Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 2095/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.


Usnesení 2096/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154, dle materiálu RK-38-2017-02, př. 1;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, dle materiálu RK-38-2017-02, př. 2.Usnesení 2097/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 1 394 119,30 Kč.


Usnesení 2098/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 162 504,60 Kč, § 3121 - Gymnázia ve výši 247 356,00 Kč, § 3122 - Střední odborné školy ve výši 585 586,20 Kč a § 3127 - Střední školy ve výši 2 685 082,80 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 3 680 529,60 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz:
  • Základní škole speciální a Praktické škole Černovice, IČO 70842612, o částku 162 504,60 Kč;
  • Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895466, o částku 247 356,00 Kč;
  • Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992, o částku 1 642 160,40 Kč;
  • Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Havlíčkův Brod, IČO 00581119, o částku 585 586,20 Kč;
  • Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699, o částku 1 042 922,40 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-38-2017-04.


Usnesení 2099/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 - Základní školy, UZ 33070) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 v celkové výši 182 870 Kč dle materiálu RK-38-2017-05, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče, UZ 33069) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci Rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017 v celkové výši 2 048 090 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, UZ 33155) rozpočtu kraje o nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na Dotace pro soukromé školy a školská zařízení ve výši 524 940 Kč dle materiálu RK-38-2017-05, př. 2;
 • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Pedagogicko-psychologické poradně a Speciálně pedagogickému centru Vysočina, IČO 70832510, o vrácené účelové prostředky na realizaci Rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017 v celkové výši 2 048 090 Kč.Usnesení 2100/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání v celkové výši 2 647 800 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi dle materiálu RK-38-2017-06, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání dle tabulky 1 materiálu RK-38-2017-06, př. 2;

doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu RK-38-2017-06, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu RK-38-2017-06, př. 2.


Usnesení 2101/38/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o zapojení Kraje Vysočina do dotačního programu MŠMT Podpora mládeže na krajské úrovni;
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež dle materiálu RK-38-2017-07, př. 2;
ukládá
OŠMS odeslat na MŠMT žádost Kraje Vysočina do dotačního programu MŠMT Podpora mládeže na krajské úrovni dle materiálu RK-38-2017-07, př. 4.


Usnesení 2102/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
projektový záměr projektu Učíme se ze života pro život dle materiálu RK-38-2017-08, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-38-2017-08, př. 3;
rozhoduje
předložit žádost o projekt Učíme se ze života pro život dle materiálu RK-38-2017-08, př. 2 poskytovateli dotace MŠMT ČR;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu zajistit předložení žádosti projektu Učíme se ze života pro život dle materiálu RK-38-2017-08, př. 2 poskytovateli dotace MŠMT ČR a zapracovat do projektové žádosti projektu případné připomínky poskytovatele dotace;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování aktivit projektu Učíme se ze života pro život ve výši max. 4 200 000 Kč. Finanční prostředky budou převáděny dle potřeby.


Usnesení 2103/38/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-38-2017-09, př. 1.


Usnesení 2104/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení dle materiálu RK-38-2017-10, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 7 352 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 7 352 000 Kč s určením pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč na předfinancování projektu Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení.Usnesení 2105/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů dle materiálu RK-38-2017-11, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 2 036 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 036 000 Kč s určením pro Střední průmyslovou školu Třebíč na předfinancování projektu Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů.Usnesení 2106/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu RK-38-2017-12, př. 1.


Usnesení 2107/38/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru příspěvkové organizace Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč, Hradecká 235, 58856 Telč, dle materiálu RK-38-2017-13, př. 1.


Usnesení 2108/38/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2017 dle materiálů RK-38-2017-14, př. 1 a RK-38-2017-14, př. 3;
 • s úpravou použití fondu investic Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod na rok 2018 včetně věcného čerpání prostředků tohoto fondu dle materiálu RK-38-2017-14, př. 2.Usnesení 2109/38/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem za účelem realizace projektu Konkurenceschopné regiony a zaměstnanost dospělých prostřednictvím vzdělávání příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina dle materiálu RK-38-2017-15, př. 1.


Usnesení 2110/38/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 a § 113 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství zřizovaných Krajem Vysočina, dle materiálů RK-38-2017-16, př. 1.


Usnesení 2111/38/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01953.0018 za podmínek uvedených v materiálu RK-38-2017-79, př. 2.


Usnesení 2112/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje nominovat:
   • Mgr. Pavla Pacala členem Valného shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČ: 70857555, za Kraj Vysočina;
   • Mgr. Pavla Pacala členem Předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČ: 70857555, za Kraj Vysočina;

a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění a Předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina.


Usnesení 2113/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina dle materiálu RK-38-2017-81, př. 1.


Usnesení 2114/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu RK-38-2017-82, př. 1.


Usnesení 2115/38/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-38-2017-83, př. 1.


Usnesení 2116/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace týkající se programovacího období EU 2014-2020 uvedené v materiálu RK-38-2017-84, př. 1.


Usnesení 2117/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
   • schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu RK-38-2017-85, př. 2;
   • vyhlásit soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2017 dle materiálu RK-38-2017-85, př. 2.Usnesení 2118/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci projektu Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina dle materiálů RK-38-2017-86, př. 1 a RK-38-2017-86, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-38-2017-86, př. 2;
ukládá
odboru regionálního rozvoje dopracovat projektovou žádost a předložit ji dle materiálů RK-38-2017-86, př. 1 a RK-38-2017-86, př. 2 do 11. výzvy Národního programu Životního prostředí.


Usnesení 2119/38/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na služby s názvem Revitalizace parku Nová Ves u Chotěboře v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-38-2017-87, př. 1;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky s názvem Revitalizace parku Nová Ves u Chotěboře hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-38-2017-87, př. 2;
ukládá
Odboru životního prostředí a zemědělství a Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem Revitalizace parku Nová Ves u Chotěboře dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a v termínech stanovených zákonem.


Usnesení 2120/38/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na služby Poskytování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina formou otevřeného zadávacího řízení ve zjednodušeném režimu dle § 129 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle materiálů RK-38-2017-17, př. 1, RK-38-2017-17, př. 2, RK-38-2017-17, př. 3, RK-38-2017-17, př. 4, s tím, že lhůty budou stanoveny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
jmenuje
členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, hodnocení a vyhodnocení zakázky, a jejich náhradníky dle materiálu RK-38-2017-17, př. 5;
ukládá
odboru zdravotnictví zajistit realizaci veřejné zakázky Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Usnesení 2121/38/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-38-2017-18, př. 1 a RK-38-2017-18, př. 2.


Usnesení 2122/38/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-38-2017-19, př. 1.


Usnesení 2123/38/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku: lůžko pro intenzivní péči - Linet, r. v. 1994, pořizovací cena 64 331 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, způsoby uvedenými v materiálu RK-38-2017-20, př. 1.


Usnesení 2124/38/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-38-2017-21, př. 1, do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, uvedeného v materiálu RK-38-2017-21, př. 1.


Usnesení 2125/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2017-22, př. 1.


Usnesení 2126/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 - Ostatní nemocnice, položka 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051), o nájemné placené Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, ve výši 230 250 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 190 290 Kč určenou pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 190 290 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace, položky 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 - DPH placená krajem) vyplývající z nájemného placeného Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, o částku 39 960 Kč.Usnesení 2127/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položka 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2017 o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 23 239 260 Kč (podíl ze strukturálního EU fondu – ÚZ 107517969 ve výši 21 948 190 Kč a státní podíl - ÚZ 107117968 ve výši 1 291 070 Kč Kč) s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací první etapy projektu Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek na rok 2017 pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 23 239 260 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky;

doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352230) o částku 23 239 260 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na předfinancování první etapy projektu Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech);
ukládá
řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, vrátit poskytnutou zápůjčku, ve výši 23 239 260 Kč, odpovídající částce způsobilých výdajů, které nemocnice vynaložila na realizaci první etapy Projektu, a které byly nemocnici uhrazeny poskytovatelem dotace v rámci IROP, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu po jejich uhrazení poskytovatelem dotace.


Usnesení 2128/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu v celkové výši 566 820 Kč (ÚZ 35020) dle materiálu RK-38-2017-25, př. 2;
 • rozhodnout poskytnout dotace pro:
  • Nemocnici Počátky, s.r.o. ve výši 317 580 Kč
  • PATEB s.r.o. ve výši 249 240 Kč
 • na úhradu nákladů spojených s navýšením zvláštního příplatku za soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo na analogické navýšení mzdy v souvislosti s vyhlášením Dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu;
 • rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů RK-38-2017-25, př. 3 a RK-38-2017-25, př. 4.Usnesení 2129/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice) o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu Rezidenční místa ve výši 1 263 762 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 370 925 Kč
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 361 400 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 109 050 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 279 587 Kč
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 142 800 Kč

určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.


Usnesení 2130/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-38-2017-27, př. 1, RK-38-2017-27, př. 2, RK-38-2017-27, př. 3, RK-38-2017-27, př. 4, RK-38-2017-27, př. 5, RK-38-2017-27, př. 6, RK-38-2017-27, př. 7, RK-38-2017-27, př. 8;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 50 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 50 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 50 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.Usnesení 2131/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2017 - 30. 11. 2017 dle materiálu RK-38-2017-28, př. 1;
 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2017 - 30. 11. 2017 dle materiálu RK-38-2017-28, př. 2.Usnesení 2132/38/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-38-2017-29, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-38-2017-29, př. 2;
 • schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2018 dle materiálu RK-38-2017-29, př. 3;
 • vyhlásit Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-38-2017-29, př. 4.Usnesení 2133/38/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dary dle materiálu RK-38-2017-30, př. 3 a v souladu s materiály RK-38-2017-30, př. 1 a RK-38-2017-30, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje spočívající ve zvýšení § 3529 -Ostatní ústavní péče o celkovou částku 12 000 Kč při současném snížení § 6113 -Zastupitelstva krajů o částku 12 000 Kč.


Usnesení 2134/38/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotace žadatelům dle materiálu RK-38-2017-31, př. 2.


Usnesení 2135/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Pracovní program na roky 2018-2021 dle materiálu RK-38-2017-32, př. 1;
ukládá
zodpovědným koordinátorům začít po schválení Pracovního programu na roky 2018 - 2021 Zastupitelstvem Kraje Vysočina s realizací konkrétních kroků v jednotlivých oblastech spolupráce tak, aby byly naplňovány priority uvedené v Pracovním programu na roky 2018 - 2021.


Usnesení 2136/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 900 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-38-2017-33, př. 1upr1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-38-2017-33, př. 2upr1;
 • uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu RK-38-2017-33, př. 4;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 900 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 900 000 Kč.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 8. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-33.doc, RK-38-2017-33, př. 1, RK-38-2017-33, př. 2, RK-38-2017-33, př. 3, RK-38-2017-33, př. 4


J. Běhounek navrhl projednání bodů 34 - 36 v bloku.
K předkládaným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


34. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018
Usnesení 2137/38/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrh plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-38-2017-34, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018 předložený předsedkyní výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na jednání zastupitelstva.


Usnesení 2138/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-38-2017-35, př. 1.


Usnesení 2139/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-38-2017-36, př. 1.


Usnesení 2140/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zápis o provedení kontroly č. 1/2017 předložený Finančním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu RK-38-2017-37, př. 1.


Usnesení 2141/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172) o částku 583 tis. Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy o částku 784 tis. Kč a při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 784 tis. Kč z důvodu kompenzace vzniklé rezervy s dopadem změny nařízení vlády (navýšením platových tabulek od 1. 11. 2017);
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 -Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 23 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 23 tis. Kč z důvodu snížení převodu do Sociálního fondu.Usnesení 2142/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí důvodovou zprávu dle materiálu RK-38-2017-39, př. 1;
 • vydat Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, podle ust. § 7 odst. 2 písm. a) a podle ust. § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy, jak je obsaženo v materiálu RK-38-2017-39, př. 2;
 • uložit odboru ÚPSŘ zajištění:

a) zpracování čistopisu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina;
b) vyhotovení Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, zahrnující právní stav dokumentace po provedené aktualizaci.


Usnesení 2143/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina dle materiálu RK-38-2017-40, př. 1.


Usnesení 2144/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
   • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch Městu Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě ve výši 1 974 232 Kč;
   • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-38-2017-41, př. 2;
   • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, o částku 1 974 232 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 974 232 Kč na realizaci akce Výstavba pumptracku pro terénní cyklistiku v Novém Městě na Moravě - rozšíření nabídky aktivit v rámci bikeparku Vysočina Arena.Usnesení 2145/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout o nabytí movitých věcí souvisejících s kaplí Panny Marie Bolestné v obci Kámen;
 • rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. st. 45 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 180 m2 v k. ú. Kámen u Pacova a obci Kámen, jehož součástí je stavba - budova bez čísla popisného nebo evidenčního - objekt občanské vybavenosti (kaple Panny Marie Bolestné) z vlastnictví Římskokatolické farnosti Věžná se sídlem Mariánské náměstí 84, 39494 Černovice do vlastnictví Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu RK-38-2017-42, př. 1;
 • rozhodnout nabýt darem movité věci související s kaplí Panny Marie Bolestné z vlastnictví Římskokatolické farnosti Věžná se sídlem Mariánské náměstí 84, 39494 Černovice do vlastnictví Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu RK-38-2017-42, př. 2;
 • schválit:
 • dodatek č. xx Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-38-2017-42, př. 3;
 • dodatek č. xx Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-38-2017-42, př. 4.Usnesení 2146/38/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 2147/38/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a Povodím Vltavy, s. p., Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 jako budoucím povinným na pozemky pro stavbu II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje v rozsahu dle materiálu RK-38-2017-44, př. 1.


Usnesení 2148/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-38-2017-45, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv;
 • v případech, kdy se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům dle materiálu RK-38-2017-45, př. 1 dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby II/128 Salačova Lhota - obchvat dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.Usnesení 2149/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-38-2017-46, př. 1;
 • dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-38-2017-46, př. 2;
 • dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-38-2017-46, př. 3.Usnesení 2150/38/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-38-2017-48, př. 1.


Usnesení 2151/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemek par. č. 310/8 o výměře 101 m2, oddělený geometrickým plánem č. 162-52/2016 z pozemku par. č. 310/6 v k. ú. Hluboké u Dalečína a obci Dalečín od vlastníka vedeného v době uzavření kupní smlouvy v katastru nemovitostí do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2.


Usnesení 2152/38/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Krajem Vysočina jako investorem stavby, městem Velké Meziříčí, jako povinným z věcného břemene a firmou GasNet, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, Zábrdovice, IČ 279 35 311, jako oprávněným z věcného břemene, spočívající v právu zřízení a provozování stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba, Okružní křižovatka VM východ - SO 501 a SO 502 Přeložka STL plynovodu a STL plynovodní přípojky na ulici Karlov v obci Velké Meziříčí, číslo stavby: 8800074680 na části pozemku par. č. 5220/1 v k. ú. Velké Meziříčí a s tím související právo vstupu a vjezdu oprávněného z věcného břemene či jeho dodavatelů na tento pozemek za účelem udržování a provádění oprav stavby za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene v celkové výši 5 800 Kč bez DPH + DPH v platné výši dle materiálu RK-38-2017-50, př. 1.


Usnesení 2153/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-38-2017-51, př. 1;
 • dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-38-2017-51, př. 2.Usnesení 2154/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 335/7 trvalý travní porost o výměře 114 m2 a pozemek par. č. 350 ostatní plocha o výměře 301 m2, vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.


Usnesení 2155/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 1876/32 o výměře 1336 m2, tak jak vzniká dle geometrického plánu č. 7799-1082/2017 z pozemků par. č. 1876/5, par. č. 1876/32, par. č. 1876/31 a par. č. st. 6157 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu RK-38-2017-53, př. 1.


Usnesení 2156/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 282/6 oddělený dle GP 366-106/2017 z pozemku par. č. 282/1 v k. ú. a obci Stránecká Zhoř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Stránecká Zhoř.


Usnesení 2157/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem par. č. 1088/37 - ost. plocha, silnice o výměře 17 m2, oddělený GP č. 281-45/2016 z pozemku par. č. 1088/16 v k. ú. Ústí u Humpolce z vlastnictví obce Ústí do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 2158/38/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 2159/38/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na služby Domov Ždírec - pracoviště Jihlava - projektová dokumentace formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 ZZVZ v souladu s Výzvou k podání nabídky a Zadávací dokumentací dle materiálů RK-38-2017-47, př. 1, RK-38-2017-47, př. 2;
schvaluje
seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle materiálu RK-38-2017-47, př. 3;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-38-2017-47, př. 4.


Usnesení 2160/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí pozemek par. č. 2671 - ost. plocha, silnice o výměře 1 278 m2 v k. ú. Třebíč z vlastnictví společnosti S.O.K. stavební, s.r.o., Hrotovická - Průmyslová zóna 162, 674 01 Třebíč, IČ: 255 48 484 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 511 200 Kč.


Usnesení 2161/38/2017/RK
Rada kraje
stanoví
závazný ukazatel Limit prostředků na platy u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017 na částku 235 965 000 Kč.


Usnesení 2162/38/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit usnesení č. 0992/19/2017/RK ze dne 30. 5. 2017 v části, týkající se vyřazení nosiče výměnných nástaveb IVECO TRAKKER 4x4 EURO 6 (nákladní automobil Iveco 190T41W/P).


Usnesení 2163/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zadání veřejných zakázek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v roce 2017 s přesahem do roku 2018, dle materiálu RK-38-2017-60, př. 1.


Usnesení 2164/38/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku II/150 Pavlíkov - Leštinka formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-38-2017-61, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-38-2017-61, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/150 Pavlíkov - Leštinka dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-38-2017-61, př. 1.


Usnesení 2165/38/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 2166/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 364 065 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 17,2 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 312 197 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,25 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.Usnesení 2167/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, dle materiálu RK-38-2017-64, př. 1.


Usnesení 2168/38/2017/RK
Rada kraje
ruší
usnesení Rady Kraje Vysočina č. 2119/35/2015/RK ze dne 24. 11. 2015 a č. 0871/17/2016/RK ze dne 17. 5. 2016;
souhlasí
s notifikací přímého zadání na zajištění drážní dopravy v Kraji Vysočina po roce 2019 s výjimkou tratě č. 228 Jindřichův Hradec - Obrataň.


Usnesení 2169/38/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-38-2017-66, př. 1.


Usnesení 2170/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina v celkové výši max. 1 000 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.


Usnesení 2171/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017 subjektům uvedeným v materiálu RK-38-2017-68, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli dle materiálu RK-38-2017-68, př. 3;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017 subjektům uvedeným v materiálu RK-38-2017-68, př. 2.Usnesení 2172/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2017-69, př. 1.


Usnesení 2173/38/2017/RK
Rada kraje
svěřuje
krajskému úřadu rozhodování o uzavírání nájemních smluv na akce realizované v rámci projektů Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče a Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina.


Usnesení 2174/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-38-2017-71, př. 1.


Usnesení 2175/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci dle materiálu RK-38-2017-72, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-38-2017-72, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2017-72, př. 1;

ukládá
ředitelům příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-38-2017-72, př. 1 provést zvýšený odvod z fondu investic za rok 2017 do rozpočtu kraje nejpozději do 4. 12. 2017.


Usnesení 2176/38/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v Žádosti o platbu dle materiálu RK-38-2017-73, př. 2;
schvaluje
Průběžnou zprávu a Žádost o platbu dle materiálů RK-38-2017-73, př. 1 a RK-38-2017-73, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí podat Průběžnou zprávu a Žádost o platbu za sledované období dle materiálů RK-38-2017-73, př. 1 a RK-38-2017-73, př. 2, včetně dalších příloh požadovaných poskytovatelem dotace.


Usnesení 2177/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-38-2017-74, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace, o částku 640 835 Kč na dofinancování sociálních služeb dle materiálu RK-38-2017-74, př. 1;

doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • schválit rozpočtová opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-38-2017-74, př. 2 a RK-38-2017-74, př. 4;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb Diecézní charitu Brno - Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, IČO 44990260 ve výši 130 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-38-2017-74, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-38-2017-74, př. 3;
 • rozhodnout schválit změny ve výši příspěvku na vyrovnávací platbu (dotace) pro Diecézní charitu Brno - Oblastní charitu Jihlava IČO 44990260 dle materiálu RK-38-2017-74, př. 4;
 • rozhodnout uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-38-2017-74, př. 5;
 • schválit rekapitulaci příspěvku na vyrovnávací platbu z prostředků MPSV (ÚZ 13 305) dle materiálu RK-38-2017-74, př. 6.Usnesení 2178/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit podporu odborného sociálního poradenství organizace Občanská poradna Jihlava, z.s. v rozsahu 5,72 pracovních úvazků pro rok 2017 a v rozsahu až 6,00 pracovních úvazků pro rok 2018;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4312 - Odborné sociální poradenství o částku 263 000 Kč při současném snížení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 263 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4312 -Odborné sociální poradenství o částku 412 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 412 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4312 - Odborné sociální poradenství ve výši 675 000 Kč organizaci Občanská poradna Jihlava, z. s., IČO: 66597064, na podporu poskytování sociální služby Občanská poradna Jihlava dle materiálu RK-38-2017-75, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-38-2017-75, př. 2.Usnesení 2179/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2017 dle materiálu RK-38-2017-76, př. 1.


Usnesení 2180/38/2017/RK
Rada kraje
stanoví
 • objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172) ve výši 202 994 tis. Kč;
 • objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie ve výši 11 253 tis. Kč;

ukládá
vedoucím odvětvových odborů s výkonem zřizovatelské funkce předložit radě kraje návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem na rok 2018 v termínu do 31. 3. 2018;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit
 • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018 v celkové výši a členění dle materiálu RK-38-2017-77, př. 1 – Rozpočet kraje 2018;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2018 materiálu RK-38-2017-77, př. 1 (Rozpočet kraje 2018, část D);
 • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Evropské projekty;
 • svěřit radě kraje provádění:
 • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:
ke změně příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z fondu investic při současném poskytnutí finančních prostředků ve stejné výši, a to formou příspěvku na provoz nebo investičního příspěvku, popř. ke změně příspěvku na provoz u zřizovaných příspěvkových organizací, kdy potřeba navýšení příspěvku u organizací je současně kryta snížením příspěvku ve stejném objemu u jiných organizací v rámci kapitoly; ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatých příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu,
kdy je zároveň ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo v objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční příspěvek) na její běžný nebo investiční rozvoj;ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z fondu investic;ke změně rozpočtu kraje, kdy:dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;
 • úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.

Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.


Usnesení 2181/38/2017/RK
Rada kraje
pověřuje
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ekonomický, rozhodováním o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 12. 12. 2017 do 31. 12. 2017;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ekonomickému, předložit radě kraje v měsíci lednu 2018 přehled o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 12. 12. 2017 do 31. 12. 2017.


Usnesení 2182/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0010 dle materiálu RK-38-2017-88, př. 3.


Usnesení 2183/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-38-2017-89, př. 1.


Usnesení 2184/38/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dary z kapitoly Životní prostředí, § 3727 - Prevence vzniku odpadů vítězům soutěže My třídíme nejlépe 2017 dle materiálu RK-38-2017-90, př. 1 a uzavřít smlouvy o poskytnutí daru dle vzoru v materiálu RK-38-2017-90, př. 2.


Usnesení 2185/38/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
aktualizaci Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina pro období 2018 - 2025 dle materiálu RK-38-2017-91, př. 1 a akční plán k naplňování koncepce dle materiálu RK-38-2017-91, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit aktualizaci Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina pro období 2018 - 2025 dle materiálu RK-38-2017-91, př. 1.


Usnesení 2186/38/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci se společností ČEZ, a.s. dle materiálu RK-38-2017-92, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 36 300 Kč a výdajů (kapitola Zemědělství, § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství o částku 30 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace o částku 6 300 Kč) rozpočtu kraje dle materiálu RK-38-2017-92, př. 1.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz