Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 1154/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.


Usnesení 1155/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 6172 – Činnost regionální správy o částku 500 000 Kč na realizaci projektu elektronické řídicí kontroly (rozšíření informačního systému GINIS) při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 500 000 Kč.


Usnesení 1156/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout Spolku pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s. (zkráceně BISON, z. s.) dotaci ve výši 100 tis. Kč za podmínek stanovených v materiálu RK-22-2017-03, př. 1upr1, a to jako členský příspěvek.


Usnesení 1157/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými kraji dle materiálů RK-22-2017-04, př. 3upr1, RK-22-2017-04, př. 4upr1, RK-22-2017-04, př. 5upr1, RK-22-2017-04, př. 6upr1, RK-22-2017-04, př. 7upr1, RK-22-2017-04, př. 8upr1, RK-22-2017-04, př. 9upr1, na základě žádosti o poskytnutí dotace na projekt KPBI dle materiálu RK-22-2017-04, př. 2upr1;
bere na vědomí
plán realizace projektu Kraje pro bezpečný internet dle materiálu RK-22-2017-04, př. 1.


Usnesení 1158/22/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku a darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-22-2017-05, př. 1 a RK-22-2017-05, př. 2.


Usnesení 1159/22/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních účelových darů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-22-2017-06, př. 1, RK-22-2017-06, př. 2, RK-22-2017-06, př. 3, RK-22-2017-06, př. 4, RK-22-2017-06, př. 5 a RK-22-2017-06, př. 6.


Usnesení 1160/22/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-22-2017-07, př. 1.


Usnesení 1161/22/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových darů a nadačního příspěvku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-22-2017-08, př. 1, RK-22-2017-08, př. 2 a RK-22-2017-08, př. 3.


Usnesení 1162/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-22-2017-09, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-22-2017-09, př. 1.


Usnesení 1163/22/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-22-2017-10, př. 1;
 • s bezúplatným převodem na příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina.Usnesení 1164/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci opravy heliportu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-21-2017-11.


Usnesení 1165/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
střednědobé výhledy rozpočtů (plán nákladů a výnosů) na období 2018-2020 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálů RK-22-2017-12, př. 1, RK-22-2017-12, př. 2, RK-22-2017-12, př. 3, RK-22-2017-12, př. 4, RK-22-2017-12, př. 5, RK-22-2017-12, př. 6, RK-22-2017-12, př. 7 a RK-22-2017-12, př. 8;
bere na vědomí
položkové rozpisy akcí (investičních i neinvestičních), plány lidských zdrojů a plány rozvoje činností na období 2018–2020 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálů RK-22-2017-12, př. 1, RK-22-2017-12, př. 2, RK-22-2017-12, př. 3, RK-22-2017-12, př. 4, RK-22-2017-12, př. 5, RK-22-2017-12, př. 6, RK-22-2017-12, př. 7 a RK-22-2017-12, př. 8.


Usnesení 1166/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, ÚZ 35442) o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu „Péče o děti a dorost“ ve výši 240 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2017 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 240 000 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Kojení start optimální výživy 2017“.Usnesení 1167/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu „Bezpečnost a kvalita zdravotní péče“ v celkové výši 410 262,08 Kč (ÚZ 35438);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2017 pro:
 • Nemocnici Jihlava příspěvkovou organizaci, o částku 229 603,08 Kč,
 • Nemocnici Pelhřimov, o částku 180 659 Kč

na úhradu nákladů spojených s realizací projektů podaných v rámci programu „Bezpečnost a kvalita zdravotní péče“.


Usnesení 1168/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 80 000 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 80 000 Kč, určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-22-2017-15, př. 1.Usnesení 1169/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 446 440,67 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2016.


Usnesení 1170/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • u dotčených žadatelů byly splněny všechny podmínky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-22-2017-17, př. 1, RK-22-2017-17, př. 2, RK-22-2017-17, př. 3;
 • o zařazení žadatelů Magdalény Váňové, Kateřiny Hájkové a Davida Honzárka do stipendijního programu
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadateli;

schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 150 tis. Kč při současném zvýšení § 3599 – Ostatní činnosti ve zdravotnictví o částku 150 tis. Kč s určením na úhradu motivačních stipendií.


Usnesení 1171/22/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-22-2017-18, př. 2.


Usnesení 1172/22/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1173/22/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1174/22/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-22-2017-21, př. 1, RK-22-2017-21, př. 2, RK-22-2017-21, př. 3, RK-22-2017-21, př. 4, RK-22-2017-21, př. 5, RK-22-2017-21, př. 6, RK-22-2017-21, př. 7, RK-22-2017-21, př. 8, RK-22-2017-21, př. 9, RK-22-2017-21, př. 10;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-22-2017-21, př. 13.


Usnesení 1175/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Regionální kultura 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2017-22, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli dle materiálu RK-22-2017-22, př. 4;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Regionální kultura 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2017-22, př. 2;

doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu „Regionální kultura 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2017-22, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-22-2017-22, př. 5.Usnesení 1176/22/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1177/22/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1178/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
střednědobé výhledy rozpočtů (plán nákladů a výnosů) na období 2018-2020 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-22-2017-25, př. 1, RK-22-2017-25, př. 2, RK-22-2017-25, př. 3, RK-22-2017-25, př. 4, RK-22-2017-25, př. 5, RK-22-2017-25, př. 6, RK-22-2017-25, př. 7 a RK-22-2017-25, př. 8, RK-22-2017-25, př. 9, RK-22-2017-25, př. 10;
bere na vědomí
položkové rozpisy akcí (investičních i neinvestičních), plány lidských zdrojů a plány rozvoje činností na období 2018–2020 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-22-2017-25, př. 1, RK-22-2017-25, př. 2, RK-22-2017-25, př. 3, RK-22-2017-25, př. 4, RK-22-2017-25, př. 5, RK-22-2017-25, př. 6, RK-22-2017-25, př. 7 a RK-22-2017-25, př. 8, RK-22-2017-25, př. 9, RK-22-2017-25, př. 10.


Usnesení 1179/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z kapitoly Kultura, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury Horáckému folklornímu sdružení, z.s. se sídlem Strojírenská 9/8, Staré Hory, 586 01 Jihlava, IČO 60545721, dle materiálu RK-22-2017-26, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-22-2017-26, př. 2.Usnesení 1180/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6402 - Finanční vypořádání minulých let, položka 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi) o částku 274 710 Kč při současném zvýšení výdajů (kapitola Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií) rozpočtu kraje o částku 274 710 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci za účelem pokrytí části nákladů na restaurování unikátního cyklu obrazů ze Sbírky Muzea Vysočiny Jihlava – pobočka Telč dle materiálu RK-22-2017-27, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 274 710 Kč k pokrytí části nákladů na restaurování unikátního cyklu obrazů ze Sbírky Muzea Vysočiny – pobočka Telč v roce 2017.Usnesení 1181/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Projektový záměr projektu „Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina“ dle materiálu RK-22-2017-28, př. 1;
rozhoduje
předložit žádost o podporu dle materiálu RK-22-2017-28, př. 1 do výzvy č. 58 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020.


Usnesení 1182/22/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměnu ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2017-29, př. 2.


Usnesení 1183/22/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-22-2017-30, př. 1.


Usnesení 1184/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 244 032,07 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 218 344,48 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 25 687,59 Kč) určenou pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 244 032,07 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, na financování projektu „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“ dle oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí.Usnesení 1185/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
použití fondu investic u Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace, pro rok 2017 dle materiálu RK-22-2017-32, př. 1.


Usnesení 1186/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (ÚZ 00515) ve výši 25 000 Kč Radě seniorů České republiky z. s. s., Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, IČ: 63829797, dle materiálu RK-22-2017-33, př. 2.


Usnesení 1187/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
aktualizaci Transformačního plánu Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2017-34, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí podání projektových žádostí „Transformace Domova Háj II.“ a „Transformace Domova Háj III.“ dle materiálů RK-22-2017-34, př. 2 a RK-22-2017-34, př. 3, a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 49.


Usnesení 1188/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 200 000 Kč při současném zvýšení § 4372 - Krizová pomoc o částku 200 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4372 - Krizová pomoc, organizaci Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s., IČO: 25918974 na službu Krizová pomoc ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-22-2017-35, př. 1;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvu s žadatelem dle materiálu RK-22-2017-35, př. 1.Usnesení 1189/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
střednědobé výhledy rozpočtů (plán nákladů a výnosů) na období 2018 - 2020 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví sociální péče dle materiálu RK-22-2017-36, př. 1;
bere na vědomí
položkové rozpisy akcí (investičních i neinvestičních), plány lidských zdrojů a plány rozvoje činností na období 2018 – 2020 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví sociální péče dle materiálů RK-22-2017-36, př. 1.


Usnesení 1190/22/2017/RK
Rada kraje
vyhlašuje
Mimořádnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu dle materiálu RK-22-2017-37, př. 1.


Usnesení 1191/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-22-2017-38, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí) a výdajů (kapitola Zastupitelstvo kraje § 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)) rozpočtu kraje o finanční dar od statutárního města Jihlava ve výši 42 161 Kč na spolufinancování akce Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu 2017.


Usnesení 1192/22/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1193/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje, žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-22-2017-40, př. 1;
 • uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-22-2017-40, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu RK-22-2017-40, př. 1.Usnesení 1194/22/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-22-2017-41, př. 1.


Usnesení 1195/22/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-22-2017-42, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-22-2017-42, př. 1.


Usnesení 1196/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice ve výši 16 178,07 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2017 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení Projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 1197/22/2017/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Rady Kraje Vysočina č. x/2017, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí dle materiálu RK-22-2017-44, př. 2.


Usnesení 1198/22/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uzavření smlouvy č. 566S/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017, která je přílohou materiálu RK-22-2017-45, př. 1.


Usnesení 1199/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu názvu a staničení již zařazené jmenovité akce v kapitole Doprava, příloze D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-22-2017-46, př. 1, odstavce č. 1;
 • vyřazení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-22-2017-46, př. 1, odstavce č. 2;
 • zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-22-2017-46, př. 1, odstavce č. 3;
 • změnu staničení již zařazené jmenovité akce v kapitole Doprava, účelově určených na zajištění oprav po zimě realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-22-2017-46, př. 4;

bere na vědomí
 • aktualizovanou přílohu D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-22-2017-46, př. 2;
 • aktualizovaný seznam jmenovitých akcí na zajištění oprav po zimě, který je přílohou RK-22-2017-46, př. 4.Usnesení 1200/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • II/602 Jabloňov – průtah;
 • II/602 Ruda – průtah,

do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.


Usnesení 1201/22/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – květen 2017.


Usnesení 1202/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí dle materiálu RK-22-2017-49, př. 1.


Usnesení 1203/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-22-2017-50, př. 1.


Usnesení 1204/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1336/24/2016/RK tak, že v materiálu RK-24-2016-44, př. 2 u smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 8, se pozemek par. č. 385 v katastrálním území Radostovice u Lipničky nahrazuje pozemkem par. č. 385/1 v katastrálním území Radostovice u Lipničky a název oprávněného se mění z RWE GasNet, s.r.o. na GasNet, s.r.o.


Usnesení 1205/22/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-22-2017-52, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-22-2017-52, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-22-2017-52, př. 1.Usnesení 1206/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat dodavatele TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, Jihlava, PSČ 586 01, IČO 42634296 k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ a
ukládá
odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1207/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným za podmínek dle materiálu RK-22-2017-54, př. 1.


Usnesení 1208/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k. ú. Dolní Věžnice a obci Věžnice dle materiálu RK-22-2017-55, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Věžnice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v k.ú. Dolní Věžnice a obci Věžnice dle materiálu RK-22-2017-55, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Věžnice;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Dolní Věžnice a obci Věžnice dle materiálu RK-22-2017-55, př. 1 z vlastnictví obce Věžnice do vlastnictví Kraje Vysočina.Usnesení 1209/22/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv dle materiálů RK-22-2017-56, př. 1, RK-22-2017-56, př. 2, RK-22-2017-56, př. 3 a RK-22-2017-56, př. 4.


Usnesení 1210/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní dle materiálu RK-22-2017-57, př. 1.


Usnesení 1211/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s Českou poštou, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 471 14 983 nájemní smlouvu na části pozemků par. č. 2781/4 a par. č. 2781/5 v k. ú. Velké Meziříčí v rozsahu dle materiálu RK-22-2017-86, př. 1 pro stavbu „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028“ za roční nájemné ve výši 1984 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši, a to na dobu od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017.


Usnesení 1212/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit do stipendijního programu Kraje Vysočina pro školní rok 2017/2018:
 • Mikuláše Festu, studenta Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, na základě žádosti uvedené v materiálu RK-22-2017-58, př. 2;
 • Barboru Stýblovou, studentku Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, na základě žádosti uvedené v materiálu RK-22-2017-58, př. 3.Usnesení 1213/22/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením průmyslové pračky Elektrolux Wascator WE66MP, pořízené v roce 1998, inventární číslo 8, pořizovací cena 103 950 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Dětským domovem, Jemnice, Třešňová 748 dle materiálu RK-22-2017-59.


Usnesení 1214/22/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením počítačové učebny VT2, pořízené v roce 2003, inventární číslo DHM/0000051, pořizovací cena 450 000 Kč, zůstatková cena 1 Kč;
 • s vyřazením Hardwarového vybavení učebny JU, pořízeného v roce 1994, inventární číslo DHM/0000038, pořizovací cena 113 475 Kč, zůstatková cena 0 Kč

z majetku kraje způsobem navrženým Gymnáziem a Obchodní akademií Pelhřimov dle materiálu RK-22-2017-60.


Usnesení 1215/22/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-22-2017-61, př. 1.


Usnesení 1216/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů) školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-22-2017-62, př. 1;
bere na vědomí
ostatní části střednědobých plánů školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-22-2017-62, př. 1.


Usnesení 1217/22/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžního daru pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326 dle materiálů RK-22-2017-63, př. 1 a RK-22-2017-63, př. 2.


Usnesení 1218/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-22-2017-64, př. 1.


Usnesení 1219/22/2017/RK
Rada kraje
vyhlašuje
1. ročník soutěže „Cihla k cihle“;
schvaluje
propozice soutěže „Cihla k cihle“ dle materiálu RK-22-2017-65, př. 1;
bere na vědomí
informaci o nákladech 1. ročníku soutěže „Cihla k cihle“ dle materiálu RK-22-2017-65, př. 2;
rozhoduje
poskytnout věcné dary účastníkům 1. ročníku soutěže „Cihla k cihle“ dle materiálu RK-22-2017-65, př. 3.


Usnesení 1220/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka zařízení pro badatelská centra ve vybraných gymnáziích Kraje Vysočina“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-22-2017-66, př. 1, RK-22-2017-66, př. 2, RK-22-2017-66, př. 3, RK-22-2017-66, př. 4 a RK-22-2017-66, př. 5;
jmenuje
členy komise pro otevírání obálek, hodnotící komise dle materiálu RK-22-2017-66, př. 6;
ukládá
Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka zařízení pro badatelská centra ve vybraných gymnáziích Kraje Vysočina“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky.


Usnesení 1221/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši 282 520 Kč na realizaci projektů v rámci programu „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže o částku 121 080 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 -  Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 121 080 Kč na zajištění podílu Kraje Vysočina na spolufinancování projektů;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2017-67, př. 1;
 • neposkytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2017-67, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-22-2017-67, př. 3.Usnesení 1222/22/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2017 dle materiálů RK-22-2017-68, př. 1, RK-22-2017-68, př. 2, RK-22-2017-68, př. 3 a RK-22-2017-68, př. 4.
 • s převodem 124 000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu u Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod na financování úpravy podlahy a dveří ve vestibulu školy.Usnesení 1223/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o sloučení školských rad při školách, které budou k 1. 7. 2017 na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 0219/03/2017/ZK ze dne 9. 5. 2017, sloučeny do nástupnické organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť;
stanoví
s účinností od 1. 7. 2017 do konce stávajícího funkčního období počet členů školské rady u nástupnické organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, podle materiálu RK-22-2017-69, př. 1.


Usnesení 1224/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 62 000 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-22-2017-70, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-22-2017-70, př. 1, RK-22-2017-70, př. 2 a RK-22-2017-70, př. 3.Usnesení 1225/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 37 000 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle materiálu RK-22-2017-71, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-22-2017-71, př. 1 a RK-22-2017-71, př. 2.Usnesení 1226/22/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 a § 113 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-22-2017-72, př. 1.


Usnesení 1227/22/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o využití 3 dočasně schválených pracovních míst zařazených do krajského úřadu pro realizaci Kotlíkových dotací, a to na dobu určitou do 31. 12. 2020;
stanoví
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 7. 2017 na 455 zaměstnanců;
schvaluje
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 375 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 15 000 Kč na převod finančních prostředků do Sociálního fondu při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 15 000 Kč.Usnesení 1228/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2017-74, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-22-2017-74, př. 2.Usnesení 1229/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v materiálu RK-22-2017-75, př. 1.


Usnesení 1230/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-22-2017-76, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“ a RK-22-2017-76, př. 2 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“.


Usnesení 1231/22/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1232/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-22-2017-78, př. 3.


Usnesení 1233/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci na základě žádosti uvedené v materiálu RK-22-2017-79, př. 1.


Usnesení 1234/22/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1235/22/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s pronájmem nemovitostí, ve které došlo k výměně zdroje tepla pořízeného dle Smluv o poskytnutí dotace PR01537.1413 a PR01537.0565 za splnění podmínky, že více než polovina podlahové plochy nemovitosti bude i nadále odpovídat požadavkům na trvalé rodinné bydlení a bude k tomuto účelu určena.


Usnesení 1236/22/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-22-2017-82 související se zahájením zpracování Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.


Usnesení 1237/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • znění projektové žádosti dle materiálu RK-22-2017-83, př. 1;
 • znění pověření dle materiálu RK-22-2017-83, př. 2;

prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-22-2017-83, př. 3 a RK-22-2017-83, př. 4;
rozhoduje
předložit projektovou žádost dle materiálu RK-22-2017-83, př. 1.


Usnesení 1238/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat Konsorcium - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, se sídlem Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00 Ostrava, IČO: 71009396 a ENVItech Bohemia s.r.o., se sídlem Ovocná 1021/34, 161 00 Praha 6, IČO: 47119209 založené Společenskou smlouvou uzavřenou dne 31. 5. 2017 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018 - 2023“;
ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1239/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu RK-22-2017-85, př. 1;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-22-2017-85, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz