Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 1384/25/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.


Usnesení 1385/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu dle materiálu RK-25-2017-02, př. 1upr1;
 • o způsobu zadání veřejné zakázky Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-25-2017-02, př. 3;

vydává
pokyn dle materiálu RK-25-2017-02, př. 2;
stanoví,
že osobami oprávněnými provádět elektronické úkony nezbytné pro zavedení a fungování DNS (zavedení DNS, vyhlašování jednotlivých výzev, posouzení žádostí o účast v DNS, posouzení a hodnocení nabídek, apod.) jsou zaměstnanci Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit realizaci a řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky.


Usnesení 1386/25/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 419 419 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 419 419 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-25-2017-03;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 419 419 Kč určenou na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Zkvalitnění sociálních služeb zavedením a ověřením nové metody sociální práce (26 000 Kč), Modernizace a rozšíření expozic Muzea řemesel Moravské Budějovice (139 100 Kč), Nemocniční informační systém Nemocnice Havlíčkův Brod (90 078 Kč), Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina (26 000 Kč), Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč (90 141 Kč), Dokončení implementace soustavy Natura 2000 V Kraji Vysočina - Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice (48 100 Kč);

ukládá
odboru analýz a podpory řízení, odboru sociálních věcí, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odboru životního prostředí a zemědělství, ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace po ukončení činností dle materiálů RK-25-2017-03, př. 1, RK-25-2017-03, př. 2, RK-25-2017-03, př. 3, RK-25-2017-03, př. 4, RK-25-2017-03, př. 5, RK-25-2017-03, př. 6, RK-25-2017-03, př. 7, RK-25-2017-03, př. 8, RK-25-2017-03, př. 9, RK-25-2017-03, př. 10, RK-25-2017-03, př. 11, RK-25-2017-03, př. 12 předložit zprávu o provedených službách.


Usnesení 1387/25/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH v období od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017 dle materiálu RK-25-2017-04, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017 dle materiálu RK-25-2017-04, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci Dynamického nákupního systému na dodávky propagačních předmětů 2017 - 2020 v období od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017 a informaci o skutečně uhrazených cenách v jednotlivých veřejných zakázkách dle materiálu RK-25-2017-04, př. 3.Usnesení 1388/25/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-25-2017-05, př. 1.


Usnesení 1389/25/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-25-2017-06, př. 1.


Usnesení 1390/25/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-25-2017-07, př. 1.


Usnesení 1391/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-25-2017-08, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, způsobem uvedeným v materiálu RK-25-2017-08, př. 1.


Usnesení 1392/25/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-25-2017-09, př. 1 a RK-25-2017-09, př. 2.


Usnesení 1393/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o pokračování investiční přípravy a následné realizaci záměru Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou z vlastních zdrojů kraje;
ukládá
 • odboru zdravotnictví připravit a předložit projektovou žádost, a to za předpokladu, že bude vyhlášena odpovídající výzva v rámci některého z operačních programů;
 • odboru majetkovému zajistit realizaci akce Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - Výstavba garáže a skladu.Usnesení 1394/25/2017/RK
Rada kraje
ruší
usnesení 0701/14/2017/RK ze dne 18. 4. 2017, ve kterém rada kraje schválila zařazení akce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace Dlouhodobá bezpečná archivace zdravotní dokumentace;
schvaluje
zařazení akcí nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, jejichž cílem je modernizace systému PACS dle materiálů RK-25-2017-11, př. 1, RK-25-2017-11, př. 2, RK-25-2017-11, př. 3, RK-25-2017-11, př. 4 a RK-25-2017-11, př. 5.


Usnesení 1395/25/2017/RK
Rada kraje
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku a zápůjčky na pořízení přístroje SPECT/CT. Součástí žádosti bude kopie dodavatelské faktury (daňového dokladu) s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 400 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 5 400 000 Kč;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek na rok 2017 o částku 5 400 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, s určením na pokrytí nákladů spojených s pořízením přístroje SPECT/CT s tím, že příspěvek bude poskytnut maximálně do výše 30% celkové pořizovací ceny přístroje; rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s pořízením přístroje SPECT/CT dle materiálu RK-25-2017-12, př. 4;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 7 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky v maximální výši 7 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na krytí výdajů spojených s pořízením přístroje SPECT/CT.Usnesení 1396/25/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zařazení akce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Odstranění havárie - zatékání do prostor dětského oddělení v souladu s kartou záměru dle materiálu RK-25-2017-13, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 968 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 968 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 o částku 968 000 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s určením na pokrytí nákladů spojených s odstraněním havarijního stavu budovy, zatékání do prostor dětského oddělení;

ukládá
řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku v termínu do 15. 12. 2017. Součástí žádosti bude kopie dodavatelské faktury s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH a kopie výpisu z bankovního účtu dokládající její úhradu.


Usnesení 1397/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • v souladu s čl. 14 odst. 3 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) o udělení výjimky z obecných podmínek stanovených v čl. 4 odst. 3 stipendijního programu - o prominutí podmínky podat žádost nejpozději tři měsíce před koncem akademického roku u žádostí pro zařazení žadatelů Marka Nikla a Anny Razimové do stipendijního programu. U dotčených žadatelů byly s ohledem na udělení výjimky z obecné podmínky včasnosti podání žádosti splněny podmínky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-25-2017-14, př. 1, RK-25-2017-14, př. 2;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadateli;

schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522 - Ostatní nemocnice o částku 100 tis. Kč při současném zvýšení § 3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví o částku 100 tis. Kč s určením na úhradu motivačních stipendií.


Usnesení 1398/25/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1399/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o podnájmu nebytových prostor dle materiálu RK-25-2017-16, př. 1.


Usnesení 1400/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít meziinstitucionální dohodu dle materiálu RK-25-2017-17, př. 1.


Usnesení 1401/25/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1402/25/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vývoz a prezentaci betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-25-2017-18, př. 1, na výstavě 100 PRESEPI v Římě konané od 23. 11. 2017 do 7. 1. 2018 (s vývozní lhůtou od 1. 11. 2017 do 31. 1. 2018), a to v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou.


Usnesení 1403/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-25-2017-19, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-25-2017-19, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-25-2017-19, př. 1.


Usnesení 1404/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku II/353 Nové Veselí - obchvat, PD formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-25-2017-20, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-25-2017-20, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/353 Nové Veselí - obchvat, PD dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-25-2017-20, př. 1.


Usnesení 1405/25/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/602 Olešná - průtah o účelovou dotaci z IROP ve výši 12 836 424,87 Kč a ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 o účelovou dotaci z IROP ve výši 50 693 740,84 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/602 Olešná - průtah o splátku kontokorentního úvěru ve výši 12 836 424,87 Kč a ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 o splátku kontokorentního úvěru ve výši 50 693 740,84 Kč;
 • převod konečného zůstatku na zvláštním účtu II/602 Olešná - průtah včetně připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2017 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.Usnesení 1406/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovitou akci II/399 Náměšť nad Oslavou - D1 do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.


Usnesení 1407/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku II/351, II/350, III/3507 Polná - Slavětín, jeho odepsání z účetní evidence a neuplatnění práva na náhradu škody ve výši 825 860,00 Kč.


Usnesení 1408/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
ukončit přípravu projektového záměru II/602 Sedliště - obchvat.


Usnesení 1409/25/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
doplnění jmenovitých akcí financovaných z disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2016 v rámci kapitoly Doprava, přílohy D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů dle materiálu RK-25-2017-25, př. 1;
bere na vědomí
aktualizovaný seznam akcí ve výši 82 000 000 Kč dle materiálu RK-25-2017-25, př. 2.


Usnesení 1410/25/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se zařazením nových akcí do rozpisu akcí financovaných z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 dle materiálu RK-25-2017-26, př. 1;
bere na vědomí
aktualizovaný rozpis akcí financovaných z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 dle materiálu RK-25-2017-26, př. 2.


Usnesení 1411/25/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy dle materiálu RK-25-2017-27, př. 1.


Usnesení 1412/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování:
 • úseku stávající silnice II/348 (průjezd přes Husovo náměstí a část ulice Palackého) od křižovatky se silnicí II/351 (ul. Havlíčkova) po křižovatku se silnicí II/351 (ul. Indusova) včetně všech součástí a příslušenství a části pozemků par. č. 2476/4 a par. č. 2476/5 v k.ú. Polná, které budou odděleny geometrickým oddělovacím plánem v rozsahu zastavění uvedeným úsekem stávající silnice II/348
 • úsek stávající silnice III/34821 (část ulice Varhánkova) od křižovatky s místní komunikací - odbočkou na místní komunikaci souběžnou s autobusovým nádražím po křižovatku se silnicí II/351 (ulice Havlíčkova) včetně všech součástí a příslušenství a část pozemku par. č. 2456/1 v k.ú. Polná, která bude oddělena geometrickým oddělovacím plánem v rozsahu zastavění uvedeným úsekem stávající silnice III/34821

graficky znázorněna v materiálu RK-25-2017-35, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná.


Usnesení 1413/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0714/14/2017/RK tak, že v materiálu RK-14-2017-24, př. 1 se ruší smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 1.


Usnesení 1414/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít s městysem Jimramov, se sídlem náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov, IČ 002 94 471, dohodu o ukončení smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-25-2017-29, př. 1;
 • uzavřít s městysem Jimramov, se sídlem náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov, IČ 002 94 471 smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce na části pozemků par. č. 106/1, par. č. 876/3, par. č. 899/1, par. č. 991/1, par. č. 992/1, par. č. 1232/2, par. č. 1248/5 a par. č. 1248/9 v k. ú. a obci Jimramov a části pozemku par. č. 815/5 v k. ú. Trhonice a obci Jimramov pro stavbu II/357 Jimramov - Strachujov na dobu 8 měsíců.Usnesení 1415/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-25-2017-30, př. 1 a RK-25-2017-30, př. 2.


Usnesení 1416/25/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-25-2017-31, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-25-2017-31, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-25-2017-31, př. 1.Usnesení 1417/25/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy dle materiálu RK-25-2017-32, př. 1.


Usnesení 1418/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2 smlouvy zakládající právo investora provést stavbu, smlouvy nájemní a smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-25-2017-33, př. 1.


Usnesení 1419/25/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 929/10 - ost. plocha, silnice o výměře 9 m2 v k. ú. Hrotovice oddělený GP č. 1093-8019/2015 z pozemku par. č. 929/1- ost. plocha, silnice v k.ú. Hrotovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společností E.ON Distribuce, a s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO: 280 85 400 za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 800 Kč + DPH.


Usnesení 1420/25/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu a obci Dlouhá Ves v rozsahu dle materiálu RK-25-2017-36, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy za cenu 100 Kč/m2;
 • nabýt bezúplatným převodem do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek par. č. 409/11 v k. ú. Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu a obci Dlouhá Ves o výměře 176 m2 z vlastnictví České republiky - a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha, IČ 013 12 774 dle smlouvy dle materiálu RK-25-2017-36, př. 2.Usnesení 1421/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-25-2017-38, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-25-2017-38, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-25-2017-38, př. 2 z vlastnictví města Třešť do vlastnictví Kraje Vysočina.Usnesení 1422/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 04 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390 dodatek ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-25-2017-37, př. 1.


Usnesení 1423/25/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 295 005,64 Kč dle materiálu RK-25-2017-39, př. 2.


Usnesení 1424/25/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 700 000 Kč a § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 000 000 Kč, na zajištění konzultační a poradenské činnosti v souvislosti s plněním povinností z uzavřené koncesní smlouvy a výdajů odboru sociálních věcí v oblasti seniorské politiky.


Usnesení 1425/25/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky dle materiálu RK-25-2017-41, př. 1.


Usnesení 1426/25/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje dle materiálu RK-25-2017-42, př. 2;
 • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 203 196 Kč a snížení závazného ukazatele Odvod z fondu investic o částku 109 719 Kč Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, IČO 48895598 (§ 3127) z důvodu plánované provozní úspory v roce 2017;
 • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 150 197 Kč z důvodu plánované provozní úspory v roce 2017 a zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic o částku 21 000 Kč z důvodu zvýšení odpisů v důsledku technického zhodnocení nemovitého majetku Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí, IČO 48895377 (§ 3127);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 344 091 Kč Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 (§ 3133) k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období leden - květen 2017, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 139 062 Kč Dětskému domovu, Senožaty 199, IČO 70844330 (§ 3133) k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období leden - červen 2017, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů;

souhlasí
s použitím příspěvku na provoz u Dětského domova, Senožaty 199, IČO 70844330 a Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 na pokrytí mzdových nákladů souvisejících s provozem ZDVOP pro případ, že nebude možno pokrýt uvedené náklady z jiných zdrojů.


Usnesení 1427/25/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o motivačních stipendiích, která budou poskytnuta žákům uvedeným v materiálu RK-25-2017-43, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít darovací smlouvy na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-25-2017-43, př. 2 (zletilí) a RK-25-2017-43, př. 3 (nezletilí) s žáky uvedenými v materiálu RK-25-2017-43, př. 1, s nimiž nebyla dosud smlouva uzavřena;
 • uzavřít dodatky darovacích smluv dle materiálu RK-25-2017-43, př. 4.Usnesení 1428/25/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 1 403 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 403 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 1 403 000 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672 a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-25-2017-44, př. 1.Usnesení 1429/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2017-45, př. 1.


Usnesení 1430/25/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • mimořádnou účetní závěrku Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72, dle materiálů RK-25-2017-46, př. 1, RK-25-2017-46, př. 2, RK-25-2017-46, př. 3, RK-25-2017-46, př. 4;
 • výsledek hospodaření včetně jeho rozdělení dle materiálu RK-25-2017-46, př. 5;

ukládá
řediteli nástupnické organizace provést příděl do rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017 dle materiálu RK-25-2017-46, př. 5 do 30. 9. 2017.


Usnesení 1431/25/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 2 894 727,00 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz :
 • Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069, o částku 553 795,20 Kč
 • Střední škole stavební Jihlava, IČO 60545267, o částku 700 950,60 Kč
 • Střední odborné škole Nové Město na Moravě, IČO 67009425, o částku 536 301,60 Kč
 • Obchodní akademii, Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 00836591, o částku 1 103 679,60 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-25-2017-47.


Usnesení 1432/25/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2017 dle materiálů RK-25-2017-48, př. 1, RK-25-2017-48, př. 2 a RK-25-2017-48, př. 3.


Usnesení 1433/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 10 000 Kč zapsanému spolku Česká národní federace strongman, z. s., se sídlem Horky 142, 286 01 Horky, IČO: 05801681 na podporu pořádání MČR v Log liftu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-25-2017-49, př. 1.Usnesení 1434/25/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže o částku 30 000 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 30 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 48895504, o částku 30 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s uspořádáním Mezinárodního střetnutí O pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem.Usnesení 1435/25/2017/RK
Rada kraje
vyhlašuje
9. ročník soutěže S Vysočinou do Evropy;
schvaluje
propozice soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-25-2017-51, př. 1;
bere na vědomí
harmonogram přípravy soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-25-2017-51, př. 2.


Usnesení 1436/25/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v Zjednodušené žádosti o platbu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina dle materiálu RK-25-2017-52, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2017-52, př. 1.


Usnesení 1437/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., se sídlem Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8, IČO 61388998, na realizaci akce Pokročilá statistická analýza z dat turbulentního proudění nad zemským povrchem ve výši 152 000 Kč dle materiálu RK-25-2017-53, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-25-2017-53, př. 2;

schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3809 - Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný o částku 152 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 152 000 Kč.


Usnesení 1438/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky dle materiálu RK-25-2017-54, př. 1;
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-25-2017-54, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2017-54, př. 2.


Usnesení 1439/25/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1440/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • realizovat projekty na revitalizaci parků dle materiálů RK-25-2017-56, př. 1, RK-25-2017-56, př. 2, jen v případě, že bude zastupitelstvem kraje schváleno příslušné rozpočtové opatření s tím, že realizace projektů dle materiálů RK-25-2017-56, př. 1, RK-25-2017-56, př. 2 bude zahájena před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a projekty budou realizovány bez ohledu na poskytnutí či neposkytnutí dotace na tyto projekty ze strany MŽP;
 • realizovat projekty na revitalizaci parků dle materiálu RK-25-2017-56, př. 3 a RK-25-2017-56, př. 4, jen v případě, že bude zastupitelstvem kraje schváleno příslušné rozpočtové opatření s tím, že projekty dle materiálů RK-25-2017-56, př. 3 a RK-25-2017-56, př. 4 budou realizovány pouze v případě, že Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno nejdéle do konce ledna 2018;
 • zahájit přípravu projektů na revitalizaci parků u objektů uvedených v materiálu RK-25-2017-56, př. 5, v případě, že bude zastupitelstvem kraje schváleno příslušné rozpočtové opatření;

ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina:
 • dopracovat projektové žádosti projektů dle materiálů RK-25-2017-56, př. 1, RK-25-2017-56, př. 2, RK-25-2017-56, př. 3 a RK-25-2017-56, př. 4 a předložit je řídícímu orgánu OPŽP do 15. 9. 2017;
 • připravit projekty dle materiálu RK-25-2017-56, př. 5 a předložit je Radě Kraje Vysočina k projednání;

doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů ve výši 7,3 mil Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektů dle materiálů RK-25-2017-56, př. 1, RK-25-2017-56, př. 2, RK-25-2017-56, př. 3 a RK-25-2017-56, př. 4 s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů i za podmínky, že nebude na projekty dle materiálů RK-25-2017-56, př. 1 a RK-25-2017-56, př. 2 poskytnuta dotace ze strany MŽP;
 • navýšení finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů o 500 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování přípravy projektů dle materiálu RK-25-2017-56, př. 5 na revitalizaci zahrad a parků příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuální potřeby.Usnesení 1441/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Životní prostředí, § 3792 - Ekologická výchova a osvěta ve výši 30 000 Kč spolku ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s., IČO 70851131 dle materiálu RK-25-2017-57, př. 2.


Usnesení 1442/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu s Výstavištěm České Budějovice a.s., IČ 60827475, se sídlem Husova 523, 370 21 České Budějovice, dle materiálu RK-25-2017-58, př. 1.


Usnesení 1443/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-25-2017-59, př. 1.


Usnesení 1444/25/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu RK-25-2017-60, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu RK-25-2017-60, př. 2;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-25-2017-60, př. 3.Usnesení 1445/25/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu z výročního hodnocení útvarů Krajského úřadu Kraje Vysočina uvedenou v materiálu RK-25-2017-61, př. 1.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz