Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 2060/37/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.


Usnesení 2061/37/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit s účinností od 1. 1. 2018 neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina, kteří jsou podnikajícími  fyzickými osobami nebo osobami provozujícími jinou samostatnou výdělečnou činnost, poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce ve výši 200 Kč za 1 hodinu (nejvýše 6 400 Kč/ 1 kalendářní měsíc), v rozsahu nejvýše 8 hodin/1 den, nejvýše 32 hodin/1 kalendářní měsíc, nejvýše 160 hodin/1 kalendářní rok.


Usnesení 2062/37/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění, s účinností od 1. 1. 2018.
 • rozhodnout, že v případě souběhu funkcí pobírá neuvolněný člen Zastupitelstva Kraje Vysočina měsíční odměnu za výkon funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna, a to ve výši nejvyšší sazby odměny dle přílohy nařízení vlády č. 318/2017Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění.Usnesení 2063/37/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-37-2017-04, př. 1.


Usnesení 2064/37/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-37-2017-05, př. 1.


Usnesení 2065/37/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-37-2017-06, př. 1.


Usnesení 2066/37/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) o účelovou dotaci poskytnutou MZ v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 603 837Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 53 837,00 Kč,
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 250 000 Kč,
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 300 000 Kč,

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném snížení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) o vratku účelové dotace poskytnuté MZ v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 53 064 Kč (ÚZ 35015) původně určenou pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 53 064 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.Usnesení 2067/37/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2017 o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 18 200 862,81 Kč (u položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 1 759 734,00 Kč, z toho ÚZ 107117015 ve výši 97 763,00 a ÚZ 107517016 ve výši 1 661 971,00 Kč a u položky 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 16 441 128,81 Kč, z toho ÚZ 107117968 ve výši 913 396,05 Kč a ÚZ 107517969 ve výši 15 527 732,76 Kč) s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“;
 • rozpočtové opatření spočívající zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2017 o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 18 200 862,81 Kč (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, u položky 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 16 441 128,81 Kč, z toho ÚZ 107117968 ve výši 913 396,05 Kč a ÚZ 107517969 ve výši 15 527 732,76 Kč a u položky 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 759 734,00 Kč, z toho ÚZ 107117015 ve výši 97 763,00 a ÚZ 107517016 ve výši 1 661 971,00 Kč) s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2017 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 16 441 128, 81 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2017 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 1 759 734,00 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“.Usnesení 2068/37/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 – Územní rozvoj o částku 87 120 Kč při současném snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice (ÚZ 00502) o částku 87 120 Kč za účelem financování rozšíření funkcí systému pro řízení vzdělávání - LMS.


Usnesení 2069/37/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina, dle materiálu RK-37-2017-10, př. 1.


Usnesení 2070/37/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 31. 12. 2020 pro vozidlo Muzea Vysočiny Jihlava starší 10 let – Citroen Berlingo registrační značky 3J1 9068.


Usnesení 2071/37/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 100 000 Kč Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě od města Havlíčkův Brod a s uzavřením příslušné darovací smlouvy.


Usnesení 2072/37/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce za účelem dlouhodobé prezentace předmětu výpůjčky ve výstavních prostorách Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, dle materiálu RK-37-2017-13, př. 1, a to na dobu neurčitou.


Usnesení 2073/37/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ dle materiálu RK-37-2017-14, př. 1;
ukládá
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu předložit žádost o změnu Centru pro regionální rozvoj ČR.


Usnesení 2074/37/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134a a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-37-2017-15, př. 1.


Usnesení 2075/37/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 2076/37/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2017-17, př. 1.


Usnesení 2077/37/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/379 Velká Bíteš – křiž. s III/3792 o účelovou dotaci z IROP ve výši 42 245 127,24 Kč.


Usnesení 2078/37/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o postupu přípravy a realizace akcí spolufinancovaných z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu dle přílohy materiálu RK-37-2017-19, př. 1.


Usnesení 2079/37/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy dle materiálu RK-37-2017-20, př. 1.


Usnesení 2080/37/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k. ú. a obci Velké Meziříčí dle materiálu RK-37-2017-21, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v k. ú. a obci Velké Meziříčí dle materiálu RK-37-2017-21, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.


Usnesení 2081/37/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-37-2017-22, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-37-2017-22, př. 1.


Usnesení 2082/37/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit rozhodnutí:
 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2014-33, př. 1 a za dohodnutou cenu 50 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv;
 • v případech, kdy se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům dle materiálu ZK-03-2014-33, př. 1 dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby „II/128 Salačova Lhota - obchvat“ dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.Usnesení 2083/37/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou „I/37 Osová Bítýška obchvat“ na pozemcích par. č. 2399/1, par. č. 2399/2, par. č. 3671, par. č. 3794, par. č. 3795, par. č. 4063/1 a par. č. 4063/2 v k. ú. Osová Bítýška a par. č. 509 v k. ú. Osová a tělesu silnice III/03722 a tělesu části silnice II/390;
pověřuje
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správu Jihlava k podání žádosti o povolení kácení dřevin na pozemcích par. č. 2399/1, par. č. 2399/2, par. č. 3671, par. č. 3794, par. č. 3795, par. č. 4063/1 a par. č. 4063/2 v k. ú. Osová Bítýška a par. č. 509 v k. ú. Osová v souvislosti s realizací stavby „I/37 Osová Bítýška obchvat“;
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně vlastníka dotčených pozemků par. č. 2399/1, par. č. 2399/2, par. č. 3671, par. č. 3794, par. č. 3795, par. č. 4063/1 a par. č. 4063/2 v k. ú. Osová Bítýška a par. č. 509 v k. ú. Osová a silnic III/03722 a II/390, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, na straně investora stavby, smlouvu zakládající Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava právo provést stavbu „I/37 Osová Bítýška obchvat“ na těchto pozemcích a tělesu silnice III/03722 a tělesu části silnice II/390, jejíž součástí bude ujednání, že veškeré náklady související s pokácením stromů v souvislosti s realizací této stavby včetně náhradní výsadby zajistí na své náklady investor stavby.


Usnesení 2084/37/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o připravené zákonodárné iniciativě Pardubického kraje;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o připravené zákonodárné iniciativě Pardubického kraje a podpořit tuto zákonodárnou iniciativu Pardubického kraje.


Usnesení 2085/37/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o stavu udržitelnosti projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče uvedené v materiálu RK-37-2017-26, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2017-26, př. 2.


Usnesení 2086/37/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1584 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 24. 10. 2016 za podmínek uvedených v materiálu RK-37-2017-27, př. 2.


Usnesení 2087/37/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-37-2017-28, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-37-2017-28, př. 2;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ dle materiálů RK-37-2017-28, př. 1 a RK-37-2017-28, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.


Usnesení 2088/37/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-37-2017-29, př. 1.


Usnesení 2089/37/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-37-2017-30, př. 1;
ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství pokračovat ve spolupráci se zemědělci – pěstiteli brambor a Výzkumným ústavem bramborářským v Havlíčkově Brodě v řešení navazujícího projektu „Ověření účinnosti herbicidních látek při pěstování brambor v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody v roce 2018.“


Usnesení 2090/37/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením osobního automobilu Škoda Favorit, inventární číslo 50113000000, rok pořízení 1996, registrační značka ZRH 13-50, pořizovací cena 133 000 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Hotelovou školou Světlá a Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí dle materiálu RK-37-2017-31.


Usnesení 2091/37/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve  výši 425 782,20 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu a Střední odborné škole, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO 60418427, o částku 425 782,20 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-37-2017-32.Usnesení 2092/37/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-37-2017-33, př. 1.


Usnesení 2093/37/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost, ve výši 55 813 Kč spolku KČT VYSOČINA, z. s. se sídlem Erbenova 4798/2, 586 01 Jihlava, IČO: 47366737, na celoroční sportovní činnost mládeže;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-37-2017-34, př. 3.Usnesení 2094/37/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci na projekt „Podpora výuky moderních technologií na ZŠ“ se společností Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o., IČO25824031, dle materiálu RK-37-2017-35, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 60 500 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 50 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace o částku 10 500 Kč) rozpočtu kraje na realizaci projektu „Podpora výuky moderních technologií na ZŠ“ dle materiálu RK-37-2017-35, př. 1.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz