Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 1755/32/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.


Usnesení 1756/32/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku Termostat biologický BT-120 (inv. č. 001-000-000-305) do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:
 • termostat biologický BT-120 (inv. č. 001-000-000-305) odprodejem, v případě nezájmu odbornou fyzickou likvidací.Usnesení 1757/32/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-32-2017-03, př. 1.


Usnesení 1758/32/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 30 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 30 000 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním XIV. Kongresu České společnosti chirurgie ruky a III. Kongresu České společnosti terapie ruky;

ukládá
ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 30. 11. 2017.


Usnesení 1759/32/2017/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 0464/10/2017/RK ze dne 14. 3. 2017;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zrušit usnesení č. 0090/02/2017/ZK ze dne 28. 3. 2017;
 • rozhodnout uzavřít mezi Jihočeským krajem, Jihomoravským krajem, Krajem Vysočina a Dolním Rakouskem smlouvu o spolupráci při poskytování mezistátní spolupráce zdravotnické záchranné služby dle materiálu RK-32-2017-05, př. 2.Usnesení 1760/32/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1761/32/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury finanční dary ve výši 30 000 Kč autorovi a 30 000 Kč nakladateli knihy, která byla vyhodnocena odbornou porotou jako nejkrásnější kniha Vysočiny v rámci 27. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, dle materiálů RK-32-2017-07, př. 1 a RK-32-2017-07, př. 2.


Usnesení 1762/32/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury ve výši 10 000 Kč účastníku na národní přehlídce dle materiálu RK-32-2017-08, př. 1 v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 06/16;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-32-2017-08, př. 2.Usnesení 1763/32/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 1539/27/2017/RK ze dne 29. 8. 2017 tak, že:
 • materiál RK-27-2017-17, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-32-2017-09, př. 2;
 • materiál RK-27-2017-17, př. 5 se nahrazuje materiálem RK-32-2017-09, př. 4;

doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0400/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017 tak, že:
 • materiál ZK-05-2017-65, př. 3 se nahrazuje materiálem RK-32-2017-09, př. 3;
 • materiál ZK-05-2017-65, př. 4 se nahrazuje materiálem RK-32-2017-09, př. 5;
 • materiál ZK-05-2017-65, př. 5 se nahrazuje materiálem RK-32-2017-09, př. 6.Usnesení 1764/32/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 25 032 Kč spolku WU-SHU PELHŘIMOV - SDRUŽENÍ BOJOVÝCH UMĚNÍ, z.s., se sídlem Družstevní 1230, 393 01 Pelhřimov, IČO: 22866001 na účast na MS v bojových sportech WTKA;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-32-2017-10, př. 1;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 7 200 Kč spolku NART DANCE SCHOOL, z.s., se sídlem Fügnerova 3244/23, 586 01 Jihlava, IČO: 05225582, na účast na MS v Rock´n´ Rollu.Usnesení 1765/32/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 667 354,73 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina.


Usnesení 1766/32/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky II/353 Nové Veselí - obchvat, PD dle materiálu RK-32-2017-12, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO 27466868, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-32-2017-12, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1767/32/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky II/406 Dvorce - Telč, 2. stavba (Studnice - Telč), PD dle materiálu RK-32-2017-13, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, IČO 03706940, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-32-2017-13, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1768/32/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba (Třešť - ul. Revoluční), PD formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-32-2017-14, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-32-2017-14, př. 2;
stanoví
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba (Třešť - ul. Revoluční), PD dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-32-2017-14, př. 1.


Usnesení 1769/32/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • vyřazení jmenovité akce z kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů dle materiálu RK-32-2017-15, př. 1, odstavce č. 1;
 • zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů dle materiálu RK-32-2017-15, př. 1, odstavce č. 2;
 • úpravu staničení jmenovité akce kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů dle materiálu RK-32-2017-15, př. 1, odstavce č. 3;
 • zařazení jmenovitých akcí do seznamu akcí škody po zimě realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-32-2017-15, př. 1, odstavce č. 4;
 • změnu účelu použití finančních prostředků v rámci schváleného příspěvku na provoz pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, spočívající ve snížení částky na protihluková opatření o 560 000 Kč a použití této částky na jmenovité akce dle materiálu RK-32-2017-15, př. 5 (ÚZ 00013);

bere na vědomí
 • aktualizovanou přílohu D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů realizovaných Krajskou správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-32-2017-15, př. 2;
 • aktualizovaný seznam jmenovitých akcí na zajištění oprav po zimě dle materiálu RK-32-2017-15, př. 4.Usnesení 1770/32/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1771/32/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1772/32/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a oprávněným hospodařit s majetkem státu - Lesy České republiky, s. p., se sídlem se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, na straně pronajímatele, smlouvu nájemní dle materiálu RK-32-2017-18, př. 1 na části pozemků par. č. 1146/1 a 1146/2 v k. ú. Kozlov u Jihlavy pro stavební akci II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602.


Usnesení 1773/32/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-32-2017-19, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví kraje za kupní cenu 100 Kč/m2.


Usnesení 1774/32/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-32-2017-20, př. 1.


Usnesení 1775/32/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-32-2017-21, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-32-2017-21, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-32-2017-21, př. 1.Usnesení 1776/32/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2017-22, př. 1;
 • dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2017-22, př. 2.Usnesení 1777/32/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho odepsání z účetní evidence v celkové hodnotě 16 394 079,80 Kč v členění:
 • OU a PrŠ Černovice - rozšíření truhlářské dílny - hodnota 98 900 Kč
 • Konferenční centrum Kraje Vysočina - hodnota 15 159 669,80 Kč
 • Muzeum Vysočiny Pelhřimov - vybudování depozitáře I. etapa - hodnota 940 700 Kč
 • Domov Kopretina Černovice - výstavba pavilonu - hodnota 194 810 Kč
 • neuplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 16 394 079,80 Kč.Usnesení 1778/32/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1779/32/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit záměr prodeje pozemku par. č. 348/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1793 m2, jehož součástí je stavba Velké Meziříčí, č. p. 363, bydlení, pozemku par. č. 349/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, výroba, pozemku par. č. 348/2 ostatní plocha o výměře 442 m2, pozemku par. č. 349/1 ostatní plocha o výměře 782 m2, vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
 • zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 335/7 trvalý travní porost o výměře 114 m2 a pozemku par. č. 350 ostatní plocha o výměře 301 m2, vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;

schvaluje
podmínky a termíny výběrového řízení včetně závazného obsahu nabídky na koupi nemovitých věcí předkládané do výběrového řízení dle materiálu RK-32-2017-25, př. 3;
jmenuje
komisi pro otevření obálek a vyhodnocení nabídek dle materiálu RK-32-2017-25, př. 4.


Usnesení 1780/32/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6114 - Volby do Parlamentu ČR) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 100 tis. Kč na zajištění výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.


Usnesení 1781/32/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-32-2017-27, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-32-2017-27, př. 1.


Usnesení 1782/32/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o způsobu zadání veřejné zakázky na služby s názvem Revitalizace parku Nové Syrovice v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-32-2017-28, př. 1;
 • o způsobu zadání veřejné zakázky na služby s názvem Revitalizace parku Velké Meziříčí v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-32-2017-28, př. 2;

pověřuje
 • k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky s názvem Revitalizace parku Nové Syrovice hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-32-2017-28, př. 3;
 • k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky s názvem Revitalizace parku Velké Meziříčí hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-32-2017-28, př. 4;

ukládá
Odboru životního prostředí a zemědělství a Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem Revitalizace parku Nové Syrovice a Revitalizace parku Velké Meziříčí dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a v termínech stanovených zákonem.


Usnesení 1783/32/2017/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 5/2017, o zřízení přírodní památky Šebeň a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-32-2017-29, př. 1.


Usnesení 1784/32/2017/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 4/2017, o zřízení přírodní rezervace Staré duby a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-32-2017-30, př. 1.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz