Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 4/2009 - 16.06.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2009 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
05Uvolnění člena Zastupitelstva kraje Vysočina pro výkon funkce předsedy Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
06Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
07Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
08Návrh Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na udělení medailí kraje Vysočina pro rok 2009
09Stanovení termínů jednání na II. pololetí 2009
10Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
112. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
12Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2008
13Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2010 až 2012
14Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
15Darování pozemků v k. ú. a obci Okarec
16Darování pozemků v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod
17Darování pozemků v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
18Darování pozemku v k. ú. a obci Brzkov
19Převod pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
20Darování pozemku v k. ú. Bílek a obci Chotěboř
21Koupě nemovitostí v k.ú. a obci Herálec
22Vzájemné darování pozemků v katastrálním území a obci Přibyslav
23Vzájemné darování pozemků v k.ú. Sedlice i Želivi, obec Sedlice
24Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Častohostice
25Darování pozemku v k. ú. a obci Líšná
26Vzájemné darování pozemků v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov - zrušení usnesení 0328/05/2009/ZK a nové rozhodnutí
27Výkup pozemku v k. ú. Kouty u Bojiště
28Změna usnesení 0078/02/2009/ZK - k.ú. Golčův Jeníkov
29Vzdání se předkupního práva - k. ú. Ostrov nad Oslavou
30Nabytí pozemku do vlastnictví kraje - k.ú. a obec Jihlava
31Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
32Nabytí pozemku pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
33Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
34Nabytí pozemků pro akci II/388 Bobrová - Zvole
35II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - zřízení předkupního práva k nabývaným pozemkům
36Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna usnesení zastupitelstva kraje
37Nabytí nemovitostí pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov , změna usnesení 0225/04/2008/ZK
38Stavba I/19 Kámen obchvat - budoucí uspořádání silniční sítě po realizaci stavby
39Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a krajem Vysočina na převzetí vyřazovaného úseku silnice I/34 na území městyse Božejov
40Poskytnutí investiční dotace městu Velké Meziříčí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
40upr1Poskytnutí investiční dotace městu Velké Meziříčí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
41Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
42Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemky pro realizaci projektu kraje Vysočina Vědeckotechnologický park Jihlava 2
43Návrh na provedení rozpočtového opatření - zvýšení nákladů na zimní údržbu a škody po zimě v roce 2009
44Rozdělení projektu II/360 Třebíč - Velké Meziříčí, zbývající úseky
45Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013, třetí etapa příprava projektů pro období 2010-2013
46Změna usnesení č. 0487/07/2008/ZK o rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2009 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
47Návrh na poskytnutí půjčky na předfinancování projektu ENERGY FUTURE
48Vědeckotechnologický park Jihlava a Vědeckotechnologický park Jihlava 2
49Návrh na odprodej pohledávky za příjemcem podpory z Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina Společného regionálního operačního programu
50Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
51Návrh na udělení ceny Vesnice Vysočiny
52Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2009
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání
54Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. etapy rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků
55Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
56Smlouva o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
57Financování stavebních úprav pro zavedení oboru Energetika ve Střední průmyslové škole Třebíč
58Změny ve školském rejstříku
59Movitý majetek ve vlastnictví kraje Vysočina
59upr1Movitý majetek ve vlastnictví kraje Vysočina
60Projekt Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina s návazností na Technologické centrum kraje Vysočina - spolufinancovaný OP LZZ
611. kolo vyhodnocení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina
62Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za kraj Vysočina
63Půjčka na přípravu projektu do Operačního programu životního prostředí Stanici Pavlov, o. p. s. na výkupy pozemků a nemovitostí a rekonstrukci stanice - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostřední
64Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
65Příslib poskytnutí dotací na akce podpořené Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II
66Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
67Změna Statutu účelového fondu Vysočiny
68Projektové záměry do výzvy Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 a oblast podpory 2.1
69Změna ve zřizovací listině Vysočina Tourism, příspěvková organizace
70Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009
71Odvolání a jmenování člena Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
72Dohoda o financování rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2010
73Informace o probíhajícím řízení před Nejvyšším správním soudem
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz