Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 1591/28/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.


Usnesení 1592/28/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-28-2017-02, př. 1 a RK-28-2017-02, př. 2.


Usnesení 1593/28/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 14 400 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 14 400 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 14 400 Kč za účelem podpory vzdělávání zaměstnanců nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v oblasti paliativní péče;

ukládá
ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku, a to nejpozději do 30. 9. 2017. Součástí žádosti bude kopie účetního dokladu s vyčíslením případně uplatňovaného nároku na odpočet DPH a kopie výpisu z bankovního účtu (pokladního dokladu) dokládající jeho úhradu.


Usnesení 1594/28/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-28-2017-04, př. 1;
 • o zařazení žadatelky Markéty Setničkové do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkou;

schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522 - Ostatní nemocnice o částku 50 tis. Kč při současném zvýšení § 3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví o částku 50 tis. Kč s určením na úhradu motivačních stipendií.


Usnesení 1595/28/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1596/28/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Horácké galerie v Novém Městě na Moravě záměr rekonstrukce a využití severního křídla hospodářských objektů dle materiálu RK-28-2017-06, př. 1 do zásobníku akcí k realizaci.


Usnesení 1597/28/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu plánu investic Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017 dle materiálu RK-28-2017-07, př. 1.


Usnesení 1598/28/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky II/347 Čejov - průtah, PD dle materiálu RK-28-2017-08, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 60200 Brno, IČO: 44961944, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-28-2017-08, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1599/28/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 60 950 000 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-28-2017-09, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-28-2017-09, př. 3;
 • Dodatek č. 1 Závazného pokynu zřizovatele k použití části Příspěvku na provoz poskytnuté s účelovým znakem 13 305 pro rok 2017 dle materiálu RK-28-2017-09, př. 7;

doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Dodatek č. 2 Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2017 ze dne 21. 6. 2016 č. 04/16 dle materiálu RK-28-2017-09, př. 11;
 • vzít na vědomí rozpis účelové dotace pro krajské příspěvkové organizace za odvětví sociální péče dle materiálu RK-28-2017-09, př. 3;
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 33 548 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-28-2017-09, př. 4 a RK-28-2017-09, př. 5;
 • rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-28-2017-09, př. 6.Usnesení 1600/28/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0338/07/2015/RK ze dne 24. 2. 2015 tak, že se materiál RK-07-2015-21, př. 1 nahradí materiálem RK-28-2017-10, př. 1 a materiál RK-07-2015-21, př. 2 se nahradí materiálem RK-28-2017-10, př. 2.


Usnesení 1601/28/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-28-2017-11, př. 1.


Usnesení 1602/28/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování části pozemku par. č. 218/3, dle GP č. 3041-42/2017 nově oddělené jako pozemek par. č. 218/5 o výměře 65 m2 a části pozemku par. č. 218/4, dle GP č. 3041-42/2017 nově oddělené jako pozemek par. č. 218/6 o výměře 15 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem část pozemku par. č. 218/3, dle GP č. 3041-42/2017 nově oddělenou jako pozemek par. č. 218/5 o výměře 65 m2 a část pozemku par. č. 218/4, dle GP č. 3041-42/2017 nově oddělenou jako pozemek par. č. 218/6 o výměře 15 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
 • nabýt darem část pozemku par. č. 225, dle GP č. 3041-42/2017 nově oddělenou jako pozemek par. č. 225/4 o výměře 115 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví města Nové Město na Moravě do vlastnictví Kraje Vysočina.Usnesení 1603/28/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně vlastníka dotčeného pozemku a městem Bystřice nad Pernštejnem, na straně investora a stavebníka smlouvu zakládající právo provést stavbu Bystřice nad Pernštejnem - zastávka autobusu Novoměstská (PENNY) na pozemku par. č. 169/4 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem.


Usnesení 1604/28/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1418/25/2017/RK ze dne 8. 8. 2017 tak, že materiál RK-25-2017-33, př. 1 se nahradí materiálem RK-28-2017-29, př. 1.


Usnesení 1605/28/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2017 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za I. pololetí 2017 v celkové výši 1 609 986,65 Kč dle materiálů RK-28-2017-15, př. 1 a RK-28-2017-15, př. 2;
 • změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek na rok 2017 u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-28-2017-15, př. 2 s určením na použití dle materiálu RK-28-2017-15, př. 3;
 • změnu investičního plánu na rok 2017 dle materiálu RK-28-2017-15, př. 3 s povinností dodržet účelovost poskytnutého investičního příspěvku.Usnesení 1606/28/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6118 - Volba prezidenta republiky) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 30 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky.


Usnesení 1607/28/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění od 26. 10. 2017 do 25. 10. 2019 pro vozidlo Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod starší 10 let - RENAULT COMBI KANGOO registrační značky 2J2 6313.


Usnesení 1608/28/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o vybraných oborech vzdělávání v rámci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání vyhlášeného pro školní rok 2017/2018.


Usnesení 1609/28/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžního daru pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11, dle materiálů RK-28-2017-18, př. 1 a RK-28-2017-18, př. 2.


Usnesení 1610/28/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava dle materiálu RK-28-2017-19, př. 1;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč dle materiálu RK-28-2017-19, př. 2;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-28-2017-19, př. 3.Usnesení 1611/28/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic u Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě na rok 2017 dle materiálu RK-28-2017-20, př. 1.


Usnesení 1612/28/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství v celkové výši 24 378 262 Kč dle materiálu RK-28-2017-21;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství dle materiálu RK-28-2017-21, př. 1;

doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-28-2017-21, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-28-2017-21, př. 2.


Usnesení 1613/28/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • znění projektové žádosti dle materiálu RK-28-2017-22, př. 1;
 • znění pověření dle materiálu RK-28-2017-22, př. 2;

prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-28-2017-22, př. 3 a RK-28-2017-22, př. 4;
rozhoduje
předložit projektovou žádost dle materiálu RK-28-2017-22, př. 1.


Usnesení 1614/28/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s darováním nemovitostí, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle Smluv o poskytnutí dotace PR01537.0192 a PR01537.1242 za podmínek uvedených v materiálech RK-28-2017-23, př. 3 a RK-28-2017-23, př. 4.


Usnesení 1615/28/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-28-2017-24, př. 5, RK-28-2017-24, př. 6, RK-28-2017-24, př. 7 a RK-28-2017-24, př. 8.


Usnesení 1616/28/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • vybrat jako nejvýhodnější nabídku nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2018, část 1, nabídku účastníka Amper Market, a.s., IČO 24128376, Praha 4, Krč, Antala Staška 1076/33a;
 • vybrat jako nejvýhodnější nabídku nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2018, část 2, nabídku účastníka CENTROPOL ENERGY, a.s., IČO 25458302, Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1;

ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy.


Usnesení 1617/28/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • vybrat jako nejvýhodnější nabídku nadlimitní veřejné zakázky na Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2018, část 1, nabídku účastníka Pražská plynárenská, a.s., IČO 60193492, Praha 1, Nové Město, Národní 37/38;
 • vybrat jako nejvýhodnější nabídku nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2018, část 2, nabídku účastníka Pražská plynárenská, a.s., IČO 60193492, Praha 1, Nové Město, Národní 37/38;

ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy.


Usnesení 1618/28/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informační materiál RK-28-2017-27;
ukládá
oddělení hospodářské správy zapracovat do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 výdaje v rozsahu materiálů RK-28-2017-27, př. 1, RK-28-2017-27, př. 2 a RK-28-2017-27, př. 3.


Usnesení 1619/28/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 10. 2017 na 456 zaměstnanců;
bere na vědomí
informaci o využití 2 dočasně schválených pracovních míst zařazených do krajského úřadu na dobu určitou od 1. 10. 2017 do 31. 8. 2020 pro činnost odborného pracovníka projektu Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina a na dobu určitou od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2020 pro činnost odborného pracovníka projektu Učit se společně, růst individuálně;
schvaluje
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172) o částku 69 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy o částku 95 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 -Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 3 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 98 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu;
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 120 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 -Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 5 000 Kč na převod finančních prostředků do Sociálního fondu při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 5 000 Kč.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz