Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 1446/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.


Usnesení 1447/26/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-26-2017-72, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-26-2017-72, př. 2;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-26-2017-72, př. 3.Usnesení 1448/26/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v monitorovací zprávě o udržitelnosti projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost dle materiálu RK-26-2017-73, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-26-2017-73, př. 1.


Usnesení 1449/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat žádost o podstatnou změnu projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina dle materiálu RK-26-2017-74, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit žádost o podstatnou změnu Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020.


Usnesení 1450/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-26-2017-75, př. 3.


Usnesení 1451/26/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovací smlouvy na nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1038 za podmínek uvedených v materiálu RK-26-2017-76, př. 3;
 • s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0511 za podmínek uvedených v materiálu RK-26-2017-76, př. 4.Usnesení 1452/26/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • realizaci soutěže pro školy v Kraji Vysočina v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet a soutěže pro školy v rámci kreativní soutěže Internet věcí je věcí nás všech;
 • poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč vítězným školám z rozpočtu odboru informatiky, celkem tedy 40 000 Kč;

schvaluje
uzavření darovacích smluv dle materiálů RK-26-2017-02, př. 3, RK-26-2017-02, př. 4 s vítěznými školami.


Usnesení 1453/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 k Dohodě o centralizovaném zadávání dle materiálu RK-26-2017-03, př. 1.


Usnesení 1454/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv dle materiálu RK-26-2017-04, př. 1.


Usnesení 1455/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Zdravotnictví, § 3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví ve výši 6 850 Kč spolku Oblastní spolek Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, IČ: 00426164, Rubešovo nám. 259/171, 580 01 Havlíčkův Brod na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-26-2017-05, př. 2.


Usnesení 1456/26/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím věcného daru pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-26-2017-06, př. 1.


Usnesení 1457/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku Myčka na fibroskopy, inventární číslo 002-000-000-453 r. v. 1993, pořizovací cena 66.540,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč, do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - Myčka na fibroskopy, inventární číslo 002-000-000-453 r. v. 1993, pořizovací cena 66.540,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.


Usnesení 1458/26/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-26-2017-08, př. 1.


Usnesení 1459/26/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • vyhodnocení projektu První pomoc do škol za školní rok 2016/2017 dle materiálu RK-26-2017-09, př. 1;
 • způsob provedení čtrnáctého ročníku projektu První pomoc do škol ve školním roce 2017/2018 dle materiálů RK-26-2017-09 a RK-26-2017-09, př. 2.Usnesení 1460/26/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352250) o částku 27 772 494,75 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, na předfinancování první etapy projektu Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 1461/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 498 300 Kč při současném snížení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 498 300 Kč;
 • snížení závazného ukazatele Investiční příspěvek pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 137 000 Kč
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 218 000 Kč
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 143 300 Kč
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 137 000 Kč
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 218 000 Kč
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 143 300 Kč

na krytí provozních výdajů souvisejících se zapojením organizací do systému elektronické preskripce.


Usnesení 1462/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 352 311 Kč určenou na likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí roku 2017.


Usnesení 1463/26/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny, dle materiálu RK-26-2017-13, př. 1.


Usnesení 1464/26/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace týkající se ukončení výpůjčky nebytových prostor pobočky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v Telči;
ukládá
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, připravit dlouhodobější řešení umístění pobočky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v Telči.


Usnesení 1465/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 34 070) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 35 000 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci v rámci programu Kulturní aktivity - podpora tradiční lidové kultury - kategorie A na realizaci projektu Kramářské písně na Pelhřimovsku - zpracování a digitalizace;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 35 000 Kč určenou na realizaci projektu Kramářské písně na Pelhřimovsku - zpracování a digitalizace.Usnesení 1466/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34 013) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 158 000 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na realizaci akce v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 158 000 Kč určenou na realizaci akce Restaurování: G. Kubeš, Opona ochotnického divadelního spolku z Německého Brodu - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod.Usnesení 1467/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34 013) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 50 000 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci akce v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 50 000 Kč určenou na realizaci akce Restaurování: Trojúhelníkový praporec cechu obuvníků - Muzeum Vysočiny Jihlava.Usnesení 1468/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34 013) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 33 000 Kč určenou pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě na realizaci akce v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě o částku 33 000 Kč určenou na realizaci akce Zvlhčovač, 4 ks, Datalogger teploty a vlhkosti - Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.Usnesení 1469/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34 070) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 77 000 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci programu Kulturní aktivity;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 77 000 Kč určenou na realizaci projektu Vydání publikace Zpěvník z Horácka a Podhorácka, výběr písní pro školy.Usnesení 1470/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka ÚZ 34 013) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 209 000 Kč pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci akce v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 209 000 Kč určenou na realizaci akce Konzervace: 105 kovových artefaktů - doba římská, restaurování: oltářní pokrývka, Anonym, Portrét stojící ženy s psíkem, čepec, V. Nezval, Portrét V. Nikodema, 2x Anonym, Portrét neznámého šlechtice - Muzeum Vysočiny Třebíč.Usnesení 1471/26/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-26-2017-21, př. 1, a to na dobu určitou do 25. 9. 2020.


Usnesení 1472/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč Moravskému zemskému muzeu, Zelný trh 6, 659 37 Brno, IČO: 00094862 na prezentaci muzeí Kraje Vysočina v rámci oslav 200. výročí založení Moravského zemského muzea dle materiálu RK-26-2017-22, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-26-2017-22, př. 2;

schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč.


Usnesení 1473/26/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění usnesení rady kraje za první pololetí roku 2017 dle materiálu RK-26-2017-23, př. 2;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu RK-26-2017-23, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2017 dle materiálu RK-26-2017-23, př. 1;
 • schválit navrhovaná řešení dle materiálu RK-26-2017-23, př. 1.Usnesení 1474/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar dvaceti účastníkům krajské soutěže Zemědělství na Vysočině ve formě dvoudenního zájezdu do Humpolce a Třeboně dle materiálu RK-26-2017-24, př. 1.


Usnesení 1475/26/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 40 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Městu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 00295647 na zakoupení přístroje na měření alkoholu v dechu dle materiálu RK-26-2017-25, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-26-2017-25, př. 2.Usnesení 1476/26/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, IČO 72052147 dle materiálu RK-26-2017-26, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 3 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 000 000 Kč.Usnesení 1477/26/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci Městu Pacov, IČO 00248789 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu RK-26-2017-27, př. 3;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-26-2017-27, př. 3;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.Usnesení 1478/26/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o realizaci druhého ročníku hokejového kempu pro hokejisty (mládež) z partnerského regionu Minská oblast Běloruska dle materiálu RK-26-2017-28.


Usnesení 1479/26/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
záměr výstavby administrativní budovy Krajského úřadu Kraje Vysočina dle materiálů RK-26-2017-29, RK-26-2017-29, př. 1, RK-26-2017-29, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit záměr výstavby administrativní budovy Krajského úřadu Kraje Vysočina dle materiálů RK-26-2017-29, RK-26-2017-29, př. 1, RK-26-2017-29, př. 2;
 • uložit radě kraje a Krajskému úřadu Kraje Vysočina zahájit přípravu realizace tohoto záměru.Usnesení 1480/26/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Školního statku Humpolec, Dusilov 384, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-26-2017-30, př. 1.


Usnesení 1481/26/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit: dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-26-2017-31, př. 1.


Usnesení 1482/26/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-26-2017-32, př. 1.


Usnesení 1483/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0675/13/2017/RK tak, že v materiálu RK-13-2017-56, př. 1 se ruší žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v řádku pod pořadovým číslem 8.


Usnesení 1484/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Povodím Vltavy, státním podnikem, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, na straně budoucího oprávněného, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle materiálu RK-26-2017-34, př. 1.


Usnesení 1485/26/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1486/26/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod ve společném zadávacím řízení mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod dle materiálu RK-26-2017-36, př. 1.


Usnesení 1487/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele a statutárním městem Jihlava na straně půjčitele smlouvu o výpůjčce na části pozemků par. č. 5569/3 o výměře 236 m2, par. č. 5994/57 o výměře 109 m2, par. č. 5995/1 o výměře 1220 m2, par. č. 5996 o výměře 12 m2, par. č. 5997 o výměře 18 m2 v katastrálním území Jihlava, část pozemku par. č. 561 o výměře 2017 m2 v katastrálním území Pančava, části pozemků par. č. 84 o výměře 1521 m2, par. č. 108/5 o výměře 51 m2, par. č. 109/5 o výměře 35 m2, par. č. 271 o výměře 40 m2 v katastrálním území Kosov u Jihlavy, části pozemků par. č. 100/19 o výměře 44 m2, par. č. 113/38 o výměře 1425 m2, par. č. 121/14 o výměře 2 m2 v katastrálním území Sasov, část pozemku par. č. 231/414 o výměře 78 m2 v katastrálním území Helenín, na dobu určitou a to na dobu dvou roků počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli stavby II/602 Jihlava - JV obchvat Krajem Vysočina.


Usnesení 1488/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-26-2017-41, př. 1 a RK-26-2017-41, př. 2.


Usnesení 1489/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-26-2017-45, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 272-140/2016, PGP-289/2017-707 ze dne 20. 3. 2017 z pozemku KN p. č. 1597/1, ostatní plocha, silnice v katastrálním území Jihlávka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jihlávka;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-26-2017-45, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 272-140/2016, PGP-289/2017-707 ze dne 20. 3. 2017 z pozemku KN p. č. 1597/1, ostatní plocha, silnice v katastrálním území Jihlávka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jihlávka;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-26-2017-45, př. 2, oddělených geometrickým plánem číslo 272-140/2016, PGP-289/2017-707 ze dne 20. 3. 2017 z pozemků KN stavební p. č. 8 a p. č. 1561/8 v katastrálním území Jihlávka z vlastnictví obce Jihlávka do vlastnictví Kraje Vysočina.Usnesení 1490/26/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-26-2017-47, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1491/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek dle materiálu RK-26-2017-38, př. 1;
rozhoduje
vybrat dodavatele CALIPSUM s.r.o., Tyršova 390, 691 23 Pohořelice, IČO 293 07 163 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina;
ukládá
odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1492/26/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace dle materiálu RK-26-2017-39, př. 1;
 • dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-26-2017-39, př. 2;
 • dodatek č. xx Zřizovací listiny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu RK-26-2017-39, př. 3.Usnesení 1493/26/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1494/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1070/20/2017/RK ze dne 6. 6. 2017 tak, že materiál RK-20-2017-75, př. 2 se nahrazuje materiálem RK-26-2017-42, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0284/04/2017/ZK ze dne 20. 6. 2017 tak, že materiál ZK-04-2017-52, př. 1 se nahradí matriálem RK-26-2017-42, př. 1.


Usnesení 1495/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Úspory energií - Nemocnice Jihlava v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek dle materiálu RK-26-2017-43, př. 1;
rozhoduje
vybrat dodavatele KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno, IČO 255 62 151 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky Úspory energií - Nemocnice Jihlava;
ukládá
odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1496/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemek p. č. 1062/44, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 1956-230/2017, PGP-482/2017-601 z pozemku KN p. č. 1062/1, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Světlá nad Sázavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout: převést darem pozemek p. č. 1062/44, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 1956-230/2017, PGP-482/2017-601 z pozemku KN p. č. 1062/1, ostatní plocha, silnice v katastrálním území Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Světlá nad Sázavou.


Usnesení 1497/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce ÚSP Nové Syrovice - rekonstrukce stavebních konstrukcí formou otevřeného řízení odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek;
schvaluje
zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-26-2017-46, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-26-2017-46, př. 2.


Usnesení 1498/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, na straně budoucího povinného, Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, na straně budoucího oprávněného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 na straně investora trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-26-2017-48, př. 1.


Usnesení 1499/26/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-26-2017-49, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-26-2017-49, př. 1.


Usnesení 1500/26/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť dle materiálu RK-26-2017-50, př. 1.


Usnesení 1501/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD dle materiálu RK-26-2017-51, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha, IČO: 26475081, jehož nabídka byla v souladu s materiálem RK-26-2017-51, př. 1 vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení o výběru dodavatele v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1502/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby II/360 III/11244 Radňov, statické zajištění silnice, PD formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-26-2017-52, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-26-2017-52, př. 2;
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/360 III/11244 Radňov, statické zajištění silnice, PD dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-26-2017-52, př. 1.


Usnesení 1503/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby II/360 II/406 Dvorce - Telč, 2. stavba (Studnice - Telč), PD formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-26-2017-53, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-26-2017-53, př. 2;
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/360 II/406 Dvorce - Telč, 2. stavba (Studnice - Telč), PD dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-26-2017-53, př. 1.


Usnesení 1504/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • vyřazení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů dle materiálu RK-26-2017-54, př. 1, odstavce č. 1;
 • zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů dle materiálu RK-26-2017-54, př. 1, odstavce č. 2;
 • úpravu staničení jmenovité akce kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů dle materiálu RK-26-2017-54, př. 1, odstavce č. 3;
 • zařazení jmenovitých akcí do seznamu akcí škody po zimě realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-26-2017-54, př. 1, odstavce č. 4;
 • změnu účelu použití finančních prostředků v rámci schváleného příspěvku na provoz pro KSÚSV, spočívající ve snížení částky na protihluková opatření o 1 400 000 Kč a použití této částky na jmenovité akce dle materiálu RK-26-2017-54, př. 5 (ÚZ 00013);

bere na vědomí
 • aktualizovanou přílohu D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-26-2017-54, př. 2;
 • aktualizovaný seznam jmenovitých akcí na zajištění oprav po zimě dle materiálu RK-26-2017-54, př. 4.Usnesení 1505/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina o přijatou účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost ve výši 6 458 126 Kč.


Usnesení 1506/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí (účelový znak 13307) ve výši 8 000 000 Kč určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí dle materiálu RK-26-2017-56, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v rozpisu na jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu RK-26-2017-56, př. 1.Usnesení 1507/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zařazení akce Transformace Domova Kamélie Křižanov III. a IV. do projektů v rámci projektového řízení;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit doplnění projektů Transformace Domova Kamélie Křižanov III. a IV. do projektů, pro jejichž přípravu a realizaci bylo schváleno předfinancování převodem finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 10 000 000 Kč usnesením č. 0557/06/2015/ZK a ve výši 45 000 000 Kč usnesením č. 0259/03/2016/ZK.


Usnesení 1508/26/2017/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí podání projektové žádosti Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina, a to v rámci Operačního programu Zaměstnanost k výzvě 007.


Usnesení 1509/26/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům příspěvkových organizací dle materiálu RK-26-2017-59, př. 2.


Usnesení 1510/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
systém odměňování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství dle materiálu RK-26-2017-60, př. 1;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu a oddělení řízení lidských zdrojů seznámit ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství s cílovými úkoly a ukazateli pro stanovení odměn dle materiálu RK-26-2017-60, př. 1.


Usnesení 1511/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 60 000 Kč při současném snížení § 3299 -Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 60 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout finanční dar Radku Jarošovi, se sídlem Nečasova 584, Nové Město na Moravě IČO: 12705004 ve výši 60 000 Kč dle materiálu RK-26-2017-61, př. 1.


Usnesení 1512/26/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením osobního automobilu Ford Mondeo, inventární číslo 30142, rok pořízení 2009, rok výroby 2001, SPZ 3J8 1261, pořizovací cena 150 000 Kč, zůstatková cena 33 750 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Vysočinou Education, školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-26-2017-62.


Usnesení 1513/26/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout o zapojení Kraje Vysočina do projektu eljub E-Book Woche 2018 dle materiálu RK-26-2017-63, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu dle materiálu RK-26-2017-63, př. 2.Usnesení 1514/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 39 440 Kč zapsanému spolku Mažoretky Šlapanov z.s., se sídlem Věžnice 15, 582 52 Věžnice, IČO: 01355881, na účast na ME v mažoretkovém sportu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálů RK-26-2017-64, př. 1.Usnesení 1515/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 34 000 Kč u organizace zřizované krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-26-2017-65, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, ve výši 54 000 Kč organizacím dle tabulky č. 2 materiálu RK-26-2017-65, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-26-2017-65, př. 3 a RK-26-2017-65, př. 4.Usnesení 1516/26/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1517/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka v roce 2017 dle materiálu RK-26-2017-67, př. 1;
ukládá
OŠMS zapracovat finanční prostředky na pokrytí působení lektora francouzského jazyka na Vysočině do návrhu rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2018.


Usnesení 1518/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 - Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí v roce 2017 v celkové výši 196 526 Kč dle materiálu RK-26-2017-68;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí v roce 2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-26-2017-68, př. 1.


Usnesení 1519/26/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2017 dle materiálů RK-26-2017-69, př. 1, RK-26-2017-69, př. 2 a RK-26-2017-69, př. 3.


Usnesení 1520/26/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 - Gymnázia o částku 1 333 395,00 Kč a § 3127 - Střední školy o částku 549 673,20 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 1 883 068,20 Kč
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz:
  • Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435, o částku 810 903,00 Kč
  • Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, o částku 522 492,00 Kč
  • Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou, IČO 60126647, o částku 549 673,20 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-26-2017-70.


Usnesení 1521/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o uložení odvodu do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069 dle materiálu RK-26-2017-71, př. 1;
 • o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069 ve výši 109 348,91 Kč vzhledem k důvodům uvedeným v materiálu RK-26-2017-71, př. 2.Usnesení 1522/26/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu RK-26-2017-77, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu RK-26-2017-77, př. 2;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-26-2017-77, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz