Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 2/2014 - 01.04.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2013 - II. část
05Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Hradci Králové
06Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2014
07Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
08Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
09Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina na požární ochranu v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření
10Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
11Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
12Poskytnutí daru na financování výzkumného projektu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
13Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 - žádost o změnu v projektu
14Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 - žádost o změnu v projektu
15Změna zřizovací listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
16Změna zřizovací listiny Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
17Smlouva o ručení k úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
18Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - rozdělení peněžních prostředků z přebytku rozpočtu za rok 2013 a vrácených půjček mezi nemocnice zřizované Krajem Vysočina
19Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
20Odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
21Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2013
22Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, vratka provozní dotace
23Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Chotěboř pro společné zadání veřejné zakázky na služby III/34529 Chotěboř - ul. 5. května
24Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
25Dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 11. stavba
26Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1
27Veřejná zakázka na stavební práce: II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
28Smlouva o spolupráci mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
30Smlouva o poskytnutí prostředků ERDF na projekt II/408 Jemnice - Dobrá Voda
31Veřejná zakázka na stavební práce: II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1
32Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Náměšť nad Oslavou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce Okružní křižovatka sil. I/23 a sil. III/3906 Náměšť nad Oslavou
33Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Cidlina pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/41011 Bítovánky - Cidlina
34Darování částí pozemku v k. ú. a obci Studnice
35Prodej pozemků v k. ú. Chotěboř
36Majetkoprávní vypořádání pozemku v rámci stavby II/405 Zašovice průtah
37Darování pozemku v k. ú. Čenkov u Třešti a obci Třešť
38Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Kouty u Třebíče a obci Kouty
39Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/39013 k. ú. Hodov
40Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú Nová Ves u Třebíče
41Výkup pozemků v k. ú. Havlíčkova Borová
42Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/35112 Okřešice - průjezdní úsek
43Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/404 k. ú. Luka nad Jihlavou
44Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení 0100/02/2010/ZK
45Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0341/05/2008/ZK
46Výkup pozemků v k. ú. a obci Skřinářov
47Prodej pozemku v k. ú. a obci Rácovice
48Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Louka u Jemnice
49Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v k. ú. a obci Křižanov pro akci Transformace ÚSP Křižanov II
50Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Český Herálec
51Darování pozemku zastavěného chodníkem v k. ú. Kozlov u Křižanova
52Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34521 k. ú. Vestecká Lhotka
53Koupě pozemků v k. ú. Lhotka u Humpolce a obci Humpolec
54Koupě pozemku v k. ú. a obci Měřín
55Výkup pozemků v k. ú. a obci Milešín
56Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
57Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Velký Beranov
58Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. a obci Horní Cerekev
59Majetkové vypořádání pozemků - k. ú. Polná
60Dodatek Zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
61Dodatek Zřizovací listiny Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
62Koupě pozemků v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice
63Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/407 v průjezdním úseku městyse Nová Říše
64Koupě pozemku v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba
65Odůvodnění veřejných zakázek zadávaných v rámci projektu Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz
66Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/36042 Mirošov - most ev.č. 36042-3
67Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/35411 v průjezdním úseku obce Křižánky
68Výkup pozemků v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves
69Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou
70Vypořádání pozemků po dokončení stavby - k. ú. Přibyslav
71Majetkoprávní vypořádání po stavbě - k. ú. Město Žďár
72Rezignace a volba člena a předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KDU-ČSL
73Návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
74Smlouvy o zápůjčce v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
75Aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina
76Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
77Poskytnutí dotací obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
78Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
79Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
80Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2014
81Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 2014
82Změny ve školském rejstříku
83Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok
84Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
85Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež - schválení navržených podpor
86Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
87Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2014
88Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2014
89Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2012/2013 a kalendářní rok 2013
90Poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní hokejové školy 2014 (IIHS 2014 Finsko) - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
91Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
92Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
93Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí půjčky pro Vysočinu Education na projekty IB KSP a EDU.REGION
94Projekt Od myšlenky k výrobku - předfinancování a spolufinancování
95Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství
96Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
97Jmenování člena správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s.
98Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na realizaci památníku sv. Zdislavy v Křižanově
99Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
100Projekt hrad Kámen - Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen pro účely návštěvnického centra
101Dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
102Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
103Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
104Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace v oblasti neprofesionálního umění
105Projektová žádost Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace do Operačního programu Cíl 3 Evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
106Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura na rok 2014
107Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
108Návrh na úpravu zřizovacích listin Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace a Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
109Návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věcí
110FOND VYSOČINY - grantový program Regionální kultura 2014
111FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2014
112FOND VYSOČINY - grantový program Inovační vouchery 2014
113FOND VYSOČINY - grantový program Prodejny regionálních produktů 2014
114Darování pozemku v k. ú. Nová Ves u Heřmanova a obci Nová Ves
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz