Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 8/2005 - 29.11.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Rezignace člena zastupitelstva kraje
03Zvolení člena Rady kraje Vysočina
04Poskytnutí měsíční odměny podle § 50 odst. 5 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů panu Ing. Františku Dohnalovi
05Zpráva o činnosti rady kraje
06Informace o činnosti krajského úřadu
07Žádost o finanční podporu rozvojové aktivity SK Nové Město na Moravě
08Žádosti o finanční podporu při zavádění technologie GPS
09Žádost obce Strážek o finanční příspěvek na stabilizace svahu a zpevnění koryta potoka Bobrůvka v obci
10Žádost obce Kojčice o finanční pomoc po povodni ze dne 23. května 2005
11Rozdělení státní účelové dotace obcím na jednotky SDH obcí za rok 2005
12Žádost obce Žirov o finanční pomoc po povodních v roce 2005
13Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - snížení rozpočtu kapitol
14Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - říjen 2005
15Modelové ověření územně analytických podkladů na území ORP Chotěboř
16Prodej a koupě pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
17Prodej pozemku v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic a obci Zvěrkovice
18Výkup pozemků v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň
19Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic a obci Zvěrkovice
20Předání majetku do správy příspěvkové organizace Speciální školy Třebíč
21Převod pozemku a silnice III/36047 v k. ú. Kozlov u Křižanova a obci Kozlov
22Výkupy pozemků v k. ú. Chvojnov
23Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Želetava
24Výkup pozemků v k. ú. a obci Kožichovice
25Prodej pozemku v k. ú. a obci Želiv
26Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Lidmaň
27Darování pozemků obci Krahulov
28Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Kožlí a v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
29Nabytí spoluvlastnického podílu pozemku v k. ú. a obci Chotěboř
30Prodej budovy v k. ú. a obci Chrudim
31Uznání vlastnického práva města Třebíč
32Koupě pozemku v k. ú. a obci Jihlava
33Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací s obcemi Kyjov a Bohdalov
34Návrh na provedení rozpočtového opatření, zrušení usnesení
35Dotace městu Náměšť nad Oslavou
36Dotace městu Počátky
37Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Štěměchy
38Výkup pozemku v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
39Výkup pozemků v k. ú. Bor u Nedvědice a obci Sejřek
40Nabídka bezplatného převodu pozemku v k.ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
41Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - vymezení nemovitého majetku předaného do správy
42Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - návrh na změnu
43Poskytnutí dotace ze zvláštního účtu kraje Vysočina na předsanační práce u skládky průmyslových odpadů v k.ú. Nový Rychnov
44Příslib poskytnutí dotace ze zvláštního účtu kraje Vysočina Městu Humpolec na 1. etapu sanace staré ekologické zátěže bývalého závodu Humpoleckých strojíren
45Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Dotace na sportovní gymnázium
46Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2005
47Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1
48Poskytnutí finančního příspěvku - Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles
49Změny ve školském rejstříku
50Darování movitého majetku kraje
51Návrh dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku kultury
52Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Pedagogicko - psychologická poradna, Žďár nad Sázavou, Veselská 35
53Investiční záměr do Operačního programu Průmysl a podnikání
54Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
55Podání žádosti na MPSV pro rok 2006
56Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních služeb na realizaci investic
57Návrh na poskytnutí dotace Oblastní charitě Třebíč
58Změna zástupce Kraje Vysočina v Regionální radě Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod
59POVV 2005 - žádost obce Nová Říše o převod dotace
60Návrh na provedení rozpočtového opatření - příspěvek Asociaci krajů ČR
61Návrh na rozdělení zůstatku v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2005
62Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2006
63Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí finanční podpory nositelům projektů nadregionálních cyklotras
64FOND VYSOČINY - Grantový program "REGIONÁLNÍ KULTURA V."
65FOND VYSOČINY - Grantový program "Krajina Vysočiny 2005"
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz