Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 0406/09/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.


Usnesení 0407/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-09-2017-02, př. 1 s osobami/subjekty, které se umístí:
 • na 2. místě v krajském kole soutěže Zlatý erb, kategorie nejlepší webové stránky obce;
 • na 2. místě v krajském kole soutěže Zlatý erb, kategorie nejlepší webové stránky města;
 • na 2. místě v krajském kole soutěže Zlatý erb, kategorie nejlepší webové stránky školských, zdravotních, sociálních a kulturních zařízení Kraje Vysočina;
 • na 1. místě v krajském kole soutěže Kraje pro bezpečný internet, kategorie Střední školy – plakát.Usnesení 0408/09/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné placené Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, ve výši 1 243 880 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 1 028 000 Kč určenou pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné placené Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, ve výši 350 900 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 290 000 Kč určenou pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 1 028 000 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 290 000 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) o celkovou částku 276 780 Kč vyplývající z nájemného placeného nemocnicemi (Nemocnice Havlíčkův Brod ve výši 215 880 Kč a Nemocnice Třebíč ve výši 60 900 Kč).Usnesení 0409/09/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí celkových výdajů spojených s realizací akcí „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“, „Zdravotnické technologie a vybavení“ a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-09-2017-04, př. 6;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 189 340 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 189 340 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování celkových výdajů spojených s realizací akcí „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“, „Zdravotnické technologie a vybavení“ a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 35 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 35 200 000 Kč;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 10 000 000 Kč a „Investiční příspěvek“ o částku 25 200 000 Kč u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, s určením na úhradu části povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů schválených akcí „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“, „Zdravotnické technologie a vybavení“ a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO;

ukládá
ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví:
 • žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací akcí „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“, „Zdravotnické technologie a vybavení“ části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO,
 • žádost o poskytnutí příspěvku na úhradu povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů schválených akcí „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“, „Zdravotnické technologie a vybavení“ a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO.Usnesení 0410/09/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava, IČ: 00836591 o částku 34 000 Kč na výdaje spojené s účastí na partnerských akcích v Nitranském samosprávném kraji a v Dolním Rakousku.


Usnesení 0411/09/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz:
- u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, se sídlem Komenského 1359/22, 586 47 Jihlava, IČO: 00094811 o částku 40 000 Kč na výdaje spojené s organizací partnerských akcí s Nitranským samosprávným krajem.


Usnesení 0412/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch Klubu českých turistů, se sídlem Revoluční 1056/8a, 110 00 Praha, IČO 00505609, ve  výši 100 000 Kč dle materiálu RK-09-2017-07, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-09-2017-07, př. 2.Usnesení 0413/09/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Klenotnice Vysočiny 2017“ dle materiálu RK-09-2017-08, př. 1.


Usnesení 0414/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pořadatelům krajských postupových přehlídek a národních přehlídek v celkové výši 327 500 Kč dle materiálu RK-09-2017-09, př. 1 v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 06/16;
 • neposkytnout dotaci žadateli uvedenému v materiálu RK-09-2017-09, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-09-2017-09, př. 4;

doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pořadateli krajské postupové přehlídky ve výši 30 000 Kč dle materiálu RK-09-2017-09, př. 2 v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 06/16;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-09-2017-09, př. 5.Usnesení 0415/09/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3315 – Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 – Odvody příspěvkových organizací o částku 15 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z fondu investic Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, v důsledku vyšší tvorby účetních odpisů z technického zhodnocení nemovitého majetku předaného organizaci k hospodaření;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 15 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 15 000 Kč na pokrytí vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku;

ukládá
 • odvod z  fondu investic do rozpočtu kraje Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci, ve výši 15 000 Kč;
 • řediteli Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 15 000 Kč.Usnesení 0416/09/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3315 – Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 – Odvody příspěvkových organizací o částku 66 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z fondu investic Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě v důsledku vyšší tvorby účetních odpisů z technického zhodnocení nemovitého majetku předaného organizaci k hospodaření;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 66 000 Kč s určením pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě o částku 66 000 Kč na pokrytí vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku;

ukládá
 • odvod z  fondu investic do rozpočtu kraje Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě ve výši 66 000 Kč;
 • řediteli Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 66 000 Kč.Usnesení 0417/09/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3315 – Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 – Odvody příspěvkových organizací o částku 48 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z fondu investic Horácké galerie v Novém Městě na Moravě v důsledku vyšší tvorby účetních odpisů z technického zhodnocení nemovitého majetku předaného organizaci k hospodaření;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 48 000 Kč s určením pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě o částku 48 000 Kč na pokrytí vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku;

ukládá
 • odvod z  fondu investic do rozpočtu kraje Horácké galerii v Novém Městě na Moravě ve výši 48 000 Kč;
 • řediteli Horácké galerie v Novém Městě na Moravě provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 48 000 Kč.Usnesení 0418/09/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ dle materiálu RK-09-2017-13, př. 2;
 • rozhodnout udělit titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ Haně Šmikmátorové, dle materiálu RK-09-2017-13, př. 3; Jindřichu Tomanovi, dle materiálu RK-09-2017-13, př. 4; a Jindřichu Holubovi, dle materiálu RK-09-2017-13, př. 5.Usnesení 0419/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, organizaci Potravinová banka Vysočina, z. s., IČ: 01443658, se sídlem Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-09-2017-14, př. 1;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu RK-09-2017-14, př. 1.Usnesení 0420/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatky ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy 30_16_003 dle materiálů RK-09-2017-15, př. 1, RK-09-2017-15, př. 2, RK-09-2017-15, př. 3.


Usnesení 0421/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavbě „III/4062 Jihlava – Pístov“, stavební objekt (SO 101.4 Parkovací pruh) dle materiálu RK-09-2017-16, př. 1.


Usnesení 0422/09/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a investorem Cng Credit, s.r.o., dle materiálu RK-09-2017-17, př. 1.


Usnesení 0423/09/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálech RK-09-2017-50, př. 1 a RK-09-2017-50, př. 2.


Usnesení 0424/09/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění realizace akce „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat“ dle materiálu RK-09-2017-18, př. 1.


Usnesení 0425/09/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Žďár nad Sázavou, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá pozemek par. č. 774/90 - orná o výměře 1741 m2 v k. ú. Zámek Žďár oddělený z pozemku par. č. 774/3 – orná půda v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou, dle GP č. 837-119/2016 za dohodnutou kupní cenu ve výši 2 250 Kč/m2 + DPH, což představuje celkovou kupní cenu 4 739 873 Kč podle současné sazby DPH a budoucí kupující se zaváže tyto nemovitosti za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupit.


Usnesení 0426/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací smlouvu o postoupení práv a povinností dle materiálu RK-09-2017-20, př. 1.


Usnesení 0427/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně investora a městem Brtnice na straně vlastníka pozemků v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Příseka obchvat – napojení na obchvat“ smlouvu zakládající právo investora provést stavbu a smlouvu o výpůjčce na pozemky par. č. 458/106, par. č. 758/2, par. č. 1412/1, par. č. 1488/1, par. č. 1518/1, par. č. 1518/29, par. č. 1998/1 o výměře 623 m2, par. č. 2007/2, par. č. 2029/1, par. č. 2030/1, par. č. 2030/4 a par. č. 2030/7 v katastrálním území Příseka a to na dobu 1 roku.


Usnesení 0428/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-09-2017-22, př. 1 a RK-09-2017-22, př. 2.


Usnesení 0429/09/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0430/09/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0431/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-09-2017-26, př. 2.


Usnesení 0432/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit do rozpočtu kraje pro rok 2017, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Školství akci „SŠ PTA Jihlava – Rekonstrukce učeben a šatny v 1 NP, Polenská“.


Usnesení 0433/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít se statutárním městem Jihlava smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemků par. č. 1040/17, par. č. 1040/19 a par. č. 1057/3 v k. ú. Horní Kosov a obci Jihlava dle materiálu RK-09-2017-27, př. 1.


Usnesení 0434/09/2017/RK
Rada kraje
ukládá
Odboru majetkovému ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit zpracování stavebního záměru výstavby nové tělocvičny pro potřeby Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou a Gymnázia Žďár nad Sázavou a veřejnosti dle varianty A + B v materiálu RK-09-2017-28, př. 1 s využitím zpracované studie dle materiálu RK-09-2017-28, př. 3.


Usnesení 0435/09/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění od 30. 5. 2017 do 31. 12. 2017 pro vozidlo Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748 starší 10 let – Renault Trafic registrační značky 2J9 5277.


Usnesení 0436/09/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2017 (Modul B) ve výši 1 086 840 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-09-2017-30, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace zřizované krajem dle tabulky č. 2 uvedené v materiálu RK-09-2017-30, př. 1;

doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2017 (Modul B) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-09-2017-30, př. 1.


Usnesení 0437/09/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech 28. 1. 2018 – 2. 2. 2018 v Pardubickém kraji;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu zajistit organizaci krajské výpravy a její účast na této akci.


Usnesení 0438/09/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden – srpen 2017 v celkové výši 1 256 640 Kč dle materiálu RK-09-2017-32, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, o poskytnuté účelové prostředky na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden – srpen 2017 dle tabulky 1 materiálu RK-09-2017-32, př. 1;

doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden – srpen 2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-09-2017-32, př. 1.


Usnesení 0439/09/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 v období 1. – 8. měsíc roku 2017 v celkové výši 9 561 600 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi dle materiálu RK-09-2017-33, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 v období 1. – 8. měsíc roku 2017 v celkové výši 9 271 514 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-09-2017-33, př. 2;

doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 v období 1. – 8. měsíc roku 2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu RK-09-2017-33, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu RK-09-2017-33, př. 2.


Usnesení 0440/09/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
u Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou s použitím provozních prostředků na pokrytí mzdových výdajů pracovníků do výše 195 240 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 70 286 Kč dle materiálu RK-09-2017-34.


Usnesení 0441/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Vysočiny Education „Konkurenceschopné regiony a zaměstnanost dospělých prostřednictvím vzdělávání“ dle materiálu RK-09-2017-35, př. 1 a akce Střední průmyslové školy Třebíč „Chytrý robot a Perspektiva pro budoucnost mladých techniků“, dle materiálů RK-09-2017-35, př. 2 a RK-09-2017-35, př. 3 do zásobníku akcí k budoucí realizaci.


Usnesení 0442/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci organizacím vykonávajícím činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 – Základní umělecké školy v celkové výši 785,5 tis. Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu RK-09-2017-36, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-09-2017-36, př. 5.Usnesení 0443/09/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro rok 2017 u:
 • Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42, IČO: 60545976, o částku 50 000 Kč na dofinancování projektu „Find Your Way through Art“;
 • Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, Friedova 1469, Pelhřimov, IČO: 14450470, o částku 21 870 Kč na dofinancování projektu „Pukec hra pro všechny - Pukec Spiel für alle“.Usnesení 0444/09/2017/RK
Rada kraje
nominuje
Mgr. Pavla Pacala, náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování, jako člena Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů v Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - ČR 2014 – 2020 a doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph.D., vedoucí Odboru regionálního rozvoje Krajského úřade Kraje Vysočina, jeho náhradnicí;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina odeslat nominace Sdružení obcí Vysočiny, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČO: 70812853, administrátorovi Fondu malých projektů v Kraji Vysočina.


Usnesení 0445/09/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-09-2017-39;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost, související s úhradou penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně.


Usnesení 0446/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-09-2017-40, př. 3.


Usnesení 0447/09/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s darováním nemovitostí, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle Smluv o poskytnutí dotace PR01537.1071 a PR01537.1261 za podmínek uvedených v materiálech RK-09-2017-41, př. 3 a RK-09-2017-41, př. 4.


Usnesení 0448/09/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2016 dle materiálů RK-09-2017-42, př. 1, RK-09-2017-42, př. 2, RK-09-2017-42, př. 3.


Usnesení 0449/09/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout neprominout povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 692 040 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 638/2016 ze dne 6. 1. 2016 městysu Batelov se sídlem nám. Míru 148, 588 51 Batelov, IČO 00285595.


Usnesení 0450/09/2017/RK
Rada kraje
vydává
nařízení Kraje Vysočina č. 1/2017, o zřízení přírodní rezervace Velká a Malá olšina, dle materiálu RK-09-2017-44, př. 1.


Usnesení 0451/09/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
převod konečných zůstatků včetně připsaných úroků na zvláštních účtech projektů Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina I, II, III, Biodiverzita a Biodiverzita II, Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina, Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – lesy a rybníky, Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – rybníky s kuňkou ohnivou, Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – dvanáct lokalit a Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina dle materiálu RK-09-2017-45, př. 1 a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
bere na vědomí
informace o ukončení realizací, o postupu prací na závěrečném vyhodnocení a o způsobu finančního zabezpečení po dobu udržitelnosti projektů Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina I, II, III, Biodiverzita a Biodiverzita II, Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina, Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – lesy a rybníky, Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – rybníky s kuňkou ohnivou, Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – dvanáct lokalit a Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice – Třebíč, jak je uvedeno v materiálu RK-09-2017-45.


Usnesení 0452/09/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody dle materiálu RK-09-2017-46, př. 1;
svěřuje
v souladu s § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, hejtmanovi kraje rozhodování o uzavírání Dohod o realizaci managementových opatření dle vzorové dohody uvedené v materiálu RK-09-2017-46, př. 1.


Usnesení 0453/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci organizaci Městské kulturní středisko Třebíč, Karlovo nám. 47, Třebíč, IČ: 44065566 na realizaci akce Slavnosti Tří kápí.


Usnesení 0454/09/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci organizaci Sportovní klub Orientační sporty Nové Město na Moravě, Zahradní 1439, Nové Město na Moravě, IČ: 43378633 na realizaci akce Mistrovství ČR a Veteraniáda ČR v orientačním běhu na krátké trati.


Usnesení 0455/09/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit „Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2016 dle materiálu RK-09-2017-49, př. 2;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit realizaci potřebných kroků vedoucích k přípravě a realizaci slavnostního předání „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2016.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz