Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 1240/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.


Usnesení 1241/23/2017/RK
Rada kraje
ukládá
Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zahájit přípravné práce na projektu Digitální technická mapa Kraje Vysočina dle materiálů RK-23-2017-02, př. 1 a RK-23-2017-02, př. 2.


Usnesení 1242/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 – Územní rozvoj o částku 300 000 Kč na realizaci servisních služeb souvisejících s realizací projektu Systému hromadného svolávání Kraje Vysočina při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 300 000 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení běžných výdajů o částku 900 000 Kč při současném navýšení kapitálových výdajů o částku 900 000 Kč na nákup Systému hromadného svolávání Kraje Vysočina.Usnesení 1243/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na služby „Datové linky ROWANet v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-23-2017-04, př. 1, RK-23-2017-04, př. 2, RK-23-2017-04, př. 3, RK-23-2017-04, př. 4, RK-23-2017-04, př. 5, RK-23-2017-04, př. 6;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina a k posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky „Datové linky ROWANet“ hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-23-2017-04, př. 7;
ukládá
Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejnou zakázku „Datové linky ROWANet dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a  v termínech stanovených zákonem.


Usnesení 1244/23/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-23-2017-05, př. 1 a RK-23-2017-05, př. 2.


Usnesení 1245/23/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-23-2017-06, př. 1.


Usnesení 1246/23/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce podle podmínek stanovených v materiálu RK-23-2017-07, př. 1.


Usnesení 1247/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí stipendia pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci dle materiálů RK-23-2017-08, př. 1 a RK-23-2017-08, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 30 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 30 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením stipendia.Usnesení 1248/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • u dotčených žadatelů byly splněny všechny podmínky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-23-2017-09, př. 1, RK-23-2017-09, př. 2, RK-23-2017-09, př. 3;
 • o zařazení žadatelů Markéty Pickové, Lucie Adamové a Ondřeje Cempírka do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadateli;

schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 150 tis. Kč při současném zvýšení § 3599 – Ostatní činnosti ve zdravotnictví o částku 150 tis. Kč s určením na úhradu motivačních stipendií.


Usnesení 1249/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 10 000 Kč každé z osob uvedených v materiálu RK-23-2017-11, př. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-23-2017-11, př. 3.


Usnesení 1250/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje a § 6113 spočívající ve snížení běžných výdajů o částku 200 tis. Kč za současného navýšení kapitálových výdajů o částku 200 tis. Kč na pořízení investičního majetku.
Odpovědnost: OSH, EO
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2017-58.doc


12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje poskytnutí dotace na akci Sázavafest pomáhá druhým
J. Fischerová předložila radě kraje návrh poskytnout dotaci na náklady spojené s pořádáním akce Sázavafest pomáhá druhým společnosti UDANAX Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1251/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč společnosti UDANAX, s.r.o., Hruškové Dvory 44, 586 01 Jihlava, IČ: 29298521 na realizaci akce Sázavafest pomáhá druhým dle materiálu RK-23-2017-12, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-23-2017-12, př. 3;

schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 200 000 Kč při současném zvýšení § 3319 – Ostatní záležitosti kultury o částku 200 000 Kč.


Usnesení 1252/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií o celkovou částku 162 200 Kč za účelem pokrytí části nákladů na restaurování opony ze Sbírky Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod  dle materiálu RK-23-2017-13, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 162 200 Kč;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 162 200 Kč k pokrytí části nákladů na restaurování opony ze Sbírky Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod v roce 2017.Usnesení 1253/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 1118/21/2017/RK ze dne 13. 6. 2017 tak, že materiál RK-21-2017-16, př. 3 se nahrazuje novým materiálem RK-23-2017-14, př. 1.


Usnesení 1254/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar vítězům soutěže „Do práce na kole 2017“ v účastnických městech Jihlava, Žďár nad Sázavou a Třebíč dle materiálů RK-23-2017-15, př. 1, RK-23-2017-15, př. 2 a RK-23-2017-15, př. 3.


Usnesení 1255/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o spolupráci v rámci projektu „Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina – etapa II“ dle materiálu RK-23-2017-16, př. 1.


Usnesení 1256/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar spolku Cesta za snem, z. s. , José Martího 269/31, 162 00 Praha 6 - Veleslavín, IČO 22712950, ve výši 50 000 Kč dle materiálu RK-23-2017-17, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 50 000 Kč.


Usnesení 1257/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4350 – Domovy pro seniory, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 309 798,56 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 277 188,18 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 32 610,38 Kč) určenou pro Domov důchodců Onšov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 309 798,56 Kč u Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, na financování projektu „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče" dle rozhodnutí z Ministerstva práce a sociálních věcí č. OPZ/2.2/023/0001189.Usnesení 1258/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 380 494,87 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 340 442,78 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 40 052,09 Kč) určenou pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 380 494,87 Kč u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, na financování projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“ dle oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí.Usnesení 1259/23/2017/RKRada krajeschvalujeTransformační plán Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-23-2017-21, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí podání projektových žádostí „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“ a „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“ dle materiálů RK-23-2017-21, př. 2 a RK-23-2017-21, př. 3, a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 49.


Usnesení 1260/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4339 -  Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 600 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 600 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč organizaci Centrum pro rodinu Vysočina, z.s., IČO 22858202, se sídlem Chlumova 1436/3, 586 01 Jihlava, na podporu projektu „Rodiny dnes“ dle materiálu RK-23-2017-22, př. 4;
 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč organizaci TREMEDIAS, spolek, IČO 22731946, se sídlem Tomáše Bati 1069, Borovina, 674 01 Třebíč, na podporu projektu „Posilujeme zodpovědnost rodin na Vysočině“ dle materiálu RK-23-2017-22, př. 5;
 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč organizaci Diecézní charita Brno, IČO 44990260, se sídlem 60200 Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, na provoz Centra podpory rodin Ruth dle materiálu RK-23-2017-22, př. 6;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvy dle materiálů RK-23-2017-22, př. 4, RK-23-2017-22, př. 5 a RK-23-2017-22, př. 6.Usnesení 1261/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat nově utvořené pozemky par. č. 778/10 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 47 m2 a par. č. 778/9 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 248 m2, dle neměřického záznamu č. 202, který oparceloval díly z geometrického plánu č. zak. 168/162/2012 - nově utvořené pozemky vznikly z původního pozemku par. č. 778/1 v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kundratice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem nově utvořené pozemky par. č. 778/10 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 47 m2 a par. č. 778/9 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 248 m2, dle neměřického záznamu č. 202, který oparceloval díly z geometrického plánu č. zák. 168/162/2012 - nově utvořené pozemky vznikly z původního pozemku par. č. 778/1 v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kundratice.


Usnesení 1262/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 3486/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 085 m2 v k. ú. Pelhřimov odděleného geometrickým plánem č. 4735-216/2017 z pozemku par. č. 3486/1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 3486/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 085 m2 v k. ú. Pelhřimov oddělený geometrickým plánem č. 4735-216/2017 z pozemku par. č. 3486/1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov.


Usnesení 1263/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s Povodím Moravy, státním podnikem, smlouvu o zřízení služebnosti dle materiálu RK-23-2017-25, př. 1.


Usnesení 1264/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1002/19/2017/RK tak, že v materiálu RK-19-2017-36, př. 2, u smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 8 se mění úhrada bez DPH z 104 000 Kč na 20 200 Kč.


Usnesení 1265/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-23-2017-27, př. 1 a RK-23-2017-27, př. 2.


Usnesení 1266/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít bezúplatnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Krajem Vysočina jako oprávněným a městem Třešť, se sídlem Revoluční 20/1, 589 01 Třešť, IČ 002 86 753, jako povinným z věcného břemene, spočívající v právu užívat část pozemku, zřídit a provozovat stavbu na něm a s tím souvisejícím právem vstupu a vjezdu na pozemek par. č. 378/4 v k. ú. a obci Třešť, dle materiálu RK-23-2017-28, př. 1, v rámci akce “Transformace Domova Kamélie Křižanov I – Třešť – přípojka jednotné kanalizace“.


Usnesení 1267/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Nové Město na Moravě, na straně vlastníka dotčených pozemků a Krajem Vysočina, na straně investora a stavebníka smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu objektů bydlení a komunikačního napojení na místní komunikaci budovaných v rámci projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II. na pozemcích par. č. 280/1, par. č. 280/2 (objekty bydlení), par. č. 885/1, par. č. 135/1 a par. č. 886/1 (komunikační napojení) v k. ú. a obci Nové Město na Moravě.


Usnesení 1268/23/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-23-2017-30, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-23-2017-30, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-23-2017-30, př. 1.Usnesení 1269/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0559/11/2017/RK tak, že text:
„Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 2573/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m2, oddělený z pozemku par. č. 2573 dle GP č. 7647-79/2016 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2573/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m2, oddělený z pozemku par. č. 2573 dle GP č. 7647-79/2016 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod“
se nahrazuje textem:
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 2573/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1001 m2, oddělený z pozemku par. č. 2573/13 dle GP č. 7727-49/2017 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2573/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1001 m2, oddělený z pozemku par. č. 2573/13 dle GP č. 7727-49/2017 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod“.


Usnesení 1270/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. par. č. 2250/25 o výměře 161 m2, par. č. 2250/26 o výměře 12 m2 a par. č. 2250/27 o výměře 130 m2, oddělené geometrickým plánem 595-2/2017 z pozemků par. č. 2250/1 a par. č. 2250/4 v k. ú. a obci Rudíkov  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rudíkov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. par. č. 2250/25 o výměře 161 m2, par. č. 2250/26 o výměře 12 m2 a par. č. 2250/27 o výměře 130 m2, oddělené geometrickým plánem 595-2/2017 z pozemků par. č. 2250/1 a par. č. 2250/4 v k. ú. a obci Rudíkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rudíkov.


Usnesení 1271/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce „Úspory energií - Nemocnice Jihlava“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-23-2017-32, př. 1;
schvaluje
zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-23-2017-32, př. 2upr1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-23-2017-32, př. 3;
 • hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-23-2017-32, př. 4.Usnesení 1272/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce „Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-23-2017-33, př. 1;
schvaluje
zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-23-2017-33, př. 2upr1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-23-2017-33, př. 3;
 • hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-23-2017-33, př. 4.Usnesení 1273/23/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1274/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky „II/360 Střítež – Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, PD.“ dle materiálu RK-23-2017-36, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 15030709, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-23-2017-36, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1275/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „II/347 Čejov - průtah, PD“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-23-2017-37, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-23-2017-37, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/347 Čejov - průtah, PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-23-2017-37, př. 1.


Usnesení 1276/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby „II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-23-2017-38, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-23-2017-38, př. 2;
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-23-2017-38, př. 1.


Usnesení 1277/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o postoupení Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2016-0070, č. smlouvy stavebníka 98514, č. smlouvy vlastníka HK 2016-0070 ze dne 12. 12. 2016 na budoucího investora, tj. Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci dle přílohy RK-23-2017-39, př. 1.


Usnesení 1278/23/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • návrh změny rozpisu akcí financovaných z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 dle materiálu RK-23-2017-40, př. 2;
 • informaci o závěrečném vyhodnocení akcí financovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2016 dle materiálu RK-23-2017-40, př. 3.Usnesení 1279/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu plánu investic a aktualizaci jednotlivých částek jeho položek pro rok 2017 dle přílohy materiálu RK-23-2017-41, př. 2;
 • pořízení nemovitostí a provádění investiční výstavby nových staveb pro zřizovatele, které jsou součástí přílohy RK-23-2017-41, př. 2 investiční části plánu;

zmocňuje
Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci pořizovat nemovitosti a provádět investiční výstavbu nových staveb pro svého zřizovatele, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí dle přílohy RK-23-2017-41, př. 2 investiční části plánu.


Usnesení 1280/23/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1281/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o přihlášení Kraje Vysočina, krajského úřadu do soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina podat přihlášku do soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem.


Usnesení 1282/23/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené ve Zprávě o realizaci dle materiálu RK-23-2017-44, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu dle materiálu RK-23-2017-44, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-23-2017-44, př. 1 a RK-23-2017-44, př. 2.


Usnesení 1283/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-23-2017-45, př. 5 a RK-23-2017-45, př. 6.


Usnesení 1284/23/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovací smlouvy, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0058 za podmínek uvedených v materiálu RK-23-2017-46, př. 4;
 • s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1345 za podmínek uvedených v materiálu RK-23-2017-46, př. 5;
 • s pronájmem nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1228 za splnění podmínky, že více než polovina podlahové plochy nemovitosti bude i nadále odpovídat požadavkům na trvalé rodinné bydlení a bude k tomuto účelu určena.Usnesení 1285/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 20 606 697 Kč dle materiálu RK-23-2017-47;
 • zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-23-2017-47, př. 1;

doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-23-2017-47, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-23-2017-47, př. 2.


Usnesení 1286/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 39 936 800 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2017 dle materiálu RK-23-2017-48, př. 1.


Usnesení 1287/23/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením konvektomatu LAINOX LX typ VE104H, inventární číslo DHM 084, rok pořízení 2004, pořizovací cena 136 195,50 Kč, zůstatková cena 43 043 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií a Hotelovou školou Havlíčkův Brod dle materiálu RK-23-2017-49.


Usnesení 1288/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz krajským příspěvkovým organizacím podle materiálu RK-23-2017-50, př. 1.


Usnesení 1289/23/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2017 dle materiálů RK-23-2017-51, př. 1, RK-23-2017-51, př. 2, RK-23-2017-51, př. 3, RK-23-2017-51, př. 4, RK-23-2017-51, př. 5 a RK-23-2017-51, př. 6.


Usnesení 1290/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 1 695 292,10 Kč.


Usnesení 1291/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
způsobu zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-23-2017-53, př. 1, RK-23-2017-53, př. 2, RK-23-2017-53, př. 3 pro zakázku „Úpravy stáje pro výkrm prasat“ a v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-23-2017-53, př. 5, RK-23-2017-53, př. 6, RK-23-2017-53, př. 7 pro zakázku „Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben“;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Úpravy stáje pro výkrm prasat“ hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-23-2017-53, př. 4 a hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-23-2017-53, př. 8 pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben“;
ukládá
 • Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení podlimitních veřejných zakázek na stavební práce  „Úpravy stáje pro výkrm prasat“  a „Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben pro projekt „Vybudování centra zemědělského vzdělávání – Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/ 16_050/0002508 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci těchto podlimitních veřejných zakázek na stavební práce a  v termínech stanovených zákonem;
 • Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina zapracovat případné připomínky Centra regionálního rozvoje ČR.Usnesení 1292/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
záměr modernizovat jezdecké závodiště v Humpolci dle materiálu RK-23-2017-54;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu § 3125 –Střediska praktického vyučování a školní hospodářství o částku 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o  částku 400 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 270 000 Kč a „Investiční příspěvek“ o částku 130 000 Kč pro Školní statek Humpolec, Dusilov 384 na modernizaci překážek a dráhy jezdeckého závodiště v Humpolci;

rozhoduje
zařadit novou akci „ŠS Humpolec - Rekonstrukce objektu na závodišti“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství;
ukládá
 • řediteli Školního statku Humpolec, Dusilov 384 a odboru majetkovému zahájit jednání s vlastníky pozemků dle materiálu RK-23-2017-54, př. 1 o odkoupení do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • odboru majetkovému podat žádost ke Státnímu pozemkovému úřadu o převod pozemků par. č. st. 2005 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169 m2 a par. č. 1578/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 860 m2 do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • řediteli Školního statku Humpolec, Dusilov 384 zpracovat a zajistit předložení přihlášky na pořadatelství Mistrovství ČR v závodech všestrannosti v roce 2019;
 • řediteli Školního statku Humpolec, Dusilov 384 průběžně informovat odbor školství, mládeže a sportu o stavu modernizace areálu a zpracovat a do 30. 6. 2018 předložit odboru školství, mládeže a sportu zprávu o modernizaci areálu závodiště a stavu přípravy na pořádání Mistrovství ČR v závodech všestrannosti.Usnesení 1293/23/2017/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 3/2017, o zřízení přírodní rezervace Stvořidla a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-23-2017-55, př. 1.


Usnesení 1294/23/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3771 - Protiradonová opatření) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 299 704 Kč určenou na realizaci Radonového programu ČR poskytnutou v I. pololetí roku 2017 (dle materiálu RK-23-2017-56, př. 1);
 • rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, v předškolních a školních zařízeních v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené I. pololetí roku 2017 dle materiálu RK-23-2017-56, př. 1.Usnesení 1295/23/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu RK-23-2017-57, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu RK-23-2017-57, př. 2;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-23-2017-57, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz