Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 1296/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.


Usnesení 1297/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídky dle materiálu RK-24-2017-02, př. 1, jako nejvhodnější nabídky pro nadlimitní veřejnou zakázku „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent“;
ukládá
Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření rámcových smluv k plnění veřejné zakázky.


Usnesení 1298/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00502) o částku 98 950 Kč a ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00502) o částku 401 050 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy (ÚZ 00502) o částku 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 98 950 Kč za účelem úhrady výdajů souvisejících se zapojením organizace do systému elektronické preskripce (úprava NIS);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 401 050 Kč za účelem úhrady výdajů souvisejících se zapojením organizace do systému elektronické preskripce (úprava NIS).Usnesení 1299/24/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-24-2017-04, př. 1.


Usnesení 1300/24/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-24-2017-05, př. 1.


Usnesení 1301/24/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím nadačního příspěvku a individuální dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-24-2017-06, př. 1 a RK-24-2017-06, př. 2.


Usnesení 1302/24/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:
 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter, rok pořízení 2008, pořizovací cena 1 757 271 Kč, zůstatková cena 3 Kč;
 • Nosítka Ferno, rok pořízení 2010, pořizovací cena 166 710 Kč, zůstatková cena 1 Kč.Usnesení 1303/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Zdravotnictví, § 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče poskytovateli zdravotních služeb Klinická onkologie Třebíč, s.r.o., Třebíč, Obránců míru 491/51, IČO 292 99 667 ve výši 62 170 Kč na provoz okresního pracoviště Národního onkologického registru;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-24-2017-08, př. 4;

schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz o částku 237 830 Kč, a to pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČO 00179540 o 49 500 Kč,
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČO 00090638 o 70 570 Kč,
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČO 00511951 o 37 110 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČO 00842001 o 80 650 Kč,

s určením na zajištění provozu pracovišť Národního onkologického registru včetně vybavení pracovišť a pokrytí mzdových nákladů.


Usnesení 1304/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2017 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 27 772 494,75 Kč (podíl ze strukturálního EU fondu – ÚZ 107517969 ve výši 26 229 578,37 Kč a státní podíl – ÚZ 107117968 ve výši 1 542 916,38 Kč) s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2017 pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 27 772 494,75 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP“.Usnesení 1305/24/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací druhé etapy projektu „Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP“ dle materiálu RK-24-2017-10, př. 5;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 66 400 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 66 400 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na předfinancování druhé etapy projektu „Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP“;

ukládá
ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví:
 • žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací druhé etapy projektu „Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP“.Usnesení 1306/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné placené Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, ve výši 209 940 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 173 500 Kč určenou pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 173 500 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného placeného Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, o částku 36 440 Kč.Usnesení 1307/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-24-2017-12, př. 1, RK-24-2017-12, př. 2, RK-24-2017-12, př. 3, RK-24-2017-12, př. 4;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 100 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.Usnesení 1308/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
předložit žádost o státní dotaci v rámci zdravotnického dotačního programu dle materiálu RK-24-2017-88, př. 2.


Usnesení 1309/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3311 – Divadelní činnosti, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 34 352) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci v rámci „Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů“ ve výši 2 000 000 Kč na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2017“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace o částku 2 000 000 Kč určenou na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2017“.Usnesení 1310/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura za účelem řešení dopadů úpravy platových tarifů podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje dle materiálu RK-24-2017-14, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ v rozpisu na jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu RK-24-2017-14, př. 2 k pokrytí zvýšených osobních nákladů v důsledku  úpravy platových tarifů podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;

stanoví
závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ pro příspěvkové organizace na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2017 navýšený za účelem pokrytí dopadů vyvolaných úpravou platových tarifů s účinností od 1. 7. 2017 dle materiálu RK-24-2017-14, př. 3.


Usnesení 1311/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 30 000 Kč Anetě Jarošové, Svobodná Ves 89, Horka I, 286 01, IČ: 04170504 na realizaci akce Urban Art Festival 2017 dle materiálu RK-24-2017-15, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-24-2017-15, př. 3;

schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 30 000 Kč při současném zvýšení § 3319 – Ostatní záležitosti kultury o částku 30 000 Kč.


Usnesení 1312/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce:
 • Užhorodské specializované škole I. – III. stupně č. 3 dle materiálu RK-24-2017-16, př. 2;
 • Svaljavské základní škole I. – III. stupně č. 1 dle materiálu RK-24-2017-16, př. 3;
 • Mukačevské základní škole I. – III. stupně č. 6 dle materiálu RK-24-2017-16, př. 4;
 • Berehovskému gymnáziu dle materiálu RK-24-2017-16, př. 5;
 • Koločavské základní škole I. – III. stupně č. 1 dle materiálu RK-24-2017-16, př. 6.Usnesení 1313/24/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • nezřídit Výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina pro národnostní menšiny;
 • nejmenovat předsedu, a členy tohoto výboru.Usnesení 1314/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek nadlimitní veřejné zakázky „II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602, PD“ dle materiálu RK-24-2017-18, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení OPTIMA s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 15030709, jehož nabídka byla v souladu s materiálem RK-24-2017-18, př. 1 vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit v souladu se zákonem oznámení o výběru dodavatele a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1315/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky III/1327 Žirovnice - průtah dle materiálu RK-24-2017-19, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa, Odštěpný závod České Budějovice, Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice, IČO 25018094, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-24-2017-19, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1316/24/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-24-2017-20, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-24-2017-20, př. 1.


Usnesení 1317/24/2017/RK
Rada kraje
stanoví
závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017 na částku 233 605 000 Kč.


Usnesení 1318/24/2017/RK
Rada kraje
považuje
navrhované řešení dopravy nadrozměrných a těžkých komponent přes silnice I/38, II/150, dálnici D1, silnice II/353, II/602 (Velký Beranov – obchvat, severozápadní část), II/602, propojení silnice II/405 a silnice II/602 (Jihlava – JV obchvat), silnice II/405 do Třebíče, I/23 Třebíč obchvat, silnice II/351, II/152 za nejvhodnější řešení;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství odeslat Ministerstvu dopravy ČR dopis s textem dle materiálu RK-24-2017-22, př. 2


Usnesení 1319/24/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s návrhem záměru změny uspořádání silniční sítě na části územní města Polná dle materiálů RK-24-2017-23 a RK-24-2017-23, př. 2.


Usnesení 1320/24/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit:
 • usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/ZK tak, že v materiálu ZK-08-2016-29, př. 1 se části týkající se pozemků v katastrálních územích Sasov a Rančířov nahrazují materiálem RK-24-2017-24, př. 1;
 • usnesení 0590/08/2016/ZK tak, že v materiálu ZK-08-2016-30, př. 1 se části týkající se pozemků pod pořadovými čísly 1, 14, a 15 v katastrálním území Studénky nahrazují materiálem RK-24-2017-24, př. 2.Usnesení 1321/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1931/37/2016/RK, ve znění usnesení 1136/21/2017/RK tak, že materiál RK-21-2017-34, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-24-2017-25, př. 1.


Usnesení 1322/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 11 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-24-2017-26, př. 1.


Usnesení 1323/24/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy dle materiálu RK-24-2017-27, př. 1.


Usnesení 1324/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat díl „a“ o výměře 111 m2, oddělený geometrickým plánem 170-438/2016 z pozemku par. č. 1099/1 v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl „a“ o výměře 111 m2, oddělený geometrickým plánem 170-438/2016 z pozemku par. č. 1099/1 v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.


Usnesení 1325/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr převést darem podíl 2/5 pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 2521/36 a par. č. 2521/37 v katastrálním území Třebíč, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč podíl 2/5 pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 2521/36 a par. č. 2521/37 v katastrálním území Třebíč.


Usnesení 1326/24/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1327/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Lesy  České republiky, s.p. na straně pronajímatele na pronájem části pozemků par. č. 270/1, par. č. 264/1, par. č. 258, par. č. 410/12, par. č. 374, par. č. 410/11 v katastrálním území Leštinka u Světlé nad Sázavou a pozemky par. č. 667/1 a par. č. 667/2 v katastrálním území Vilémovice u Ledče nad Sázavou dle materiálu RK-24-2017-31, př. 1.


Usnesení 1328/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-24-2017-32, př. 1.


Usnesení 1329/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-24-2017-33, př. 1 a RK-24-2017-33, př. 2.


Usnesení 1330/24/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-24-2017-34, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-24-2017-34, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-24-2017-34, př. 1.Usnesení 1331/24/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem zemědělskou stavbu bez čp/če postavenou na pozemku par. č. st. 105 v k. ú. a obci Salačova Lhota z vlastnictví VOD Jetřichovec, družstvo, Jetřichovec 62, 395 01 Pacov, IČO: 00111295 do vlastnictví Kraje Vysočina, a to za podmínky, že obec Salačova Lhota se vzdá předkupního práva vyplývajícího z ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) k uvedené zemědělské stavbě.


Usnesení 1332/24/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1333/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. S II/351“ smlouvy zakládající právo investora provést stavbu a smlouvy nájemní podle materiálu RK-24-2017-37, př. 1.


Usnesení 1334/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-24-2017-38, př. 1 do vlastnictví obce Horní Ves;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-24-2017-38, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina, do vlastnictví obce Horní Ves;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-24-2017-38, př. 2 z vlastnictví obce Horní Ves do vlastnictví Kraje Vysočina.Usnesení 1335/24/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1336/24/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1337/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít nájemní smlouvu mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a Povodím Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno jako pronajímatelem na pozemky dotčené stavbou jako dočasný zábor v rozsahu a za cenu dle smlouvy dle materiálu RK-24-2017-41, př. 1;
 • uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a Povodím Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno jako budoucím povinným na pozemek dotčený trvalým záborem v rozsahu dle smlouvy dle materiálu RK-24-2017-41, př. 2.Usnesení 1338/24/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 2300/11 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 142 m2 v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví ČR - příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany, příslušnost k organizační složce právnické osoby – pro Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany - Oddělení územní správy nemovitého majetku Brno za kupní cenu ve výši 9 940 Kč s tím, že k této ceně bude připočtena úhrada za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1 000 Kč.


Usnesení 1339/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 234/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 354 m2, odděleného geometrickým plánem č. 265-77/2013 z pozemku par. č. 234/1 v k. ú. Dobkov a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 234/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 354 m2, oddělený geometrickým plánem č. 265-77/2013 z pozemku par. č. 234/1 v k. ú. Dobkov a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.


Usnesení 1340/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o provedení stavby na pozemek v rozsahu a za podmínek dle smlouvy dle materiálu RK-24-2017-45, př. 1.


Usnesení 1341/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-24-2017-46, př. 2 do vlastnictví statutárního města Jihlava;
 • uzavřít se statutárním městem Jihlava smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu města, jako oprávněného, umístit, provozovat a modernizovat stavbu pod názvem "II/523 Jihlava - žel. přejezd. St. Hory - křižovatka ul. Jiráskova s ul. S.K. Neumanna, točna trolej" dle kolaudačního souhlasu č. MMJ/SÚ/1006/2016-4 a kolaudačního souhlasu čj. MMJ/OD/1811/2016 ze dne 21.04.2016 s opravou MMJ/OD/1811/2016 ze dne 11. 5. 2016, a s tím související právo vstupu, chůze, vjezdu a jízdy oprávněného a jím pověřených osob na tyto pozemky za účelem užívání, údržby, provádění oprav a modernizace stavby na pozemcích dle materiálu RK-24-2017-46, př. 3;
 • v případě schválení darování pozemků z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje v zastupitelstvech těchto samosprávných územních celků uzavřít se statutárním městem Jihlava smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu města, jako oprávněného, umístit, provozovat a modernizovat stavbu pod názvem "II/523 Jihlava - žel. přejezd. St. Hory - křižovatka ul. Jiráskova s ul. S.K. Neumanna, točna trolej" dle kolaudačního souhlasu č. MMJ/SÚ/1006/2016-4 a kolaudačního souhlasu čj. MMJ/OD/1811/2016 ze dne 21.04.2016 s opravou MMJ/OD/1811/2016 ze dne 11.05.2016, a s tím související právo vstupu, chůze, vjezdu a jízdy oprávněného a jím pověřených osob na tyto pozemky za účelem užívání, údržby, provádění oprav a modernizace stavby na pozemcích dle materiálu RK-24-2017-46, př. 4;
 • uzavřít se statutárním městem Jihlava smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu kraje jako oprávněného umístit, provozovat a udržovat stavbu mostu ev. č. 523-001“ včetně práva vstupu a vjezdu oprávněného nebo jím pověřených fyzických či právnických osob v nezbytně nutném rozsahu za účelem jeho provozování a v případě poruchy provádění údržby, opravy, kontroly a demontáže této stavby, v nezbytně nutném rozsahu na části pozemku par. č. 6175/5 v k. ú. a obci Jihlava v rozsahu GP č. 6794-131/2015;

doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem pozemky uvedené v materiálu RK-24-2017-46, př. 1 z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-24-2017-46, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava.Usnesení 1342/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 1115/2, par. č. 1115/3, par. č. 1115/4 a částí pozemku par. č. 1115/1, dle GP č. 677-3882/2013 nově oddělených jako díly „a+b“ a díl „c“, vše v k. ú. a obci Rouchovany;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle materiálu RK-24-2017-47, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany.


Usnesení 1343/24/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1344/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Nemocnice Havlíčkův Brod – stavební úpravy pro magnetickou rezonanci“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-24-2017-42, př. 1;
schvaluje
zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-24-2017-42, př. 2;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-24-2017-42, př. 3.


Usnesení 1345/24/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červen 2017.


Usnesení 1346/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-24-2017-50, př. 1;
bere na vědomí
Harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-24-2017-50, př. 2.


Usnesení 1347/24/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-24-2017-51, př. 1.


Usnesení 1348/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-24-2017-52, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.


Usnesení 1349/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 087 500 Kč na realizaci aktivit v rámci Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-24-2017-53, př. 1.


Usnesení 1350/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Zprávu o realizaci a Žádost o platbu dle materiálů RK-24-2017-54, př. 3 a RK-24-2017-54, př. 4;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály včetně požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.


Usnesení 1351/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Síť podpory pro pečující o seniory s narušenou komunikační schopností v Kraji Vysočina dle materiálu RK-24-2017-55, př. 1 do stavu zařazená akce v zásobníku akcí k budoucí realizaci;
souhlasí
s předložením projektového záměru v souladu s materiálem RK-24-2017-55, př. 1.


Usnesení 1352/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Zkvalitnění sociálních služeb zavedením a ověřením nové metody sociální práce dle materiálu RK-24-2017-56, př. 1 do stavu zařazená akce v zásobníku akcí k budoucí realizaci;
souhlasí
s předložením projektového záměru v souladu s materiálem RK-24-2017-56, př. 1.


Usnesení 1353/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina dle materiálu RK-24-2017-57, př. 1 do stavu zařazená akce v zásobníku akcí k budoucí realizaci;
souhlasí
s předložením projektového záměru v souladu s materiálem RK-24-2017-57, př. 1.


Usnesení 1354/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Zlepšení poskytování sociálních služeb v Kraji Vysočina dle materiálu RK-24-2017-58, př. 1 do stavu zařazená akce v zásobníku akcí k budoucí realizaci;
souhlasí
s předložením projektového záměru v souladu s materiálem RK-24-2017-58, př. 1.


Usnesení 1355/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
použití fondu investic u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizace, pro rok 2017 dle materiálu RK-24-2017-59, př. 1.


Usnesení 1356/24/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • záměr projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma II“ dle materiálu RK-24-2017-60, př. 1;
 • záměr projektu „Žít doma“ dle materiálu RK-24-2017-60, př. 2;

schvaluje
prohlášení o partnerství v projektech „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma II“ a „Žít doma“ dle materiálu RK-24-2017-60, př. 3.


Usnesení 1357/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
podat dokument „Žádost kraje / Hl. města Prahy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2018“ dle materiálu RK-24-2017-61, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2018“ dle materiálu RK-24-2017-61, př. 2.


Usnesení 1358/24/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům příspěvkových organizací dle materiálu RK-24-2017-62, př. 2.


Usnesení 1359/24/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1360/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 160 660 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-24-2017-64, př. 7;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-24-2017-64, př. 1, RK-24-2017-64, př. 2, RK-24-2017-64, př. 3, RK-24-2017-64, př. 4, RK-24-2017-64, př. 5, RK-24-2017-64, př. 6.Usnesení 1361/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-24-2017-65, př. 1.


Usnesení 1362/24/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok dle materiálu RK-24-2017-66, př. 1.


Usnesení 1363/24/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s úpravou použití fondu investic Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou na rok 2017 dle materiálu RK-24-2017-67, př. 1;
 • s převodem 400 000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou na financování nákupu konvektomatu.Usnesení 1364/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na úhradu mzdových nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodní a technické obory v celkové výši 239 112 Kč dle materiálu RK-24-2017-68, př. 2, tabulka č. 1;
rozhoduje
poskytnout finanční dar základním školám v celkové výši 56 000 Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3113 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00326) dle materiálu RK-24-2017-68, př. 2, tabulka č. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-24-2017-68, př. 3.


Usnesení 1365/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na realizaci projektu Gastroakademie v celkové výši 27 211 Kč dle materiálu RK-24-2017-69, př. 1.


Usnesení 1366/24/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o reklamaci zařízení pořízeného v rámci projektu „Badatelská centra pro přírodní vědy“.


Usnesení 1367/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409  Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 200 000 Kč, s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace na rok 2017 o částku 200 000 Kč určenou na pokrytí výdajů spojených s realizací projektu „Gastrofestival“.Usnesení 1368/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci na soutěži „Stavíme ze stavebnice ROTO“ a „Cihla k cihle“ se společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. IČO : 46973451, dle materiálu RK-24-2017-72, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 242 000 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 200 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace o částku 42 000 Kč) rozpočtu kraje dle materiálu RK-24-2017-72, př. 1.


Usnesení 1369/24/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se záměrem střední školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava předložit akreditační komisi žádost o akreditaci oborů VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra (denní a kombinovaná forma vzdělávání);
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k žádosti o akreditaci oboru Diplomovaná všeobecná sestra (denní a kombinovaná forma vzdělávání) střední školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava uvedené v materiálu RK-24-2017-73, př. 3;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-24-2017-73, př. 1 kód 1A, 1B, 1C, 2A, 2B;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-24-2017-73, př. 11 kód 1A, 1B, 1C, 2A, 2B na příslušný správní orgán.


Usnesení 1370/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství v celkové výši 10 514 494 Kč dle materiálu RK-24-2017-74;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství dle materiálu RK-24-2017-74, př. 1;

doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-24-2017-74, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-24-2017-74, př. 2.


Usnesení 1371/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 145 353,60 Kč, § 3121 - Gymnázia o částku 652 495,20 Kč, § 3122 – Střední odborné školy o částku 498 088,80 Kč a § 3127 – Střední školy o částku 994 480,80 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 2 290 418,40 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
 • Gymnáziu Havlíčkův Brod, IČO 60126621, o částku 652 495,20 Kč;
 • Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, IČO 60126698, o částku 395 249,40 Kč;
 • Střední škole stavební Třebíč, IČO 60418451, o částku 599 231,40 Kč;
 • Základní škole a Praktické škole, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593,
 • o částku 145 353,60 Kč;
 • Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava-Helenín, Hálkova 42, IČO 60545976, o částku 498 088,80 Kč,

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-24-2017-75.


Usnesení 1372/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 119 400 000 Kč.


Usnesení 1373/24/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálech RK-24-2017-77, př. 1 a RK-24-2017-77, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-24-2017-77, př. 1 a RK-24-2017-77, př. 3.


Usnesení 1374/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu „Kvalita 09“ ve výši 3 861 977,13 Kč na splátku kontokorentního úvěru a úroků připsaných za 3. čtvrtletí 2017 do Fondu strategických rezerv z důvodu jeho ukončení a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 1375/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-24-2017-79, př. 7, RK-24-2017-79, př. 8 a RK-24-2017-79, př. 9.


Usnesení 1376/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • znění projektové žádosti dle materiálu RK-24-2017-80, př. 1;
 • znění pověření dle materiálu RK-24-2017-80, př. 2;

prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-24-2017-80, př. 3 a RK-24-2017-80, př. 4;
rozhoduje
předložit projektovou žádost dle materiálu RK-24-2017-80, př. 1 do 31. výzvy OPŽP.


Usnesení 1377/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z EFRR dle materiálu RK-24-2017-81, př. 1.


Usnesení 1378/24/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle Smluv o poskytnutí dotace PR01537.0256, PR01537.0359 a PR01537.0850 za podmínek uvedených v materiálech RK-24-2017-82, př. 6, RK-24-2017-82, př. 7 a RK-24-2017-82, př. 8;
 • s pronájmem nemovitostí, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle Smluv o poskytnutí dotace PR01537.0036 a PR01537.1188 za splnění podmínky, že více než polovina podlahové plochy nemovitostí bude i nadále odpovídat požadavkům na trvalé rodinné bydlení a bude k tomuto účelu určena.Usnesení 1379/24/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1380/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 2 k Dohodě o realizaci managementových opatření (ID 85074) ze dne 18. 8. 2015 o provádění péče o pozemky v přírodní rezervaci Havranka dle materiálu RK-24-2017-84, př. 1;
 • uzavřít Dodatek č. 1 k Dohodě o realizaci managementových opatření (ID 85072) ze dne 18. 8. 2015 o provádění péče o pozemky v přírodní rezervaci Niva Doubravy dle materiálu RK-24-2017-84, př. 3.Usnesení 1381/24/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 1 312 940 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2017 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-24-2017-85, př. 1.


Usnesení 1382/24/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí, při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolování.


Usnesení 1383/24/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu RK-24-2017-87, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu RK-24-2017-87, př. 2;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-24-2017-87, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz