvy o poskytnutí podpory na akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2945
45Návrh na zvýšení podpory projektu reg. č. CZ.04.1.05/4.3.63.2/2965
46Hodnocení akcí v rámci 3. výzvy Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
47Informace o přípravách společných prostor pro reprezentace krajů v Bruselu - "Czech Point" - česká mise
48Informace o vypracování projektu Technické pomoci pro program INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko pro období 2004 - 2006
49Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006 - rozhodnutí o poskytnut
50Návrh na vyhlášení soutěže o návrh značky (logotypu) "Zdravý kraj Vysočina"
51Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozvojový program ve vzdělávání Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2006
52Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace městu Jihlava v rámci "Programu MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2006 - I. kolo"
53Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace pro sportovní gymnázium
54Změna ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací
55Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - výsledky 3. výzvy
56Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2006 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2006
57Změny ve školském rejstříku
58Úpravy sítě škol a školských zařízení
59Návrh na rozpočtové opatření - Cena pro nejlepší český dokumentární film Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2006
60Prodej nemovitého a movitého majetku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
61Návrh na provedení rozpočtového opatření - ukončení projektu ROWANet
62FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečnost ICT II
63FOND VYSOČINY - grantový program Metropolitní sítě VI
64FOND VYSOČINY - grantový program "REGIONÁLNÍ KULTURA VI."
65Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za politický klub ODS
66Rezignace člena zastupitelstva kraje
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz