Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 0317/07/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.


Usnesení 0318/07/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o žádostech obcí Kraje Vysočina o státní dotaci na realizaci projektů prevence kriminality v roce 2017 dle materiálu RK-07-2017-02, př. 1;
rozhoduje
podat žádost dle materiálu RK-07-2017-02, př. 2 o dotaci ze státního rozpočtu na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina:
 • „Kasuistické semináře – vzdělávání pedagogů, sociálních pracovníků a policistů“ dle materiálu RK-07-2017-02, př. 2a;
 • “7. mezinárodní konference: Řešení elektronického násilí a kyberkriminality“ dle materiálu RK-07-2017-02, př. 2b;

souhlasí
s finanční spoluúčastí Kraje Vysočina na realizaci projektů:
 • „Kasuistické semináře – vzdělávání pedagogů, sociálních pracovníků a policistů“ ve výši min. 20 000 Kč dle materiálu RK-07-2017-02, př. 2a;
 • „7. mezinárodní konference: Řešení elektronického násilí a kyberkriminality“ ve výši min. 60 000 Kč dle materiálu RK-07-2017-02, př. 2b.Usnesení 0319/07/2017/RK
Rada kraje
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky „Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu“ hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-07-2017-03, př. 1.


Usnesení 0320/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-07-2017-04, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje dle materiálu RK-07-2017-04, př. 2.


Usnesení 0321/07/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-07-2017-05.


Usnesení 0322/07/2017/RK
Rada kraje
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina:
 • provést průběžnou veřejnosprávní kontrolu dodržení právních předpisů při uskutečnění schválení finanční operace nákupu nákladní techniky na údržbu komunikací Kraje Vysočina Krajskou správou a údržbou silnic Vysočina, příspěvkovou organizací, v letech 2016/2017;
 • informovat radu kraje o výsledku kontroly a přijatých opatřeních.Usnesení 0323/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč spolku Putování za Santinim, se sídlem Zámek 2/2, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČO: 22883363;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2017-06, př. 2;

schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 200 000 Kč s určením na poskytnutí dotace dle materiálu RK-07-2017-06, př. 2.


Usnesení 0324/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace „Vlastní umělecká činnost 2017“ dle materiálu RK-07-2017-07, př. 1 do zásobníku akcí k realizaci;
ukládá
řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace připravit neprodleně pro zařazenou akci „Vlastní umělecká činnost 2017“ projektovou žádost.


Usnesení 0325/07/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-07-2017-08, př. 1, RK-07-2017-08, př. 2, RK-07-2017-08, př. 3, RK-07-2017-08, př. 4 a RK-07-2017-08, př. 5.


Usnesení 0326/07/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0327/07/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejích částí) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o částku 4 608 Kč s určením na údržbu a opravy majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (ÚZ 00052);
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 4 608 Kč určenou na údržbu a opravy majetku.Usnesení 0328/07/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 32 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 32 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 32 000 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním konference „Den perioperační péče na Vysočině“;

ukládá
řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 31. 5. 2017.


Usnesení 0329/07/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 157 079 Kč při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 1 157 079 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 1 157 079 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na úhradu nákladů spojených se správou areálu Buchtův kopec.Usnesení 0330/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 1386/7 o výměře 11 m2 a par. č. 1386/8 o výměře 2 m2, oddělené geometrickým plánem č. 303-353/2016 z pozemku par. č. 1386/1 v k. ú. a obci Brzkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Brzkov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1386/7 o výměře 11 m2 a par. č. 1386/8 o výměře 2 m2, oddělené geometrickým plánem č. 303-353/2016 z pozemku par. č. 1386/1 v k. ú. a obci Brzkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Brzkov.


Usnesení 0331/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 1019/14 o výměře 1606 m2 a par. č. 1019/15 o výměře 76 m2, oddělené z pozemku par. č. 1019/4 a pozemky par. č. 1033/7 o výměře 174 m2 a par. č. 1033/8 o výměře 191 m2, oddělené z pozemku par. č. 1033/1 dle geometrického plánu č. 691-59/2016 v  k. ú. Český Herálec a obci Herálec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1019/14 o výměře 1606 m2 a par. č. 1019/15 o výměře 76 m2, oddělené z pozemku par. č. 1019/4 a pozemky par. č. 1033/7 o výměře 174 m2 a par. č. 1033/8 o výměře 191 m2, oddělené z pozemku par. č. 1033/1 dle geometrického plánu č. 691-59/2016 v  k. ú. Český Herálec a obci Herálec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec.


Usnesení 0332/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat díl „a“ o výměře 770 m2, oddělený geometrickým plánem č. 402-464/2016 z pozemku par. č. 1520/1 v k. ú. a obci Netín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl „a“ o výměře 770 m2, oddělený geometrickým plánem č. 402-464/2016 z pozemku par. č. 1520/1 v k. ú. a obci Netín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín.


Usnesení 0333/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 2203/6 o výměře 15 m2, oddělený geometrickým plánem č. 610-46/2016 z pozemku par. č. 2203/1 v  k. ú. a obci Ostrov nad Oslavou  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Ostrov nad Oslavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2203/6 o výměře 15 m2, oddělený geometrickým plánem č. 610-46/2016 z pozemku par. č. 2203/1 v k. ú. a obci Ostrov nad Oslavou  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Ostrov nad Oslavou.


Usnesení 0334/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků par. č. 3187/9 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 314 m2 a par. č. 3187/10 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 292 m2 v k. ú. Dolní Město oddělných GP č. 681-923/2016 z pozemku par. č. 3187/1 do vlastnictví obce Dolní Město;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 3187/9 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 314 m2 a par. č. 3187/10 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 292 m2 v k. ú. Dolní Město oddělné GP č. 681-923/2016 z pozemku par. č. 3187/1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město.


Usnesení 0335/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Ledeč nad Sázavou, na straně půjčitele a Krajem Vysočina, na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce na užívání části pozemku par. č. 2215/21 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou v rozsahu cca 75 m2, a to na dobu určitou od 1. 3. 2017 - 31. 10. 2017 dle materiálu RK-07-2017-19, př. 1.


Usnesení 0336/07/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0337/07/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce a o poskytnutí služeb dle materiálu RK-07-2017-21, př. 1.


Usnesení 0338/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. par. č. 2327/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 261 m2, odděleného z pozemku par. č. 2327/1 dle GP č. 2329-103/2016 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2327/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 261 m2, oddělený z pozemku par. č. 2327/1 dle GP č. 2329-103/2016 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou.


Usnesení 0339/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-07-2017-23, př. 1 a RK-07-2017-23, př. 2.


Usnesení 0340/07/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-07-2017-24, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-07-2017-24, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-07-2017-24, př. 1.Usnesení 0341/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování:
 • úseku silnice III/4062 od křižovatky se silnicí II/602 (uzlový bod A037 – křižovatka ulic Žižkova a Wolkerova) po křižovatku s místní komunikací na pozemku par. č. 832/1 v k. ú. Popice u Jihlavy včetně všech součástí a příslušenství;
 • pozemků v k. ú. Jihlava par. č. 5812/6, par. č. 5958/1, par. č. 5961/3, par. č. 5962/1 a par. č. 5963/1, pozemků v k. ú. Pístov u Jihlavy par. č. 3/2, par. č. 124/1, par. č. 124/2, par. č. 124/3, par. č. 124/4, par. č. 124/5, par. č. 124/9, par. č. 124/10, par. č. 124/20, par. č. 124/23, par. č. 124/29, par. č. 124/30, par. č. 124/31, par. č. 125/4, par. č. 500/21, par. č. 500/61, par. č. 500/63, par. č. 500/64, par. č. 500/65, par. č. 516/2, par. č. 516/11, par. č. 516/12, par. č. 516/15, par. č. 723/30, par. č. 723/31, par. č. 723/45, par. č. 723/46 a par. č. 723/61, pozemku v k. ú. Vysoká u Jihlavy par. č. 1528, část pozemku v k. ú. Popice u Jihlavy par. č. 834 a pozemku v k. ú. Rančířov par. č. 895, všechny včetně součástí a příslušenství,

z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě dle materiálu RK-07-2017-25, př. 1.


Usnesení 0342/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 1015/12 o výměře 13 m2, par. č. 1015/13 o výměře 7 m2, par. č. 1015/14 o výměře 113 m2 a par. č.  1015/15 o výměře 79 m2, oddělené z pozemku par. č. 1015/1 a pozemky par. č. 1083/2 o výměře 12 m2, par. č. 1083/3 o výměře 3 m2, par. č. 1083/4 o výměře 42 m2 a par. č. 1083/5 o výměře 6 m2, oddělené z pozemku par. č. 1083 dle geometrického plánu č. 577-23/2015 a pozemky par. č. 1015/16 o výměře 52 m2, par. č. 1015/17 o výměře 251 m2, par. č. 1015/18 o výměře 61 m2, par. č. 1015/19 o výměře 235 m2, par. č. 1015/20 o výměře 178 m2 a par. č. 1015/21 o výměře 23 m2, oddělené z pozemku par. č. 1015/1 dle geometrického plánu č. 578-24/2015 v k. ú. a obci Sněžné z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Sněžné;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1015/12 o výměře 13 m2, par. č. 1015/13 o výměře 7 m2, par. č. 1015/14 o výměře 113 m2 a par. č.  1015/15 o výměře 79 m2, oddělené z pozemku par. č. 1015/1 a pozemky par. č. 1083/2 o výměře 12 m2, par. č. 1083/3 o výměře 3 m2, par. č. 1083/4 o výměře 42 m2 a par. č. 1083/5 o výměře 6 m2, oddělené z pozemku par. č. 1083 dle geometrického plánu č. 577-23/2015 a pozemky par. č. 1015/16 o výměře 52 m2, par. č. 1015/17 o výměře 251 m2, par. č. 1015/18 o výměře 61 m2, par. č. 1015/19 o výměře 235 m2, par. č. 1015/20 o výměře 178 m2 a par. č. 1015/21 o výměře 23 m2, oddělené z pozemku par. č. 1015/1 dle geometrického plánu č. 578-24/2015 v k. ú. a obci Sněžné z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Sněžné.


Usnesení 0343/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 700/5 o výměře 61 m2, odděleného geometrickým plánem č. 205-200/2016 z pozemku par. č. 700 v k. ú. a obci Sejřek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Sejřek;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 700/5 o výměře 61 m2, oddělený geometrickým plánem č. 205-200/2016 z pozemku par. č. 700 v k. ú. a obci Sejřek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Sejřek.


Usnesení 0344/07/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0345/07/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Světnov na část pozemku par. č. 207/3 v k. ú. a obci Světnov zastavěnou chodníkem, ve které se Kraj Vysočina zaváže převést část pozemku par. č. 207/3 v k. ú. a obci Světnov zastavěnou chodníkem do vlastnictví obce Světnov a obec Světnov se zaváže tuto část převzít.


Usnesení 0346/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků par. č. 3927/6 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 17 m2, par. č. 3927/7 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2 m2, oba oddělené z pozemku par. č. 3927/1 a dále pozemku par. č. 2961/4 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 m2 odděleného z pozemku par. č. 2961/1 v k. ú. Nové Město na Moravě do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 3927/6 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 17 m2,  par. č. 3927/7 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2 m2, oba oddělené z pozemku par. č. 3927/1 a dále pozemek par. č. 2961/4 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 m2 oddělený z pozemku par. č. 2961/1 v k. ú. Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě.


Usnesení 0347/07/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0348/07/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod – půdní vestavba“ dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-07-2017-30, př. 1;
rozhoduje
vybrat ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám, 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO 620 28 081 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod – půdní vestavba“;
ukládá
odboru majetkovému oznámit bez zbytečného dokladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.


Usnesení 0349/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr prodeje pozemku par. č. 2300/11 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 142 m2 v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou z vlastnictví kraje do vlastnictví ČR -  příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany, příslušnost k organizační složce právnické osoby – pro Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ĆR - Oddělení územní správy nemovitého majetku Brno.


Usnesení 0350/07/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-07-2017-33, př. 1.


Usnesení 0351/07/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy dle materiálu RK-07-2017-34, př. 1.


Usnesení 0352/07/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let, položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů) a výdajů (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) rozpočtu kraje o částku 2 800 000 Kč.


Usnesení 0353/07/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2019 pro tato vozidla Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem starší 10 let - MAN TGL 12 registrační značky 3J5 1514, Peugeot 407 registrační značky 2J5 9966 a Peugeot 307 registrační značky ZRJ 4980.


Usnesení 0354/07/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01813.0001 dle materiálu RK-07-2017-37, př. 2.


Usnesení 0355/07/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2017 (Modul A) ve výši 120 584  Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-07-2017-38, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2017 (Modul A) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-07-2017-38, př. 1.


Usnesení 0356/07/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-07-2017-39, př. 1.


Usnesení 0357/07/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
čerpání fondu investic Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, IČO 60126817 pro rok 2017 v celkové výši 240 000 Kč na úhradu projektové dokumentace na Gastrostudio dle materiálu RK-07-2017-40, př. 1.


Usnesení 0358/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 120 179 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-07-2017-41, př. 7;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-07-2017-41, př. 1, RK-07-2017-41, př. 2, RK-07-2017-41, př. 3, RK-07-2017-41, př. 4, RK-07-2017-41, př. 5, RK-07-2017-41, př. 6.Usnesení 0359/07/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 – Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul C) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie v roce 2017 v celkové výši 54 680 Kč dle materiálu RK-07-2017-42;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul C) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie v roce 2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-07-2017-42, př. 1.


Usnesení 0360/07/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 262 328,40 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole a Praktické škole Moravské Budějovice Dobrovského 11, IČO 60418494, o částku 262 328,40 Kč na financování způsobilých výdajů projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-07-2017-43.Usnesení 0361/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat žádost o podstatnou změnu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ dle materiálu RK-07-2017-44, př. 1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje předložit žádost o podstatnou změnu Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020.


Usnesení 0362/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01696.0125 dle materiálu RK-07-2017-45, př. 2.


Usnesení 0363/07/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s darováním nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0479 za podmínek uvedených v materiálu RK-07-2017-46, př. 2.


Usnesení 0364/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-07-2017-47, př. 3.


Usnesení 0365/07/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-07-2017-48, př. 1.


Usnesení 0366/07/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-07-2017-49, př. 1.


Usnesení 0367/07/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 100 000 Kč společnosti SKI SNOWPARK, a. s., Malá 153, 592 31 Nově Město na Moravě, IČO: 26933977, na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR dle materiálu RK-07-2017-50, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2017-50, př. 2;

schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 2143 - Cestovní ruch o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz