Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 6/2009 - 10.11.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Stanovení termínů jednání na I. pololetí 2010
05Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost jednotek požární ochrany
06Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2009
07Zrušení usnesení zastupitelstva kraje a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Zlatá lyže - FIS Continental Cup 2010
08Projekty na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na nemocniční infrastrukturu v kraji Vysočina
09Informace o LSPP za období do 30. 9. 2009
10Návrh na úpravu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem
11Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - září 2009
12Návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů
13Navýšení úvěrového rámce kontokorentního úvěru
14Žádost Vysoké školy polytechnické Jihlava
15Prodej pozemku v k. ú. Světlice a obci Humpolec
16Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Domamil
17Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
18Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Humpolec
19Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí
20Darování pozemků v k. ú. a obci Hořepník
21Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Strážek
22Nabytí technického zhodnocení silnice II/602 - k.ú. a obec Jihlava
23Prodej pozemku v k. ú. a obci Krásná Hora
24Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Batouchovice a obci Bochovice
25Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Havlíčkova Borová
26Darování pozemků v k. ú. a obci Nimpšov
27Nabytí pozemku v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
28Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Těchobuz
29Nabytí pozemků zastavěných silnicí III/35431 v k.ú. Kyjov u Černé, obec Kyjov
30Nabytí pozemků darem v k. ú. Proseč u Humpolce a obci Proseč
31Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
32Převzetí vyřazovaného úseku silnice I/34 na území městyse Božejov
33Majetkoprávní vypořádání pozemků a stavby v k.ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou, obec Chlístov
34Přijetí daru pozemku v katastrálním území a obci Přibyslav
35Prodej pozemku v k. ú. a obci Moravec
36Změna usnesení zastupitelstva kraje 0464/07/2007/ZK ve znění usnesení 0202/03/2009/ZK
37Uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě na nabytí pozemků pro stavbu II/351, II/350, III/3507 Polná - Slavětín, 1. stavba
38Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné
39Majetkoprávní příprava odstranění dopravní závady na silnici III/3507 v Havlíčkově Borové
40Majetkoprávní příprava staveb II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-029 a II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-031
41Darování nemovitostí - k. ú. Jihlava
42Nabytí pozemků pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
43Majetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka, změna usnesení
44Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice , změna usnesení
45Výkup pozemků v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
46Předání pozemku v k. ú. a obci Humpolec k hospodaření příspěvkové organizaci kraje Vysočina s názvem Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
47Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
48Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu
49Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách - k. ú. Červená Řečice a Popelištná, obec Červená Řečice
50Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. a obci Telč
51Změna platnosti a účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené na budoucí převod nemovitostí v Havlíčkově Brodě
52Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
53Dodatek smlouvy o bezúplatném převodu pozemků ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
54Prohlášení zastupitelstva kraje k žádosti o bezúplatný převod pozemků ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
55Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v letech 2007-2009
56Záměr výstavby konferenčního centra kraje
57Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče
58Projekt - Kvalita 09
59Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
60Projekt Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť - smlouva o partnerství s finanční spoluúčastí
61Návrh na rozpočtová opatření na zvláštních účtech grantových schémat
62Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření
63Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
64Projekt ADD ME! - mezipartnerská smlouva
65Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina - informace o 3. kole
66Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina - změna rozpočtu projektu
67Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2009
68Změny ve školském rejstříku
69Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - žádost o investiční dotaci na dofinancování modernizace atletického stadionu v Bystřici nad Pernštejnem
70Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovním mistrovství
71Doplnění Smlouvy o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
72Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
73Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústav sociální péče Jinošov a Ústav sociální péče Ledeč nad Sázavou
74Návrh na poskytnutí dotace pro Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
75Podpora hospicové péče - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
76Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
77Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
78Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na drobnou vodohospodářskou ekologickou akci z rozpočtu kraje Vysočina
79Poskytnutí dotací na akce, na které byla podána žádost o podporu na Ministerstvu zemědělství v rámci programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II - 2. část
80Schválení konečných návrhů plánů oblastí povodí pro území kraje Vysočina
81Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou
82Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina - 3. kolo
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz