Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 0368/08/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.


Usnesení 0369/08/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-08-2017-02, př. 1 a RK-08-2017-02, př. 2.


Usnesení 0370/08/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-08-2017-03, př. 1.


Usnesení 0371/08/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-08-2017-04, př. 1 a RK-08-2017-04, př. 2.


Usnesení 0372/08/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-08-2017-05, př. 1.


Usnesení 0373/08/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-08-2017-06, př. 1.


Usnesení 0374/08/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 680 000 Kč při současném snížení položky 5167 - Služby školení a vzdělávání o částku 1 680 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, ve výši 150 000 Kč
  • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 15 000 Kč
  • Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, ve výši 15 000 Kč

za účelem podpory vzdělávání zaměstnanců zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina;
ukládá
ředitelům všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví:
  • žádost o předchozí schválení využití příspěvku (účast na externím školení, druh pořádané vzdělávací akce včetně celkových nákladů), která bude nutnou podmínkou pro následné poskytnutí příspěvku na provoz;
  • žádost o poskytnutí příspěvku, a to průběžně nebo pololetně nejpozději do 14. 7. 2017 za I. pololetí a do 15. 12. 2017 za II. pololetí. Součástí žádosti bude kopie účetního dokladu s vyčíslením případně uplatňovaného nároku na odpočet DPH a kopie výpisu z bankovního účtu (pokladního dokladu) dokládající jeho úhradu;
  • kompletní vyúčtování školících akcí nejpozději do 15. 12. 2017, ve kterém bude uvedeno: název vzdělávací aktivity, přehled účastníků vzdělávací aktivity, datum schválení odborem zdravotnictví, datum konání, celková částka, datum úhrady závazku, vyhodnocení přínosů vzdělávací akce;
  • vyplněné dotazníky účastníků vzdělávacích akcí (mimo akcí pořádaných společností EFEKT PLUS s.r.o.) spolufinancovaných Krajem Vysočina (RK-08-2017-07, př. 3), a to průběžně nebo pololetně nejpozději do 14. 7. 2017 za I. pololetí a do 15. 12. 2017 za II. pololetí.Usnesení 0375/08/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
konečné výsledky Soutěže pro zřizovatele TIC se sídlem v Kraji Vysočina za rok 2016 dle materiálu RK-08-2017-08, př. 2;
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch v celkové výši 60 000 Kč subjektům uvedeným v materiálu RK-08-2017-08, př. 3 a dle materiálu RK-08-2017-08, př. 4.


Usnesení 0376/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/129 Březina - most ev. č. 129-003 formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-08-2017-09, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-08-2017-09, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/129 Březina - most ev. č. 129-003 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-08-2017-09, př. 1.


Usnesení 0377/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III. formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-08-2017-10, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-08-2017-10, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III. dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-08-2017-10, př. 1.


Usnesení 0378/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • II/351 Macourov - most ev. č. 351 - 004
 • II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602
 • II/408 hr. kraje - Jemnice

do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.


Usnesení 0379/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o výpůjčce dle materiálů RK-08-2017-12, př. 1 a RK-08-2017-12, př. 2.


Usnesení 0380/08/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku:
 • dle materiálu RK-08-2017-13, př. 1 a jeho odprodejem firmě FlowerGarten s. r. o., IČ: 27892000, za cenu 1 000,00 Kč;
 • konvekční parní peci Retigo Digital, inventární číslo HIM021/9/39, rok pořízení 1999, pořizovací cena 389 180,00 Kč, zůstatková cena k 22. 2. 2017 je 0,00 Kč a s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Usnesení 0381/08/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
členy komise pro výběr projektů v rámci soutěže Cena Zastupitelstva Kraje Vysočina SKUTEK ROKU 2016 dle materiálu RK-08-2017-14, př. 1.


Usnesení 0382/08/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 - Ostatní záležitosti zahraničního obchodu na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem Euroregion Dunaj - Vltava dle materiálu RK-08-2017-15, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-08-2017-15, př. 2.Usnesení 0383/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-08-2017-16, př. 1 a RK-08-2017-16, př. 2.


Usnesení 0384/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování dílu a o výměře 302 m2, odděleného z pozemku par. č. 793/1 v k.ú. a obci Rybné dle GP č. 154-70/2016 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rybné;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl a o výměře 302 m2, oddělený z pozemku par. č. 793/1 v k.ú. a obci Rybné dle GP č. 154-70/2016 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rybné.


Usnesení 0385/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a městem Třebíč jako budoucím povinným ze služebnosti pro stavbu Muzeum Vysočiny Třebíč-centrum tradiční lidové kultury - obnova inženýrských sítí a větrací kanál na pozemku par. č. 1460/15 a par.č. 1628/1 v k. ú. a obci Třebíč dle materiálu RK-08-2017-18, př. 1.


Usnesení 0386/08/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0387/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít s městem Velké Meziříčí se sídlem Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 002 95 671 smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-08-2017-20, př. 2 na části pozemků par. č. 184/1, par. č. 225, par. č. 2756/1, par. č. 2769/6, par. č. 2781/6, par. č. 2804/3, par. č. 2814, par. č. 2816 a par. č. 5631 v k. ú. a obci Velké Meziříčí v rozsahu materiálu RK-08-2017-20, př. 1 pro stavbu II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028 a to na dobu 7 měsíců;
 • uzavřít s Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno - Veveří, IČ 708 90 013 nájemní smlouvu dle materiálu RK-08-2017-20, př. 3 na části pozemků par. č. 5673/1 a par. č. 5675/1 v k. ú. a obci Velké Meziříčí v rozsahu materiálu RK-08-2017-20, př. 1 pro stavbu II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028 a to na dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy do následného majetkoprávního vypořádání, tj. do dne vkladu následné smlouvy do katastru nemovitostí, maximálně však na dobu 5 let.Usnesení 0388/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit do rozpočtu kraje pro rok 2017, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví novou akci Nemocnice Pelhřimov - Stavební úpravy budovy č.p. 710.


Usnesení 0389/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit do rozpočtu kraje pro rok 2017, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví novou akci Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce skladu č.p.1960.


Usnesení 0390/08/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0391/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42, KREATIV dle materiálu RK-08-2017-24, př. 1 do zásobníku akcí k budoucí realizaci.


Usnesení 0392/08/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 Sportovní školy - gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT v rámci Rozvojového programu Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou ve výši 5 776 840 Kč dle materiálu RK-08-2017-25;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, o částku 2 862 040 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984, o částku 2 914 800 Kč;

doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 2 862 040 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 2 914 800 Kč na rok 2017 na realizaci Rozvojového programu Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou.


Usnesení 0393/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit do stavu Zařazená akce projektové záměry s aktivitami dle materiálu RK-08-2017-26, př. 2, příspěvkových organizací dle materiálu RK-08-2017-26, př. 1, v maximální výši způsobilých výdajů dle materiálu RK-08-2017-26, př. 1 za podmínky, že z realizace projektů nevyplývají požadavky na rozpočet kraje.


Usnesení 0394/08/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
čerpání fondu investic Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou na pokrytí výdajů spojených se sestavením automobilu KAIPAN ve výši 280 145 Kč dle materiálu RK-08-2017-27;
povoluje
převod z rezervního fondu do fondu investic Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou ve výši 98 600 Kč dle materiálu RK-08-2017-27.


Usnesení 0395/08/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3127 -Střední školy o částku 300 000 Kč a § 3122 - Střední odborné školy o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 350 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz:
 • Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069 o částku 50 000 Kč (§ 3127);
 • Česká zemědělské akademii v Humpolci, střední škole, IČO 62540050 o částku 50 000 Kč (§ 3127);
 • Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895504 o částku 50 000 Kč (§ 3127);
 • Střední odborné škole Nové Město na Moravě, IČO 67009425 o částku 50 000 Kč (§ 3127);
 • Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov, IČO 14450470 o částku 50 000 Kč (§ 3127);
 • Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí, IČO 48895377 o částku 50 000 Kč (§ 3127);
 • Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 o částku 50 000 Kč (§ 3122);

na úhradu nákladů souvisejících s opravou traktoru dle materiálu RK-08-2017-28.


Usnesení 0396/08/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
převod konečného zůstatku ve výši 399 664,87 Kč na zvláštním účtu Partnerství CHA včetně připsaných úroků za 1. čtvrtletí 2017 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 0397/08/2017/RK
Rada kraje
vyhlašuje
2. ročník soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO;
schvaluje
propozice soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO dle materiálu RK-08-2017-30, př. 1;
bere na vědomí
informaci o nákladech 2. ročníku soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO dle materiálu RK-08-2017-30, př. 2.


Usnesení 0398/08/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši 1 370 000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2017 dle materiálu RK-08-2017-31, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizované příspěvkové organizace Gymnázium Jihlava, IČO 60545984, o poskytnuté finanční prostředky ve výši 68 000 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-08-2017-31, př. 1;

doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových finančních prostředků v celkové výši 1 370 000 Kč organizacím dle materiálu RK-08-2017-31, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2017.


Usnesení 0399/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů dle materiálu RK-08-2017-32, př. 1.


Usnesení 0400/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy dle materiálů RK-08-2017-33, př. 1 a RK-08-2017-33, př. 2;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit podpisy smluv.


Usnesení 0401/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dary z kapitoly Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj organizacím v celkové výši 797 000 Kč dle materiálu RK-08-2017-34, př. 2 a na základě darovacích smluv dle materiálu RK-08-2017-34, př. 3.


Usnesení 0402/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-08-2017-35, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 1037 - Celospolečenské funkce lesů, položka 2321 - Přijaté neinvestiční dary) a výdajů (kapitola Zemědělství, § 1037 -Celospolečenské funkce lesů) o nadační příspěvek z Nadace GCP ve výši 150 000 Kč na realizaci projektu Pachové ohradníky 2017.


Usnesení 0403/08/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
závěrečnou zprávu z projektu spolupráce kraje se společností ELEKTROWIN a.s. v roce 2016 dle materiálu RK-08-2017-36, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 7 k Dohodě o spolupráci při řešení projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Kraji Vysočina se společností ELEKTROWIN a.s. dle materiálu RK-08-2017-36, př. 2.


Usnesení 0404/08/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
závěrečnou zprávu zhodnocení krajské spolupráce Kraje Vysočina se společností ASEKOL a.s. v roce 2016 dle materiálu RK-08-2017-37, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 8 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení se společností ASEKOL a.s. pro rok 2017, dle materiálu RK-08-2017-37, př. 2.


Usnesení 0405/08/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 70 000 Kč spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Jihlava, Znojemská 2716/78, Jihlava, IČ: 67777228 na realizaci akce 43. Memoriál Richarda Knolla dle materiálu RK-08-2017-38, př. 3upr1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-08-2017-38, př. 3upr1;

schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 70 000 Kč při současném zvýšení § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 70 000 Kč.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz