Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 0243/06/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.


Usnesení 0244/06/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • Akční plán elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-06-2017-02, př. 1;
 • informaci o plnění opatření Akčního plánu elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu RK-06-2017-02, př. 2.Usnesení 0245/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-06-2017-03, př. 1.


Usnesení 0246/06/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky u nadlimitní veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina dle materiálu RK-06-2017-04, př. 1;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci u nadlimitní veřejné Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina posoudí hodnotící komise;

bere na vědomí,
 • informaci o současném stavu veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina dle materiálu RK-06-2017-04, př. 2;
 • informaci o možnosti předložení žádosti o dotaci na pořízení nemocničních informačních systémů nemocnic Kraje Vysočina;

ukládá
Odboru informatiky, Odboru zdravotnictví, Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, připravit a předložit pět žádostí o dotaci na pořízení nemocničních informačních systémů do 26. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu.


Usnesení 0247/06/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-06-2017-05, př. 1.


Usnesení 0248/06/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-06-2017-06, př. 1 a RK-06-2017-06, př. 2.


Usnesení 0249/06/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-06-2017-07, př. 1.


Usnesení 0250/06/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu dle podmínek stanovených v materiálu RK-06-2017-08, př. 1.


Usnesení 0251/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-06-2017-09, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, způsoby uvedenými v materiálu RK-06-2017-09, př. 1.


Usnesení 0252/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-06-2017-10, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-06-2017-10, př. 1.


Usnesení 0253/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-06-2017-11, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, způsobem uvedeným v materiálu RK-06-2017-11, př. 1.


Usnesení 0254/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-06-2017-12, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-06-2017-12, př. 1.


Usnesení 0255/06/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o rozvoji ERP systému a činnosti skupiny pověřené jeho koordinací dle materiálu RK-06-2017-13, př. 1.


Usnesení 0256/06/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-06-2017-14, př. 1, RK-06-2017-14, př. 2, RK-06-2017-14, př. 3;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 100 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.Usnesení 0257/06/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-06-2017-15, př. 1, RK-06-2017-15, př. 2, RK-06-2017-15, př. 3, RK-06-2017-15, př. 4;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení po 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 30 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 30 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.Usnesení 0258/06/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-06-2017-16, př. 1.


Usnesení 0259/06/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu RK-06-2017-17, př. 1.


Usnesení 0260/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 150 000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava, IČ: 70885184 na realizaci VI. Mistrovství ČR jednotek SDH obcí ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel dle materiálu RK-06-2017-18, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-06-2017-18, př. 3;

schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 150 000 Kč při současném zvýšení § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 150 000 Kč.


Usnesení 0261/06/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0262/06/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 31. 12. 2021 pro vozidlo Horácké galerie v Novém Městě na Moravě starší 10 let - Volkswagen Sharan registrační značky 2J4 4164.


Usnesení 0263/06/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením videodataprojektoru, inventární číslo 1862, z majetku kraje a s jeho následnou ekologickou likvidací.


Usnesení 0264/06/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
seznam kulturních akcí nominovaných na Zlatou jeřabinu - Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016 dle materiálu RK-06-2017-22, př. 1.


Usnesení 0265/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602 - 028 formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-06-2017-23, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-06-2017-23, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602 - 028 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-06-2017-23, př. 1.


Usnesení 0266/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku II/405 Brtnice formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-06-2017-24, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-06-2017-24, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/405 Brtnice dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-06-2017-24, př. 1.


Usnesení 0267/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-06-2017-25, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-06-2017-25, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-06-2017-25, př. 1.


Usnesení 0268/06/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-06-2017-26, př. 1.


Usnesení 0269/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohody o postoupení smluv o dílo na budoucího investora, tj. Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci pro tyto akce:
 • 01 II/357 Jimramov - most ev. č. 357-020 dle materiálu RK-06-2017-27, př. 1;
 • 02 II/354 Milovy - most ev. č. 354-011 dle materiálu RK-06-2017-27, př. 2.Usnesení 0270/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • III/1296 Pošná - most ev. č. 1296 - 3
 • III/11244 Radňov

do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.


Usnesení 0271/06/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
čerpání fondu investic pro rok 2017 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, na realizaci investičních akcí dle materiálu RK-06-2017-29, př. 1.


Usnesení 0272/06/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
text dopisu adresovaného firmě TATRA TRUCKS, a. s. dle materiálu RK-06-2017-74, př. 2.


Usnesení 0273/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat žádost o přidružené členství Kraje Vysočina v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR dle přihlášky v materiálu RK-06-2017-30, př. 1;
žádá
prezidium Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR o schválení přidruženého členství Kraje Vysočina dle přihlášky v materiálu RK-06-2017-30, př. 1.


Usnesení 0274/06/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
členy odborné komise pro vyhodnocení 2. ročníku soutěže Podnik přátelský rodině dle materiálu RK-06-2017-31, př. 1.


Usnesení 0275/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, organizaci NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IČO: 27163059, na činnost konzultačních středisek ve výši 150 000 Kč dle materiálu RK-06-2017-32, př. 2;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-06-2017-32, př. 2.Usnesení 0276/06/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 609 439,75 Kč dle materiálu RK-06-2017-33, př. 1.


Usnesení 0277/06/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s předloženou Studií dle materiálu RK-06-2017-34, př. 1;
schvaluje
vyjádření zadavatele dle materiálu RK-06-2017-34, př. 3.


Usnesení 0278/06/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Zprávu o realizaci č. 1 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV. dle materiálu RK-06-2017-35, př. 1 a žádost o platbu dle materiálu RK-06-2017-35, př. 2.


Usnesení 0279/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-06-2017-36, př. 1 a RK-06-2017-36, př. 2.


Usnesení 0280/06/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-06-2017-37, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-06-2017-37, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-06-2017-37, př. 1.Usnesení 0281/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a Povodím Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno jako budoucím povinným na pozemky pro stavbu II/406 Telč - hr. kraje v rozsahu dle materiálu RK-06-2017-38, př. 1.


Usnesení 0282/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu zakládající právo stavby a smlouvu nájemní dle materiálu RK-06-2017-40, př. 1.


Usnesení 0283/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit název akce zařazené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M1 - Školství z Dětský domov Humpolec - Oprava přístavku k hlavní budově na nový Dětský domov Humpolec - Oprava kuchyně.


Usnesení 0284/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B formou otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-06-2017-41, př. 1, RK-06-2017-41, př. 1a, RK-06-2017-41, př. 1b, RK-06-2017-41, př. 1c;
bere na vědomí
příkazní smlouvu dle materiálu RK-06-2017-41, př. 2 uzavřenou se společností RTS, a.s. na výkon zadavatelských činností dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-06-2017-41, př. 3.


Usnesení 0285/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-06-2017-72, př. 1, RK-06-2017-72, př. 1a;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-06-2017-72, př. 2.


Usnesení 0286/06/2017/RK
Rada kraje
pověřuje
náměstka hejtmana Ing. Josefa Pavlíka odpovědět na žádost obce Dobronín dopisem dle materiálu RK-06-2017-73, př. 2.


Usnesení 0287/06/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, od mezinárodních a jiných institucí na účet kraje za období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016 v celkové výši 1 746 667 336,25 Kč dle materiálu RK-06-2017-42, př. 1 a přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí na evropské projekty za období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016 v celkové výši 136 564 281,01 Kč dle materiálu RK-06-2017-42, př. 2.


Usnesení 0288/06/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 15 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí.


Usnesení 0289/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o přihlášení Kraje Vysočina, krajského úřadu do soutěže Podnik podporující zdraví roku 2017;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina podat přihlášku do soutěže Podnik podporující zdraví roku 2017.


Usnesení 0290/06/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0291/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar nadačnímu fondu NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka se sídlem Na Hrázi 244, Milokošť, 698 01 Veselí nad Moravou, IČO: 29235715 ve výši 10 000 Kč dle materiálu RK-06-2017-46, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 10 000 Kč při současném snížení § 3299 -Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 10 000 Kč.


Usnesení 0292/06/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s výukou předmětu Fine Art v anglickém jazyce na Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín, Hálkova 42, 586 03 Jihlava - Helenín, od 1. 9. 2017.


Usnesení 0293/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o nájmu se společností agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, dle materiálu RK-06-2017-48, př. 1.


Usnesení 0294/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672 finanční podporu pro softbalové družstvo mužů na účast na Poháru Mistrů Evropských zemí.


Usnesení 0295/06/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejímž zadání rozhodla Ing. Jana Fialová, radní pro Oblast školství, mládeže a sportu, dle materiálů RK-06-2017-50, př. 1 a RK-06-2017-50, př. 2.


Usnesení 0296/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-06-2017-51, př. 1.


Usnesení 0297/06/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
hodnotící komisi ve složení:
 • Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina - Roman Wolker, Karel Fink
 • zástupci sportovních organizací - Luboš Straka (AŠSK), Vítězslav Holub (ČUS)
 • zástupce mediálních partnerů - Jan Kodet (Region Vysočina)
 • zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina - Milan Kastner (OŠMS)
 • zástupce olympioniků - Bedřich Ščerban (Nadační fond olympioniků region Vysočina)Usnesení 0298/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 128 000 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle materiálu RK-06-2017-53, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-06-2017-53, př. 1, RK-06-2017-53, př. 2 a RK-06-2017-53, př. 3.Usnesení 0299/06/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
komisi pro posouzení žádostí a navrhování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2017 ve složení dle materiálu RK-06-2017-54, př. 1.


Usnesení 0300/06/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o nákladech finálového dne 8. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-06-2017-55, př. 1;
rozhoduje
poskytnout věcné dary finalistům 8. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-06-2017-55, př. 2.


Usnesení 0301/06/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Partnerství CHA o přijaté finanční prostředky ve výši 92 589,29 Kč určené k financování projektu Cooking Together.


Usnesení 0302/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci na projektu S Vysočinou do Evropy se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, dle materiálu RK-06-2017-57, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o částku 121 000 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 100 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace o částku 21 000 Kč) rozpočtu Kraje Vysočina dle materiálu RK-06-2017-57, př. 1.


Usnesení 0303/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o zařazení do stavu Zařazená akce projektového záměru:
 • Střední školy stavební Třebíč dle materiálu RK-06-2017-58, př. 1
 • Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí dle materiálu RK-06-2017-58, př. 2
 • Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-06-2017-58, př. 3
 • České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy dle materiálu RK-06-2017-58, př. 4
 • Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou dle materiálu RK-06-2017-58, př. 5
 • Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálů RK-06-2017-58, př. 6 a RK-06-2017-58, př. 7
 • Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč dle materiálu RK-06-2017-58, př. 8
 • Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod dle materiálů RK-06-2017-58, př. 9 a RK-06-2017-58, př. 10
 • Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov dle materiálu RK-06-2017-58, př. 11
 • Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-06-2017-58, př. 12
 • Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod dle materiálu RK-06-2017-58, př. 13
 • Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov dle materiálu RK-06-2017-58, př. 14
 • Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava dle materiálu RK-06-2017-58, př. 15
 • Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř dle materiálu RK-06-2017-58, př. 16
 • Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu RK-06-2017-58, př. 17.Usnesení 0304/06/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
 • hodnotící komisi dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež ve složení:

ČSSD - Jana Nováková Hotařová, Čestmír Svoboda (náhradník)
KDU-ČSL - Magda Vaňková
ODS - Zbyněk Stejskal
KSČM - Kateřina Zemanová
SPV - Jan Burda
ANO 2011 - Radek Procházka
SPO + SPD - Karel Fink
 • Magdu Vaňkovou předsedkyní hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež.Usnesení 0305/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Nájemní smlouvu dle materiálu RK-06-2017-60, př. 1.


Usnesení 0306/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky Výroba a distribuce příkazových bloků dle materiálu RK-06-2017-61, př. 1.


Usnesení 0307/06/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v Zjednodušené žádosti o platbu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina dle materiálu RK-06-2017-62, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-06-2017-62, př. 1.


Usnesení 0308/06/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s darováním nemovitostí, v nichž došlo k výměně zdroje tepla dle Smluv o poskytnutí dotace PR01537.1032, PR01537.1044 a PR01537.1071 za podmínek uvedených v materiálech RK-06-2017-63, př. 4, RK-06-2017-63, př. 5 a RK-06-2017-63, př. 6.


Usnesení 0309/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-06-2017-64, př. 3.


Usnesení 0310/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-06-2017-65, př. 3.


Usnesení 0311/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít příkazní smlouvy s obcemi s rozšířenou působností (Chotěboř, Pacov, Nové Město na Moravě, Jihlava, Pelhřimov, Telč, Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí a Humpolec) dle vzoru, který je obsahem materiálu RK-06-2017-66, př. 1.


Usnesení 0312/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., se sídlem Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČO 68378297, na realizaci akce Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva ve výši 170 000 Kč dle materiálu RK-06-2017-67, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-06-2017-67, př. 2;

schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví o částku 170 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 170 000 Kč.


Usnesení 0313/06/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu z průběžného plnění koncepce EVVO Kraje Vysočina dle materiálu RK-06-2017-68, př. 1;
pověřuje
odbor životního prostředí a zemědělství, aby ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu; regionálního rozvoje a informatiky zpracoval aktualizaci krajské koncepce EVVO, upravil krajské webové portály EVVO a navrhl akční plán EVVO na období 2018 - 2020.


Usnesení 0314/06/2017/RK
Rada kraje
ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství zajistit prezentaci Kraje Vysočina na 44. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích.


Usnesení 0315/06/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
znění projektové žádosti dle materiálu RK-06-2017-70, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-06-2017-70, př. 2, RK-06-2017-70, př. 3, RK-06-2017-70, př. 4, RK-06-2017-70, př. 5;
rozhoduje
předložit projektovou žádost dle materiálu RK-06-2017-70, př. 1 do 31. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Usnesení 0316/06/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
realizovat Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina dle materiálu RK-06-2017-71;
ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství, aby ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje zahájily přípravu zadávacího řízení veřejné zakázky k realizaci Informačního systému kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro měření kvality ovzduší dle materiálu RK-06-2017-71.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz