Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 1785/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.


Usnesení 1786/33/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních účelových darů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-33-2017-02, př. 1 a RK-33-2017-02, př. 2.


Usnesení 1787/33/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1788/33/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí zbývající části výdajů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ dle materiálu RK-33-2017-04, př. 5;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 77 500 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 77 500 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na předfinancování zbývající části výdajů projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“;

ukládá
řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“.


Usnesení 1789/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 40 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 40 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 40 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním 9. jihlavské konference porodních asistentek;

ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 30. 11. 2017.


Usnesení 1790/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 300 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 300 000 Kč na pořízení evakuačních podložek;
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 63 000 Kč,
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 79 000 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 79 000 Kč,
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 16 000 Kč,
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 63 000 Kč,

za účelem pořízení evakuačních podložek;
ukládá
ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku na pořízení evakuačních podložek nejpozději k 15. 12. 2017. Kopie dodavatelské faktury a výpisu z účtu dokládající její úhradu budou doloženy dodatečně - nejpozději do 31. 3. 2018.


Usnesení 1791/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
aktualizaci:
 • rozpočtů (plánů výnosů a nákladů) zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017 dle materiálů RK-33-2017-07, př. 1 a RK-33-2017-07, př. 2 (komentář);
 • tvorby a použití peněžních fondů, odpisových plánů, investičních plánů, plánů oprav a závazných ukazatelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017 dle materiálů RK-33-2017-07, př. 1 a RK-33-2017-07, př. 3 (tzv. „investiční karty“);
 • převodu prostředků rezervního fondu do fondu investic u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-33-2017-07, př. 1 a jejich profinancování;

bere na vědomí
výsledky hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací dle materiálu RK-33-2017-07, př. 4 a komentáře k výsledkům hospodaření za 1. pololetí roku 2017 dle materiálu RK-33-2017-07, př. 5;
ukládá
ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina informovat zřizovatele prostřednictvím odboru zdravotnictví o případném negativním vývoji v hospodaření organizace v průběhu 2. pololetí roku 2017.


Usnesení 1792/33/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
v souladu s Čl. 11 Pravidel Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí Kraje Vysočina a k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne 31. 1. 2017 č. 03/17 s podáním projektu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě „Celoroční výstavní činnost Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě“, dle materiálu RK-33-2017-08, př. 1.


Usnesení 1793/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
aktualizaci použití fondu investic u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-33-2017-09, př. 1;
stanoví
u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2017:
 • celkový objem použití fondu investic dle materiálu RK-33-2017-09, př. 1;
 • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-33-2017-09, př. 1.Usnesení 1794/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 4 459 308,53 Kč určenou na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II“.


Usnesení 1795/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb (ÚZ 00053) o částku 168 000 Kč při současném snížení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (ÚZ 00053) o částku 168 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb ve výši 168 000 Kč organizaci Diecézní charita Brno, se sídlem Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, IČ: 44990260, na provoz denního stacionáře Stacionář Úsměv Třebíč dle materiálu RK-33-2017-11, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-33-2017-11, př. 2.Usnesení 1796/33/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
hodnotící komisi pro hodnocení žádostí v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky ve složení:
 • Mgr. Pavel Franěk, náměstek hejtmana Kraje Vysočina;
 • Mgr. et Bc. Petr Krčál, předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky;
 • JUDr. Věra Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina.Usnesení 1797/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 28 080 993,78 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV “.


Usnesení 1798/33/2017/RK
Rada kraje
vyhlašuje
Mimořádnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu dle materiálu RK-33-2017-14, př. 1.


Usnesení 1799/33/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina č. 3/2017 dle materiálu RK-33-2017-15, př. 1.


Usnesení 1800/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, se sídlem Komenského 1359/22, 586 47 Jihlava, IČO: 00094811 o částku 30 000 Kč na výdaje spojené s organizací partnerských akcí s Nitranským samosprávným krajem a spolkovou zemí Dolní Rakousko.


Usnesení 1801/33/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrhy termínů jednání dle materiálu RK-33-2017-17;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí stanovení termínů na rok 2018.


Usnesení 1802/33/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1803/33/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-33-2017-19, př. 1 z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci do vlastnictví kraje, za kupní cenu 200 Kč/m2.


Usnesení 1804/33/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 620 00 Brno, IČ 708 90 013, na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu dle materiálu RK-33-2017-20, př. 2 na pozemek par. č. 1248/14 a části pozemku par. č. 1248/4 v k. ú. a obci Jimramov pro stavbu „II/357 Strachujov – Jimramov“;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku par. č. 1248/14 a části pozemku par. č. 1248/4 v k. ú. a obci Jimramov v souvislosti s majetkoprávní přípravou stavby „II/357 Strachujov – Jimramov“;
 • rozhodnout uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 620 00 Brno, IČ 708 90 013, na straně oprávněného hospodařit s majetkem státu a budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného ze služebnosti smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-33-2017-20, př. 1 na pozemku par. č. 1248/14 a části pozemku par. č. 1248/4 v k. ú. a obci Jimramov pro stavbu „II/357 Strachujov – Jimramov“.Usnesení 1805/33/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle materiálu RK-33-2017-21, př. 1.


Usnesení 1806/33/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-33-2017-22, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.


Usnesení 1807/33/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1808/33/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1809/33/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-33-2017-25, př. 1.


Usnesení 1810/33/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu RK-33-2017-26, př. 1.


Usnesení 1811/33/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova Lidmaň, příspěvkové organizace dle materiálu RK-33-2017-27, př. 1.


Usnesení 1812/33/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu rozhodnout nenabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky par. č. 2883, par. č. 2903 a par. č. 1005/1 v k. ú. Hluboké a par. č. 5463 v k. ú. Krokočín včetně tělesa pozemní komunikace na nich se nacházející.


Usnesení 1813/33/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – oprava kotelny Husova“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.


Usnesení 1814/33/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1815/33/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par č. 1089/18 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 43 m2, par. č. 1089/19 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 21 m2, par. č. 1089/20 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 47 m2, par. č. 1089/21 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 15 m2, par. č. 1089/22 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 68 m2, par. č. 1089/23 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 92 m2 a par. č. 1089/24 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 62 m2, oddělené GP 281-45/2016 z pozemku par. č. 1089/2 a dále pozemek par. č. 1088/38 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 22 m2, vzniklý dle téhož GP z dílu „d“ o výměře 8 m2 pozemku 1089/2 a dílu „c“ o výměře 14 m2 pozemku par. č. 1088/10 v k. ú. Ústí u Humpolce z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ústí.


Usnesení 1816/33/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemky v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu RK-33-2017-32, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni projednání materiálu v radě kraje.


Usnesení 1817/33/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1818/33/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálech RK-33-2017-34, př. 1 a RK-33-2017-34, př. 2.


Usnesení 1819/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00324) o částku 69 000 Kč při současném zvýšení § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže o částku 69 000 Kč dle materiálu RK-33-2017-35;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 9 000 Kč u organizace zřizované krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-33-2017-35, př. 1;

rozhoduje
    • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, v celkové výši 60 000 Kč organizacím dle tabulky č. 2 a č. 3 materiálu RK-33-2017-35, př. 1;
    • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-33-2017-35, př. 3 a RK-33-2017-35, př. 4 a RK-33-2017-35, př. 5.Usnesení 1820/33/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 47 112 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-33-2017-36, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-33-2017-36, př. 1, RK-33-2017-36, př. 2, RK-33-2017-36, př. 3.Usnesení 1821/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 – Gymnázia ve výši 691 120,80 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 1 992 525,60 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 2 683 646,40 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
 • Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895504, o částku 585 706,80 Kč;
 • Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, IČO 48895598, o částku 1 406 818,80 Kč;
 • Gymnáziu Žďár nad Sázavou, IČO 48895407, o částku 691 120,80 Kč;

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-33-2017-37.


Usnesení 1822/33/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání“ dle materiálu RK-33-2017-38, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 2 855 168 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3121 – Gymnázia za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 855 168 Kč s určením pro Gymnázium Třebíč, na předfinancování projektu „Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání“.Usnesení 1823/33/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Vybavení centra moderních technologií“ dle materiálu RK-33-2017-39, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 1 430 197 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 1 430 197 Kč s určením pro Vyšší odbornou školu, Obchodní akademii a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, na předfinancování projektu „Vybavení centra moderních technologií“.Usnesení 1824/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 38 192 989 Kč dle materiálu RK-33-2017-40;
 • zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-33-2017-40, př. 1;

doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-33-2017-40, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-33-2017-40, př. 2.


Usnesení 1825/33/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2017 dle materiálů RK-33-2017-41, př. 1, RK-33-2017-41, př. 2, RK-33-2017-41, př. 3 a RK-33-2017-41, př. 4.


Usnesení 1826/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na realizaci projektů „Gastroakademie“ a „Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ“ v celkové výši 111 233 Kč dle materiálu RK-33-2017-42, př. 1.


Usnesení 1827/33/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávku vybavení „Dodávka nářadí 2 etapa – Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-33-2017-43, př. 1, RK-33-2017-43, př. 2, RK-33-2017-43, př. 3, RK-33-2017-43, př. 4, RK-33-2017-43, př. 5;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu zajistit řádný průběh zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávku vybavení „Dodávka nářadí 2 etapa – Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky na dodávky a v termínech stanovených zákonem;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky „Dodávka nářadí 2 etapa – Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628“ hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-33-2017-43, př. 6.


Usnesení 1828/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu „Badatelská centra pro přírodní vědy“ dle materiálu RK-33-2017-44, př. 1 a monitorovací zprávu projektu „Od myšlenky k výrobku“ dle materiálu RK-33-2017-44, př. 4;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-33-2017-44, př. 3 a v materiálu RK-33-2017-44, př. 6.


Usnesení 1829/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež dle materiálu RK-33-2017-45, př. 1.


Usnesení 1830/33/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace dle materiálu RK-33-2017-46.


Usnesení 1831/33/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-33-2017-47, př. 1.


Usnesení 1832/33/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
přípravu žádosti o poskytnutí podpory projektu II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043 do Integrovaného regionálního operačního programu;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádost o poskytnutí podpory projektu II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043 do Integrovaného regionálního operačního programu.


Usnesení 1833/33/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01560.0008 dle materiálu RK-33-2017-49, př. 1.


Usnesení 1834/33/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-33-2017-50, př. 1.


Usnesení 1835/33/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz