Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 1706/31/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.


Usnesení 1707/31/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních účelových darů pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-31-2017-02, př. 1 a RK-31-2017-02, př. 2.


Usnesení 1708/31/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních účelových darů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-31-2017-03, př. 1 a RK-31-2017-03, př. 2.


Usnesení 1709/31/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-31-2017-04, př. 1 a RK-31-2017-04, př. 2.


Usnesení 1710/31/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-31-2017-05, př. 1.


Usnesení 1711/31/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přijetí nadačního příspěvku pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 99 858 Kč od Nadačního fondu Lidé sobě.


Usnesení 1712/31/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku myčka laboratorního skla Miele do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace: myčka laboratorního skla Miele (inv. č. 004-000-050-961), r. v. 1984, pořizovací cena 103 279 Kč, zůstatková cena 0 Kč.


Usnesení 1713/31/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2017-08, př. 1.


Usnesení 1714/31/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-31-2017-09, př. 1, RK-31-2017-09, př. 2, RK-31-2017-09, př. 3, RK-31-2017-09, př. 4, RK-31-2017-09, př. 5, RK-31-2017-09, př. 6, RK-31-2017-09, př. 7;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 300 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 300 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.Usnesení 1715/31/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o splnění všech podmínek u dotčených žadatelů pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-31-2017-10, př. 1, RK-31-2017-10, př. 2;
 • o zařazení žadatelů Daniely Chytilové a Michala Bartoše do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadateli;

schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 100 tis. Kč při současném zvýšení § 3599 – Ostatní činnosti ve zdravotnictví o částku 100 tis. Kč s určením na úhradu motivačních stipendií.


Usnesení 1716/31/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí stipendií pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-31-2017-11, př. 1, RK-31-2017-11, př. 2, RK-31-2017-11, př. 3, RK-31-2017-11, př. 4, RK-31-2017-11, př. 5, RK-31-2017-11, př. 6, RK-31-2017-11, př. 7, RK-31-2017-11, př. 8, RK-31-2017-11, př. 9;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 145 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 145 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 145 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením stipendií.Usnesení 1717/31/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 478 880,84 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2017.


Usnesení 1718/31/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
konečné výsledky fotosoutěže „Příroda a krajina Vysočiny“ dle materiálu RK-31-2017-13, př. 1;
rozhoduje
poskytnout finanční a věcné dary z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury autorům fotografií uvedeným v materiálu RK-31-2017-13, př. 2 dle materiálu RK-31-2017-13, př. 3.


Usnesení 1719/31/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 229 422 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 229 422 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-31-2017-14;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 229 422 Kč určenou na  pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Nemocniční informační systém Nemocnice Pelhřimov (90 110 Kč), Modernizace a rozšíření expozic Muzea Jemnice (49 234 Kč), Modernizace systému PACS v Nemocnici Havlíčkův Brod (90 078 Kč);

ukládá
odboru analýz a podpory řízení, řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace po ukončení činností dle materiálů RK-31-2017-14, př. 1, RK-31-2017-14, př. 2, RK-31-2017-14, př. 3, RK-31-2017-14, př. 4, RK-31-2017-14, př. 5, RK-31-2017-14, př. 6 předložit do jednoho měsíce od ukončení projektu zprávu o provedených službách;
rozhoduje
o změně účelu finančních prostředků v rámci stanoveného závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci ve výši 599 465 Kč, a to z příspěvku na zabezpečení provozu organizace bez účelového určení na účelově určený příspěvek na administraci projektů, podléhající po ukončení projektu finančnímu vypořádání dle materiálu RK-31-2017-14, př. 10, a to bez dopadu na celkovou výši závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2017;
bere na vědomí
změnu objednávky „SPŠ stavební Havlíčkův Brod – přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku a pořízení vybavení“ dle materiálů RK-31-2017-14, př. 7, RK-31-2017-14, př. 8 a RK-31-2017-14, př. 9.


Usnesení 1720/31/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů);
ukládá
 • odboru informatiky, oddělení právnímu a krajského živnostenského úřadu a odboru analýz a podpory řízení připravit softwarové řešení pro plnění informačních povinností ze strany příspěvkových organizací vůči veřejnosti;
 • řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina zřídit pracovní tým určený ke konzultacím problematiky osobních údajů pro příspěvkové organizace k plnění cílů GDPR;

doporučuje
ředitelům příspěvkových organizací obsadit pozici „pověřence“ z interních zdrojů organizace.


Usnesení 1721/31/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
žádost o podstatnou změnu projektu II. „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ reg. č. CZ.30X.0/0.0/16_003/0000006 v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci;
ukládá
odboru sociálních věcí zajistit elektronické podání žádosti o podstatnou změnu II. projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ reg. č. CZ.30X.0/0.0/16_003/0000006 prostřednictvím IS KP14+.


Usnesení 1722/31/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-31-2017-17, př. 1.


Usnesení 1723/31/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
použití fondu investic u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, pro rok 2017 dle materiálu RK-31-2017-18, př. 1.


Usnesení 1724/31/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-31-2017-19, př. 1.


Usnesení 1725/31/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – srpen 2017.


Usnesení 1726/31/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky o účelovou dotaci z IROP ve výši 8 798 702,26 Kč, ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/408 Jemnice – křiž. s II/152 o účelovou dotaci z IROP ve výši 13 141 022,33 Kč a ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/388 Bobrová – Zvole, 1. úsek o účelovou dotaci z IROP ve výši 77 096 399,84 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky o splátku kontokorentního úvěru ve výši 8 798 702,26 Kč, ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/408 Jemnice – křiž. s II/152 o splátku kontokorentního úvěru ve výši 13 141 022,33 Kč a ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/388 Bobrová – Zvole, 1. úsek o splátku kontokorentního úvěru ve výši 77 096 399,84 Kč.Usnesení 1727/31/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
pověřit úředníka Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství, Oddělení investičního a správy komunikací Ing. Lukáše Valentu k provádění úkonů jménem zadavatele Kraje Vysočina v rozsahu:
 • otevírání nabídek a posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v gesci odboru dopravy a silničního hospodářství;
 • otevírání nabídek v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváních veřejných zakázek, zadávaných v gesci odboru dopravy a silničního hospodářství.Usnesení 1728/31/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku dle materiálu RK-31-2017-23, př. 1 za cenu dle nejvyšší předložené nabídky a v případě nezájmu s jeho likvidací.


Usnesení 1729/31/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování mostního objektu – mostu ev. č. 38-058a nacházejícího se na pozemcích par. č. 1/3, par. č. 780/2, par. č. 780/3 a nad pozemkem par. č. 784/1 všechny v k. ů. Skuhrov u Havlíčkova Brodu a obci Skuhrov včetně všech součástí a příslušenství do vlastnictví obce Skuhrov.


Usnesení 1730/31/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 614/18 ostatní plocha, silnice o výměře 2331 m2 v k. ú. Pavlov u Herálce a obci Herálec za dohodnutou kupní cenu 233 100 Kč z vlastnictví Obchodní-Brno s. r. o., náměstí Míru 793, 696 42 Vracov, IČO 02900840 do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1731/31/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-31-2017-26, př. 1 do vlastnictví městyse Batelov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-31-2017-26, př. 1 v k. ú. Rácov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Batelov;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-31-2017-26, př. 2 v k. ú. Rácov z vlastnictví městyse Batelov do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu RK-31-2017-26, př. 3 v k. ú. Rácov od vlastníků uvedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2.Usnesení 1732/31/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-31-2017-27, př. 1 do vlastnictví obce Černá;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-31-2017-27, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina, do vlastnictví obce Černá;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-31-2017-27, př. 2 z vlastnictví obce Černá do vlastnictví Kraje Vysočina.Usnesení 1733/31/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0022/01/2017/ZK ze dne 7. 2. 2017 tak, že materiál ZK-01-2017-21, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-31-2017-28, př. 1.


Usnesení 1734/31/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0675/13/2017/RK tak, že v materiálu RK-13-2017-56, př. 2 se ruší žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v řádku pod pořadovým číslem 9.


Usnesení 1735/31/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování silnice III/4103 včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 3900/15 – ost. plocha, silnice o výměře 3 373 m2 v k. ú Stařeč a par. č. par. č. 443 - ost. plocha, silnice o výměře 9 213 m2 a par. č. 450/2 – ost. plocha, silnice o výměře 2 527 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Stařeč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/4103;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městysem Stařeč na straně budoucího obdarovaného na převod  silnice III/4103 a pozemků par. č. 3900/15 – ost. plocha, silnice o výměře 3 373 m2 v k. ú Stařeč a par. č. 443 - ost. plocha, silnice o výměře 9 213 m2 a par. č. 450/2 – ost. plocha, silnice o výměře 2 527 m2 v k. ú. Kracovice.Usnesení 1736/31/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1737/31/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-31-2017-34, př. 1.


Usnesení 1738/31/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálů RK-31-2017-35, př. 1 za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.


Usnesení 1739/31/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina:
 • záměr prodeje pozemku par. č. 141/5 – ost. plocha, manipulační plocha o výměře 192 m2 odděleného GP č. 7239-31/2014 z pozemku par. č. 141/3 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod,
 • záměr darování pozemku par. č. 141/3 – ost. plocha, manipulační plocha o výměře 192 m2 vzniklého dle GP 7239-31/2014 z pozemku par. č. 141/3 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;

doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést:
 • úplatně pozemek par. č. 141/5 – ost. plocha, manipulační plocha o výměře 192 m2, oddělený GP č. 7239-31/2014 z pozemku par. č. 141/3 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod za cenu stanovenou znaleckým posudkem jako cenu v místě a čase obvyklou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod, a.s, Dobrovského 2027, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 60917628;
 • darem pozemek par. č. 141/3 – ost. plocha, manipulační plocha o výměře 192 m2 vzniklý dle GP 7239-31/2014 z pozemku par. č. 141/3 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.Usnesení 1740/31/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-31-2017-33, př. 1upr1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-31-2017-33, př. 1upr1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-27-2017-33, př. 1upr1.Usnesení 1741/31/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-31-2017-37, př. 1;
schvaluje
zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-31-2017-37, př. 2;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-31-2017-37, př. 3.


Usnesení 1742/31/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením:
 • automobilu Renault Megane, inventární číslo DM6445-620512, rok pořízení 2003, pořizovací cena 250 000 Kč, zůstatková cena 74 675 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Školním statkem, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu RK-31-2017-38;
 • Osobní automobil Peugeot 307, registrační značka ZRJ 49-80, inventární číslo DHM 101, rok pořízení 2002, pořizovací cena 460 000 Kč, zůstatková cena 0 Kč a Osobní automobil Škoda Octavia GLX, registrační značka ZRI 99-58, inventární číslo DHM 100, rok pořízení 2000, pořizovací cena 415 802 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Vyšší odbornou školou a Střední odbornou školou zemědělsko-technickou Bystřice nad Pernštejnem.Usnesení 1743/31/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok dle materiálu RK-31-2017-39, př. 1.


Usnesení 1744/31/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 – Gymnázia ve výši 1 553 865,60 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 1 584 118,20 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 3 137 983,80 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
 • Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984, o částku 1 044 189,60 Kč;
 • Gymnáziu dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, IČO 62540041, o částku 509 676,00 Kč;
 • Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř, IČO 60126671, o částku 685 456,20 Kč;
 • Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov, IČO 14450470, o částku 898 662,00 Kč,

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-31-2017-40.


Usnesení 1745/31/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dary z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání na základě darovacích smluv dle materiálu RK-31-2017-41, př. 2.


Usnesení 1746/31/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-31-2017-42, př. 1.


Usnesení 1747/31/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) rozpočtu kraje o částku 389 115 Kč určenou na nákup pozemků;
 • změnu závazného ukazatele Odvod z fondu investic o částku 389 115 Kč u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583 na nákup pozemků;

ukládá
 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583 ve výši 389 115 Kč dle materiálu RK-31-2017-43;
 • řediteli Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 389 115 Kč.Usnesení 1748/31/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-31-2017-44, př. 1;
rozhoduje
poskytnout věcné dary vítězům 2. ročníku soutěže „Stavíme ze stavebnice ROTO“:
 • Základní škole a Mateřské škole Žďírec nad Doubravou, se sídlem Chrudimská 77, Ždírec nad Doubravou, IČO 70909709;
 • Základní škole a Mateřské škole Dukovany, příspěvkové organizaci, se sídlem Dukovany 64, okres Třebíč, IČO 70996997;
 • Základní škole Polná, okres Jihlava, se sídlem Poděbradova 79, Polná, IČO 48461539,

na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-31-2017-44, př. 2.


Usnesení 1749/31/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy dle materiálů RK-31-2017-45, př. 1, RK-31-2017-45, př. 2, RK-31-2017-45, př. 3, RK-31-2017-45, př. 4 a RK-31-2017-45, př. 5.


Usnesení 1750/31/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s prodejem instalovaného zdroje tepla pořízeného dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0481 za podmínky instalace nového zdroje tepla, který bude splňovat podmínky čl. 3 odst. 2. písm. a) Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 16/15 ze dne 17. 12. 2015 a jeho pořizovací hodnota musí být nejméně 32 110,88 Kč včetně DPH;
 • s darováním nemovitostí, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle Smluv o poskytnutí dotace PR01537.1504 a PR01537.1688 za podmínek uvedených v materiálech RK-31-2017-46, př. 5 a RK-31-2017-46, př. 6.Usnesení 1751/31/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-31-2017-47, př. 7, RK-31-2017-47, př. 8 a RK-31-2017-47, př. 9.


Usnesení 1752/31/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálech RK-31-2017-48, př. 1 a RK-31-2017-48, př. 2.


Usnesení 1753/31/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout finanční dar obci Heřmanov, se sídlem Heřmanov 35, 594 58 Heřmanov, IČO: 00599387, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu RK-31-2017-49, př. 1.


Usnesení 1754/31/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-31-2017-50, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“, př. 2 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Hajnice, U Miličkovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“, př. 3 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Jankovský potok“.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz