Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 0125/04/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.


Usnesení 0126/04/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-04-2017-02, př. 1.


Usnesení 0127/04/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-04-2017-03, př. 1 a RK-04-2017-03, př. 2.


Usnesení 0128/04/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-04-2017-04, př. 1.


Usnesení 0129/04/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních akcí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2017-05, př. 1.


Usnesení 0130/04/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 800 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 1 800 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 o částku 1 800 000 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s určením na pokrytí nákladů spojených s pořízením vybavení v budově č. 13;

ukládá
řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku a zápůjčky v termínu do 31. 8. 2017. Součástí žádosti bude kopie dodavatelské faktury s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH a kopie výpisu z bankovního účtu dokládající její úhradu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s pořízením vybavení zrekonstruované budovy č. 13 dle materiálu RK-04-2017-06, př. 4;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 2 500 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky v maximální výši 2 500 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na krytí výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruované budovy č. 13.Usnesení 0131/04/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
závěrečnou zprávu o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle materiálu RK-04-2017-07, př. 1.


Usnesení 0132/04/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
projektový záměr Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-04-2017-08, př. 2;
ukládá
 • odboru zdravotnictví a ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, zajistit přípravu projektové žádosti Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou v souladu s 36. výzvou IROP;
 • odboru majetkovému zahájit projektovou přípravu stavby;

doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • udělit souhlas s realizací plánovaného projektu Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-04-2017-08, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši max. 15 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu;
 • schválit závazek Kraje Vysočina týkající se spolufinancování schváleného projektu Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu.Usnesení 0133/04/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení aktivit realizovaných v souladu s akčním plánem na rok 2016 dle materiálu RK-04-2017-09, př. 1;
schvaluje
plánované aktivity eHealth pro rok 2017 dle materiálu RK-04-2017-09, př. 1.


Usnesení 0134/04/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění usnesení rady kraje za druhé pololetí roku 2016 dle materiálu RK-04-2017-10, př. 2;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu RK-04-2017-10, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2016 dle materiálu RK-04-2017-10, př. 1;
 • schválit navrhovaná řešení dle materiálu RK-04-2017-10, př. 1.Usnesení 0135/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 - Požární ochrana - profesionální část dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČ 70885184 ve výši 4 500 000 Kč dle materiálu RK-04-2017-11, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-04-2017-11, př. 2.Usnesení 0136/04/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-04-2017-12, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-04-2017-12, př. 1.


Usnesení 0137/04/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení 2069/40/2016/RK;
 • uzavřít Dohodu o průběhu stáže dle materiálu RK-04-2017-13, př. 1.Usnesení 0138/04/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina dle materiálu RK-04-2017-14, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část v celkové výši 1 220 000 Kč obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů:
 • Městysi Měřín, IČO 00294799 250 000 Kč
 • Město Ždírec n. Doubravou, IČO 00268542 220 000 Kč
 • Městys Nové Veselí, IČO 00294926 250 000 Kč
 • Obec Vepřová, IČO 00374440 250 000 Kč
 • Obec Třebelovice, IČO 00290602 250 000 Kč

dle materiálu RK-04-2017-14, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-04-2017-14, př. 2.Usnesení 0139/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017 dle materiálu RK-04-2017-15, př. 1.


Usnesení 0140/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 2 400 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-04-2017-16, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 2 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 400 000 Kč;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-04-2017-16, př. 2;
 • uzavřít dodatky č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu RK-04-2017-16, př. 4.Usnesení 0141/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-04-2017-17, př. 1.


Usnesení 0142/04/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-04-2017-18, př. 1.


Usnesení 0143/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-04-2017-19, př. 1.


Usnesení 0144/04/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-04-2017-20, př. 1.


Usnesení 0145/04/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-04-2017-21, př. 1.


Usnesení 0146/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017, dle materiálu RK-04-2017-22, př. 1.


Usnesení 0147/04/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
dřívější vyjádření podpory výstavbě nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany (NJZ EDU) zastupitelstvem kraje v minulých volebních obdobích dle materiálu RK-04-2017-23, RK-04-2017-23, př. 1 a RK-04-2017-23, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • podpořit přípravu výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany (projekt EDU 5) v souladu s Národním akčním plánem rozvoje jaderné energetiky v České republice, případně též dalšího bloku (projekt EDU 6);
 • požadovat uspíšení přípravné, projektové a schvalovací fáze obou projektů (projekt EDU 5 a EDU 6);
 • uložit:
  • hejtmanovi kraje, aby jako nestálý člen Stálého výboru pro jadernou energetiku požadoval urgentní splnění všech úkolů a doporučení vyplývajících z Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v České republice a prováděl pravidelnou kontrolu jeho naplňování;
  • hejtmanovi kraje dle možností pokračovat v projednávání této problematiky s předsedou vlády, ministrem průmyslu a obchodu, představiteli ČEZ, a. s., a dalšími osobami dle uvážení hejtmana, a to s využitím argumentů uvedených v materiálu RK-04-2017-23, př. 1.Usnesení 0148/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Památkově chráněná území 2017 dle materiálu RK-04-2017-24, př. 1.


Usnesení 0149/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2017 dle materiálu RK-04-2017-25, př. 1.


Usnesení 0150/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Bezpečná silnice 2017 dle materiálu RK-04-2017-26, př. 1.


Usnesení 0151/04/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-04-2017-27, př. 1.


Usnesení 0152/04/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
projektový záměr dle materiálu RK-04-2017-28, př. 2;
rozhoduje
změnit usnesení č. 2163/40/2016/RK tak, že materiál RK-40-2016-100, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-04-2017-28, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0637/08/2016/ZK tak, že materiál ZK-08-2016-72, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-04-2017-28, př. 1.


Usnesení 0153/04/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohody o postoupení smluv o provedení veřejné zakázky na budoucího investora, tj. Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci pro tyto akce:
 • 01 III/40622 Černíč - most ev. č. 40622-2 dle materiálu RK-04-2017-29, př. 1
 • 02 III/11262 Doupě - most ev. č. 11262-1 dle materiálu RK-04-2017-29, př. 2
 • 03 III/03810 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03810-2 dle materiálu RK-04-2017-29, př. 3
 • 04 II/150 Chlístov - ochranná stěna dle materiálu RK-04-2017-29, př. 4
 • 05 II/150 Perknov - most ev. č. 150-023 dle materiálu RK-04-2017-29, př. 5
 • 06 III/40618 Radkov - most ev. č. 40618-4 dle materiálu RK-04-2017-29, př. 6
 • 07 II/354 Radostín nad Oslavou - most ev. č. 354-022 dle materiálu RK-04-2017-29, př. 7
 • 08 III/4073 Rozseč - most ev. č. 4073-3 dle materiálu RK-04-2017-29, př. 8
 • 09 III/3525 Střítež - most ev. č. 3525-2 dle materiálu RK-04-2017-29, př. 9
 • 10 III/34731 Žebrákov - most ev. č. 34731-2 dle materiálu RK-04-2017-29, př. 10.Usnesení 0154/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 v celkové výši 100 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice, na realizaci jmenovitých akcí a na přípravu staveb dle materiálu RK-04-2017-30, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o 82 000 000 Kč na realizací akcí a na přípravu staveb z přílohy D1 dle materiálu RK-04-2017-30, př. 1.Usnesení 0155/04/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-04-2017-31, př. 1.


Usnesení 0156/04/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Závěrečnou zprávu o realizaci projektu Aktivní život seniorů na Vysočině podpořeného z Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2016 dle materiálu RK-04-2017-32, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh poskytovateli dotace MPSV.


Usnesení 0157/04/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku:
  • pánev pečící el.E-TBP80/900, rok pořízení 2000, inventární číslo 022/52, pořizovací cena 125 895,00 Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
  • univerzální šlehací a hnětací stroj RE24, rok pořízení 2000, inventární číslo 022/53, pořizovací cena 121 390,00 Kč, zůstatková cena 0,- Kč;

a nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům, případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení 0158/04/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se zapojením Kraje Vysočina jako partnera projektu Znalostní platforma pro stárnutí a projektu Datová platforma pro stárnutí, a to bez finančního příspěvku dle materiálů RK-04-2017-34, př. 1, RK-04-2017-34, př. 2 a RK-04-2017-34, př. 3;
schvaluje
vyjádření partnera o spolupráci dle materiálů RK-04-2017-34, př. 4 a RK-04-2017-34, př. 5;
ukládá
odboru sociálních věcí spolupracovat na projektech jako zástupce partnera dle materiálů RK-04-2017-34, př. 1, RK-04-2017-34, př. 2 a RK-04-2017-34, př. 3.


Usnesení 0159/04/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny organizaci Středisko křesťanské pomoci Jihlava, IČO: 46259830, na náklady akce „Pomoc osobám bez domova po dobu zimních mrazivých měsíců“ v celkové výši 49 000 Kč dle materiálu RK-04-2017-62, př. 2;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-04-2017-62, př. 2.Usnesení 0160/04/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0161/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina nemovitosti v rozsahu a za kupní cenu od vlastníků dle materiálu RK-04-2017-60, př. 1.


Usnesení 0162/04/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. S 15836/2013-OŘ BNO-ÚEVS 6398508413 uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Správou železniční a dopravní cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00, na straně pronajímatele dle materiálu RK-04-2017-36, př. 1.


Usnesení 0163/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-04-2017-37, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0164/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 888/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 65 m2, par. č. 888/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 601 m2 a par. č. 888/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 424 m2 v k. ú. Plevnice a obci Olešná z vlastnictví obce Olešná do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0165/04/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0166/04/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-04-2017-41, př. 1 a RK-04-2017-41, př. 2.


Usnesení 0167/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 688/13 - ostatní plocha, silnice o výměře 912 m2 v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice z vlastnictví firmy ZVOZD Horácko, družstvo, IČO 001 40 023, se sídlem Opatov 300, 675 28 Opatov na Moravě do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.


Usnesení 0168/04/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení formou otevřeného řízení;
schvaluje
zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-04-2017-39, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-04-2017-39, př. 2.


Usnesení 0169/04/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením automobilu Škoda Octavia Combi II Diesel, inventární číslo 022-10/25, pořízeného v roce 2006, pořizovací cena 684 848 Kč, zůstatková cena 0 Kč, z majetku kraje způsobem navrženým Dětským domovem, Humpolec, Libická 928 dle materiálu RK-04-2017-43.


Usnesení 0170/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2017 dle materiálu RK-04-2017-44, př. 1.


Usnesení 0171/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Sportoviště 2017 dle materiálu RK-04-2017-46, př. 1.


Usnesení 0172/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Sportujeme 2017 dle materiálu RK-04-2017-50, př. 1.


Usnesení 0173/04/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost těmto organizacím:
 • Krajskému atletickému svazu Vysočina, se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 70923060 ve výši 130 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v atletice;
 • Krajskému šachovému svazu Vysočina, se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 04473396 ve výši 60 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v šachu;
 • Tělocvičné jednotě Sokol Bedřichov, se sídlem Sokolovská 4656/122c, 586 01 Jihlava, IČO 00530948 ve výši 149 860 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v moderní gymnastice;
 • Sportovnímu klubu OK Jihlava, z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 63442566 ve výši 160 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v orientačním běhu;
 • Judu Vysočina z.s., se sídlem Janovice 22, 588 13 Polná, IČO 22750886 ve výši 76 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v judu;
 • Tělovýchovné jednotě Spartak Třebíč, spolek, se sídlem Manž. Curieových 1112, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, IČO 44065558 ve výši 44 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v triatlonu;
 • Florbalu Vysočina z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 04932170 ve výši 88 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve florbalu

a uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-04-2017-45, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost těmto organizacím:
 • Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava, IČO 22908951 ve výši 1 500 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve fotbale;
 • Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO 75070961 ve výši 470 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v házené;
 • SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 43378480 ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v lyžování;
 • DUKLE Jihlava - mládež, z.s., se sídlem Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, IČO 70802769 ve výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v ledním hokeji;
 • Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z.s., se sídlem Pavlovova 2672/14, 586 01 Jihlava, IČO 22729275 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve volejbalu;
 • Krajskému centru talentované mládeže, z.s., se sídlem Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč IČO 05197392 ve výši 600 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v tenisu;
 • Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 58601 Jihlava, IČO 63438216 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání;
 • Basketbalovému klubu Jihlava z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 62797972 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v basketbalu

a uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-04-2017-45, př. 2.


Usnesení 0174/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, dle materiálu RK-04-2017-47, př. 1.


Usnesení 0175/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže spolku Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., IČO 26524783 ve výši 400 000 Kč na jeho činnost;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-04-2017-48, př. 1.Usnesení 0176/04/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 115 596 Kč u organizací zřizovaných krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-04-2017-49, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, ve výši 59 200 Kč organizacím dle tabulky č. 2 a 3 materiálu RK-04-2017-49, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-04-2017-49, př. 10, RK-04-2017-49, př. 11, RK-04-2017-49, př. 12.Usnesení 0177/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2016 v celkové výši 176 359 920 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-04-2017-51, př. 1;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-04-2017-51, př. 1;
 • převod finančních prostředků ve výši 6 790 670 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na pořízení nových kogeneračních jednotek a na opravu CT přístroje;
 • převod finančních prostředků ve výši 2 812 170 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na pořízení vybavení zrekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení.Usnesení 0178/04/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-04-2017-52, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-04-2017-52, př. 1.


Usnesení 0179/04/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-04-2017-53, př. 5 a RK-04-2017-53, př. 6.


Usnesení 0180/04/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s darováním nemovitostí, v nichž došlo k výměně zdroje tepla dle Smluv o poskytnutí dotace PR01537.1169 a PR01537.1849 za podmínek uvedených v materiálech RK-04-2017-54, př. 3 a RK-04-2017-54, př. 4.


Usnesení 0181/04/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-04-2017-55, př. 3.


Usnesení 0182/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zrušit nominaci Ing. Libora Joukla, Josefa Číže, Ing. Miroslava Houšky, RNDr. Miloše Vystrčila jako členů Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina, zrušit nominaci Ing. Vladimíra Novotného, Mgr. et Bc. Petra Krčála, Milana Plodíka, Ing. Tomáše Kučery, PaedDr. Ladislava Jirků jako náhradníků členů Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina, zrušit nominaci Ing. Bc. Martina Hyského jako zástupce Strategie inteligentní specializace a Ing. Marie Černé jako jeho náhradnice;
 • nominovat za Kraj Vysočina:
 • Ing. Vladimíra Novotného náhradníkem MUDr. Jiřího Běhounka;
 • Ing. Miroslava Houšku členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina, Ing. Tomáše Kučeru jeho náhradníkem;
 • Ing. Josefa Pavlíka členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina, Mgr. Pavla Fraňka jeho náhradníkem;
 • Josefa Číže členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina, Milana Plodíka jeho náhradníkem;
 • RNDr. Miloše Vystrčila členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina, Ing. Jaroslava Vymazala jeho náhradníkem;
 • Mgr. Pavla Pacala zástupcem Strategie inteligentní specializace, Mgr. Romana Fabeše jeho náhradníkem.Usnesení 0183/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Naše škola 2017 dle materiálu RK-04-2017-57, př. 1.


Usnesení 0184/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Odpady 2017 dle materiálu RK-04-2017-58, př. 1.


Usnesení 0185/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-04-2017-59, př. 1.


Usnesení 0186/04/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Čistá voda 2017“ dle materiálu RK-04-2017-61, př. 1.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz