Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 2/2009 - 10.03.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu
04Rozpočtové opatření
05Návrh na předložení zákonodárné iniciativy
06Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2009
07Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina na požární ochranu v roce 2009 - návrh na provedení rozpočtového opatření
08Návrh na udělení ceny kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile kraje Vysočina
09Podpora legislativních návrhů
10Zákonodárná iniciativa k novele zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
11Návrh na úpravu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem
12Projekty na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na nemocniční infrastrukturu v kraji Vysočina
13Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - prosinec 2008
14Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. a obci Golčův Jeníkov
15Dodatek č. 308 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
16Darování pozemků v k. ú. a obci Hrotovice
17Darování pozemků v k. ú. a obci Dubovice
18Darování pozemků v k. ú. a obci Křižanov
19Darování pozemků v k. ú. a obci Libkova Voda
20Darování pozemků v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou
21Darování pozemků v k. ú. Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava
22Darování pozemků v k. ú. Střemchoví, obec Dolní Loučky
23Vzájemné darování pozemků v k. ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou a obci Vilémovice
24Majetkoprávní vypořádání stavby III/03821 Havlíčkův Brod Lidická - Havířská, 1. a 2. stavba
25Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM a Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
26Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek - změna usnesení zastupitelstva kraje
27Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna usnesení zastupitelstva kraje
28Majetkoprávní vypořádání stavby II/387 Štěpánov nad Svratkou most ev. č. 387-007, změna usnesení
29Nabytí nemovitosti v k. ú. Brtnický Číchov, obec Číchov
30Majetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka
31Změna usnesení 0539/09/2005/ZK ve znění usnesení, 0510/08/2006/ZK, 0569/09/2006/ZK, 0333/05/2007/ZK, 0027/01/2008/ZK, 0079/02/2008/ZK a 0475/07/2008/ZK
32Změna usnesení 0336/05/2007/ZK a 0349/05/2008/ZK
33Beúplatné nabytí stavebních objektů v k.ú. Město Žďár do vlastnictví kraje Vysočina
34Darování pozemků v k. ú. a obci Budkov
35Vložení majetku do správy příspěkové orgnizace
36Prodej pozemku v k. ú. Humpolec
37Schválení dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví - k. ú. Bitětice
38Žádost o uzavření dodatků ke kupním smlouvám na doplatky kupních cen za vykupované pozemky v k. ú. Volichov a obci Krásná Hora
39Žádosti do ROP Jihovýchod na nové projekty z oblasti dopravní infrastruktury
40Smlouva o společném postupu zadavatelů s krajem Vysočina a městem Počátky Smlouva o společném postupu zadavatelů s krajem Vysočina a městysem Nová Cerekev
41Darování projektové dokumentace městem Velké Meziříčí - dodatek č. 1
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na dětská dopravní hřiště
43Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2009
44Projekt - SPINEUROPE - Science and technology Parks for Innovation in central EUROPE
45Zajištění usnesení Zastupitelstva kraje o financování projektu Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech
46Regionální Centrum Excelence ARCchip Telč - specializovaný útvar Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky - smlouva o partnerství
47Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
48Profil kraje Vysočina - březen 2009
49Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
50Nominace zástupce kraje Vysočina do orgánů NSZM ČR
51Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
52Poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v kraji Vysočina na kalendářní rok 2009
53Spolupráce kraje Vysočina s Dolním Rakouskem v rámci projektu v Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 v projektu rodinné pasy
54Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
55Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
56Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
57Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření
58Partnerství a spoluúčast kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
59Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2009 - návrh na provedení rozpočtového opatření
60Změny ve školském rejstříku
61Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
62Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kva
63Učebny mechatroniky ve středních školách
64Projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých
65Prodloužení smlouvy s Vysokou školou polytechnickou Jihlava
66Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi
67Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol
68Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků
69Změna ve zřizovací listině příspěvkové organizace
70Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2007/2008 a kalendářní rok 2008
71Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
72Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na republikovou soutěž MŠMT
73Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu -šachy, basketbal, stolní tenis, házená - návrh na provedení rozpočtového opatření
74Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - lední hokej - návrh na provedení rozpočtového opatření
75Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - fotbal, volejbal, plavání, lyžování, orientační běh - návrh na provedení rozpočtového opatření
76Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina
77FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj vesnice 2009
78FOND VYSOČINY - Grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2009
79Fond Vysočiny - Grantový program Čistá voda 2009 - výzva k předkládání projektů
80FOND VYSOČINY - grantový program Popularizace a vzdělávání v oblasti ICT II - 2009
81FOND VYSOČINY - grantový program Metropolitní sítě X - 2009
82Fond Vysočiny - grantový program Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2009
83FOND VYSOČINY - grantový program Krajina Vysočiny 2009
84Plán činnosti Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na rok 2009
85Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009
86Rezignace a volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za politický klub ODS
87Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009
88Jednací řád výborů Zastupitelstva kraje Vysočina
89Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009
90Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. Střelecká a k. ú. Dobronín
91Návrh na vyhlášení grantového programu Mezinárodní projekty 2009
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz