Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 1963/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.


Usnesení 1964/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít darovací smlouvu s Tatung Czech s.r.o., IČO 27106829 dle materiálu RK-36-2017-02, př. 2;
 • uzavřít darovací smlouvu s Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kanceláří Praha, IČO 72554932 dle materiálů RK-36-2017-02, př. 3 a RK-36-2017-02, př. 4;
 • uzavřít darovací smlouvu s Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina, IČO dle materiálu RK-36-2017-02, př. 5;

schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3636 - Územní rozvoj, položka 2321 - Přijaté neinvestiční dary) a výdajů (kapitola Informatika, § 3636 - Územní rozvoj) rozpočtu kraje o finanční dary v celkové výši 113 000 Kč na financování projektu znalostní cesta žáků a učitele technických středních škol na Tchaj-wan;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 - Územní rozvoj, o částku 178 600 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 -Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 178 600 Kč na financování projektu znalostní cesta žáků a učitele technických středních škol na Tchaj-wan;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u:
 • Střední průmyslové školy Třebíč, IČO 66610702 o částku 5 000 Kč
 • Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 o částku 5 000 Kč
 • Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou, IČO 48895598 o částku 5 000 Kč
 • Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, IČO 14450470 o částku 22 500 Kč

na financování projektu znalostní cesta žáků a učitele technických středních škol na Tchaj-wan.


Usnesení 1965/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
projekt Chytrý systém LED osvětlení Nemocnice Pelhřimov dle materiálu RK-36-2017-03, př. 1;
bere na vědomí
přímé zadání realizace projektu Institutu pro informační průmysl a Teluga services s.r.o.;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 - Územní rozvoj, o částku 1 747 210 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 -Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 747 210 Kč na výdaje související s realizací projektu Chytrý systém LED osvětlení Nemocnice Pelhřimov.


Usnesení 1966/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv dle materiálu RK-36-2017-04, př. 1 včetně příloh smlouvy.


Usnesení 1967/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek smlouvy dle materiálu RK-36-2017-05, př. 2.


Usnesení 1968/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek smlouvy dle materiálu RK-36-2017-06, př. 2.


Usnesení 1969/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Sirotčí 63/4, 674 01 Třebíč, IČO: 66610699, o částku 33 960 Kč určenou na pokrytí nákladů spojených s účastí na soutěži Trofej Philippa Milla ve Francii v Remeši.


Usnesení 1970/36/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
aktivity kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu v období od dubna do října 2017.


Usnesení 1971/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžního účelového a věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2017-09, př. 1 a RK-36-2017-09, př. 2.


Usnesení 1972/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2017-10, př. 1 a RK-36-2017-10, př. 2.


Usnesení 1973/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2017-11, př. 1.


Usnesení 1974/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2017-12, př. 1, RK-36-2017-12, př. 2, RK-36-2017-12, př. 3 a RK-36-2017-12, př. 4.


Usnesení 1975/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s nájmem bytové jednotky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, od města Havlíčkův Brod dle podmínek stanovených v materiálu RK-36-2017-13, př. 1.


Usnesení 1976/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku RTG pojízdný stenoskop D9 (inv. č. 004-000-051-093), do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:
  • RTG pojízdný stenoskop D9 (inv. č. 004-000-051-093), r. v. 1993, pořizovací cena 3 746 600 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
  • Vůz sanitní Volkswagen Transporter SPZ 1J8 2376 (inv. č. 004-000-151-435), r. v. 2003, pořizovací cena 1 393 162 Kč, zůstatková cena 0 Kč.Usnesení 1977/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 - Ostatní nemocnice, položka 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné placené Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, ve výši 102 850 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 85 000 Kč určenou pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 - Ostatní nemocnice, položka 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné placené Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, ve výši 4 840 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 4 000 Kč určenou pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 85 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 4 000 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace, položky 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 - DPH placená krajem) vyplývající z nájemného placeného Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, o částku 17 850 Kč a z nájemného placeného Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací o částku 840 Kč.Usnesení 1978/36/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
členy hodnotící komise pro vyhodnocení 10. ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice:
  • Vladimír Novotný - 2. náměstek hejtmana Kraje Vysočina, radní pro oblast zdravotnictví;
  • Tomáš Fiala - Asociace českých a moravských nemocnic;
  • Soňa Měrtlová - Krajský úřad Kraje Vysočina; vedoucí odboru zdravotnictví;
  • Martina Šochmanová - Česká asociace sester, o. s.;
  • Michala Malát - Johnson & Johnson, s. r. o.;
  • Milena Kalvachová - Ministerstvo zdravotnictví ČR;
  • David Marx - Spojená akreditační komise ČR, o. p. s.Usnesení 1979/36/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • vytvoření krajské koordinační skupiny Paliatr Vysočina a složení jejích členů;
 • informaci o probíhajících krocích v rámci naplňování Strategie paliativní péče.Usnesení 1980/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
závěrečnou zprávu o realizaci projektu a žádost o platbu projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina dle materiálů RK-36-2017-18, př. 1 a RK-36-2017-18, př. 2.


Usnesení 1981/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku pračky Primus 16 kg FJ16-MKII-19, inventární číslo 022/37, rok pořízení 1997, pořizovací cena 224 503,- Kč, zůstatková cena k 1. 11. 2017 je 0,- Kč a jeho likvidací provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení 1982/36/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o přidělené dotaci pro projekt Domov Ždírec - pracoviště Jihlava ve výši 50 694 300 Kč dle materiálu RK-36-2017-20, př. 3;
souhlasí
s pokračováním realizace schváleného investičního záměru Domov Ždírec - pracoviště Jihlava za podmínek uvedených v materiálu RK-36-2017-20, př. 3;
ukládá
odboru sociálních věcí a odboru majetkovému, aby pokračoval v další realizaci investičního záměru Domov Ždírec - pracoviště Jihlava.


Usnesení 1983/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku
 • plynové sklopné smažící a pečící pánve, inventární číslo HIM 021/9/54, rok pořízení 1999, pořizovací cena 152 500,- Kč, zůstatková cena k 1. 11. 2017 je 0,- Kč
 • plynové sklopné smažící a pečící pánve, inventární číslo HIM 021/9/55, rok pořízení 1999, pořizovací cena 152 500,- Kč, zůstatková cena k 1. 11. 2017 je 0,- Kč
 • telefonní ústředny Siemens, inventární číslo HIM022/100, rok pořízení 1999, pořizovací cena 343 394,- Kč, zůstatková cena k 1. 11. 2017 je 0,- Kč

a jeho likvidací provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení 1984/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 453 455,42 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 405 723,27 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 47 732,15 Kč) určenou pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu Krok do života - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 453 455,42 Kč u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, na financování projektu Krok do života - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci.Usnesení 1985/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 508 227,33 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 454 729,71 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 53 497,62 Kč) určenou pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 508 227,33 Kč u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, na financování projektu Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb.Usnesení 1986/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 742 339,85 Kč dle materiálu RK-36-2017-24, př. 1.


Usnesení 1987/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s předloženou Studií dle materiálu RK-36-2017-25, př. 1;
schvaluje
vyjádření zadavatele dle materiálu RK-36-2017-25, př. 3.


Usnesení 1988/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 41 745 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 290 400 Kč) a výdajů (kapitola Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, UZ 17054 ve výši 41 745 Kč a UZ 17502 ve výši 290 400 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 332 145 Kč na realizaci projektu Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina - etapa II.


Usnesení 1989/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 34 012) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 300 000 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na realizaci akce Muzeum Vysočiny Pelhřimov, výkup motocyklu ČZ 500 + sidecar zn. Tlustoš v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO), podprogram C: výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 300 000 Kč určenou na realizaci akce Muzeum Vysočiny Pelhřimov, výkup motocyklu ČZ 500 + sidecar zn. Tlustoš.Usnesení 1990/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením 7 ks knihovních skříní fládrovaných a 7 ks skříní knihovních jednokřídlových fládrovaných z majetku kraje a s jejich následným prodejem Městskému muzeum Františkovy Lázně v celkové ceně 1 400 Kč.


Usnesení 1991/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 34 012) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 31 000 Kč určenou pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě, příspěvkovou organizaci na realizaci akce v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO), podprogram C: výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, příspěvkové organizace o částku 31 000 Kč určenou na realizaci akce Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, výkup plastiky, Karel Hladík, Podobizna matky, 1936.Usnesení 1992/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) o částku 245 000 Kč a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o částku 245 000 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura (§ 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 515 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje (§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) o částku 515 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 760 000 Kč na pokrytí předpokládaného schodkového hospodaření v letošním roce;
 • zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 245 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic;

stanoví
u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel aktualizovaného finančního plánu na rok 2017:
 • celkový objem použití fondu investic dle materiálu RK-36-2017-30, př. 2;
 • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-36-2017-30, př. 2;
 • závazný ukazatel Limit prostředků na platy dle materiálu RK-36-2017-30, př. 2 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost, a to stanoveným objemem těchto prostředků;

ukládá
 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci ve výši 245 000 Kč;
 • řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 245 000 Kč nejpozději do 7. 12. 2017.Usnesení 1993/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3315 - Činnost muzeí a galerií, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o částku 206 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 206 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce;
 • zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 206 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic;

stanoví
u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel aktualizovaného finančního plánu na rok 2017:
 • celkový objem použití fondu investic dle materiálu RK-36-2017-31, př. 1;
 • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-36-2017-31, př. 1;
 • závazný ukazatel Limit prostředků na platy dle materiálu RK-36-2017-31, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost, a to stanoveným objemem těchto prostředků;

ukládá
 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci ve výši 206 000 Kč;
 • řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 206 000 Kč nejpozději do 7. 12. 2017.Usnesení 1994/36/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1995/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch spolku Koruna Vysočiny, z.s., IČO: 04415868, se sídlem Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, ve výši 195 000 Kč dle materiálu RK-36-2017-33, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-36-2017-33, př. 2.Usnesení 1996/36/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-36-2017-34, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-36-2017-34, př. 1 a RK-36-2017-34, př. 2.


Usnesení 1997/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku II/152 Hrotovice - Dukovany, PD formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-36-2017-35, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-36-2017-35, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/152 Hrotovice - Dukovany, PD dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-36-2017-35, př. 1.


Usnesení 1998/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky II/406 Kostelec - křiž. s II/639, PD dle materiálu
RK-36-2017-36, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové, IČO 47455292, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem
RK-36-2017-36, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1999/36/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč dle materiálu RK-36-2017-37, př. 1.


Usnesení 2000/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 800 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o částku 1 800 000 Kč (položka 6121 - Budovy a stavby);
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 1 800 000 Kč s určením na realizaci činností v rámci přípravy staveniště u jmenovitě uvedených akcí dle materiálu RK-36-2017-38, př. 1.Usnesení 2001/36/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
aktualizovaný rozpis akcí financovaných z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 dle materiálu RK-36-2017-39, př. 2.


Usnesení 2002/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
  • vyřazení a úpravu staničení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů dle materiálu RK-36-2017-40, př. 2;
  • vyřazení a zařazení jmenovitých akcí do seznamu akcí škody po zimě realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-36-2017-40, př. 4;

bere na vědomí
  • aktualizovanou přílohu D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-36-2017-40, př. 3;
  • aktualizovaný seznam jmenovitých akcí na zajištění oprav po zimě dle materiálu RK-36-2017-40, př. 5.Usnesení 2003/36/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 7708 90 650, dle materiálu RK-36-2017-41, př. 1.


Usnesení 2004/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • část A7 Vypracování specifických kvalitativních standardů ve veřejné linkové dopravě ve vztahu k typu linky/spoje dle materiálu RK-36-2017-42, př. 1;
 • část B26 Dodání software (aplikace) pro tvorbu tarifních map a kalkulátoru jízdného tak, aby Objednatel mohl řídit tarifní systém (upravovat rozsah plochy jednotlivých zón, zavádět nové zóny, stanovovat a upravovat počet tarifních jednic, stanovovat a upravovat povolené trasy, upravovat výši jízdného). Je nutné zajistit kompatibilitu pro použití v systému ArcGIS ESRI. Kalkulátor jízdného bude navržen tak, aby mohl být použit na internetových stránkách a byl funkční v běžně dostupných internetových prohlížečích. Je nutné zajistit kompatibilitu se zařízením Android, iOS a Windows Mobile. Odpovědní zaměstnanci Objednatele budou zaškoleni v konstrukci tarifu a ovládání aplikace. dle materiálu RK-36-2017-42, př. 2;
 • část C1 Zpracování mechanismů a výpočtů změny nabídkové ceny dle materiálu RK-36-2017-42, př. 3.Usnesení 2005/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, na straně budoucího povinného, Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, na straně budoucího oprávněného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 na straně investora trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-36-2017-43, př. 1.


Usnesení 2006/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/351 Třebíč - křižovatka s II/399:
 • uzavřít mezi vlastníky pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv na straně pronajímatelů a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvy v rozsahu, na dobu a za nájemné dle materiálu RK-36-2017-44, př. 1;
 • uzavřít mezi obcí Valeč na straně půjčitele a Krajem Vysočina na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-36-2017-44, př. 1.Usnesení 2007/36/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu RK-36-2017-45, př. 1 v k. ú. Přímělkov od vlastníků uvedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2.


Usnesení 2008/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Povodí Vltavy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 na straně budoucího povinného a pronajímatele a Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, na straně budoucího oprávněného a nájemce, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle materiálu RK-36-2017-46, př. 1 a smlouvu nájemní dle materiálu RK-36-2017-46, př. 2.


Usnesení 2009/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4211 - Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) rozpočtu kraje o investiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 5 953 216,20 Kč na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.


Usnesení 2010/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s vlastníky pozemků aktuálně vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv nájemní smlouvy na pozemky a jejich části v rozsahu trvalých a dočasných záborů a za podmínek a cenu dle materiálu RK-36-2017-48, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnut uzavřít s vlastníky pozemků aktuálně vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv smlouvy o smlouvách budoucích kupních na pozemky a jejich části v rozsahu trvalých záborů a za podmínek a cenu dle materiálu RK-36-2017-48, př. 1.


Usnesení 2011/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-36-2017-49, př. 1upr1 a RK-36-2017-49, př. 2.


Usnesení 2012/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit název akce Muzeum Vysočina Jihlava - Roštejn - oprava studny a ZTI, zařazené v rozpočtu kraje v kapitole Nemovitý majetek, příloze M3 - Kultura, na nový název Muzeum Vysočina Jihlava - Roštejn - vybudování studny a ZTI.


Usnesení 2013/36/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 2014/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-36-2017-52, př. 2 do vlastnictví obce Olešná;
 • v případě schválení darování pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Olešná v zastupitelstvech těchto samosprávných územních celků uzavřít bezúplatně s obcí Olešná smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu Kraje Vysočina jako oprávněného umístit, provozovat a udržovat kanalizaci vybudovanou v rámci stavby II/602 Olešná - průtah včetně práva vstupu a vjezdu oprávněného nebo jím pověřených fyzických či právnických osob v nezbytně nutném rozsahu za účelem jejího provozování a v případě poruchy provádění údržby, opravy, kontroly a demontáže této stavby, v nezbytně nutném rozsahu na části pozemků dle materiálu RK-36-2017-52, př. 3 v rozsahu GP č. 379-102/2016;

doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem pozemky uvedené v materiálu RK-36-2017-52, př. 1 z vlastnictví obce Olešná do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-36-2017-52, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Olešná.Usnesení 2015/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby Statické zajištění tělesa silnice III/11244 na hrázi rybníka Podlesník u obce Radňov smlouvy zakládající právo investora provést stavbu, smlouvy nájemní a smlouvu o výpůjčce s vlastníky evidovanými v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv v rozsahu, za podmínek a nájemné dle materiálu RK-36-2017-53, př. 1.


Usnesení 2016/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 - 2. část uzavřít mezi vlastníky pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv na straně vlastníků pozemků a pronajímatelů a Krajem Vysočina na straně investora a nájemce smlouvy zakládající právo stavby a smlouvy nájemní v rozsahu, na dobu a za nájemné dle materiálu RK-36-2017-54, př. 1.


Usnesení 2017/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-36-2017-55, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-36-2017-55, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-36-2017-55, př. 1.Usnesení 2018/36/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 2019/36/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout požádat o výmaz předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina k pozemku par. č. 64/7 odděleného dle geometrického plánu č. 991-139/2017 z pozemku par. č. 64 v k. ú. Nové Veselí.


Usnesení 2020/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků par. č. 47/32 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 546 m2 a par. č. 47/33 - ost. plocha, zeleň o výměře 130 m2 oddělených GP č. 1922-298/2016 z pozemku par. č. 47/13 v k. ú. Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 47/32 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 546 m2 a par. č. 47/33 - ost. plocha, zeleň o výměře 130 m2 oddělené GP č. 1922-298/2016 z pozemku par. č. 47/13 v k. ú. Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou,
 • nabýt darem pozemky par. č. 47/30 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 212 m2, par. č. 47/31 - ost. plocha, zeleň o výměře 33 m2, oddělené GP č. 1922-298/2016 z pozemku par. č. 47/1 a dále pozemek par. č. 47/34 - ost. plocha, zeleň o výměře 218 m2 oddělený dle téhož GP z pozemku par. č. 47/14 v k. ú. Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.Usnesení 2021/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací (nájemcem), dle materiálu RK-36-2017-59, př. 1.


Usnesení 2022/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na služby Úklidové služby a dodávky v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-36-2017-60, př. 1;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky na služby Úklidové služby a dodávky hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-36-2017-60, př. 2;
ukládá
Oddělení hospodářské správy a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby Úklidové služby a dodávky dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky na služby a v termínech stanovených zákonem.


Usnesení 2023/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-36-2017-61, př. 1.


Usnesení 2024/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením:
 • emisního přístroje Smoke Analyser AT 600, inventární číslo 900109, pořízeného v roce 1996, pořizovací cena 242 438,40 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední průmyslovou školou Třebíč dle materiálu RK-36-2017-62;
 • osobního automobilu Škoda Fabia Combi Comfort 1,4 pořízeného v roce 2001, registrační značka HBK 27-37, pořizovací cena 343 000 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií a Hotelovou školou Havlíčkův Brod dle materiálu RK-36-2017-62;
 • traktoru Z 121 45, inventární číslo 6-531-16, pořízeného v roce 1986, pořizovací cena 226 615 Kč, zůstatková cena 0 Kč a traktoru Z 121 45, inventární číslo 6-531-2, pořízeného v roce 1988, pořizovací cena 226 614 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Hotelovou školou Světlá a Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí dle materiálu RK-36-2017-62.Usnesení 2025/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř, Na Valech 690, 583 29 Chotěboř, IČO: 60126671, o částku 40 000 Kč na dofinancování projektu Z Chotěboře do Milána za moderními technologiemi.


Usnesení 2026/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017 (Modul B) ve výši 301 920 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-36-2017-64, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace zřizované krajem dle tabulky č. 2 uvedené v materiálu RK-36-2017-64, př. 1;

doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017 (Modul B) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-36-2017-64, př. 1.


Usnesení 2027/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech dle materiálu RK-36-2017-65, př. 1;
rozhoduje
zrušit Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech č. 04/15 ze dne 2. 6. 2015, schválená usnesením č. 1051/18/2015/RK a uvedená v materiálu RK-36-2017-65, př. 3.


Usnesení 2028/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního daru pro Dětský domov, Senožaty 199, dle materiálu RK-36-2017-66, př. 1.


Usnesení 2029/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, v celkové výši 40 000 Kč organizaci Klub přátel Josefa Masopusta z.s.


Usnesení 2030/36/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
 • hodnotící komisi dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež ve složení: Procházka Radek, Burda Jan, Vaňková Magda, Zemanová Kateřina, Fink Karel, Nováková Hotařová Jana, Wolker Roman a Vlastimil Forst;
 • Magdu Vaňkovou předsedkyní hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež.Usnesení 2031/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 121 057,80 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Základní škole a Praktické škole Velké Meziříčí, IČO 70831432, o částku 121 057,80 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-36-2017-69.Usnesení 2032/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz krajským příspěvkovým organizacím na úhradu nostrifikačních zkoušek dle materiálu RK-36-2017-70, př. 1.


Usnesení 2033/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3121 - Gymnázia, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 - Gymnázia) rozpočtu kraje o částku 280 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3127 - Střední školy, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) rozpočtu kraje o částku 104 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 280 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic o částku 280 000 Kč u Gymnázia Třebíč, IČO 60418435 na pokrytí odpisů zhodnoceného majetku dle materiálu RK-36-2017-71;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 104 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic o částku 104 000 Kč u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 na pokrytí zvýšených odpisů nemovitého majetku dle materiálu RK-36-2017-71;

ukládá
 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435 ve výši 280 000 Kč dle materiálu RK-36-2017-71;
 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 ve výši 104 000 Kč dle materiálu RK-36-2017-71;
 • ředitelce Gymnázia Třebíč, IČO 60418435 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 280 000 Kč;
 • ředitelce Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 104 000 Kč.Usnesení 2034/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-36-2017-72, př. 1.


Usnesení 2035/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s převodem z rezervního fondu do fondu investic Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou ve výši 120 000 Kč;
 • s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2017 dle materiálů RK-36-2017-73, př. 1, RK-36-2017-73, př. 2, RK-36-2017-73, př. 3, RK-36-2017-73, př. 4 a RK-36-2017-73, př. 5.Usnesení 2036/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MZe na Podporu účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků (ÚZ 29331) ve výši 57 390 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583 o účelovou dotaci na Podporu účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků ve výši 57 390 Kč.Usnesení 2037/36/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-36-2017-75, př. 1 kódy 1A, 7A, 7B, 8A, 8B, 11A, 12A, 13A, 13B, 13C, 13D, 14A, 16A, 16B, 16C, 19A, 19B, 19C, 19D, 21A, 21B;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-36-2017-75, př. 1 kódy 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 4A, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 10A, 10B, 15A, 15B, 15C, 17A, 17B, 17C, 18A, 18B, 18C, 18D, 20A, 20B, 20C;
nesouhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-36-2017-75, př. 1 kódy 9A, 9B;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-36-2017-75, př. 1 kódy 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 4A, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 10A, 10B, 15A, 15B, 15C, 17A, 17B, 17C, 18A, 18B, 18C, 18D, 20A, 20B, 20C na příslušný správní orgán.


Usnesení 2038/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 629 000 Kč a současně zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek o stejnou částku 629 000 Kč na realizaci projektů Postav si své auto a Proton.


Usnesení 2039/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů dle materiálů RK-36-2017-77, př. 1.


Usnesení 2040/36/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
postup navrhování a jmenování členů školských rad za zřizovatele ve školách zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálů RK-36-2017-78, př. 1, RK-36-2017-78, př. 2 a RK-36-2017-78, př. 3.


Usnesení 2041/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-36-2017-79, př. 1.


Usnesení 2042/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., IČO 60838531, se sídlem U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, jako nejvýhodnější nabídku pro podlimitní veřejnou zakázku Úpravy stáje pro výkrm prasat;
ukládá
Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy.


Usnesení 2043/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-36-2017-81, př. 1.


Usnesení 2044/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nominovat osoby dle materiálu RK-36-2017-82, př. 2;
ukládá
radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, Janě Fialové, odeslat jménem Kraje Vysočina nominace dle materiálu RK-36-2017-82, př. 2.


Usnesení 2045/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 41 155 608 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2017 dle materiálu RK-36-2017-97, př. 1.


Usnesení 2046/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 105 228,81 Kč určenou na financování projektu Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina.


Usnesení 2047/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám dle materiálu RK-36-2017-84, př. 1.


Usnesení 2048/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01416.0010 dle materiálu RK-36-2017-85, př. 2.


Usnesení 2049/36/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o činnosti Evropského regionu Dunaj Vltava dle materiálu RK-36-2017-86.


Usnesení 2050/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci s Energetickou agenturou Vysočiny, se sídlem Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava, IČO: 70938334, dle materiálu RK-36-2017-87, př. 1.


Usnesení 2051/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace ve výši 373 594 Kč.


Usnesení 2052/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-36-2017-89, př. 1 se subjekty uvedenými v materiálu RK-36-2017-89, př. 2.


Usnesení 2053/36/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v Zjednodušené žádosti o platbu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina dle materiálu RK-36-2017-90, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2017-90, př. 1.


Usnesení 2054/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01696.0172 dle materiálu RK-36-2017-91, př. 2.


Usnesení 2055/36/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-36-2017-92, př. 9, RK-36-2017-92, př. 10, RK-36-2017-92, př. 11 a RK-36-2017-92, př. 12upr1.


Usnesení 2056/36/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv na nemovitostech, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle Smluv (v případě Smlouvy PR01537.0832 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2016) o poskytnutí dotace PR01537.0832 a PR01537.0028 za podmínek uvedených v materiálech RK-36-2017-93, př. 3 a RK-36-2017-93, př. 4.


Usnesení 2057/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu ConnReg AT-CZ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 108 114,90 Kč (4 250 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 3 400 €.Usnesení 2058/36/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21 o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 114 835 Kč (4 250 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 2 125 €.Usnesení 2059/36/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o projektech Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou dle materiálu RK-36-2017-96, př. 3, Josef Dobiáš (1888 - 1972) Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin dle materiálu RK-36-2017-96, př. 4 a Areál těžby stříbra 13. Století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana dle materiálu RK-36-2017-96, př. 5 a způsobu případného spolufinancování dle informací uvedených v materiálu RK-36-2017-96;
souhlasí
se zapojením:
 • Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, se sídlem Masarykovo náměstí 55, Jihlava, IČO: 00090735 do projektu Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou, dle materiálu RK-36-2017-96, př. 3 a projektu Areál těžby stříbra 13. Století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana, dle materiálu RK-36-2017-96, př. 5;
 • Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace se sídlem Masarykovo náměstí 12, Pelhřimov, IČO: 00071307 do projektu Josef Dobiáš (1888 - 1972) Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin, viz materiál RK-36-2017-96, př. 4.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz