Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 0187/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.


Usnesení 0188/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Programové prohlášení Rady Kraje Vysočina na funkční období 2016 - 2020 dle materiálu RK-05-2017-02, př. 1upr1.


Usnesení 0189/05/2017/RK
Rada kraje
bere
na vědomí informaci o software poskytovaných v režimu Open Source v roce 2016.


Usnesení 0190/05/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových darů a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-05-2017-04, př. 1, RK-05-2017-04, př. 2, RK-05-2017-04, př. 3, RK-05-2017-04, př. 4, RK-05-2017-04, př. 5, RK-05-2017-04, př. 6, RK-05-2017-04, př. 7 a RK-05-2017-04, př. 8.


Usnesení 0191/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 20 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 20 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 20 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním 11. jihlavské konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie;

ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 31. 3. 2017.


Usnesení 0192/05/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-05-2017-06, př. 1.


Usnesení 0193/05/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky „Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-05-2017-07, př. 2, RK-05-2017-07, př. 3, RK-05-2017-07, př. 4, RK-05-2017-07, př. 5, RK-05-2017-07, př. 6, RK-05-2017-07, př. 7, RK-05-2017-07, př. 8;
ukládá
Oboru sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na služby a v navržených termínech.


Usnesení 0194/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 31. 12. 2020 pro vozidlo Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci starší 10 let – Peugeot Partner registrační značky 4J4 4652.


Usnesení 0195/05/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-05-2017-09, př. 1.


Usnesení 0196/05/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety „Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016“ ve složení dle materiálu RK-05-2017-10, př. 1.


Usnesení 0197/05/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-05-2017-11, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 1. 2022.


Usnesení 0198/05/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „II/602 hr. hraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba, PD“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-05-2017-12, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-05-2017-12, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/602 hr. hraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba, PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-05-2017-12, př. 1.


Usnesení 0199/05/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0200/05/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vratku dotace ve výši 445,31 EUR (12 032,28 Kč při pevném kurzu 27,02 Kč/EUR) dle materiálu RK-05-2017-14, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/406 Telč - průtah, související s vratkou finančních prostředků ve výši 52,78 EUR do rozpočtu Programu EÚS Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 dle materiálu RK-05-2017-14, př. 1.


Usnesení 0201/05/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2292 – Dopravní obslužnost (ÚZ 00016) o částku 34 902 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 34 902 000 Kč;
 • stanovit rozsah veřejné linkové osobní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2017 ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 334 612 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 16,3 mil. počtu ujetých km.Usnesení 0202/05/2017/RK
Rada kraje
vyhlašuje
soutěž „Žijeme veřejnou dopravou“ za podmínek uvedených v materiálu RK-05-2017-16, př. 1.


Usnesení 0203/05/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-05-2017-17, př. 3.


Usnesení 0204/05/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným ze služebnosti a Povodím Moravy, s.p. jako budoucím povinným ze služebnosti, spočívající v právu strpět na budoucím služebném pozemku stavbu „Černíč – most ev. č. 40622-2“ a umožnit oprávněnému vstup a vjezd na předmětný pozemek za účelem provádění údržby a oprav výše uvedené stavby na části budoucího služebného pozemku par. č. 3143 v katastrálním území Černíč dle materiálu RK-05-2017-18, př. 1.


Usnesení 0205/05/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 4N15/51 uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Českou republikou – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, na straně pronajímatele dle materiálu RK-05-2017-19, př. 1;
 • uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 40N15/51 uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Českou republikou – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, na straně pronajímatele dle materiálu RK-05-2017-19, př. 2;
 • uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 37N16/20 uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Českou republikou – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, na straně pronajímatele dle materiálu RK-05-2017-19, př. 3;Usnesení 0206/05/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 0200 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-05-2017-20, př. 1.


Usnesení 0207/05/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-05-2017-21, př. 1 a RK-05-2017-21, př. 2.


Usnesení 0208/05/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-05-2017-22, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-05-2017-22, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku dle materiálu RK-05-2017-22, př. 1.Usnesení 0209/05/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit do rozpočtu kraje pro rok 2017, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Školství novou akci „Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou – Výstavba garáže a skladu“.


Usnesení 0210/05/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi vlastníky vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání nájemních smluv na straně pronajímatelů a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvy v rozsahu a za nájemné dle materiálu RK-05-2017-26, př. 1 pro stavbu „II/406 Telč - hr. kraje“.


Usnesení 0211/05/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0212/05/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební „Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce perinatologického centra a stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení“ formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-05-2017-24, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-05-2017-24, př. 2;
 • hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-05-2017-24, př. 3.Usnesení 0213/05/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0214/05/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0215/05/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce k nemovitostem včetně součástí a příslušenství mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Domovem Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizací, na straně vypůjčitele dle materiálů RK-05-2017-28, př. 1.


Usnesení 0216/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ÚZ 13305) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 471 700 000 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-05-2017-29, př. 1.


Usnesení 0217/05/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství organizaci Krajská rada seniorů Kraj Vysočina, p. s., IČO 02249626, se sídlem Karoliny Světlé 1547/11, 586 01 Jihlava, ve výši 50 000 Kč, dle materiálu RK-05-2017-30, př. 2.


Usnesení 0218/05/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 -  Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, organizaci Jimedis, z.s., IČO 04331702, se sídlem Pávov 11, 586 01 Jihlava, na podporu zajištění aktivit v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v Kraji Vysočina pro rok 2017;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu RK-05-2017-31, př. 2.Usnesení 0219/05/2017/RK
Rada kraje
mění
usnesení č. 2243/41/2016/RK ze dne 13. 12. 2016 tak, že:
 • materiál RK-41-2016-71, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-05-2017-32, př. 1;
 • materiál RK-41-2016-71, př. 2 se nahrazuje materiálem RK-05-2017-32, př. 2.Usnesení 0220/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
čerpání fondu investic pro rok 2017 u Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, na úhradu projektové dokumentace v částce do 500 000 Kč.


Usnesení 0221/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu hodnot „Obvyklých nákladů a příjmy z úhrad uživatelů a hodnoty přechodového mechanizmu veřejného zdravotního pojištění“ schválených usnesením rady kraje č.1751/32/2016/RK a redukční koeficient pro rok 2017 dle materiálu RK-05-2017-34, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-05-2017-34, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví v celkové výši 236 741 000 Kč dle materiálu RK-05-2017-34, př. 2;
 • Závazný pokyn zřizovatele k použití části „Příspěvku na provoz“ poskytnuté s účelovým znakem 13 305 pro rok 2017 dle materiálu RK-05-2017-34, př. 3;
 • vzor smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-05-2017-34, př. 5;

doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-05-2017-34, př. 6 a RK-05-2017-34, př. 7;
 • schválit Dodatek č. 1 Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2017 ze dne 21. 6. 2016 č. 04/16 dle materiálu RK-05-2017-34, př. 8;
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 284 949 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017, kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-05-2017-34, př. 6 a RK-05-2017-34, př. 7;
 • rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-05-2017-34, př. 9;
 • rozhodnout uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 8. 3. 2016 uzavřené s příjemcem dotace Denní centrum Barevný svět, o.p.s., IČO: 29277418 dle materiálu RK-05-2017-34, př. 4.Usnesení 0222/05/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o vývoji počtu klientů umístěných v ZDVOP a příčinách tohoto vývoje dle materiálu RK-05-2017-35;
rozhoduje
změnit usnesení č. 1433/25/2016/RK ze dne 9. 8. 2016 tak, že v části týkající se řešení finančního zajištění ZDVOP se vypouští text „Dětském domově, Senožaty 199 a“;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu předložit do březnového zastupitelstva návrh na úpravu zřizovací listiny Dětského domova, Senožaty 199.


Usnesení 0223/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 1. 2. 2019 pro vozidlo Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí starší 10 let – IVECO ML120E  registrační značky 4J1 2458;
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 5. 6. 2019 pro vozidlo Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí starší 10 let – Škoda FABIA COMBI registrační značky 2J8 9964.


Usnesení 0224/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2019 pro vozidlo Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava starší 10 let - MERCEDES - BENZ registrační značky 1J7 5312.


Usnesení 0225/05/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením:
 • osobního automobilu Škoda Felicie pořízeného v roce 1997, registrační značka HBI 58-20, pořizovací cena 227 700 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Českou zemědělskou akademií v Humpolci, střední školou dle materiálu RK-05-2017-37;
 • souboru počítačů pro počítačovou učebnu (16 kusů), rok pořízení 2004, inventární číslo VT601, pořizovací cena 316 540 Kč, zůstatková cena 0 Kč; serveru včetně aktivních prvků LAN sítě a záložního zdroje (8 prvků), rok pořízení 2006, inventární číslo VT 727, pořizovací cena 117 739 Kč, zůstatková cena 0 Kč; souboru počítačů pro učebnu CNC (9 dílů), rok pořízení 2005, inventární číslo VT 649, pořizovací cena 239 087 Kč, zůstatková cena 0 Kč; souboru počítačů pro počítačovou učebnu (16 kusů), rok pořízení 2003, inventární číslo VT 550, pořizovací cena 232 048,60 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední školou průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava dle materiálu RK-05-2017-37.Usnesení 0226/05/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-05-2017-38, př. 1.


Usnesení 0227/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost o částku 50 000 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 50 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout finanční dar Městu Náměšť nad Oslavou se sídlem Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou IČO: 00289965 ve výši 50 000 Kč dle materiálu RK-05-2017-39, př. 1.


Usnesení 0228/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3146 - Zařízení výchovného poradenství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017 v celkové výši 7 015 839 Kč dle materiálu RK-05-2017-40;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizaci zřizované krajem o účelovou dotaci z MŠMT na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017 dle tabulky 1 materiálu RK-05-2017-40, př. 1;

doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-05-2017-40, př. 1.


Usnesení 0229/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 40 576 472 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2017 dle materiálu RK-05-2017-41, př. 1.


Usnesení 0230/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • čerpání fondu investic Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 pro rok 2017 v celkové výši 500 000 Kč na zakoupení kamerové geometrie dle materiálu RK-05-2017-42, př. 1;
 • čerpání fondu investic Střední průmyslové školy Třebíč, IČO 66610702 pro rok 2017 v celkové výši 600 000 Kč na nákup dílů na stavebnici Kaipan 14 a na pořízení datových rozvodů na domově mládeže dle materiálu RK-05-2017-42, př. 2.Usnesení 0231/05/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru:
 • Střední školy stavební Třebíč dle materiálu RK-05-2017-43, př. 1;
 • Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu RK-05-2017-43, př. 2.Usnesení 0232/05/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcné dary vítězům řemeslných soutěží a přehlídek dle materiálu RK-05-2017-45, př. 1.


Usnesení 0233/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 18 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 18 000 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu „Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic“ dle materiálu RK-05-2017-46, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 18 000 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektu "Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic";

ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina po ukončení činností dle materiálu RK-05-2017-46, př. 1 předložit zprávu o provedených službách.


Usnesení 0234/05/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v 4. čtvrtletí roku 2016 dle materiálu RK-05-2017-47, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v 4. čtvrtletí roku 2016 dle materiálu RK-05-2017-47, př. 2.Usnesení 0235/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí Kraje Vysočina a k projektovému řízení příspěvkových organizací, dle materiálu RK-05-2017-48, př. 1.


Usnesení 0236/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-05-2017-49, př. 1.


Usnesení 0237/05/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-05-2017-50, př. 1.


Usnesení 0238/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-05-2017-51, př. 1.


Usnesení 0239/05/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-05-2017-52, př. 1.


Usnesení 0240/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-05-2017-53, př. 1.


Usnesení 0241/05/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-05-2017-54, př. 1.


Usnesení 0242/05/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz