Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 1917/35/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.


Usnesení 1918/35/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-35-2017-02, př. 1.


Usnesení 1919/35/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím individuální dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-35-2017-03, př. 1.


Usnesení 1920/35/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 178 030 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 30 Kč,
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 178 000 Kč,

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-35-2017-04, př. 1.


Usnesení 1921/35/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1922/35/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměnu ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2017-06, př. 2.


Usnesení 1923/35/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1924/35/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1925/35/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1926/35/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina Jihočeským krajem, a to podle ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v rozsahu dle materiálu RK-35-2017-10, př. 1.


Usnesení 1927/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • II/150 Havlíčkův Brod – ul. Žižkova a Dolní;
 • II/602 Velké Meziříčí – vysokorychlostní vážení;
 • II/602 Stránecká Zhoř – průtah,

do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.


Usnesení 1928/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-35-2017-12, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-35-2017-12, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-35-2017-12, př. 1.


Usnesení 1929/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k. ú. a obci Horní Vilémovice dle materiálu RK-35-2017-13, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Vilémovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v k. ú. a obci Horní Vilémovice dle materiálu RK-35-2017-13, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Vilémovice.


Usnesení 1930/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky par. č. 1324/10 o výměře 6 m2 a par. č. 1324/11 o výměře 99 m2 oddělené z pozemku par. č. 1324/3, pozemek par. č. 1331/71 o výměře 205 m2 oddělený z pozemku par. č. 1331/3, pozemek par. č. 1331/69 o výměře 8 m2 oddělený z pozemku par. č. 1331/51, pozemky par. č. 1331/64 o výměře 67 m2, par. č. 1331/67 o výměře 87 m2 a par. č. 1331/68 o výměře 14 m2 oddělené z pozemku par. č. 1331/53 a pozemky par. č. 1331/63 o výměře 85 m2, par. č. 1331/65 o výměře 12 m2, par. č. 1331/66 o výměře 7 m2 a par. č. 1331/70 o výměře 111 m2 oddělené z pozemku par. č. 1331/55, vše dle  geometrického plánu č. 1306-41605/2017 v k. ú. a obci Okříšky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Okříšky;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem par. č. 1324/10 o výměře 6 m2 a par. č. 1324/11 o výměře 99 m2 oddělené z pozemku par. č. 1324/3, pozemek par. č. 1331/71 o výměře 205 m2 oddělený z pozemku par. č. 1331/3, pozemek par. č. 1331/69 o výměře 8 m2 oddělený z pozemku par. č. 1331/51, pozemky par. č. 1331/64 o výměře 67 m2, par. č. 1331/67 o výměře 87 m2 a par. č. 1331/68 o výměře 14 m2 oddělené z pozemku par. č. 1331/53 a pozemky par. č. 1331/63 o výměře 85 m2, par. č. 1331/65 o výměře 12 m2, par. č. 1331/66 o výměře 7 m2 a par. č. 1331/70 o výměře 111 m2 oddělené z pozemku par. č. 1331/55, vše dle  geometrického plánu č. 1306-41605/2017 v k. ú. a obci Okříšky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Okříšky.


Usnesení 1931/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky par. č. 866/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 920 m2, par. č. 866/8 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 756 m2  a par. č. 866/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 989 m2, oddělené geometrickým plánem č. 522-175/2017 z pozemků par. č. 866/1, par. č. 866/5 a par. č. 866/6 v k. ú. a obci Sobíňov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Sobíňov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 866/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 920 m2, par. č. 866/8 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 756 m2 a par. č. 866/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 989 m2, oddělené geometrickým plánem č. 522-175/2017 z pozemků par. č. 866/1, par. č. 866/5 a par. č. 866/6 v k. ú. a obci Sobíňov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Sobíňov.


Usnesení 1932/35/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1933/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k. ú. a obci Brtnice par. č. st. 1532 zastavěná plocha o výměře 13 m2 a par. č. 2134/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 67 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1256-56/2017 z pozemku par. č. 2134/4 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. st. 1532 zastavěná plocha o výměře 13 m2 a par. č. 2134/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 67 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1256-56/2017 z pozemku par. č. 2134/4 v k. ú. a obci Brtnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice.


Usnesení 1934/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemek p. č. 2536/3, ostatní plocha, silnice o výměře 4040 m2 v k. ú. Polná, včetně tělesa pozemní komunikace se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout: převést darem pozemek KN  p. č. 2536/3, ostatní plocha, silnice o výměře 4040 m2 v k. ú. Polná, včetně tělesa pozemní komunikace se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná.


Usnesení 1935/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351“ smlouvy zakládající právo investora provést stavbu, smlouvy nájemní a smlouvy o výpůjčce podle materiálu RK-35-2017-20, př. 1.


Usnesení 1936/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1418/25/2017/RK ve znění usnesení 1604/28/2017/RK tak, že materiál RK-28-2017-29, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-35-2017-21, př. 1.


Usnesení 1937/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1931/37/2016/RK, ve znění usnesení 1136/21/2017/RK, ve znění usnesení 1321/24/2017/RK tak, že v materiálu RK-24-2017-25, př. 1, se část týkající se pozemků uvedených v řádku pod pořadovým číslem 26 v katastrálním území Rančířov nahrazuje materiálem RK-35-2017-22, př. 1.


Usnesení 1938/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-35-2017-23, př. 1.


Usnesení 1939/35/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-35-2017-24, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-35-2017-24, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-35-2017-24, př. 1.Usnesení 1940/35/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1941/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat účastníka řízení ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, Horka – Domky, 674 01 Třebíč, IČO 292 32 864 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce bytových jednotek a větracích jednotek“;
ukládá
odboru majetkovému oznámit účastníkovi řízení bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1942/35/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o přípravě projektových žádostí s názvem „Transformace Domova Kamélie III.“ a „Transformace Domova Kamélie IV.“, dle materiálu RK-35-2017-26;
schvaluje
investiční záměry projektů „Transformace Domova Kamélie III.“ a „Transformace Domova Kamélie IV.“, dle materiálů RK-35-2017-26, př. 1, RK-35-2017-26, př. 2 a RK-35-2017-26, př. 3;
ukládá
odboru sociálních věcí a odboru majetkovému zpracování projektových žádostí, včetně povinných příloh, do výzvy č. 77 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III., dle materiálu RK-35-2017-26.


Usnesení 1943/35/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
prodloužení termínu odvodu z fondu investic do rozpočtu kraje u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, pro rok 2017 do 11. 12. 2017.


Usnesení 1944/35/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 150 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 150 000 Kč organizaci Diecézní charita Brno, IČO 44990260, se sídlem 60200 Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, na provoz Centra podpory rodin Ruth dle materiálu RK-35-2017-28, př. 2;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu RK-35-2017-28, př. 2.Usnesení 1945/35/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o zápůjčce ve výši 3 056 777 Kč Domovu důchodců Onšov, příspěvkové organizaci, za účelem realizace projektu Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely dle materiálu RK-35-2017-29, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků ve výši 3 056 777 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitola Sociální věci, § 4350 – Domovy pro seniory za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 3 056 777 Kč s určením pro Domov důchodců Onšov, příspěvkovou organizaci, na financování projektu Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely.Usnesení 1946/35/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku osobního vozidla Chevrolet Aveo 1,2, inventární číslo 644441, rok pořízení 2007, pořizovací cena 269 000,- Kč, zůstatková cena k 5. 10. 2017 je 1,- Kč a nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení 1947/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v celkové výši 460 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu RK-35-2017-31, př. 1;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu RK-35-2017-31, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle materiálu RK-35-2017-31, př. 3.Usnesení 1948/35/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navýšení hodnoty obvyklých nákladů pro rok 2017 platných pro výpočet vyrovnávací platby v projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV.“ i pro výpočet vyrovnávací platby u sociálních služeb zařazených v uvedeném projektu pro kapacity těchto služeb dofinancované z rozpočtu kraje dle materiálu RK-35-2017-32, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 6 010 000 Kč ze zvláštního účtu projektu dle materiálu RK-35-2017-32, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-35-2017-32, př. 2.Usnesení 1949/35/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu,) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím,) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 427 667,43 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 382 649,81 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 45 017,62 Kč) určenou pro Domov ve Zboží, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 427 667,43 Kč u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, na financování projektu „Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.“ dle oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí.Usnesení 1950/35/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 43 613 435 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-35-2017-35, př. 6;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví dle materiálu RK-35-2017-35, př. 1 v celkové výši 22 163 000 Kč;
 • Dodatek č. 2 Závazného pokynu zřizovatele k použití části „Příspěvku na provoz“ poskytnuté s účelovým znakem 13 305 pro rok 2017 dle materiálu RK-35-2017-35, př. 4;

doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí rozpis účelové dotace pro krajské příspěvkové organizace za odvětví sociální péče a zdravotnictví dle materiálu RK-35-2017-35, př. 1;
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 20 712 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-35-2017-35, př. 2 a RK-35-2017-35, př. 3;
    • uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-35-2017-35, př. 5.Usnesení 1951/35/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2017.


Usnesení 1952/35/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 232 684 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 232 684 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-35-2017-37;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 232 684 Kč určenou na  pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Modernizace systému PACS v Nemocnici Třebíč (45 941 Kč), Modernizace systému PACS v Nemocnici Pelhřimov (45 910 Kč), Modernizace systému PACS v Nemocnici Nové Město na Moravě (46 130 Kč), Modernizace systému PACS v Nemocnici Jihlava (45 500 Kč) a Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání (49 203 Kč);

ukládá
odboru analýz a podpory řízení, ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a ředitelce Gymnázia Třebíč po ukončení činností dle materiálů RK-35-2017-37, př. 1, RK-35-2017-37, př. 2, RK-35-2017-37, př. 3, RK-35-2017-37, př. 4, RK-35-2017-37, př. 5, RK-35-2017-37, př. 6, RK-35-2017-37, př. 7, RK-35-2017-37, př. 8, RK-35-2017-37, př. 9, RK-35-2017-37, př. 10 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu.


Usnesení 1953/35/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol dle materiálu RK-35-2017-38, př. 1.


Usnesení 1954/35/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením projektoru TLP 671 pořízeného v roce 2000, Inventární číslo 12483, pořizovací cena 362 218 Kč, zůstatková cena 36 361 Kč a projektoru EPSON pořízeného v roce 2002, inventární číslo 12492, pořizovací cena 158 033 Kč, zůstatková cena 38 842 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií, Střední zdravotnickou školou, Střední odbornou školou služeb a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálu RK-35-2017-39.


Usnesení 1955/35/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3121 - Gymnázia, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 - Gymnázia) rozpočtu kraje o částku 93 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 93 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ o částku 93 000 Kč u Gymnázia Velké Meziříčí, IČO 48895393 na pokrytí odpisů zhodnoceného majetku dle materiálu RK-35-2017-40;

ukládá
 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Gymnáziu Velké Meziříčí, IČO 48895393 ve výši 93 000 Kč dle materiálu RK-35-2017-40;
 • řediteli Gymnázia Velké Meziříčí, IČO 48895393 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 93 000 Kč.Usnesení 1956/35/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00309) o částku 17 243 Kč při současném  snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00324) o částku 17 243 Kč dle materiálu RK-35-2017-41;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 25 000 Kč spolku Pteam, z.s., se sídlem Chlumova 5429/1a, 586 01 Jihlava, IČO: 04028767 na účast na MS v terénním triatlonu 2017,
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-35-2017-41, př. 1.Usnesení 1957/35/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálů RK-35-2017-42, př. 1 a RK-35-2017-42, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálů RK-35-2017-42, př. 1 a RK-35-2017-42, př. 2;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit žádost o platbu v rámci projektu „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“ na Státní fond životního prostředí.


Usnesení 1958/35/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 27 868 Kč.


Usnesení 1959/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zajištění služeb dle materiálu RK-35-2017-44, př. 1.


Usnesení 1960/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-35-2017-45, př. 5 a RK-35-2017-45, př. 6.


Usnesení 1961/35/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout:
 • poskytnout dotaci ve výši 979 544 Kč žadateli ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z. s., se sídlem Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČO: 70851131 dle materiálu RK-35-2017-46, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-35-2017-46, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 2141 - Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch, o částku 405 000 Kč při současném snížení § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 405 000 Kč.Usnesení 1962/35/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyhlásit „Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2017 dle materiálu RK-35-2017-47, př. 1;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina:
 • zajistit realizaci potřebných kroků vedoucích k prezentaci vyhlášení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2017 mezi organizacemi soukromého a veřejného sektoru působícími na území Kraje Vysočina;
 • zajistit sběr podaných přihlášek a vyplněných dotazníků a jejich předání externím certifikovaným hodnotitelům, které určí Sdružení pro oceňování kvality.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz