Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 5/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 5/2009, které se konalo dne 3. 2. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 3/2009 a č. 4/2009
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 3. 2. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost L. Joukla a pozdější příchod M. Hyského.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 3/2009 a č. 4/2009
 2. Darování pozemků v k. ú. a obci Libkova Voda
 3. Darování pozemku v k. ú. a obci Pikárec
 4. Darování pozemků v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou
 5. Souhlas se stavbou, převodem pozemků v k. ú. a obci Třešť
 6. Darování pozemků v k. ú. a obci Dubovice
 7. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. a obci Golčův Jeníkov
 8. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. tříd - požadavky některých vlastníků na zvýšení schválených výkupních cen
 9. Vydání souhlasu se stavbou Rekonstrukce křižovatky silnic I/34 a I/38 v Havlíčkově Brodě a uzavření smlouvy o výpůjčce na dotčený pozemek
 10. Souhlas se stavbou, převod části pozemku v k. ú. Police u Jemnice a obci Police
 11. Darování pozemků v k.ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, obec Bystřice nad Pernštejnem
 12. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. a obci Odunec
 13. Změna usnesení 0539/09/2005/ZK ve znění usnesení, 0510/08/2006/ZK, 0569/09/2006/ZK, 0333/05/2007/ZK, 0027/01/2008/ZK, 0079/02/2008/ZK a 0475/07/2008/ZK
 14. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
 15. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 16. Stavební záměr Dětské centrum Jihlava - přístavba rehabilitačního pavilonu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do zastupitelstev obcí
 18. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2008
 19. Projekt ICHNOS - závěrečná zpráva pro RK
 20. Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu Metropolitní sítě Jihlava
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Mladý web Vysočiny
 22. Smlouva o výpůjčce Město Třebíč - pracoviště KrÚ, dodatek č. 1
 23. Žádost o poskytnutí dotace z programu Podpora koordinátorů romských poradců pro rok 2009
 24. Přehled o celkovém objemu přijatých a vyplacených účelových prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na realizaci grantových schémat za 2. pololetí roku 2008
 25. Projekt - Regionální Centrum Excelence ARCchip Telč - specializovaný útvar Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR pro výzkum, vývoj a inovace
 26. Příprava projektu Vesmír Vysočiny
 27. Žádost globálního grantu v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 28. Návrh rozpočtového opatření na rok 2009 - příjmy z pronájmu nemovitostí a změna závazného ukazatele u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 29. Fond Vysočiny - projekt FV 028/210/08
 30. Průběžná informace o stavu příprav Dolnorakouské zemské výstavy 2009 a návrh na změnu složení řídícího týmu
 31. Investiční záměr akce III/36049 Mostiště - most ev. č. 36049-1
 32. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/129 Humpolec - most ev.č. 129-011
 33. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001 - rozhodnutí zadavatele o zadání veřejné zakázky
 34. Variantní studie proveditelnosti pro naplnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina
 35. Prohlášení zadavatele pro zakázky s předpokládanou cenou do 200 000 Kč zadávané podle přílohy č. 7 Směrnice MŽP č. 7/2007 k Operačnímu programu Životní prostředí
 36. Výzva č. 3/2009 - zemědělské akce
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vzdělávání praktických lékařů - žádost o přidělení finančních prostředků na dokončení specializačního vzdělávání v oboru praktické lékařství pro dospělé
 38. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 39. Výběrové řízení Dodávka vybavení interiéru do rekonstruované budovy interních oborů v Nemocnici Havlíčkův Brod
 40. Výběrové řízení Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - dodávka zdravotnické technologie
 41. Centralizovaná veřejná zakázka Dodávky elektrické energie pro sdružení nemocnic
 42. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 43. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 44. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 45. Informace o opoždění výplaty dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění poskytování sociálních služeb a návrh řešení vzniklé situace
 46. Žádost o finanční podporu ankety Zlatý Ámos - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Účast kraje Vysočina v soutěži Enersol 2009
 50. Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
 51. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
 52. Evropský projekt koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků II
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - žádost o dotaci na reprezentaci kraje v postupové soutěži Plavání - světové finále v Portoriku
 54. Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
 55. Stáž učitelů fyziky v CERN
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských projektů
 57. Jmenování ředitele Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
 58. Stanovení počtu zaměstnanců kraje
 59. Uzavření smlouvy o výpůjčce v rámci přípravy stavby II/411 Dešov, most ev. č. 411-003
 60. Rozprava členů rady
Usnesení 0119/05/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 3. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisům ze zasedání rady kraje č. 3/2009 a č. 4/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům odboru majetkového č. 2 5, 7 11, 13 15 nebyly vzneseny návrhy na rozpravu a rada kraje návrhy usnesení uvedených bodů schválila v bloku.

02. Darování pozemků v k. ú. a obci Libkova Voda
Usnesení 0120/05/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek par. 1650/1 o výměře 2306 m2 v k. ú. a obci Libkova Voda z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Libkova Voda;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1650/1 o výměře 2306 m2
v k. ú. a obci Libkova Voda z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Libkova Voda.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-02.doc

03. Darování pozemku v k. ú. a obci Pikárec
Usnesení 0121/05/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat pozemek par. č. 826/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 373 m2 v k. ú. a obci Pikárec, vzniklý dle geometrického plánu č. 216-49/2007 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Pikárec;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 826/4 -ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 373 m2 v k. ú. a obci Pikárec, vzniklý dle geometrického plánu
č. 216-49/2007 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Pikárec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-03.doc

04. Darování pozemků v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou
Usnesení 0122/05/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky par. 2175/14 o výměře 133 m2 a par. č. 2175/16 o výměře 44 m2, zaměřené geometrickým plánem č. 402-33/2008
v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Radostín nad Oslavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 2175/14 o výměře 133 m2
a par. č. 2175/16 o výměře 44 m2, zaměřené geometrickým plánem č. 402-33/2008 v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Radostín nad Oslavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-04.doc

05. Souhlas se stavbou, převodem pozemků v k. ú. a obci Třešť
Usnesení 0123/05/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s rekonstrukcí chodníku na pozemcích dle geometrického plánu č. 1405-334/2008 označených jako par. č. 4576/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2 a par. č. 4576/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2, oba v k. ú. a obci Třešť;
rozhoduje
 • zveřejnit záměr darovat městu Třešť pozemky par. č. 4576/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2 a par. č. 4576/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2, vše v k. ú. a obci Třešť vzniklé dle geometrického plánu č. 1405-334/2008;
 • uzavřít s městem Třešť nepojmenovanou smlouvu prokazující právo městu Třešť provést stavbu - rekonstrukci chodníků na pozemcích par. č. 4576/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2 a par. č. 4576/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2, vše v k. ú. a obci Třešť vzniklých dle geometrického plánu č. 1405-334/2008;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky 4576/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2 a par. č. 4576/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2, vše v k. ú. a obci Třešť vzniklé dle geometrického plánu č. 1405-334/2008 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-05.doc

07. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. a obci Golčův Jeníkov
Usnesení 0124/05/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2229/4 o výměře 3 662 m2 vzniklý dle GP 1040-1019/2008 z pozemku par. č. 2229/1, par. č. 346/164 o výměře 744 m2, par.č. 2185/1 o výměře 18 060 m2, par. č. 2663/60 o výměře 1 327 m2 vzniklý z pozemku par. č. 2663/27, par.č. 2347/5 o výměře 143 m3, par.č. 2557/2 o výměře 195 m2, id. 4/5 pozemku par. č. 1020/2 o výměře 103 m3, par. č. 1020/3 o výměře 85 m2, par. č. 1020/4 o výměře 109 m2, par. č. 1020/5 o výměře 912 m2, par. č. 1020/6 o výměře 18 m2 a par. č. 1323/4 o výměře 125 m2, vše v k.ú. a obci Golčův Jeníkov z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-07.doc

08. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. tříd - požadavky některých vlastníků na zvýšení schválených výkupních cen
Usnesení 0125/05/2009/RK
Rada kraje
nesouhlasí
s požadavky Jiřího Krajhanzla, MUDr. Věry Černé, Hany Mazuchové, Jaromíry Novákové, Jaroslava Svobody, Marie Šípkové, Vladislavy Tomanové, manželů Bohumila Dvořáka a Petry Dvořákové, JUDr. Hany Sojákové, Ivy Skřivánkové, Vlasty Slavíkové, Tomáše Valenty a Emilie Veselé na zvýšení kupních cen pozemků vykupovaných v rámci realizace majetkoprávního narovnání vlastnických vztahů k pozemkům zastavěných v minulosti státem silnicemi II. a III. tříd, popř. využívaným jako silniční pozemky a silniční pomocné pozemky těchto silnic;
ukládá
odboru majetkovému pokračovat v jednání s těmito vlastníky a spoluvlastníky pozemků o koupi pozemků do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy v souladu s usneseními Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0161/03/2008/ZK ze dne 13. 5. 2008 a č. 0349/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-08.doc

09. Vydání souhlasu se stavbou Rekonstrukce křižovatky silnic I/34 a I/38 v Havlíčkově Brodě a uzavření smlouvy o výpůjčce na dotčený pozemek
Usnesení 0126/05/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • vydat Ředitelství silnic a dálnic ČR Správě Jihlava souhlas s užitím pozemku par. č. 2290/2 ostatní plocha, silnice o výměře 169 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod pro realizací stavby Rekonstrukce křižovatky silnic I/34 a I/38 v Havlíčkově Brodě;
 • uzavřít s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Správou Jihlava smlouvu o výpůjčce na bezplatné použití pozemku par. č. 2290/2 ostatní plocha, silnice o výměře 169 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod na dobu realizace stavby Rekonstrukce křižovatky silnic I/34 a I/38 v Havlíčkově Brodě.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-09.doc

10. Souhlas se stavbou, převod části pozemku v k. ú. Police u Jemnice a obci Police
Usnesení 0127/05/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou chodníku na par. č. 1353/1 v k. ú. Police u Jemnice a obci Police v rozsahu předložené projektové dokumentace;
rozhoduje
 • zveřejnit záměr darovat obci Police část pozemku par. č. 1353/1 v k. ú. Police u Jemnice a obci Police zastavěného stavbou chodníku, jehož investor je obec Police;
 • uzavřít s obcí Police nepojmenovanou smlouvu prokazující právo obce Police provést stavbu na části pozemku par. č. 1353/1 v k. ú. Police u Jemnice a obci Police;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem část pozemku par. č. 1353/1 v k. ú. Police u Jemnice a obci Police v rozsahu geometrického zaměření stavby z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Police.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-10.doc

11. Darování pozemků v k.ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, obec Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0128/05/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1186 ost. plocha, silnice o stávající výměře 34 867 m2, pozemků par. č. 89 zahrada o výměře 19 m2 a par.č. 90 trvalý travní porost o výměře 241 m2 v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, obec Bystřice nad Pernštejnem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem část pozemku par. č. 1186 ost. plocha, silnice, pozemků par. č. 89 zahrada o výměře 19 m2 a par. č. 90 trvalý travní porost o výměře 241 m2 v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, obec Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-11.doc

13. Změna usnesení 0539/09/2005/ZK ve znění usnesení, 0510/08/2006/ZK, 0569/09/2006/ZK, 0333/05/2007/ZK, 0027/01/2008/ZK, 0079/02/2008/ZK a 0475/07/2008/ZK
Usnesení 0129/05/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-13.doc

14. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
Usnesení 0130/05/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-05-2009-14.
odpovědnost: ředitel Střední průmyslové školy stavební, Třebíč, ředitel Obchodní akademie Pelhřimov, odbor majetkový
termín: 28. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-14.doc

15. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 0131/05/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými dle materiálu RK-05-2009-15, př. 1 a za podmínek dle téhož materiálu, kterými budou zatíženy pozemky ve vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-15.doc, RK-05-2009-15, př. 1

06. Darování pozemků v k. ú. a obci Dubovice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh darovat pozemky v k. ú. a obci Dubovice do vlastnictví obce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0132/05/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 938 v k. ú. a obci Dubovice dle GP č. 169-314/2008 nově označených jako pozemky par. č. 938/2 - vodní plocha, rybník o výměře 6 m2 a par. č. 938/3 - ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha o výměře 42 m2 v k. ú. a obci Dubovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dubovice na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem dle GP č. 163-2261/1999 nově oddělený pozemek par. č. 938/2 - vodní plocha, rybník o výměře 6 m2 a par. č. 938/3 - ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha o výměře 42 m2 v k. ú. a obci Dubovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dubovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-06.doc

12. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. a obci Odunec
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje doplňující detaily k předloženému záměru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0133/05/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-12.doc

16. Stavební záměr Dětské centrum Jihlava - přístavba rehabilitačního pavilonu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu stavebního záměru.
Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, rada kraje doporučila předkladateli materiál dopracovat a hlasováním (pro 7) návrh odložila. Předkladatel s doporučením rady kraje souhlasil.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-16.doc, RK-05-2009-16, př. 1

59. Uzavření smlouvy o výpůjčce v rámci přípravy stavby II/411 Dešov, most
ev. č. 411-003
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavřít s obcí Dešov smlouvu o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného záboru předmětné stavby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0134/05/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s obcí Dešov smlouvu o výpůjčce na části pozemků dle materiálu RK-05-2009-59, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-59.doc

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do zastupitelstev obcí
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0135/05/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci ve výši 30 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor sekretariátu ředitelky a krajského živnostenského úřadu
termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-17.doc

18. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období
od 1. 7. 2008
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0136/05/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a od mezinárodních a jiných institucí na účet kraje za období od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008 v celkové výši 1 105 469 944,89 Kč dle materiálu RK-05-2009-18, př. 1 a přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR a z prostředků Evropské unie na zvláštní účty za období
od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008 v celkové výši 209 266 889,83 Kč dle materiálu RK-05-2009-18, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 27. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-18.doc, RK-05-2009-18, př. 1, RK-05-2009-18, př. 2

46. Žádost o finanční podporu ankety Zlatý Ámos - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Na zasedání se dostavil M. Hyský. P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0137/05/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání ve výši 15 tis. Kč občanskému sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura, Jašíkova 1536, 149 00 Praha 4, IČ: 45771529 dle materiálu RK-05-2009-46, př. 2upr1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 13. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-46.doc, RK-05-2009-46, př. 1, RK-05-2009-46, př. 2

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0138/05/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 Sportovní školy - gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT ČR v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou ve výši
 • 293 100,- Kč určenou pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČ 48895512;
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČ 48895512, o částku 293 100,- Kč a
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 293 100 Kč na 1. čtvrtletí 2009 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-47.doc

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0139/05/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části rozpočtu kraje (kapitoly Školství, mládeže a sportu) o účelovou dotaci MŠMT ČR v celkové výši 42 500 tis. Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2009 dle materiálu RK-05-2009-48, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-48.doc, RK-05-2009-48, př. 1

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Účast kraje Vysočina v soutěži Enersol 2009
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu, informovali radu kraje o návrhu poskytnout neinvestiční dotaci na zajištění krajského kola mezinárodní soutěže Enersol 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0140/05/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště pro Střední školu technickou Jihlava, IČ 13695461 ve výši 169 tis. Kč na zajištění krajského kola mezinárodní soutěže Enersol 2009 dle materiálu RK-05-2009-49;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 169 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 169 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvku na provoz pro Střední školu technickou Jihlava, IČ 13695461 o částku 169 tis. Kč na zajištění krajského kola mezinárodní soutěže Enersol 2009.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-49.doc, RK-05-2009-49, př. 1, RK-05-2009-49, př. 2

50. Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s navrhovaným složením komise pro posouzení žádostí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0141/05/2009/RK
Rada kraje
jmenuje
komisi pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol ve složení podle materiálu RK-05-2009-50, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-50.doc, RK-05-2009-50, př. 1, RK-05-2009-50, př. 2, RK-05-2009-50, př. 3

51. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu, požádali radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele do konkurzní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) dané školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0142/05/2009/RK
Rada kraje
jmenuje
konkursní komisi pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 dle doplněného materiálu RK-05-2009-51, př. 1 a
souhlasí
s přizváním zástupce města Žďár nad Sázavou, vedoucího OŠMS Krajského úřadu kraje Vysočina a zástupce školské rady při Vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1, jako odborníků s hlasem poradním v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb.
odpovědnost: OŠMS
termín: 9. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-51.doc, RK-05-2009-51, př. 1

52. Evropský projekt koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků II
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu.
Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, požádal předkladatel o stažení materiálu z projednávání. Rada kraje požadavek akceptovala a hlasováním (pro 8) návrh odložila k dopracování.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-52.doc, RK-05-2009-52, př. 1

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - žádost o dotaci na reprezentaci kraje v postupové soutěži Plavání - světové finále v Portoriku
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s žádostí Gymnázia Jihlava o poskytnutí dotace na účast v postupové soutěži. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0143/05/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421- Využití volného času dětí a mládeže Gymnáziu Jihlava, Jana Masaryka 1, Jihlava, IČ 60545984 ve výši 30 tis. Kč na účast v postupové soutěži Plavání - světové finále v Portoriku dle materiálu RK-05-2009-53, př. 2;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 30 000 Kč pro Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, Jihlava, IČ 60545984.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-53.doc, RK-05-2009-53, př. 1, RK-05-2009-53, př. 2

54. Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu poskytnout z rozpočtu kraje dotaci níže uvedeným organizacím. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0144/05/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže:
 • organizaci Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, IČ 26524783, se sídlem Věžní 1, 586 01 Jihlava ve výši 200 tis. Kč na její celoroční činnost dle materiálu RK-05-2009-54, př. 3;
 • organizaci Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj, IČ 26610418, se sídlem Otmarova 22, 674 01 Třebíč ve výši 30 tis. Kč na realizaci akce Regionální velká výměna zkušeností dle materiálu RK-05-2009-54, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-54.doc, RK-05-2009-54, př. 1, RK-05-2009-54, př. 2, RK-05-2009-54, př. 3, RK-05-2009-54, př. 4

55. Stáž učitelů fyziky v CERN
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu, sdělili radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu.
Závěrem diskuse se rada kraje shodla podpořit specializovanou stáž učitelů fyziky a přijala návrh usnesení s tím, že OŠMS s odvětvovou radní zajistí výběr těch žádostí, které budou zaslány nad stanovený rozsah podpory stáže pro letošní rok.
Usnesení 0145/05/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s podporou aktivity Stáž učitelů fyziky v CERN dle materiálu RK-05-2009-55, př. 1 a
ukládá
OŠMS předložit radě kraje k projednání rozpočtové opatření na zajištění podpory dle materiálu RK-05-2009-55, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 7. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-55.doc, RK-05-2009-55, př. 1, RK-05-2009-55, př. 2, RK-05-2009-55, př. 3

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských projektů
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu, informovali radu kraje o návrhu poskytnout všem žadatelům dotaci na dofinancování evropských projektů. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0146/05/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu na dofinancování evropských projektů v celkové výši 386 410 Kč dle materiálu RK-05-2009-56, př. 1upr1;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz příspěvkových organizací zřizovaných krajem o celkovou částku 185 010 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-05-2009-56, př. 1upr1.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 15. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-56.doc, RK-05-2009-56, př. 1, RK-05-2009-56, př. 2, RK-05-2009-56, př. 3, RK-05-2009-56, př. 4, RK-05-2009-56, př. 5

57. Jmenování ředitele Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje variantní návrhy na jmenování ředitele uvedené školy na základě výsledku konkurzního řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty 1.
Usnesení 0147/05/2009/RK
Rada kraje
jmenuje
Mgr. Vlastu Voštovou do funkce ředitelky Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava na dobu určitou do 30. 6. 2009 podle materiálu RK-05-2009-57, př. 3;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších předpisů, plat Mgr. Vlastě Voštové, ředitelce Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava s účinností od 3. 2. 2009 podle materiálu RK-05-2009-57, př. 4;
jmenuje
Ing. Bohumíra Jelínka do funkce ředitele Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, s účinností od 1. 7. 2009 podle materiálu RK-05-2009-57, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-57.doc

19. Projekt ICHNOS - závěrečná zpráva pro RK
V. Jáchim, vedoucí oddělení koncepčního odboru informatiky, předložil radě kraje na vědomí závěrečnou zprávu ICHNOS a návrh rozpočtového opatření ke schválení. Projednávání se zúčastnili R. Brychta, úředník oddělení správy sítě odboru informatiky, M. Rojková, úředník oddělení koncepčního odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0148/05/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
závěrečnou zprávu ICHNOS dle materiálu RK-05-2009-19;
schvaluje
 • převod konečného zůstatku ve výši 5 718 849,81 Kč na zvláštním účtu INTERREG IIIC - ICHNOS a připsaných úroků za 1. čtvrtletí 2009 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu Ichnos;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu INTERREG IIIC - ICHNOS ve výši převodu konečného zůstatku a připsaných úroků za 1. čtvrtletí 2009.
odpovědnost: OI, OE
termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-19.doc, RK-05-2009-19, př. 1

20. Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu Metropolitní sítě Jihlava
V. Jáchim, vedoucí oddělení koncepčního odboru informatiky, R. Brychta, úředník oddělení správy sítě odboru informatiky, předložili radě kraje ke schválení návrh smlouvy o zřízení věcného břemene. Projednávání se zúčastnila M. Rojková, úředník oddělení koncepčního odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0149/05/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle materiálu RK-05-2009-20, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-20.doc, RK-05-2009-20, př. 1

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Mladý web Vysočiny
Z. Ryšavý upřesnil radě kraje navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnili V. Jáchim, vedoucí oddělení koncepčního odboru informatiky, R. Brychta, úředník oddělení správy sítě odboru informatiky, M. Rojková, úředník oddělení koncepčního odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0150/05/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout finanční dar ve výši 20 000 Kč obecně prospěšné společnosti CENTRUM VYSOČINA, o. p. s., B. Kobzinové 2020, Havlíčkův Brod 580 01, IČ: 27470148 dle materiálu RK-05-2009-21, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 20 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 20 000 Kč.
odpovědnost: OI
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-21.doc, RK-05-2009-21, př. 1, RK-05-2009-21, př. 2

34. Variantní studie proveditelnosti pro naplnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina
P. Bendová, vedoucí oddělení technické kontroly ŽP odboru životního prostředí, předložila radě kraje na vědomí návrh Variantní studie proveditelnosti pro naplnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnili Z. Fixa, úředník oddělení technické kontroly ŽP odboru životního prostředí, M. Brom, úředník úseku strukturálních fondů EU odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0151/05/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Variantní studii proveditelnosti pro naplnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina;
ukládá
odboru životního prostředí provádět úkony vedoucí k naplňování výsledků variantní studie proveditelnosti.
odpovědnost: OŽP
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-34.doc, RK-05-2009-34, př. 1, RK-05-2009-34, př. 2

35. Prohlášení zadavatele pro zakázky s předpokládanou cenou do 200 000 Kč zadávané podle přílohy č. 7 Směrnice MŽP č. 7/2007 k Operačnímu programu Životní prostředí
P. Bendová, vedoucí oddělení technické kontroly ŽP odboru životního prostředí, M. Brom, úředník úseku strukturálních fondů EU odboru životního prostředí, informovali radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnil Z. Fixa, úředník oddělení technické kontroly ŽP odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0152/05/2009/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-05-2009-35, př. 2 a
svěřuje
v souladu s § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, hejtmanovi kraje rozhodování o prohlášení kraje dle materiálu RK-05-2009-35, př. 3 pro zbývající 4 projekty kraje Vysočina, které uspěly v soutěži o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 15. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-35.doc, RK-05-2009-35, př. 1, RK-05-2009-35, př. 2, RK-05-2009-35, př. 3

22. Smlouva o výpůjčce Město Třebíč - pracoviště KrÚ, dodatek č. 1
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, zdůvodnila radě kraje úpravu návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor. V průběhu jednání odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0153/05/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor podle materiálu RK-05-2009-22, př. 2upr1.
odpovědnost: Oddělení hospodářské správy
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-22.doc, RK-05-2009-22, př. 1, RK-05-2009-22, př. 2

23. Žádost o poskytnutí dotace z programu Podpora koordinátorů romských poradců pro rok 2009
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, J. Pokorný, úředník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel J. Matějek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0154/05/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
předložit Žádost o dotaci na programu Podpora koordinátorů romských poradců pro rok 2009 Úřadu vlády České republiky dle materiálu RK-05-2009-23, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-23.doc, RK-05-2009-23, př. 1, RK-05-2009-23, př. 2, RK-05-2009-23, př. 3

24. Přehled o celkovém objemu přijatých a vyplacených účelových prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na realizaci grantových schémat za 2. pololetí roku 2008
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje na vědomí navrhovaný přehled o celkovém objemu přijatých a vyplacených účelových prostředků z MMR ČR za 2. pololetí roku 2008. Projednávání se zúčastnila J. Zikánová, úředník oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání přišli Z. Ryšavý, J. Matějek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0155/05/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přehled o celkovém objemu přijatých a vyplacených účelových prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na realizaci grantových schémat v rámci Společného regionálního operačního programu za 2. pololetí roku 2008 dle materiálu RK-05-2008-24.
odpovědnost: ORR
termín: 3. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-24.doc

25. Projekt - Regionální Centrum Excelence ARCchip Telč - specializovaný útvar Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR pro výzkum, vývoj a inovace
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s žádostí o zapojení kraje Vysočina jako projektového partnera do projektu RCET. Projednávání se zúčastnila J. Zikánová, úředník oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0156/05/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
nabídku partnerství mezi Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR a krajem Vysočina v uvedeném projektu;
pověřuje
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina jednáním s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR o bližších podmínkách partnerství a vzájemné spolupráce, příp. vypracováním návrhu smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem zajištění realizace projektu Regionální Centrum Excelence ARCchip v Telči a jeho předložením orgánům kraje.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-25.doc

26. Příprava projektu Vesmír Vysočiny
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o navrhované přípravě daného projektu. Projednávání se zúčastnila J. Zikánová, úředník oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0157/05/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
postup prací při přípravě projektu Vesmír Vysočiny.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-26.doc

27. Žádost globálního grantu v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení návrhu žádosti globálního grantu v rámci oblasti podpory 3.2. Projednávání se zúčastnila J. Zikánová, úředník oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0158/05/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
Žádost globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání dle materiálu RK-05-2009-27, př. 1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předložit Žádost globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání dle materiálu RK-05-2009-27, př. 1 Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-27.doc, RK-05-2009-27, př. 2

28. Návrh rozpočtového opatření na rok 2009 - příjmy z pronájmu nemovitostí a změna závazného ukazatele u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0159/05/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • přijmout jako příjem kraje peněžní plnění z pronájmů majetku ve vlastnictví kraje svěřeného do správy Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci, IČ 00094811, realizované v období listopad-prosinec 2008 ve výši 104,650 tis. Kč;
 • poskytnout neinvestiční dotaci pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00094811 ve výši 104,650 tis. Kč určenou na úhradu nákladů na autorské honoráře a propagaci organizace;
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje pro rok 2009 u § 3311-Divadelní činnost, položky 2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich součástí o příjmy z pronájmu majetku ve správě Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, ve výši 104,650 tis. Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje pro rok 2009 u kapitoly Kultura, § 3311-Divadelní činnost, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 104,650 tis. Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2009 o částku 104,650 tis. Kč s určením na úhradu nákladů na autorské honoráře a propagaci organizace s tím, že finanční prostředky budou poukázány ve výši skutečně odvedených příjmů z pronájmů nemovitostí.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-28.doc

29. Fond Vysočiny - projekt FV 028/210/08
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, upřesnila radě kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory. Projednávání se zúčastnil L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0160/05/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 028/210/08 dle materiálu
RK-05-2009-29, př. 2.
odpovědnost: OKPP
termín: 15. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-29.doc, RK-05-2009-29, př. 1, RK-05-2009-29, př. 2

30. Průběžná informace o stavu příprav Dolnorakouské zemské výstavy 2009 a návrh na změnu složení řídícího týmu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, podala radě kraje informace o aktuálním stavu příprav Dolnorakouské zemské výstavy 2009. Projednávání se zúčastnil L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0161/05/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • průběžnou informaci o stavu příprav Dolnorakouské zemské výstavy 2009;
 • nové složení řídícího týmu pro přípravu a realizaci projektu Dolnorakouská zemská výstava 2009 dle materiálu RK-05-2009-30, př. 1;
pověřuje
vedením řídícího týmu pro přípravu a realizaci projektu Dolnorakouská zemská výstava 2009 v Telči Ing. Tomáše Škaryda, radního pro oblast cestovního ruchu a kultury.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-30.doc, RK-05-2009-30, př. 1, RK-05-2009-30, př. 2

31. Investiční záměr akce III/36049 Mostiště - most ev. č. 36049-1
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, předložili radě kraje ke schválení investiční záměr na uvedenou akci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0162/05/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
investiční záměr akce III/36049 Mostiště - most ev.č. 36049-1 v rozsahu dle materiálu
RK-05-2009-31, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 28. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-31.doc, RK-05-2009-31, př. 1

32. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, informovali radu kraje o návrhu na veřejnou zakázku na stavební práce dané akce. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0163/05/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011 formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-05-2009-32, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci II/129 Humpolec - most
ev. č. 129-011, kterou současně pověřuje funkcí komise pro otevírání obálek a posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-05-2009-32, př. 2;
ukládá
odboru dopravy s silničního hospodářství zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011 na základě schváleného zadání v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-32.doc

33. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001 - rozhodnutí zadavatele o zadání veřejné zakázky
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámili radu kraje s výsledkem hodnocení jednotlivých nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, která byla rozhodnutím zadavatele zadána vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0164/05/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí zadavatele o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001 uchazeči OPTIMA spol. s r. o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto,
IČ 252 84 525.
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 13. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-33.doc

36. Výzva č. 3/2009 - zemědělské akce
O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, J. Merunková, úředník oddělení zemědělství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, informovaly radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0165/05/2009/RK
Rada kraje
vyhlašuje
Výzvu č. 3/2009 - zemědělské akce k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 13/07 ve znění Dodatku č. 1 a 2 pro opatření č. 3 Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství, záměr a) dle materiálu
RK-05-2009-36, př. 1;
jmenuje
hodnotitelskou komisi ve složení dle materiálu RK-05-2009-36, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-36.doc, RK-05-2009-36, př. 1

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vzdělávání praktických lékařů - žádost o přidělení finančních prostředků na dokončení specializačního vzdělávání v oboru praktické lékařství pro dospělé
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0166/05/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540 ve výši 245 tis. Kč za účelem úhrady osobních nákladů MUDr. Radovana Kose po dobu povinných stáží na klinických odděleních nemocnice;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, položky 5331 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 00501) o částku 245 tis. Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 245 tis. Kč dle materiálu RK-05-2009-37, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Dotace na provoz u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 245 tis. Kč za účelem úhrady osobních nákladů MUDr. Radovana Kose po dobu povinných stáží na klinických odděleních nemocnice.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod
termín: 28. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-37.doc

38. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podali radě kraje doplňující komentář k návrhu vyhlásit výběrové řízení na ředitele uvedené příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0167/05/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • text vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-05-2009-38, př. 1upr1;
 • schéma složení výběrové komise dle materiálu RK-05-2009-38, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-38.doc, RK-05-2009-38, př. 1, RK-05-2009-38, př. 2

39. Výběrové řízení Dodávka vybavení interiéru do rekonstruované budovy interních oborů v Nemocnici Havlíčkův Brod
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovali radu kraje o návrhu výběrového řízení na uvedenou investiční akci. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0168/05/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadání veřejné zakázky Dodávka vybavení interiéru do rekonstruované budovy interních oborů v Nemocnici Havlíčkův Brod formou otevřeného řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-05-2009-39, př. 1, RK-05-2009-39, př. 2, RK-05-2009-39, př. 3, RK-05-2009-39, př. 4, RK-05-2009-39, př. 5, RK-05-2009-39, př. 6 a RK-05-2009-39, př. 7;
pověřuje
společnost RTS, a. s., Lazaretní 13, Brno výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v tomto zadávacím řízení v rozsahu mandátní smlouvy - materiál RK-05-2009-39, př. 8 a k zastupování zadavatele při uveřejňování údajů v informačním systému veřejné správy podle § 157 zákona č. 137/2006 Sb., materiál RK-05-2009-39, př. 9;
jmenuje
 • členy komise pro otevírání obálek a jejich náhradníky dle materiálu RK-05-2009-39, př. 10;
 • členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-05-2009-39, př. 11upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 1. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-39.doc

40. Výběrové řízení Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - dodávka zdravotnické technologie
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámili radu kraje s návrhem výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky na danou investiční akci. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0169/05/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadání veřejné zakázky na dodávky Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - zdravotnická technologie formou otevřeného řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálů RK-05-2009-40, př. 1, RK-05-2009-40, př. 2, RK-05-2009-40, př. 3, RK-05-2009-40, př. 4,
RK-05-2009-40, př. 5, RK-05-2009-40, př. 6 a RK-05-2009-40, př. 7;
pověřuje
společnost RTS, a. s., Lazaretní 13, Brno výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v tomto zadávacím řízení v rozsahu uzavřené mandátní smlouvy a k zastupování zadavatele při uveřejňování údajů v informačním systému veřejné správy podle § 157 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dle materiálu RK-05-2009-40, př. 10;
jmenuje
 • členy komise pro otevírání obálek a jejich náhradníky dle materiálu RK-05-2009-40, př. 8;
 • členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-05-2009-40, př. 9upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-40.doc

41. Centralizovaná veřejná zakázka Dodávky elektrické energie pro sdružení nemocnic
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovali radu kraje o návrhu výše uvedené zakázky malého rozsahu na výběr administrátora veřejné zakázky Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0170/05/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit zadání centralizované veřejné zakázky Dodávky elektrické energie pro sdružení nemocnic formou otevřeného řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
 • uzavřít Mandátní smlouvu mezi krajem Vysočina a vybraným uchazečem dle materiálu
 • RK-05-2009-41, př. 1;
 • uzavřít Smlouvu o centralizovaném zadávání mezi krajem Vysočina jako centrálním zadavatelem a nemocnicemi sdružení: Nemocnicí Nové Město na Moravě, p. o., Nemocnicí Jihlava, p. o., Nemocnicí Pelhřimov, p. o. a Nemocnicí Třebíč, p. o. dle materiálu
 • RK-05-2009-41, př. 2;
pověřuje
společnost NAR marketing, s. r. o., Čs. legií 1719/5, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 00842001 výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v tomto zadávacím řízení v rozsahu Mandátní smlouvy a k zastupování zadavatele při uveřejňování údajů v informačním systému veřejné správy podle § 157 zákona č. 137/2006 Sb., materiál RK-05-2009-41, př. 3;
stanoví
 • dle § 71 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami bude plnit hodnotící komise;
 • dle § 59 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, že kvalifikaci dodavatele z hlediska požadavků stanovených v souladu se zákonem posoudí hodnotící komise
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví a Nemocnice Nové Město na Moravě, Nemocnice Jihlava, Nemocnice Pelhřimov, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-41.doc

42. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádali radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0171/05/2009/RK
Rada kraje
deleguje
Zdeňka Ryšavého a zástupce politické strany KDU-ČSL a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako zástupce zřizovatele a Ing. Tomáše Škaryda a zástupce politické strany KDU-ČSL a Romana Sýkoru, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku Dodávka léčivého přípravku - medicinálního kyslíku plynného pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, Vrchlického 61, 586 01 Jihlava.
odpovědnost: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 5. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-42.doc

43. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádali radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek dané veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0172/05/2009/RK
Rada kraje
deleguje
Bc. Petra Krčála a zástupce politické strany ODS a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako zástupce zřizovatele a Ing. Karla Pačisku a zástupce politické strany ODS a Romana Sýkoru, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku Antibiotika pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Žďárská ul. 610, 592 31 Nové Město na Moravě.
odpovědnost: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 5. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-43.doc

44. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zdůvodnili radě kraje předložený návrh delegovat zástupce zřizovatele do hodnotící komise uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0173/05/2009/RK
Rada kraje
deleguje
Ing. Libora Joukla a zástupce politické strany ODS Ing. Pavla Hájka a Jana Kotena, pracovníka zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako zástupce zřizovatele a MUDr. Jiřího Běhounka a zástupce politické strany ODS Jaroslava Vymazala a Romana Sýkoru, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako náhradníky za zástupce zřizovatele, do hodnotící komise pro veřejnou zakázku Dodávka hybridního systému SPECT/CT pro Nemocnici Jihlava , pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Vrchlického 59, 586 01 Jihlava.
odpovědnost: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
termín: 3. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-44.doc

45. Informace o opoždění výplaty dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění poskytování sociálních služeb a návrh řešení vzniklé situace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámili radu kraje s návrhem řešení vzniklé situace týkající se poskytnutí finančních prostředků ve formě návratné finanční výpomoci na zabezpečení výplaty mezd a souvisejících odvodů z mezd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0174/05/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout návratnou finanční výpomoc pro příspěvkové organizace v odvětví sociální péče podle rozpisu uvedeného v materiálu RK-05-2009-45, př. 1 s určením na zabezpečení finančního krytí osobních nákladů včetně povinných odvodů za měsíc leden 2009 s tím, že poskytnutí této výpomoci - maximálně do výše 2 mil. Kč v jednotlivém případě - bude realizováno na základě žádosti příspěvkové organizaci;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy a položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím podle rozpisu na jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu RK-05-2009-45, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje dle materiálu RK-05-2009-45, př. 1;
ukládá
 • vedoucím odborů sociálních věcí a zdravotnictví a ekonomickému odboru poukázat zálohu příspěvku na provoz ze schváleného rozpočtu kraje na období 02-06/2009 příspěvkovým organizacím dle materiálu RK-05-2009-45, př. 1;
 • vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví předložit do rady kraje v termínu do
 • 30. 6. 2009 návrh rozpočtového opatření, kterým bude vratka přechodné finanční výpomoci převedena zpět na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje
 • ředitelům dotčených příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc nejpozději v termínu do 31. 3. 2009.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor a ředitelé dotčených příspěvkových organizací
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-45.doc, RK-05-2009-45, př. 1

58. Stanovení počtu zaměstnanců kraje
M. Černý předložil radě kraje návrh na stanovení počtu zaměstnanců kraje a doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0175/05/2009/RK
Rada kraje
stanoví
 • v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 2. 3. 2009 na 416 zaměstnanců;
 • s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, objem prostředků na platy zaměstnanců kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu kraje Vysočina pro rok 2009 ve výši 161 166 tis. Kč a
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 5 311 tis. Kč a § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 119 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 430 tis. Kč určenou na platy, související odvody a převod do Sociálního fondu kraje Vysočina v souvislosti se zvýšením počtu zaměstnanců kraje
ukládá
řediteli Krajského úřadu kraje Vysočina komplexně vyhodnotit existenci detašovaných pracovišť úřadu (mimo Jihlavu) a seznámit s výsledky radu kraje.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 2. 3. 2009, 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-58.doc

61. Rozprava členů rady
V rámci diskuse J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložil radě kraje materiál 60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na Národní turnaj v boccie, 1. kolo, 1. liga. Projednávání se zúčastnili V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje materiál projednala a závěrem diskuse přijala návrh usnesení.
Usnesení 0176/05/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout TJ Dětské středisko Březejc o. s., se sídlem Sviny 13, Velké Meziříčí 594 01, IČ 48895334 dotaci ve výši 30 000 Kč na uspořádání 1. kola 1. ligy národního mistrovství ČR v boccie jednotlivců - OZP CUP pro sportovce zdravotní třídy BC1, BC2, BC3, BC4 dle materiálu RK-05-2009-60, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 30 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku
30 000 Kč.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2009-60, RK-05-2009-60, př. 1, RK-05-2009-60, př. 2

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 5/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 10. 2. 2009, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.




MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 5/2009 dne 3. 2. 2009.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 4. 2. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz