Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 1013/22/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.


Usnesení 1014/22/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 1015/22/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování těchto pozemků: par. č. 353/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 734 m2, par. č. 353/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 4 m2, par. č. 351/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 m2 a par. č. 484/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 364 m2 v k. ú. a obci Okrouhlice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 353/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 734 m2, par. č. 353/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 4 m2, par. č. 351/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 m2 a par. č. 484/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 364 m2 v k. ú. a obci Okrouhlice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice.


Usnesení 1016/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem silnici III/01947 a pozemek par. č. 329 - ostatní plocha, silnice o výměře 972 m2 touto silnicí zastavěný v k. ú. a obci Rantířov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rantířov.


Usnesení 1017/22/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s vlastníky evidovanými v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv o koupi pozemků v rozsahu dle materiálu RK-22-2012-05, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-22-2012-05, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.


Usnesení 1018/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-22-2012-06, př. 1.


Usnesení 1019/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-22-2012-07, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1020/22/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-22-2012-08, př. 1 a RK-22-2012-08, př. 2.


Usnesení 1021/22/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-22-2012-09, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-22-2012-09, př. 1;


Usnesení 1022/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0197/03/2012/ZK tak, že:
 • v materiálu ZK-03-2012-19, př. 2 se pozemek par. č. 1504/29 o výměře 15 m2, zaměřený geometrickým plánem č. 344-37/2011 nahrazuje pozemkem par. č. 81/3 o výměře 11 m2, zaměřeným geometrickým plánem č. 352-16/2012 v k. ú. a obci Dolní Krupá;
 • materiál ZK-03-2012-19, př. 4 se nahrazuje materiálem RK-22-2012-11, př. 1.Usnesení 1023/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi městem Světlá nad Sázavou a Krajem Vysočina smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod stavby okružní křižovatky a částí pozemků stavbou dotčených par. č. 613/18, par. č. 613/19, par. č. 590/20 a par. č. 590/1 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1024/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předat této organizaci k hospodaření pozemky dle materiálů RK-22-2012-13, př. 1 a RK-22-2012-13, př. 2.


Usnesení 1025/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje uzavřít mezi městem Bystřice nad Pernštejnem na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu o smlouvě budoucí kupní dle materiálu RK-22-2012-15, př. 1.


Usnesení 1026/22/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M9 - Sídlo kraje o částku 2 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 tis. Kč;
bere na vědomí
informaci o:
 • rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce na akci Krajský úřad kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce dodavateli původních stavebních prací;
 • uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci Krajský úřad kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce, které bude realizováno po provedení rozpočtového opatření.Usnesení 1027/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem část vyřazeného úseku silnice I/38 v k. ú. Moravské Budějovice a v k. ú. Lažínky v délce 4,250 km, jehož začátek je v km 211,309 původního provozního staničení a konec v km 215,559 v místě začátku SO C 113, včetně všech součástí a příslušenství, zejména mostu ev. č. 38-093 v celkové hodnotě 54 373 364 Kč dle materiálu RK-22-2012-10, př. 1.


Usnesení 1028/22/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.


Usnesení 1029/22/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • vyřadit akci Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce dětského oddělení, z kapitoly Nemovitý majetek, z přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví;
 • zařadit novou akci Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví;
 • zařadit novou akci Nemocnice Třebíč - stavební úpravy pavilonu UNP do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví;

ukládá
 • odboru majetkovému zajistit inženýrskou přípravu a zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice s termínem zahájení v roce 2012;
 • odboru zdravotnictví, odboru majetkovému, ředitelům Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace prověřit možnosti řešení prostor pro oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. a oddělení očního včetně ambulancí a léčebny dlouhodobě nemocných Nemocnice Třebíč p.o., navrhnout optimální řešení a zpracovat podklady pro zadání projektových prací;

doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve snížení přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví o částku 8,5 mil. Kč při současném zvýšení přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku 1,5 mil. Kč a přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 7 mil. Kč.


Usnesení 1030/22/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
investiční záměr Transformace ÚSP Křižanov I. dle materiálů RK-22-2012-18, př. 1, RK-22-2012-18, př. 2:
 • „Transformace ÚSP Křižanov I. – Velké Meziříčí 1“, p.č. 3627/1 a „Transformace ÚSP Křižanov I. – Velké Meziříčí 2“, p.č. 3642/4 dle materiálu RK-22-2012-18, př. 1;
 • „Transformace ÚSP Křižanov I. – Bystřice nad Pernštejnem 1“, část budovy č. p. 516, p.č. 1099/1, 1100/1, 1100/2, 1100/3, 1100/4, 1100/6, 1082/1 a „Transformace ÚSP Křižanov I. – Bystřice nad Pernštejnem 2 s terapií“, část budovy č. p. 516, p.č. 1098/1, 1099/1, 1100/1, 1100/4 dle materiálu RK-22-2012-18, př. 2.Usnesení 1031/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o projektu Transformace ÚSP Křižanov II. dle materiálu RK-22-2012-19, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Transformace ÚSP Křižanov II. ve výši max. 7 000 000 Kč na přípravu a částečnou realizaci projektu, blíže dle materiálu RK-22-2012-19, př. 1. Finance budou uvolňovány v průběhu 1. etapy postupně dle aktuální potřeby projektu.Usnesení 1032/22/2012/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí podání projektové žádosti Transformace ÚSP Křižanov dle materiálu RK-22-2012-20, př. 1, a to v rámci Integrovaného operačního programu k výzvě č. 7.


Usnesení 1033/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt v celkové maximální výši 35 000 Kč na financování neuznatelných výdajů projektu.


Usnesení 1034/22/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2012 subjektům uvedeným v materiálu RK-22-2012-22, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2012 subjektům, na projekt a ve výši dle přílohy RK-22-2012-22, př. 2 podle vzoru smlouvy uvedeném v materiálu RK-22-2012-22, př. 4;
 • rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2012 subjektům uvedeným v materiálu RK-22-2012-22, př. 3.Usnesení 1035/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2013 až 2015 dle materiálu RK-22-2012-23, př. 1;
 • vzít na vědomí rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu Kraje Vysočina na roky 2013 až 2015 dle materiálu RK-22-2012-23, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-22-2012-23, př. 3.Usnesení 1036/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2011 bez výhrad;
 • schválit Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2011 dle materiálu RK-22-2012-24, př. 1 a návrh na rozdělení disponibilních zůstatků ZBÚ, jak je uveden v podkapitole 2.2 materiálu RK-22-2012-24, př. 1.Usnesení 1037/22/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2012 žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2012-25, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2012 žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2012-25, př. 2;

doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2012 žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2012-25, př. 3;
 • rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2012 žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2012-25, př. 4.Usnesení 1038/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z kapitoly Kultura Městu Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, IČO: 00295841, dle materiálu RK-22-2012-26, př. 1.


Usnesení 1039/22/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zápis č. 1/2012 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-22-2012-27, př. 1;
rozhoduje
 • vyřadit majetek dle materiálu RK-22-2012-27, př. 1;
 • upustit od vymáhání pohledávek ve výši 101 631,28 Kč v režimu de minimis dle materiálu RK-22-2012-27, př. 1;

ukládá
 • oddělení hospodářské správy vyřadit nepotřebný majetek dle materiálu RK-22-2012-27, př. 1 z majetkové evidence;
 • odboru ekonomickému odepsat pohledávky uvedené v materiálu RK-22-2012-27, př. 1 z účetnictví kraje.Usnesení 1040/22/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitého majetku dle materiálu RK-22-2012-28, př. 1.


Usnesení 1041/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2012-29, př. 1 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-22-2012-29, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012 žadatelům na projekt dle materiálu RK-22-2012-29, př. 2.Usnesení 1042/22/2012/RK
Rada kraje
schvalu
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/347 Světlá nad Sázavou, 1. stavba o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 11 061 240,40 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/347 Světlá nad Sázavou, 1. stavba o splátku půjčky SFDI ve výši 7 964 719,28 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/347 Světlá nad Sázavou, 1. stavba o splátku kontokorentního úvěru ve výši 3 096 521,12 Kč.Usnesení 1043/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2012 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2012-31, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2012 žadatelům na projekt dle materiálu RK-22-2012-31, př. 2.Usnesení 1044/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-22-2012-32, př. 1.


Usnesení 1045/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00072.0003 dle materiálu RK-22-2012-33, př. 5 a Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00072.0058 dle materiálu RK-22-2012-33, př. 6.


Usnesení 1046/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020, dle materiálu RK-22-2012-34, př. 1 a materiálu RK-22-2012-34, př. 2.


Usnesení 1047/22/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, dle materiálu RK-22-2012-35, př. 2;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, dle materiálu RK-22-2012-35, př. 3;

doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, dle materiálu RK-22-2012-35, př. 1.


Usnesení 1048/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci obci Těmice, IČO 00249203 ve výši 500 000 Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky dle materiálu RK-22-2012-36, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.Usnesení 1049/22/2012/RK
Rada kraje
projednala
Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2011 dle materiálu RK-22-2012-37, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2011 dle materiálu RK-22-2012-37, př. 1.


Usnesení 1050/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 12. 2011 - 31. 5. 2012 dle materiálu RK-22-2012-38, př. 1.


Usnesení 1051/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2011 - 31. 5. 2012 dle materiálu RK-22-2012-39, př. 1;
 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2011 - 31. 5. 2012 dle materiálu RK-22-2012-39, př. 2;
 • vzít na vědomí vzdání se odměny Ing. Stanislava Hanuše za činnost ve Finančním výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, do kterého je za politický klub ČSSD jmenován, za období 1. 12. 2011 - 31. 5. 2012, dle materiálu RK-22-2012-39, př. 3.Usnesení 1052/22/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar dle materiálu RK-22-2012-40, př. 1.


Usnesení 1053/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o předložených žádostech dle materiálu RK-22-2012-41, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 260 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 260 000 Kč na poskytnutí dotací obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2012;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek v celkové výši 1 059 973 Kč obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2012 dle materiálu RK-22-2012-41, př. 2 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-22-2012-41, př. 4;
 • zamítnout žádosti obcí o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2012 dle materiálu RK-22-2012-41, př. 3.Usnesení 1054/22/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-22-2012-42, př. 1upr1.


Usnesení 1055/22/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-22-2012-44, př. 1.


Usnesení 1056/22/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu TP 5.2 OP VK, č. ú. 4200150829/6800, o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 35 028,67 Kč určenou na financování projektu Technické pomoci Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina.


Usnesení 1057/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00041.0058 dle materiálu RK-22-2012-46, př. 2.


Usnesení 1058/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 k Partnerské dohodě dle materiálu RK-22-2012-47, př. 1.


Usnesení 1059/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Podhůří Mařenky se sídlem Rokytnice nad Rokytnou 67, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou, IČO: 70875529 dle materiálu RK-22-2012-48, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 Územní rozvoj o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.Usnesení 1060/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-22-2012-49, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu RK-22-2012-49, př. 1 žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2012-49, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-22-2012-49, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina;
 • rozhodnout neposkytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2012-49, př. 3;

schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-22-2012-49, př. 2;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu RK-22-2012-49, př. 2 žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2012-49, př. 2 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-22-2012-49, př. 2 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2012-49, př. 4.Usnesení 1061/22/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve snížení § 2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu o částku 70 000 Kč při současném zvýšení § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 70 000 Kč za účelem zajištění finančních prostředků na poskytnutí dotace občanskému sdružení ZERA;
rozhoduje
poskytnout dotaci ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., se sídlem Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČO: 70851131 ve výši 70 000 Kč dle materiálu RK-22-2012-50, př. 2.


Usnesení 1062/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-22-2012-51;
 • uložit Radě Kraje Vysočina průběžně informovat Zastupitelstvo Kraje Vysočina o materiálech souvisejících s přípravou České republiky na programovací období Evropské unie 2014 - 2020 projednaných dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve zněních pozdějších předpisů, a to nejpozději vždy jednou za šest měsíců.Usnesení 1063/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí aktuální verzi Analýzy strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2014-2020 dle materiálu RK-22-2012-52, př. 1.


Usnesení 1064/22/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu realizace projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.b spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí dle materiálů RK-22-2012-43, RK-22-2012-43, př. 1 a RK-22-2012-43, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 27.000.000 Kč na zvláštní účet kraje Realizace úspor energie s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.


Usnesení 1065/22/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-22-2012-53, př. 1.


Usnesení 1066/22/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2012 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2012-54, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2012 žadatelům na projekt dle materiálu RK-22-2012-54, př. 2;

doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2012 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2012-54, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2012 žadatelům na projekt dle materiálu RK-22-2012-54, př. 4.Usnesení 1067/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Dohody o partnerství dle materiálu RK-22-2012-55, př. 1.


Usnesení 1068/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí postup při realizaci Výzvy v oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Regionálního operačního programu Jihovýchod, Širokopásmé (NGA) ICT sítě, dle materiálu RK-22-2012-56;
 • uložit radě kraje zajistit předložení materiálu obsahujícího konkrétní podmínky uzavírání Smluv obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-22-2012-56, př. 3 a konkrétní podmínky poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na projekty financované z Výzvy v oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Regionálního operačního programu Jihovýchod, Širokopásmé (NGA) ICT sítě, na jednání zastupitelstva kraje v září 2012.Usnesení 1069/22/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
příjem finančních prostředků od smluvního partnera projektu ve výši 24 975,27 Kč na kapitolu Evropské projekty na zvláštní účet projektu LDA V4.


Usnesení 1070/22/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o realizaci průzkumu pro vyhodnocení možných úspor v oblasti pořizování software ve školách zřizovaných krajem;
ukládá
odboru informatiky a odboru školství, mládeže a sportu předložit radě kraje informaci o účasti škol, výsledcích a odhad úspor při zapojení do nabízeného programu.


Usnesení 1071/22/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením průmyslové pračky Wascator, typ WE 106 MP, inventární číslo DHM 67 z majetku kraje způsobem navrženým Dětským domovem, Budkov 1 dle materiálu RK-22-2012-59.


Usnesení 1072/22/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2012 dle materiálu RK-22-2012-60, př. 1.


Usnesení 1073/22/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o mezinárodní spolupráci dle materiálů RK-22-2012-61, př. 1 a RK-22-2012-61, př. 2.


Usnesení 1074/22/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou Škola pro 21. století dle materiálu RK-22-2012-62, př. 1.


Usnesení 1075/22/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 Cestou kvality k úspěšným maturitám dle materiálu RK-22-2012-63, př. 1.


Usnesení 1076/22/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00309) o částku 79 200 Kč při současném zvýšení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00310) o částku 79 200 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 79 200 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-22-2012-64, př. 3.


Usnesení 1077/22/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 67 080 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu RK-22-2012-65, př. 8;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 3 300 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky č. 2 materiálu RK-22-2012-65, př. 8.


Usnesení 1078/22/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia o částku 633 648 Kč a § 3122 Střední odborné školy o částku 639 963,60 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 1 273 611,60 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz:
  • Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895466 o částku 633 648 Kč;
  • Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 60545887 o částku 639 963,60 Kč

na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze středním školám dle materiálu RK-22-2012-66.


Usnesení 1079/22/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání v celkové výši 50 000 Kč na dofinancování evropských vzdělávacích projektů dle materiálu RK-22-2012-67, př. 1.


Usnesení 1080/22/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz partnerům na realizaci projektu School and Firm Hand in Hand v celkové výši 50 803,32 Kč dle materiálu RK-22-2012-68, př. 2;
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Evropské projekty, zvláštní účet projektu School and Firm Hand in Hand, dotaci v celkové výši 8 926,80 Kč Krajské hospodářské komoře Jihlava, IČO 70843252 na základě smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-22-2012-68, př. 3.


Usnesení 1081/22/2012/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 7. 2012 na 430 zaměstnanců.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz