Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 1687/30/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.


Usnesení 1688/30/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-30-2017-02, př. 2.


Usnesení 1689/30/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-30-2017-03, př. 2.


Usnesení 1690/30/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-30-2017-04, př. 1.


Usnesení 1691/30/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžního účelového a věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-30-2017-05, př. 1 a RK-30-2017-05, př. 2.


Usnesení 1692/30/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1693/30/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 6/2017 dle materiálu RK-30-2017-07, př. 1.


Usnesení 1694/30/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek smlouvy dle materiálu RK-30-2017-08, př. 3.


Usnesení 1695/30/2017/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V. dle materiálu RK-30-2017-09, př. 1, a to v rámci Operačního programu Zaměstnanost k výzvě č. 005.


Usnesení 1696/30/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o postoupení Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací na budoucího investora, tj. Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-30-2017-10, př. 1.


Usnesení 1697/30/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu zakládající oprávnění ke stavbě mezi statutárním městem Jihlava na straně vlastníka a budoucího vlastníka a Krajem Vysočina na straně investora v rozsahu dle materiálu RK-30-2017-11, př. 1.


Usnesení 1698/30/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1699/30/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-30-2017-13, př. 1 a RK-30-2017-13, př. 2.


Usnesení 1700/30/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 1033/10 o výměře 108 m2, oddělený geometrickým plánem 720,391-58/2017 z pozemku par. č. 1033/1 v k. ú. Český Herálec a obci Herálec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. par. č. 1033/10 o výměře 108 m2, oddělený geometrickým plánem 720,391-58/2017 z pozemku par. č. 1033/1 v k.ú. Český Herálec a obci Herálec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec.


Usnesení 1701/30/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Lesy České republiky, s. p. na straně pronajímatele, smlouvu nájemní na části pozemků par. č. 392, par. č. 393 a par. č. 417/4, vše v k. ú. Doupě o celkové výměře 567 m2, a to na dobu určitou počínaje dnem předání staveniště Krajem Vysočina zhotoviteli stavby a konče dnem vydání kolaudačního souhlasu stavby Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn oprava studny a ZTI za nájemné ve výši 11 Kč/m2/rok + DPH.


Usnesení 1702/30/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních darů pro Gymnázium a Obchodní akademii Pelhřimov dle materiálů RK-30-2017-16, př. 1 a RK-30-2017-16, př. 2.


Usnesení 1703/30/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání) o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 1 000 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkové organizaci, IČO 75140349, o částku 1 000 000 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-30-2017-17.Usnesení 1704/30/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 123 073,80 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Základní škole a Praktické škole Chotěboř, IČO 70836329 o částku 123 073,80 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-30-2017-18.Usnesení 1705/30/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
  • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu RK-30-2017-19, př. 1;
  • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-30-2017-19, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz