Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 0079/03/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.


Usnesení 0080/03/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-03-2017-02, př. 1.


Usnesení 0081/03/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-03-2017-03, př. 1 a RK-03-2017-03, př. 2.


Usnesení 0082/03/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-03-2017-04, př. 1.


Usnesení 0083/03/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-03-2017-05, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku - Audiometr klinický 992, rok výroby 1996, pořizovací cena 200 750 Kč, zůstatková cena 0 Kč.


Usnesení 0084/03/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Infrastruktura ICT 2017“ dle materiálu RK-03-2017-06, př. 1.


Usnesení 0085/03/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Informační a komunikační technologie 2017“ dle materiálu RK-03-2017-07, př. 1.


Usnesení 0086/03/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu RK-03-2017-08, př. 1.


Usnesení 0087/03/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2016 dle materiálu RK-03-2017-09, př. 1.


Usnesení 0088/03/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Environmental Regional Center, Prameny Vysočiny, o.p.s., se sídlem Brněnská 2279/39, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 25532871;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle přílohy RK-03-2017-10, př. 3;

schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 50 000 Kč s určením na poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2017-10, př. 3.


Usnesení 0089/03/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
nominaci položky č. 5/2016 "Historický morový průvod v Brtnici" ze Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.


Usnesení 0090/03/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se změnami v předběžném projektovém záměru Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-03-2017-12.


Usnesení 0091/03/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0092/03/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-03-2017-15, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.


Usnesení 0093/03/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle materiálu RK-03-2017-16, př. 1, mezi Krajem Vysočina jako povinným ze služebnosti a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jako oprávněným ze služebnosti za účelem zřídit a provozovat na služebných pozemcích stavbu komunikačního zařízení pod označením „71010-007528, VPI Světlá n. S_silnice 347 Kejžlice-Čejov“ a právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním komunikačního zařízení.


Usnesení 0094/03/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu RK-03-2017-17, př. 1 do vlastnictví kraje za dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.


Usnesení 0095/03/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-03-2017-18, př. 1 a RK-03-2017-18, př. 2.


Usnesení 0096/03/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi statutárním městem Jihlava, jako budoucím povinným ze služebnosti a Krajem Vysočina, jako budoucím oprávněným ze služebnosti bezúplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě za účelem zřízení a provozování stavby „SŠ PTA Jihlava – napojení areálu Školní na veřejnou kanalizaci“ na pozemcích par. č. 49/10, 54/1, 54/3 a 362/50 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava dle materiálů RK-03-2017-19, př. 1 a RK-03-2017-19, př. 2.


Usnesení 0097/03/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0616/13/2016/RK tak, že v materiálu RK-13-2016-22, př. 2, u smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 3 v částce 66 496 bez DPH nahrazuje částkou 35 478 Kč bez DPH.


Usnesení 0098/03/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. S 11156/2014 OŘ BNO-ÚE VS 6398504014 uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Správou železniční a dopravní cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00, na straně pronajímatele dle materiálu RK-03-2017-21, př. 1;
 • uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. S 8116/2015 OŘ BNO-ÚE VS 6398505215 uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Správou železniční a dopravní cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00, na straně pronajímatele dle materiálu RK-03-2017-21, př. 2;
 • uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. S 6619/2016-SŽDC-OŘ BNO-OOE VS 6398502116 uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Správou železniční a dopravní cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00, na straně pronajímatele dle materiálu RK-03-2017-21, př. 3.Usnesení 0099/03/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 2742/9 ostatní plocha, silnice o výměře 39 m2 v k. ú. a obci Hodice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hodice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2742/9 ostatní plocha, silnice o výměře 39 m2 v k. ú. a obci Hodice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hodice.


Usnesení 0100/03/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0101/03/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
pověřit úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru majetkového: Ing. Petra Koláře, Ing. Bc. Eduarda Jozífka, Ing. Evu Pausarovou, Ing. Pavla Novotného, Pavla Čermáka, Ing. Jana Kalinu, Ing. Radomíra Janů, Ing. Oldřicha Homolu, Ing. Jiřího Krejčího, Ing. Zdeňka Berku, Ing. Jiřího Bendu, Jiřího Lukáše, Bc. Jitku Mikéskovou, Mgr. Jitku Tvrzovou a Bc. Ivanu Nestrojilovou k provádění úkonů jménem zadavatele Kraje Vysočina v rozsahu:
 • otevírání nabídek a posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v gesci odboru majetkového;
 • otevírání nabídek v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváních veřejných zakázek, zadávaných v gesci odboru majetkového.Usnesení 0102/03/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635 Územní plánování v celkové výši 1 995 430 Kč na pomoc při pořizování územního plánu dle materiálu RK-03-2017-24, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-03-2017-24, př. 2.Usnesení 0103/03/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
převod konečného zůstatku včetně úroků připsaných za 1. čtvrtletí 2017 na zvláštním bankovním účtu projektu „HelpTeamUkraine“ do Fondu strategických rezerv z důvodu jeho ukončení a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 0104/03/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z EFRR dle materiálu RK-03-2017-26, př. 1.


Usnesení 0105/03/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z EFRR dle materiálu RK-03-2017-27, př. 1.


Usnesení 0106/03/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálech RK-03-2017-28, př. 1 a RK-03-2017-28, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-03-2017-28, př. 1 a RK-03-2017-28, př. 2.


Usnesení 0107/03/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
usnesení Valné hromady Národní sítě Zdravých měst České republiky ze dne 19. 4. 2016 a z něj vyplývající povinnost zaplatit příspěvek ve výši 99 tis. Kč;
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši 99 tis. Kč Národní síti Zdravých měst České republiky, IČO 61385247, se sídlem Šrobárova 48, 100 00 Praha, za podmínek stanovených v Darovací smlouvě podle materiálu RK-03-2017-29, př. 1.


Usnesení 0108/03/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • převod nevyčerpaných finančních prostředků určených na úhradu nepřímých výdajů ve výši 121 008,31 Kč na zvláštním účtu projektu „Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina“. Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/C2.00011 na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710 a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
 • převod konečného zůstatku a připsaných úroků na zvláštním účtu projektu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.Usnesení 0109/03/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
prodloužit hodnocené období v roce 2017 pro ředitelky/ředitele uvedené v materiálu RK-03-2017-31, př. 1 o rok.


Usnesení 0110/03/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina, se sídlem Tolstého1566/23, 58601 Jihlava, IČO 02118424 ve výši 100 000 Kč dle materiálu RK-03-2017-32, př. 1.


Usnesení 0111/03/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 25062689;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-03-2017-33, př. 1.Usnesení 0112/03/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3127 –Střední školy o částku 210 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 210 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 o částku 210 000 Kč na úhradu nákladů souvisejících s odstraněním havárií dle materiálu RK-03-2017-34.Usnesení 0113/03/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • čerpání fondu investic Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 pro rok 2017 v celkové výši 600 000 Kč na modernizaci ČOV a vybavení učebny mechatroniky dle materiálu RK-03-2017-35, př. 1;
 • čerpání fondu investic Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov, IČO 62540009 pro rok 2017 v celkové výši 108 477 Kč na nákup nové tiskárny dle materiálu RK-03-2017-35, př. 2.Usnesení 0114/03/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Vysočinou Education, školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám, příspěvkovou organizací, IČO: 75140349 a Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina, z.s, IČO: 70843252, dle materiálu RK-03-2017-36, př. 1 za účelem realizace projektu „Na správné místo“ reg. č. CZ.03.1.48/0.0/16_055/0005625.


Usnesení 0115/03/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o realizaci veřejné zakázky „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina“.


Usnesení 0116/03/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, v předškolních a školních zařízeních a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené II. pololetí roku 2016 a za celý rok 2016 dle materiálu RK-03-2017-38, př. 1;
 • naplňování cílů Radonového programu ČR – Akční plán 2010 – 2019 a mezikrajské porovnání dle materiálu RK-03-2017-38, př. 2.Usnesení 0117/03/2017/RK
Rada kraje
vyhlašuje
Výzvu č. 3/2017 – zemědělské akce k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 – 2021 č. 17/14 ve znění Dodatku č. 1 dle materiálu RK-03-2017-39, př. 1;
jmenuje
hodnotitelskou komisi ve složení dle materiálu RK-03-2017-39, př. 2.


Usnesení 0118/03/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí, při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolování.


Usnesení 0119/03/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
přípravu žádostí o poskytnutí podpory projektů II/405 Brtnice; II/129 Březina - most ev. č. 129-003; II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka do Integrovaného regionálního operačního programu;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádosti o poskytnutí podpory projektů II/405 Brtnice; II/129 Březina - most ev. č. 129-003; II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka do Integrovaného regionálního operačního programu.


Usnesení 0120/03/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-03-2017-42, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2017-42, př. 1.


Usnesení 0121/03/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vratku dotace ve výši 392,53 EUR (10 606,16 Kč při pevném kurzu 27,02 Kč/EUR) dle materiálu RK-03-2017-43, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/406 Telč - průtah, související s vratkou finančních prostředků ve výši 392,53 EUR do rozpočtu Programu EÚS Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 dle materiálu RK-03-2017-43, př. 1.


Usnesení 0122/03/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0123/03/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „II/360 Oslavička - Rudíkov, PD“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-03-2017-45, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-03-2017-45, př. 2;
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/360 Oslavička - Rudíkov, PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-03-2017-45, př. 1.


Usnesení 0124/03/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohody o postoupení smluv o provedení veřejné zakázky na budoucího investora, tj. Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na tyto akce:
 • 01  III/36055 Baliny – most ev. č.  36055-1 dle materiálu RK-03-2017-46, př. 1;
 • 02  III/15222 Budkov -  most ev. č. 15222-3 dle materiálu RK-03-2017-46, př. 2;
 • 03  II/348 Chýška – most ev. č. 348-006 dle materiálu RK-03-2017-46, př. 3;
 • 04  III/36070 Jakubov -  most ev. č. 36070-1 dle materiálu RK-03-2017-46, př. 4;
 • 05  III/3814 Mírovka -  most ev. č. 3814-1 dle materiálu RK-03-2017-46, př. 5;
 • 06  III/36080 Popovice - most ev. č. 36080-1 dle materiálu RK-03-2017-46, př. 6;
 • 07  III/40511 Radonín - most ev. č. 40511-5 dle materiálu RK-03-2017-46, př. 7;
 • 08  II/347 Závidkovice – odvodnění dle materiálu RK-03-2017-46, př. 8.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz