Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 1836/34/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.


Usnesení 1837/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2017-02, př. 2.


Usnesení 1838/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci - zajištění publicity dle materiálu RK-34-2017-03, př. 1.


Usnesení 1839/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2017-04, př. 2.


Usnesení 1840/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídky dle materiálu RK-34-2017-05, př. 1, jako nejvhodnější nabídky pro nadlimitní veřejnou zakázku Datové linky ROWANet;
ukládá
odboru informatiky zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smluv k plnění veřejné zakázky.


Usnesení 1841/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na služby Doplnění ICT konektivity vybraných středních škol na území Kraje Vysočina v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-34-2017-06, př. 1 a RK-34-2017-06, př. 2;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina a k posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky Doplnění ICT konektivity vybraných středních škol na území Kraje Vysočina hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-34-2017-06, př. 3;
ukládá
odboru informatiky:
 • zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejnou zakázku Doplnění ICT konektivity vybraných středních škol na území Kraje Vysočina dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a v termínech stanovených zákonem;
 • ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina zapracovat případné připomínky Centra regionálního rozvoje ČR.Usnesení 1842/34/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-34-2017-07, př. 1.


Usnesení 1843/34/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o poskytnutí věcného daru a peněžních účelových darů pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-34-2017-08, př. 1, RK-34-2017-08, př. 2 a RK-34-2017-08, př. 3.


Usnesení 1844/34/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím věcných darů a peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-34-2017-09, př. 1, RK-34-2017-09, př. 2 a RK-34-2017-09, př. 3.


Usnesení 1845/34/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-34-2017-10, př. 1.


Usnesení 1846/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-34-2017-11, př. 1, do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, uvedeného v materiálu RK-34-2017-11, př. 1.


Usnesení 1847/34/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 50 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5167 -Služby školení a vzdělávání o částku 50 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 50 000 Kč u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním Pelhřimovského chirurgického dne 2017;

ukládá
řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 30. 11. 2017.


Usnesení 1848/34/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 600 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy (ÚZ 00502) o částku 1 600 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 o částku 1 600 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, s určením na pokrytí nákladů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu s tím, že příspěvek bude poskytnut maximálně do výše 30 % celkové pořizovací ceny vybavení;

ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku. Součástí žádosti bude kopie dodavatelské faktury s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH a kopie výpisu z bankovního účtu dokládající její úhradu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí neinvestičních výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu dle materiálu RK-34-2017-13, př. 6;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 2 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky v maximální výši 2 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na krytí neinvestičních výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu.Usnesení 1849/34/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborového příspěvku a stipendia pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-34-2017-14, př. 1, RK-34-2017-14, př. 2, RK-34-2017-14, př. 3, RK-34-2017-14, př. 4, RK-34-2017-14, př. 5, RK-34-2017-14, př. 6, RK-34-2017-14, př. 7, RK-34-2017-14, př. 8;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 105 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 105 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 105 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku a stipendia.Usnesení 1850/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-34-2017-15, př. 1;
 • o zařazení žadatelky Anety Marešové do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkou;

schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522 - Ostatní nemocnice o částku 50 tis. Kč při současném zvýšení § 3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví o částku 50 tis. Kč s určením na úhradu motivačních stipendií.


Usnesení 1851/34/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-34-2017-16, př. 1.


Usnesení 1852/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3523 – Odborné léčebné ústavy ve výši 112 560 Kč a § 3522 -Ostatní nemocnice ve výši 1 473 330) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci „Dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu“ v celkové výši 1 585 890 Kč (ÚZ 35020) dle materiálu RK-34-2017-81, př. 2;
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout dotace organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace pro:
 • Rehabilitační ústav pro cévní choroby mozkové, spol. s r. o., ve výši 112 560 Kč
 • Nemocnici sv. Zdislavy, a. s., ve výši 983 560 Kč
 • Vysočinské nemocnice, s. r. o., ve výši 489 770 Kč

na úhradu nákladů spojených s navýšením zvláštního příplatku za soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo na analogické navýšení mzdy v souvislosti s vyhlášením „Dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu“;
 • rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů RK-34-2017-81, př. 3, RK-34-2017-81, př. 4 a RK-34-2017-81, př. 5.Usnesení 1853/34/2017/RK
Rada kraje
ukládá
hejtmanovi kraje navrhnout zastupitelstvu kraje paní Ing. Danielu Tesařovou do funkce přísedící Krajského soudu v Brně.


Usnesení 1854/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 1 479 282 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-34-2017-18, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2017-18, př. 2;
 • uzavřít dodatky č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu RK-34-2017-18, př. 4;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 1 479 282 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 479 282 Kč.Usnesení 1855/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-34-2017-19, př. 2.


Usnesení 1856/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek smlouvy dle materiálu RK-34-2017-20, př. 3.


Usnesení 1857/34/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
seznam kulturních, sportovních a společenských akcí (tzv. VIP akcí) podporovaných Krajem Vysočina v roce 2018 dle materiálu RK-34-2017-21, př. 1upr1.


Usnesení 1858/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zamítnout žádost o poskytnutí dotace (dle mat. RK-34-2017-22, př. 2) zapsanému spolku Aeroklub Chotěboř, letiště Počátky 67, 58301 Chotěboř, IČ: 00528528 na realizaci akce Dětský den a letecká show 2017.


Usnesení 1859/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01830.0012 dle materiálu RK-34-2017-23, př. 3.


Usnesení 1860/34/2017/RK
Rada kraje
ukládá
řediteli Vysočina Tourism, příspěvkové organizace předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí nákladů spojených s realizací projektu Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout zápůjčku v celkové výši 5 814 180 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, IČO 28263693, za účelem realizace projektu Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel-Mühlviertel dle materiálu RK-34-2017-24, př. 3;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 5 814 180 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 5 814 180 Kč s určením pro Vysočina Tourism na financování projektu Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy - Vysočina - Waldviertel-Mühlviertel dle materiálu RK-34-2017-24, př. 3.Usnesení 1861/34/2017/RK
Rada kraje
ukládá
řediteli Vysočina Tourism, příspěvkové organizace předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí nákladů spojených s realizací projektu Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout zápůjčku v celkové výši 2 628 840 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, IČO 28263693, za účelem realizace projektu Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole dle materiálu RK-34-2017-25, př. 3;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 2 628 840 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 628 840 Kč s určením pro Vysočina Tourism na financování projektu Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole dle materiálu RK-34-2017-25, př. 3.Usnesení 1862/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu RK-34-2017-26, př. 1.


Usnesení 1863/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01938.0016 dle materiálu RK-34-2017-27, př. 3;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01938.0008 dle materiálu RK-34-2017-27, př. 4;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01938.0018 dle materiálu RK-34-2017-27, př. 5;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01938.0013 dle materiálu RK-34-2017-27, př. 6.Usnesení 1864/34/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1865/34/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
jednání s dopravcem České dráhy, a. s. v souladu se článkem IXa. odst. 3 smlouvy o závazku veřejné služby o ekonomických dopadech souvisejících s nasazením nových vozidel a o výši zohlednění ekonomicky oprávněných nákladů dopravce v souladu se článkem XIa. odst. 2 písm. d) smlouvy o závazku veřejné služby;
souhlasí
se zohledněním ekonomických dopadů dopravce dle článku IXa. odst. 2 písm. d) smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě uzavřeném s dopravcem České dráhy, a. s. dne 5. 10. 2009 ve výši 15 000 000 Kč za kalendářní rok.


Usnesení 1866/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu RK-34-2017-30, př. 1.


Usnesení 1867/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
předložit projekt Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu do Fondu malých projektů;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 350 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.


Usnesení 1868/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Koncepci rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina, která je přílohou materiálu RK-34-2017-32, př. 1.


Usnesení 1869/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, na straně budoucího povinného, Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, na straně budoucího oprávněného a Krajskou správou a údržbou silic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 na straně investora trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-34-2017-33, př. 1.


Usnesení 1870/34/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1871/34/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1872/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu RK-34-2017-36, př. 1 v k. ú. Rácov od vlastníka uvedeného v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2.


Usnesení 1873/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 910/13 o výměře 199 m2, oddělený geometrickým plánem č. 192-54/2017 z pozemku par. č. 910/1 v k. ú. Počátky u Chotěboře a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 910/13 o výměře 199 m2, oddělený geometrickým plánem č. 192-54/2017 z pozemku par. č. 910/1 v k. ú. Počátky u Chotěboře a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.


Usnesení 1874/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky potřebné pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat nově oddělené dle geometrických plánů č. 667-326/2017 pro k. ú. Lukavec u Pacova a č. 91-326/2017 pro k. ú. Týmova Ves od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv v rozsahu a za cenu dle materiálů RK-34-2017-38, př. 1 a RK-34-2017-38, př. 2.


Usnesení 1875/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy nájemní s vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí ke dni podpisu smlouvy na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-34-2017-39, př. 2 za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu devět měsíců od předání staveniště zhotoviteli, v rámci akce II/129 Březina - most ev. č. 129-003;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-34-2017-39, př. 1 od vlastníků pozemků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv, v rámci akce II/129 Březina - most ev. č. 129-003, za cenu 100 Kč/m2.


Usnesení 1876/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Žďár nad Sázavou na straně vlastníka pozemků a Krajem Vysočina na straně investora smlouvu zakládající právo provést stavbu - provedení terénních úprav a výsadby drobné zeleně v rámci akce Transformace Domova Kamélie Křižanov II na nově utvořených pozemcích dle geometrického plánu č. 837-119/2016 označených jako par. č. 774/91 - orná o výměře 317 m2 a par. č. 774/92 - orná o výměře 169 m2, oba v k. ú. Zámek Žďár.


Usnesení 1877/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 138/15 o výměře 94 m2, oddělený geometrickým plánem 577-23/2015 z pozemku par. č. 138/1, v katastru nemovitostí bude pozemek par. č. 138/15 oddělen z pozemků par. č. 138/20 a par. č. 138//12, a pozemek par. č. 1093/30 o výměře 3 m2 v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví městyse Sněžné do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1878/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M2 - Zdravotnictví o částku 41 000 tis. Kč při současném snížení přílohy M1 - Školství o částku 41 000 tis. Kč.


Usnesení 1879/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 313-677/2016 v k. ú. a obci Dalečín v rozsahu materiálu RK-34-2017-43, př. 1 a pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 162-52/2016 v k. ú. Hluboké u Dalečína a obci Dalečín v rozsahu materiálu RK-34-2017-43, př. 2 z vlastnictví obce Dalečín do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1880/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/ZK, ve znění usnesení 0391/05/2017/ZK tak, že v materiálu ZK-05-2017-56, př. 1 se část týkající se pozemků uvedených v řádku pod pořadovým číslem 14 v katastrálním území Rančířov nahrazuje materiálem RK-34-2017-44, př. 1.


Usnesení 1881/34/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-34-2017-45, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-34-2017-45, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-34-2017-45, př. 1.Usnesení 1882/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout v případech, kdy se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům dle materiálu ZK-08-2016-31, př. 1 dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby II/353 Velký Beranov - obchvat dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě ve znění pozdějších předpisů a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.


Usnesení 1883/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálů RK-34-2017-47, př. 1 za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.


Usnesení 1884/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-34-2017-48, př. 1.


Usnesení 1885/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-34-2017-52, př. 1;
 • dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-34-2017-52, př. 2.Usnesení 1886/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí pozemky dle materiálů RK-34-2017-53, př. 1, RK-34-2017-53, př. 2 a RK-34-2017-53, př. 3 z vlastnictví fyzických a právnických osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy za kupní cenu 100 Kč/m2 do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1887/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací (nájemcem), dle materiálu RK-34-2017-54, př. 1.


Usnesení 1888/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-34-2017-79, př. 1.


Usnesení 1889/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod úseků silnic II/348 a III/34821 a darovací smlouvy na nabytí pozemní komunikace - místní komunikace souběžné s autobusovým nádražím v Polné;
 • rozhodnout uzavřít
 • darovací smlouvu mezi městem Polná na straně dárce a Krajem Vysočina na straně obdarovaného dle materiálu RK-34-2017-49, př. 1;
 • smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Polná na straně budoucího obdarovaného dle materiálu RK-34-2017-49, př. 2;
 • smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi městem Polná na straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného dle materiálu RK-34-2017-49, př. 3.Usnesení 1890/34/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1891/34/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1892/34/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí“ dle materiálu RK-34-2017-80, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, Horka – Domky, 674 01 Třebíč, IČO 292 32 864 jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku „ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí“;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.


Usnesení 1893/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy 30_17_007 dle materiálu RK-34-2017-55, př. 1.


Usnesení 1894/34/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1895/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci Diecézní charitě Brno z kapitoly Sociální věci, § 4359 -Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ve výši 450 000 Kč na dofinancování pilotního projektu VZP Mobilní specializované paliativní péče Oblastní charity Třebíč dle materiálu RK-34-2017-57, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2017-57, př. 2.Usnesení 1896/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2017-58, př. 1;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2017-58, př. 2;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2017-58, př. 3.Usnesení 1897/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt V dle materiálů RK-34-2017-59, př. 1, RK-34-2017-59, př. 2 a RK-34-2017-59, př. 3.


Usnesení 1898/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání proti platebnímu výměru na penále za porušení rozpočtové kázně č. j. KUJI 9083/2016 ze dne 28. 1. 2016 vyměřeného městysu Batelov se sídlem nám. Míru 148, 588 51 Batelov, IČO 00285595, a o nabytí právní moci tohoto platebního výměru.


Usnesení 1899/34/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH v období od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017 dle materiálu RK-34-2017-61, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017 dle materiálu RK-34-2017-61, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci Dynamického nákupního systému na dodávky propagačních předmětů 2017 - 2020 v období od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017 a informaci o skutečně uhrazených cenách v jednotlivých veřejných zakázkách dle materiálu RK-34-2017-61, př. 3.Usnesení 1900/34/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Strategii kvality Kraje Vysočina, kterou se stanoví politika řízení kvality Krajského úřadu Kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2017-62, př. 1;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina:
 • zajistit uplatňování principů řízení kvality na Krajském úřadě Kraje Vysočina podle postupů uvedených ve Strategii kvality Kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2017-62, př. 1;
 • provádět podle postupů a termínů uvedených ve Strategii kvality Kraje Vysočina přezkum kvality a předložit informaci o výsledku přezkoumání Radě kraje Vysočina k informaci.Usnesení 1901/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele pro výběr dodavatele hygienických a čistících prostředků a kancelářských materiálů pro roky 2018 - 2020 dle materiálu RK-34-2017-63, př. 1;
 • o způsobu zadání veřejné zakázky Dynamický nákupní systém na dodávky hygienických a čisticích prostředků v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-34-2017-63, př. 3 a RK-34-2017-63, př. 4 a zakázky Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářských materiálů v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-34-2017-63, př. 5 a RK-34-2017-63, př. 6;

vydává
Pokyn pro realizaci Dynamického nákupního systému na dodávky hygienických a čisticích prostředků a Dynamického nákupního systému na dodávky kancelářských materiálů dle materiálu RK-34-2017-63, př. 2;
stanoví
 • že osobami oprávněnými provádět elektronické úkony nezbytné pro zavedení a fungování DNS dle materiálu RK-34-2017-63 (zavedení DNS, vyhlašování jednotlivých výzev, posouzení žádostí o účast v DNS, posouzení a hodnocení nabídek, apod.) jsou zaměstnanci Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina;
 • že Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina je oprávněn vyzvat příspěvkové organizace, aby působily jako osoba oprávněná posuzovat kvalifikaci uchazečů, otevírat, posuzovat a hodnotit nabídky;

ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, zajistit realizaci a řádný průběh zadávacích řízení nadlimitní veřejné zakázky Dynamický nákupní systém na dodávky hygienických a čisticích prostředků a Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářských materiálů dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v zadávací dokumentaci těchto nadlimitních veřejných zakázek dle materiálů RK-34-2017-63, př. 3, RK-34-2017-63, př. 4, RK-34-2017-63, př. 5, RK-34-2017-63, př. 6.


Usnesení 1902/34/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1903/34/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-34-2017-65, př. 1 a RK-34-2017-65, př. 2.


Usnesení 1904/34/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením mrazící skříně W70LTV pořízené v roce 2002, inventární číslo MS-z-104-1, evidenční číslo v souboru 3. 7., pořizovací cena 136 469 Kč, zůstatková cena 31 843 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava - Helenín, Hálkova 42, dle materiálu RK-34-2017-66.


Usnesení 1905/34/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2017 v celkové výši 448 664 Kč dle materiálu RK-34-2017-67, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz školám, které zřizuje kraj o poskytnuté účelové prostředky na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2017 dle materiálu RK-34-2017-67, př. 1;

doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2017 dle materiálu RK-34-2017-67, př. 1.


Usnesení 1906/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o zajištění ubytování a stravování výpravy Kraje Vysočina na ZODM 2018 dle materiálu RK-34-2017-68, př. 1upr1.


Usnesení 1907/34/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden - srpen 2017 v celkové výši 155 438 Kč dle materiálu RK-34-2017-69, př. 1;
 • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, o vrácené účelové prostředky na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden - srpen 2017 dle tabulky 1 materiálu RK-34-2017-69, př. 1.Usnesení 1908/34/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 125 557,80 Kč a § 3121 - Gymnázia ve výši 548 859,00 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 674 416,80 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz:
  • Základní škole Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106, IČO 70832811, o částku 125 557,80 Kč;
  • Gymnáziu Chotěboř, IČO 60126639, o částku 548 859,00 Kč;

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-34-2017-70.


Usnesení 1909/34/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2017 dle materiálů RK-34-2017-71, př. 1 a RK-34-2017-71, př. 2.


Usnesení 1910/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť dle materiálu RK-34-2017-72, př. 1;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, dle materiálu RK-34-2017-72, př. 2.Usnesení 1911/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2017 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-34-2017-73, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-34-2017-73, př. 2;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2017 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-34-2017-73, př. 3.Usnesení 1912/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2017-74, př. 3.


Usnesení 1913/34/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-34-2017-75, př. 6, RK-34-2017-75, př. 7 a RK-34-2017-75, př. 8.


Usnesení 1914/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu RK-34-2017-76, př. 1.


Usnesení 1915/34/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč v roce 2018 Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov v roce 2018;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2017-77, př. 2;
 • odvolat a jmenovat zástupce Kraje Vysočina do správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov dle materiálu RK-34-2017-77, př. 3.Usnesení 1916/34/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz