Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 1620/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.


Usnesení 1621/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a společností MARELL s .r.o. se sídlem Brno – Královo Pole, Herčíkova 246/1a, PSČ 612000 dle materiálu RK-29-2017-02, př. 1.


Usnesení 1622/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – průtah;
 • II/387 křiž. s I/19 – hr. kraje;
 • II/354 Ostrov nad Oslavou – křiž. s II/602,

do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.


Usnesení 1623/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o postoupení práv a povinností z investorství ke stavebnímu objektu „VPIC Humpolec PE ul. Lnářská (překládka SEK v majetku CETIN z důvodu rozšíření ul. Lnářská v Humpolci)“ v rozsahu územního souhlasu č. j.: MUHU/21885/2017/Hr ze dne 24. 8. 2017, dle materiálu RK-29-2017-04, př. 1.


Usnesení 1624/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-29-2017-05, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-29-2017-05, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-29-2017-05, př. 1.


Usnesení 1625/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky „III/3494 Uhřínov - průtah v km 5,228 - 5,886“ dle materiálu RK-29-2017-06, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno, IČO 41601645, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-29-2017-06, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1626/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, na straně budoucího povinného, Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, na straně budoucího oprávněného a Krajskou správou a údržbou silic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 na straně investora trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-29-2017-07, př. 1.


Usnesení 1627/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „SPŠ Třebíč – havárie, oprava kanalizace ul. Demlova“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.


Usnesení 1628/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s městem Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 002 67 759 na straně vlastníka dotčených pozemků a Krajem Vysočina na straně investora smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu „Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou“ na částech pozemků par. č. par. č. 875/3, par. č. 2273/15 a par. č. 2273/16 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-29-2017-09, př. 1.


Usnesení 1629/29/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1630/29/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-29-2017-11, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-29-2017-11, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-29-2017-11, př. 1.Usnesení 1631/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-29-2017-12, př. 1, RK-29-2017-12, př. 2.


Usnesení 1632/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
Zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemky p. č. 415/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 347 m2, oddělený geometrickým plánem č. 193-1120/2017, PGP-863/2017-601 z pozemků KN p. č. 355/1 a p. č. 415, p. č. 365/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1252 m2, p. č. 365/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 58 m2 v k. ú. Podmoklany a pozemky KN p. č. 752/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1414 m2, p. č. 752/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2, p. č. 752/4, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 38 m2, p. č. 752/8, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 93 m2, p. č. 752/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1356 m2 a p. č. 752/11, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 471 m2 v k. ú. Hudeč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Podmoklany;
doporučuje
Zastupitelstvu kraje rozhodnout: převést darem pozemek p. č. 415/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 347 m2, oddělený geometrickým plánem č. 193-1120/2017, PGP-863/2017-601 z pozemků KN p. č. 355/1 a p. č. 415, pozemky KN p. č. 365/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1252 m2, p. č. 365/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 58 m2 v k. ú. Podmoklany a pozemky KN p. č. 752/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1414 m2, p. č. 752/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2, p. č. 752/4, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 38 m2, p. č. 752/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 93 m2, p. č. 752/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1356 m2 a p. č. 752/11, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 471 m2 v k. ú. Hudeč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Podmoklany.


Usnesení 1633/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky dle materiálu RK-29-2017-14, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0107/02/2015/ZK ze dne 24. 3. 2015 tak, že materiál ZK-02-2015-46, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-29-2017-14, př. 1 a materiál ZK-02-2015-46, př. 2 se nahrazuje materiálem RK-29-2017-14, př. 2.


Usnesení 1634/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočiny záměr darování pozemků par. č. 524/9 o výměře 4 m2 a par. č. 524/10 o výměře 12 m2 oddělených dle geometrického plánu č. 1661-10/2017 z pozemku par. č. 524/1 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava do vlastnictví statutárního města Jihlava;
 • uzavřít se statutárním městem Jihlava na straně oprávněného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně povinného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti užívání části pozemku par. č. 524/1 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava, a to bezúplatně;

doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 524/9 o výměře 4 m2 a par. č. 524/10 o výměře 12 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 1661-10/2017 z pozemku par. č. 524/1 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
 • nabýt darem pozemek par. č. 332/58 o výměře 23 m2 vzniklý dle geometrického plánu č. 1661-10/2017 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina.Usnesení 1635/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
udělit plnou moc městu Žďár nad Sázavou, zastoupenému starostou Ing. Zdeňkem Navrátilem, k podání žádosti o pokácení 1 ks dřevin rostoucích mimo les na pozemku par. č. 647/1 v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou.


Usnesení 1636/29/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1637/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k. ú. a obci Panské Dubenky dle GP č. 128-7904/2016 par. č. 941/34 o výměře 199 m2, par. č.  941/35 o výměře 29 m2, par. č. 941/36 o výměře 17 m2, oddělené z pozemků par. č. 941/12 a par. č. 941/13 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Panské Dubenky;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky dle GP č. 128-7904/2016 v k. ú. a obci Panské Dubenky par. č. 941/34 o výměře 199 m2, par. č.  941/35 o výměře 29 m2, par. č. 941/36 o výměře 17 m2, oddělené z pozemků par. č. 941/12 a par. č. 941/13 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Panské Dubenky;
 • nabýt darem pozemek dle GP č. 128-7904/2016 v k. ú. a obci Panské Dubenky par. č. 941/9 o výměře 13 m2 , oddělený z pozemků par. č. 1/3, par. č. 7/2, par. č. 941/9, par. č. 941/10, par. č. 950/7, z vlastnictví obce Panské Dubenky do vlastnictví Kraje Vysočina.Usnesení 1638/29/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1639/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a Obcí Valeč smlouvu o zrušení věcného břemene k vybudování a údržbě STL a VTL plynovodu na pozemku par. č. 663/58 v k. ú. Valeč u Hrotovic.


Usnesení 1640/29/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1641/29/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1642/29/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1643/29/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1644/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Licenční smlouvu dle materiálu RK-29-2017-24, př. 1.


Usnesení 1645/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
projektový záměr dle materiálu RK-29-2017-25, př. 1;
ukládá
odboru informatiky předložit žádost o realizaci projektu NIX-ZD.CZ II. do pracovního programu CEF-TELECOM.


Usnesení 1646/29/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-29-2017-26, př. 1.


Usnesení 1647/29/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních účelových darů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-29-2017-27, př. 1 a RK-29-2017-27, př. 2.


Usnesení 1648/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-29-2017-28, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, způsobem uvedeným v materiálu RK-29-2017-28, př. 1.


Usnesení 1649/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-29-2017-29, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, způsobem uvedeným v materiálu RK-29-2017-29, př. 1.


Usnesení 1650/29/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s umístěním zařízení AED v prostorách sídla Kraje Vysočina dle materiálu RK-29-2017-30, př. 1;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o umístění AED v prostorách sídla Kraje Vysočina dle materiálu RK-29-2017-30, př. 1.


Usnesení 1651/29/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-29-2017-31, př. 2.


Usnesení 1652/29/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
hodnocení konkrétních návrhů mezi nemocnicemi zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, dle materiálů RK-29-2017-32, př. 1 a RK-29-2017-32, př. 2;
ukládá
ředitelům nemocnic a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, zpracovat konkrétní výstupy návrhů na vzájemnou spolupráci k 31. 12. 2017 a odboru zdravotnictví je předložit na jednání rady do konce ledna 2018.


Usnesení 1653/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 1 500 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 500 000Kč,
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2017 pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 500 000 Kč s určením na pokrytí nákladů spojených s opravou havarijního stavu heliportu;

ukládá
ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku na zajištění opravy heliportu v termínu do 15. 12. 2017. Součástí žádosti bude kopie dodavatelské faktury (daňového dokladu) s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH;
ruší
usnesení 1164/22/2017/RK ze dne 27. 6. 2017 v části, ve které rada kraje schválila realizaci opravy heliportu z vlastních zdrojů Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace.


Usnesení 1654/29/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-29-2017-34, př. 1.


Usnesení 1655/29/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům příspěvkových organizací dle materiálu RK-29-2017-35, př. 2.


Usnesení 1656/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01968.0019 dle materiálu RK-29-2017-36, př. 3.


Usnesení 1657/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
použití fondu investic u Domova Ždírec, příspěvkové organizace, pro rok 2017 dle materiálu RK-29-2017-38, př. 1.


Usnesení 1658/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 31. 12. 2020 pro vozidlo Domova Lidmaň, příspěvkové organizace Renault Trafic, 3J3 3747, datum první registrace 11/2007;
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 31. 12. 2020 pro vozidlo Domova ve Věži, příspěvkové organizace Renault Trafic, 3J0 6140, datum první registrace 11/2007.


Usnesení 1659/29/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku:
 • automatické sušičky T 6550, inventární číslo HIM022/95, rok pořízení 1991, pořizovací cena 197 852,80 Kč, zůstatková cena k 1. 9. 2017 je 0,- Kč;
 • automatické sušičky T 6550, inventární číslo HIM022/98, rok pořízení 1992, pořizovací cena 201455,00 Kč, zůstatková cena k 1. 9. 2017 je 0,- Kč,

a jeho likvidací provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení 1660/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
použití fondu investic u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, pro rok 2017 dle materiálu RK-29-2017-41, př. 1.


Usnesení 1661/29/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-29-2017-42, př. 1.


Usnesení 1662/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Učit se společně, růst individuálně o přijatou účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost ve výši 4 464 032 Kč.


Usnesení 1663/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (ÚZ 00512) o částku 30 880 Kč při současném snížení § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (ÚZ 00513) o částku 30 880 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 93 000 Kč Diecézní charitě Brno na realizaci projektu Kambala – dobrovolnické centrum dle materiálu RK-29-2017-44, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-29-2017-44, př. 2.Usnesení 1664/29/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
záměr projektu „Kultura paliativního přístupu v pobytových sociálních službách“ dle materiálů RK-29-2017-45, př. 1 a RK-29-2017-45, př. 2;
schvaluje
uzavřít Dohodu o společném záměru (Letter of Intent) pro projekt „Kultura paliativního přístupu v pobytových sociálních službách“ dle materiálu RK-29-2017-45, př. 3.


Usnesení 1665/29/2017/RK
Rada kraje
vyhlašuje
„Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb na rok 2018“ dle materiálu RK-29-2017-46, př. 1.


Usnesení 1666/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Střední průmyslové školy Třebíč, Manželů Curieových 734, Třebíč, IČO: 66610702, o částku 50 000 Kč na dofinancování projektu „Perspektiva pro budoucnost mladých techniků“.


Usnesení 1667/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
pověřit Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace přípravou, podáním a realizací projektu na rok 2018 dle materiálu RK-29-2017-48, př. 1.


Usnesení 1668/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 20 000 Kč spolku AURA, z.s., se sídlem Zahradnického 3313, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 60126850, na účast na ME v pétanque 2017;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-29-2017-49, př. 1.Usnesení 1669/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 – Střední odborné školy ve výši 1 092 208,80 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 1 203 981,00 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 2 296 189,80 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
 • Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460, o částku 757 842,00 Kč;
 • Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, IČO 60126817, o částku 675 189,60 Kč;
 • Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Žďár nad Sázavou, IČO 00637696, o částku 334 366,80 Kč;
 • Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí, IČO 48895377, o částku 528 791,40 Kč,

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-29-2017-50.


Usnesení 1670/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3127 - Střední školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 79 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy o částku 79 000 Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů „Odvod z fondu investic“ o částku 79 000 Kč a „Příspěvek na provoz“ o částku 679 000 Kč Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 na vybavení rekonstruovaného domova mládeže nábytkem (částka 600 000 Kč) a na pokrytí zvýšených odpisů z nemovitého majetku (částka 79 000 Kč);

ukládá
 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 ve výši 79 000 Kč;
 • ředitelce Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 79 000 Kč.Usnesení 1671/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 185 000 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání – ostatní činnosti (ÚZ 00324) o částku 185 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349 o částku 185 000 Kč na pokrytí navýšení mzdových prostředků vč. zákonných odvodů od 1. 7. 2017;

stanoví
v souladu s usnesením č. 0263/06/2012/RK ze dne 7. 2. 2012 pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, závazný ukazatel „Limit prostředků na platy ve výši 3 558 000 Kč jako způsob usměrňování prostředků na platy.


Usnesení 1672/29/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-29-2017-53, př. 1;
 • s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-29-2017-53, př. 2.Usnesení 1673/29/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2017 dle materiálů RK-29-2017-54, př. 1, RK-29-2017-54, př. 2, RK-29-2017-54, př. 3 a RK-29-2017-54, př. 4.


Usnesení 1674/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 – Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v celkové výši 1 080 380 Kč dle materiálu RK-29-2017-55, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-29-2017-55, př. 1.


Usnesení 1675/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol v celkové výši 612 500 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-29-2017-56, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-29-2017-56, př. 1.


Usnesení 1676/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-29-2017-57, př. 1.


Usnesení 1677/29/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy na nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.2127 za podmínek uvedených v materiálu RK-29-2017-58, př. 1.


Usnesení 1678/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-29-2017-59, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“.


Usnesení 1679/29/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 3 dle materiálu RK-29-2017-60, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 3 dle materiálu RK-29-2017-60, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-29-2017-60, př. 1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 3 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 3 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ dle materiálů RK-29-2017-60, př. 1 a RK-29-2017-60, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020.


Usnesení 1680/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech dle materiálu RK-29-2017-61, př. 1upr1.


Usnesení 1681/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-29-2017-62, př. 5 a RK-29-2017-62, př. 6.


Usnesení 1682/29/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ dle materiálu RK-29-2017-63, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-29-2017-63, př. 1.


Usnesení 1683/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-29-2017-64, př. 6, RK-29-2017-64, př. 7 a RK-29-2017-64, př. 8.


Usnesení 1684/29/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • znění projektové žádosti dle materiálu RK-29-2017-65, př. 1;
 • znění pověření dle materiálu RK-29-2017-65, př. 2;

prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálů RK-29-2017-65, př. 3 a RK-29-2017-65, př. 4;
rozhoduje
předložit projektovou žádost dle materiálu RK-29-2017-65, př. 1.


Usnesení 1685/29/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu RK-29-2017-66, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu RK-29-2017-66, př. 2;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-29-2017-66, př. 3.Usnesení 1686/29/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zápis č. 2/2017 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-29-2017-67, př. 1;
rozhoduje
  • uplatnit právo na náhradu škody dle materiálu RK-29-2017-67, př. 1;
  • upustit od vymáhání pohledávky v režimu de minimis dle materiálu RK-29-2017-67, př. 1;

ukládá
odboru ekonomickému odepsat škody a pohledávky uvedené v materiálu RK-29-2017-67, př. 1 z účetnictví kraje.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz