Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 1523/27/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.


Usnesení 1524/27/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím sponzorského příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-27-2017-02, př. 1.


Usnesení 1525/27/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-27-2017-03, př. 1.


Usnesení 1526/27/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-27-2017-04, př. 1.


Usnesení 1527/27/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice a § 3529 - Ostatní ústavní péče) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci „Dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu“ v celkové výši 26 719 332 Kč (ÚZ 35020);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2017 pro:
 • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 247 900 Kč,
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 6 222 692 Kč,
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 6 957 280 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 5 252 800 Kč,
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 2 945 588 Kč,
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 4 996 592 Kč,
 • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 96 480 Kč,

na úhradu nákladů spojených s navýšením zvláštního příplatku za soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo na analogické navýšení mzdy v souvislosti s vyhlášením „Dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu“;
ukládá
ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, které poskytují lůžkovou péči, dodržovat podmínky a pravidla stanovené v Metodice a Rozhodnutí viz materiály RK-27-2017-05, př. 1 a RK-27-2017-05, př. 3 a poskytnout potřebnou součinnost kraji, odboru zdravotnictví, ve věci realizace dotačního programu.


Usnesení 1528/27/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném snížení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o vratku účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 41 336 Kč (ÚZ 35015) a ve výši 2 448 Kč (ÚZ 35019) původně určené pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 41 336 Kč (ÚZ 35015) a o částku 2 448 Kč (ÚZ 35019) původně určené na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“.Usnesení 1529/27/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné placené Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, ve výši 19 770 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 16 340 Kč určenou pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 16 340 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného placeného Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, o částku 3 430 Kč.Usnesení 1530/27/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout příspěvek na úhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, dle materiálů RK-27-2017-08, př. 1, RK-27-2017-08, př. 2, RK-27-2017-08, př. 3;
 • provést rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 300 000 Kč při současném zvýšení § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšit závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 300 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.Usnesení 1531/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vydat Jednací řád Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2017-09, př. 1.


Usnesení 1532/27/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2017 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-27-2017-10, př. 1upr1;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekty v rámci grantového programu Prevence kriminality 2017 dle materiálu RK-27-2017-10, př. 2upr1;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2017 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-27-2017-10, př. 3;

doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2017 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-27-2017-10, př. 4upr1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v rámci grantového programu Prevence kriminality 2017 dle materiálu RK-27-2017-10, př. 5upr1;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2017 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-27-2017-10, př. 6.Usnesení 1533/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělování medailí Kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2017-11, př. 1.


Usnesení 1534/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu rozhodnout:
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 3 600 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-27-2017-12, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2017-12, př. 2;
 • uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu RK-27-2017-12, př. 4;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 3 600 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 600 000 Kč.Usnesení 1535/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout finanční dar Obci Osová Bítýška, IČ 00084409, ve výši 300 000 Kč na úhradu nákladů vzniklých při opravě zásahového vozidla CAS 15 MAN TGM 13.240 4x4 BL dle materiálu RK-27-2017-13, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana - dobrovolná část o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 300 000 Kč.Usnesení 1536/27/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1537/27/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1538/27/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1539/27/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-27-2017-17, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli dle materiálu RK-27-2017-17, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-27-2017-17, př. 2;

doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-27-2017-17, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli dle materiálu RK-27-2017-17, př. 6;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci v rámci grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2017“ žadateli uvedenému v materiálu RK-27-2017-17, př. 4.Usnesení 1540/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout:
 • poskytnout Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČO: 00404454, dotaci ve výši 500 000 Kč dle materiálu RK-27-2017-18, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-27-2017-18, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3741 – Ochrana druhů a stanovišť o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.Usnesení 1541/27/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ dle materiálu RK-27-2017-19, př. 1 do zásobníku akcí k realizaci;
ukládá
řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace připravit neprodleně pro zařazenou akci „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ projektovou žádost;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informace o akci Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“, dle materiálu RK-27-2017-19, př. 1;
 • schválit závazek kraje na:
 • předfinancování akce „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace do výše 10 501 499 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů akce poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů akce „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“, tj. max. do výše 1 050 150 Kč z rozpočtu kraje.Usnesení 1542/27/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ dle materiálu RK-27-2017-20, př. 1 v případě, že Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválí převod finančních prostředků na předfinancování projektu;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-27-2017-20, př. 3;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina dopracovat projektovou žádost a zaregistrovat ji v systému eMS;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu RK-27-2017-20, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 21 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.Usnesení 1543/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Program obnovy venkova Vysočiny dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-27-2017-21, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-27-2017-21, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-27-2017-21, př. 2.Usnesení 1544/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-27-2017-22, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-27-2017-22, př. 2;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-27-2017-22, př. 3.Usnesení 1545/27/2017/RK
Rada kraje
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit další aktualizaci Profilu Kraje Vysočina na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina nejpozději ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2017-23, př. 1.


Usnesení 1546/27/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy na nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1465 za podmínek uvedených v materiálu RK-27-2017-24, př. 2.


Usnesení 1547/27/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-27-2017-25, př. 5 a RK-27-2017-25, př. 6.


Usnesení 1548/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout:
 • poskytnout dotaci Vysoké škole polytechnické Jihlava, se sídlem Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava, IČO: 71226401 dle materiálu RK-27-2017-26, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-27-2017-26, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 3211 – Vysoké školy o částku 925 000 Kč při současném snížení § 2141 - Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch o částku 925 000 Kč.Usnesení 1549/27/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj I. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2 914 475,74 Kč určenou na financování projektu „Transformace Domova Háj I.“


Usnesení 1550/27/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Zprávu o realizaci č. 2 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV. dle materiálu RK-27-2017-28, př. 1 a žádost o platbu dle materiálu RK-27-2017-28, př. 2.


Usnesení 1551/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Městu Pelhřimov ve  výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2017 dle materiálu RK-27-2017-29, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-27-2017-29, př. 1.Usnesení 1552/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-27-2017-30, př. 1upr1.


Usnesení 1553/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017“ dle materiálu RK-27-2017-31, př. 1.


Usnesení 1554/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2017 dle materiálu RK-27-2017-32, př. 1.


Usnesení 1555/27/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, od mezinárodních a jiných institucí na účet kraje za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 v celkové výši 3 730 897 755,33 Kč dle materiálu RK-27-2017-33, př. 1 a přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí na evropské projekty za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 v celkové výši 109 214 374,03 Kč dle materiálu RK-27-2017-33, př. 2.


Usnesení 1556/27/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o postoupení práv a povinností z investorství ke stavebnímu objektu „SO 451 Přeložka kabelové trasy Cetin“, stavby „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028, objekty překládek inženýrských sítí v rámci rekonstrukce mostu ev. č. 602-028“ v rozsahu dle územního souhlasu č. j. VÝST/12993/2017-kríb/2869/2017 ze dne 4. 5. 2017, dle materiálu RK-27-2017-34, př. 1.


Usnesení 1557/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce „Velká Bíteš – propojení silnic I/37 a II/395“ dle materiálu RK-27-2017-35, př. 1.


Usnesení 1558/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“ dle materiálu RK-27-2017-36, př. 1.


Usnesení 1559/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. – 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2017 dle materiálu RK-27-2017-37, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-27-2017-37, př. 2.


Usnesení 1560/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice o částku 6 600 000 Kč při snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 6 600 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 6 600 000 Kč na řešení dopadu nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.Usnesení 1561/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout o zániku předkupního práva na pozemku par. č. 5991/1 o výměře 1817 m2 v k. ú. a obci Jihlava zapsaném na listu vlastnictví 10001  s vlastnickým právem pro Statutární město Jihlava a požádat o výmaz předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina na uvedeném pozemku.


Usnesení 1562/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-27-2017-40, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1563/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-27-2017-41, př. 1.


Usnesení 1564/27/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku p. č. 2038/2 , ostatní plocha, neplodná půda o výměře 68 m2, odděleného geometrickým plánem číslo 372-45/2013 z pozemku KN p. č. 2038, ostatní plocha, neplodná půda v katastrálním území Nová Ves u Chotěboře, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek p. č. 2038/2, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 68 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 372-45/2013 z pozemku KN p. č. 2038, ostatní plocha, neplodná půda v katastrálním území Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře.


Usnesení 1565/27/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy dle materiálu RK-27-2017-43, př. 1.


Usnesení 1566/27/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-27-2017-44, př. 1 a RK-27-2017-44, př. 2.


Usnesení 1567/27/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-27-2017-45, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-27-2017-45, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-27-2017-45, př. 1.Usnesení 1568/27/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1569/27/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1570/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky od vlastníků uvedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-27-2017-49, př. 1 za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2.


Usnesení 1571/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0394/05/2015/ZK tak, že materiál ZK-05-2015-33, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-27-2017-50, př. 1.


Usnesení 1572/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-27-2017-52, př. 1.


Usnesení 1573/27/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi žadatelem Krajem Vysočina a provozovatelem ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 247 29 035 ve znění dle materiálu RK-27-2017-53, př. 1, v rámci akce „Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci.


Usnesení 1574/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o budoucí smlouvě darovací uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka a budoucího dárce a městem Havlíčkův Brod na straně budoucího obdarovaného dne 8. 7. 2008;
 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o budoucí smlouvě darovací uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka a budoucího dárce a městem Havlíčkův Brod na straně budoucího obdarovaného dne 8. 7. 2008 dle materiálu RK-27-2017-54, př. 1.Usnesení 1575/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-27-2017-55, př. 1.


Usnesení 1576/27/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočiny záměr darování stavby pozemní komunikace, silnice III/36075 včetně všech součástí  příslušenství a pozemků par. č. 1497/1 – ost. plocha, silnice, par. č. 1497/2 – ost. plocha, silnice (vzniklý dle GP č. 5938-8654/2015), par. č. 1499/2 - ost. plocha, silnice, par. č. 1499/3 – ost. plocha, silnice, par. č. 1499/4 - ost. plocha, silnice v k.ú. Třebíč a nově vzniklého pozemku par. č. 1134/20 - ost. plocha, silnice v k. ú. Střítež u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem stavbu pozemní komunikace, silnici III/36075 včetně všech součástí příslušenství a pozemky par. č. 1497/1 – ost. plocha, par. č. 1497/2 – ost. plocha, silnice (vzniklý dle GP č. 5938-8654/2015), par. č. 1499/2 - ost. plocha, silnice, par. č. 1499/3 – ost. plocha, silnice, par. č. 1499/4 - ost. plocha, silnice v k. ú. Třebíč a nově vzniklý pozemek par. č. 1134/20 - ost. plocha, silnice v k. ú. Střítež u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.


Usnesení 1577/27/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1578/27/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Nemocnice Havlíčkův Brod – stavební úpravy pro magnetickou rezonanci“ dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-27-2017-51, př. 2;
rozhoduje
vybrat společnost Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 609 32 171 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Nemocnice Havlíčkův Brod – stavební úpravy pro magnetickou rezonanci“;
ukládá
odboru majetkového oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.


Usnesení 1579/27/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o zamítnutí odvolání k uloženému odvodu za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-27-2017-57.


Usnesení 1580/27/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením konvektomatu DA102 BC, inventární číslo DHM0009051, rok pořízení 2000, pořizovací cena 322 450 Kč, zůstatková cena 36 400,50 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-27-2017-58.


Usnesení 1581/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Zvýšení kompetencí žáků“ dle materiálu RK-27-2017-59, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 1 173 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 1 173 000 Kč s určením pro Hotelovou školu Světlou a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí, na předfinancování projektu „Zvýšení kompetencí žáků“.Usnesení 1582/27/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3127 – Střední školy o částku 20 000 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00324) o částku 20 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu a Střední odborné škole, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO 60418427, o částku 20 000 Kč na úhradu nákladů na odstranění havárie, které nebyly pokryty pojišťovnou dle materiálu RK-27-2017-60.Usnesení 1583/27/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 2 312 042,40 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
 • Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov, IČO 62540009, o částku 792 032,40 Kč;
 • Střední průmyslové škole Třebíč, IČO 66610702, o částku 1 520 010,00 Kč,

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-27-2017-61.


Usnesení 1584/27/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 2 700 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkové organizaci, IČO 75140349, o částku 2 700 000 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-27-2017-62.Usnesení 1585/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu RK-27-2017-63, př. 1.


Usnesení 1586/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o společném postupu Kraje Vysočina a města Telč při rekonstrukci hřiště pro potřeby škol na území města dle materiálu RK-27-2017-64;
 • schválit záměr:
 • darovat městu Telč pozemky zveřejněné na úřední desce v souladu s usnesením Rady Kraje Vysočina č. 0610/12/2017/RK ze dne 30. 3. 2017;
 • poskytnout městu Telč finanční prostředky do výše maximálně 9 mil. Kč na realizaci rekonstrukce hřiště,

obojí za podmínky dohody mezi městem Telč a Krajem Vysočina o podmínkách používání hřiště Gymnáziem Otokara Březiny a Střední odbornou školou Telč po dokončení jeho rekonstrukce.


Usnesení 1587/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV01576.0077 dle materiálu RK-27-2017-66, př. 3.


Usnesení 1588/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve zvýšení § 2310 – Pitná voda o částku 4 000 000 Kč při současném snížení § 1032 – Podpora ostatních produkčních činností o částku 4 000 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 2310 – Pitná voda o částku 1 371 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 371 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace obcím a svazkům obcí z kapitoly Zemědělství, § 2310 - Pitná voda a § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací v celkové výši 23 593 216 Kč dle materiálu RK-27-2017-67, př. 2;
 • rozhodnout neposkytnout dotace obcím z kapitoly Zemědělství, § 2310 - Pitná voda a § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu RK-27-2017-67, př. 3;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2017-67, př. 4.Usnesení 1589/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu RK-27-2017-68, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu RK-27-2017-68, př. 2;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-27-2017-68, př. 3.Usnesení 1590/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 450 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 450 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 450 000 Kč Házené Vysočina s.r.o., Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO: 06374204, dle materiálu RK-27-2017-65, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-27-2017-65, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz