Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 1530/27/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.


Usnesení 1531/27/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím věcných a peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-27-2016-02, př. 1, RK-27-2016-02, př. 2 a RK-27-2016-02, př. 3.


Usnesení 1532/27/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-27-2016-03, př. 1, RK-27-2016-03, př. 2, RK-27-2016-03, př. 3 a RK-27-2016-03, př. 4.


Usnesení 1533/27/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) o účelovou dotaci poskytnutou MZ v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 745 610 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 381 070 Kč,
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 229 200 Kč,
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 135 340 Kč,

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-27-2016-04, př. 1.


Usnesení 1534/27/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-27-2016-05, př. 1, RK-27-2016-05, př. 2, RK-27-2016-05, př. 3, RK-27-2016-05, př. 4;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 100 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplaceným náborovým příspěvkem.Usnesení 1535/27/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-27-2016-06, př. 1, RK-27-2016-06, př. 2, RK-27-2016-06, př. 3;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 100 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplaceným náborovým příspěvkem.Usnesení 1536/27/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • vyhodnocení projektu "První pomoc do škol“ za školní rok 2015/2016 dle materiálu RK-27-2016-07, př. 1;
 • způsob provedení třináctého ročníku projektu „První pomoc do škol“ ve školním roce 2016/2017 dle materiálu RK-27-2016-07 a materiálu RK-27-2016-07, př. 2.Usnesení 1537/27/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • realizaci soutěže pro školy v Kraji Vysočina v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet;
 • poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč vítězné škole z rozpočtu odboru informatiky;

schvaluje
uzavření darovací smlouvy s vítěznou školou dle materiálu RK-27-2016-08, př. 2.


Usnesení 1538/27/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
výše navrhovaný postup.


Usnesení 1539/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 3 833 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-27-2016-10, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2016-10, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 3 833 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 833 000 Kč.Usnesení 1540/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina dle materiálu RK-27-2016-11, př. 1;
 • Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-27-2016-11, př. 2.Usnesení 1541/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatky k veřejnoprávním Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2016-12, př. 2.


Usnesení 1542/27/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2016-13, př. 1.


Usnesení 1543/27/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2016-59, př. 3.


Usnesení 1544/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout finanční dar ve výši 900 000 Kč dobročinnému fondu ViZa dle materiálu RK-27-2016-14, př. 3;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223  Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) o částku 900 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 900 000 Kč.Usnesení 1545/27/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
o realizaci projektu „MagNet - Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“ dle materiálu RK-27-2016-15, př. 1 v případě, že Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválí převod finančních prostředků na předfinancování projektu;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-27-2016-15, př. 3;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina dopracovat projektovou žádost a zaregistrovat ji v systému Ems;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu RK-27-2016-15, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 250 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.Usnesení 1546/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Program obnovy venkova dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-27-2016-16, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-27-2016-16, př. 2,
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-27-2016-16, př. 2;
 • rozhodnout nevyhovět žádosti obce Jihlávka uvedené v materiálu RK-27-2016-16, př. 4;
 • rozhodnout neposkytnout dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-27-2016-16, př. 3.Usnesení 1547/27/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2016-17, př. 3.


Usnesení 1548/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Partnerskou dohodu dle materiálu RK-27-2016-18, př. 2.


Usnesení 1549/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 200 000 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 67769/2014 ze dne 13. 10. 2014 a o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 194 200 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 64036/2016 ze dne 18. 8. 2016 městu Žďár nad Sázavou se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 00295841;
 • povolit ve smyslu § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2016-19, př. 6 prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 200 000 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 67769/2014 ze dne 13. 10. 2014 a prominutí povinnosti zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 194 200 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 64036/2016 ze dne 18. 8. 2016 městu Žďár nad Sázavou se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 00295841, a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1);
 • uložit Krajskému úřadu Kraje Vysočina vrátit uhrazenou částku odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 200 000 Kč městu Žďár nad Sázavou se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 00295841.Usnesení 1550/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, (ÚZ 00013) o částku 5 500 000 Kč při současném snížení  kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 500 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na zajištění akce III/40510 Přibyslavice, sanace svahu silničního tělesa;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 5 500 000 Kč s určením na zajištění akce III/40510 Přibyslavice, sanace svahu silničního tělesa.Usnesení 1551/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2016-21, př. 1.


Usnesení 1552/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace dle materiálu RK-27-2016-22, př. 1, kterým se předávají do hospodaření organizace nemovité věci - nově pořízené vodovodní a kanalizační přípojky.


Usnesení 1553/27/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1554/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odůvodnění veřejné zakázky „Střední průmyslová škola Třebíč – Demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny – etapa A“ dle materiálu RK-27-2016-24, př. 1upr1.


Usnesení 1555/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0125/02/2016/ZK tak, že materiál ZK-02-2016-58, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-27-2016-25, př. 1.


Usnesení 1556/27/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-27-2016-26, př. 1, RK-27-2016-26, př. 2.


Usnesení 1557/27/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-27-2016-27, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-27-2016-27, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-27-2016-27, př. 1.Usnesení 1558/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu RK-27-2016-28, př. 1 do vlastnictví kraje za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.


Usnesení 1559/27/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1560/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • zrušit usnesení č. 0239/03/2016/ZK;
 • nabýt pozemky v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu RK-27-2016-30, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv pro stavbu „II/602 Jihlava – JV obchvat“.Usnesení 1561/27/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1562/27/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1563/27/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1564/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uznat formou souhlasného prohlášení vlastnické právo společnosti S.O.K. stavební, s.r.o, Hrotovická – Průmyslová zóna 126, 674 01 Střítež, IČO: 255 48 484 k pozemku par. č. 2671 – ost. plocha, silnice o výměře 1 278 m2 v k. ú. Třebíč.


Usnesení 1565/27/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít se statutárním městem Jihlava smlouvu zakládající právo provést stavbu „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“ na pozemcích par. č. 1040/18 a par. č. 1040/3 v k. ú. Horní Kosov a dále na pozemku par. č. 4380/55 v k. ú. Jihlava;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Kraj Vysočina, na straně budoucího kupujícího a statutárním městem Jihlava, na straně budoucího prodávajícího, smlouvu o budoucí kupní smlouvě na části pozemků par. č. 1040/18 a par. č. 1040/3 v k. ú. Horní Kosov a dále na části pozemku par. č. 4380/55 v k. ú. Jihlava, dotčené stavbou „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“.


Usnesení 1566/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemek par. č. 42/3 o výměře 812 m2, zahrada v k. ú. Zboží a obci Habry z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, za kupní cenu 89 288 Kč do vlastnictví Kraje Vysočina, dle materiálu RK-27-2016-36, př. 3.


Usnesení 1567/27/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně povinného ze služebnosti a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 709 94 234, s právem hospodaření s majetkem státu, jako oprávněným ze služebnosti, bezúplatnou smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle materiálu RK-27-2016-37, př. 1, v rámci akce „II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-022“;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a společností České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČ 709 94 226 na straně pronajímatele, dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 2637701415 dle materiálu RK-27-2016-37, př. 2, v rámci stavby „II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-022“.Usnesení 1568/27/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1569/27/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1570/27/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • záměr projektu „Centrum tradiční lidové kultury“ dle materiálu RK-27-2016-38, př. 1;
 • stavební záměr uvedený v materiálu RK-27-2016-38, př. 3;

ukládá
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve spolupráci s odborem majetkovým v případě schválení finančních prostředků na přípravu projektu zastupitelstvem kraje připravit projektovou žádost a předložit ji ke schválení radě kraje;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 200 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „Centrum tradiční lidové kultury“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány na přípravu projektu dle aktuálních potřeb.


Usnesení 1571/27/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2016“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-27-2016-39, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-27-2016-39, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2016“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-27-2016-39, př. 2;

doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2016“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-27-2016-39, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-27-2016-39, př. 6;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2016“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-27-2016-39, př. 4.Usnesení 1572/27/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-27-2016-40, př. 1 a RK-27-2016-40, př. 2.
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informace o projektovém záměru Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-27-2016-40, př. 1 a RK-27-2016-40, př. 2;
 • schválit závazek kraje na:
 • předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ do výše 5 818 230 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“, tj. max. do výše 581 823 Kč z rozpočtu kraje.Usnesení 1573/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II“ dle materiálu RK-27-2016-41, př. 1.


Usnesení 1574/27/2016/RK
Rada Kraje
rozhoduje
zrušit usnesení č. 0136/03/2016/RK;
schvaluje
předběžný projektový záměr Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2016-42, př. 1,
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout zrušit usnesení č. 0044/01/2016/ZK;
 • vzít na vědomí informace o předběžném projektovém záměru Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2016-42, př. 1;
 • schválit závazek kraje na:
 • předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, do výše 14 000 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“, tj. max. do výše 1 400 000 Kč z rozpočtu kraje.Usnesení 1575/27/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1576/27/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního daru pro Gymnázium Jihlava dle materiálu RK-27-2016-44, př. 1.


Usnesení 1577/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o zápůjčce pro Vysočina Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, IČO 75140349, za účelem realizace projektu „BIG“ dle materiálu RK-27-2016-45, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 7 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2016, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí zápůjčky pro Vysočina Education na realizaci projektu „BIG“;
 • schválit závazek kraje na krytí finančních zdrojů  spoluúčasti Vysočina Education, ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu „BIG“, t.j. max. ve výši 1 255 795,05 Kč z rozpočtu kraje, po vyúčtování projektu.Usnesení 1578/27/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu se společností Veletrhy Brno, a.s. dle materiálu RK-27-2016-46, př. 1.


Usnesení 1579/27/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o výpůjčce k nemovitostem včetně součástí a příslušenství mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Domovem Háj, příspěvkovou organizací, na straně vypůjčitele dle materiálů RK-27-2016-47, př. 1 a RK-27-2016-47, př. 2.


Usnesení 1580/27/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
převod konečného zůstatku ve výši 5 227 263,43 Kč na zvláštním účtu projektu „Senior Plus“ včetně připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2016 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 1581/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina ze dne 12. 5. 2015 č. 06/15 dle materiálu RK-27-2016-49, př. 1.


Usnesení 1582/27/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
převod konečných zůstatků na zvláštních účtech projektů „Transformace ÚSP Jinošov“ ve výši 6 022 554,43 Kč, „Transformace ÚSP Jinošov II.“ ve výši 10 265 125,34 Kč a „Transformace ÚSP Jinošov III.“ ve výši 16 589 917,79 Kč, včetně připsaných úroků, do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů, a s tím související rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 1583/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít koncesní smlouvu dle materiálu RK-27-2016-51, př. 2.


Usnesení 1584/27/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3729 - Ostatní nakládání s odpady) rozpočtu kraje o účelovou dotaci ze SFŽP ve výši 66 792 Kč určenou na akci Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 - 2025.


Usnesení 1585/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje zrušit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/13 pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 s účinností od 20. 9. 2016;
ukládá
Odboru životního prostředí a zemědělství připravit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v souladu s předpisy Evropské unie k veřejným podporám v této oblasti.


Usnesení 1586/27/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-27-2016-54, př. 2;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-27-2016-54, př. 3;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-27-2016-54, př. 4;

doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-27-2016-54, př. 1;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-27-2016-54, př. 5.Usnesení 1587/27/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
znění projektové žádosti dle materiálu RK-27-2016-55, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-27-2016-55, př. 2, RK-27-2016-55, př. 3 a RK-27-2016-55, př. 4;
rozhoduje
předložit projektovou žádost dle materiálu RK-27-2016-55, př. 1 do 31. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Usnesení 1588/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV01280.0027 dle materiálu RK-27-2016-56, př. 3.


Usnesení 1589/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace obcím a svazkům obcí z kapitoly Zemědělství, § 2310 - Pitná voda a § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací v celkové výši 12 099 597 Kč dle materiálu RK-27-2016-57, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2016-57, př. 4;
 • neposkytnout dotaci obci z kapitoly Zemědělství, § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu RK-27-2016-57, př. 3.Usnesení 1590/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2016-58, př. 1.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz