Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 1103/21/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.


Usnesení 1104/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít licenční smlouvu dle materiálu RK-21-2017-02, př. 1.


Usnesení 1105/21/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2017-03, př. 1.


Usnesení 1106/21/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2017-04, př. 1.


Usnesení 1107/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-21-2017-05, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, způsobem uvedeným v materiálu RK-21-2017-05, př. 1.


Usnesení 1108/21/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-21-2017-06, př. 1.


Usnesení 1109/21/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zařazení akce Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Projekt Big Data 2017 dle materiálu RK-21-2017-07, př. 2;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, zřizovatele průběžně informovat o Projektu, a to prostřednictvím aplikace Projektové řízení, která je součástí Portálu PO, v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí Kraje Vysočina a k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne 31. 1. 2017 č. 03/17.


Usnesení 1110/21/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba) o účelovou dotaci poskytnutou MZ ČR na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě ve výši 5 089 520 Kč (ÚZ 35018);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 5 089 520 Kč určenou na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.Usnesení 1111/21/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • snížení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 - Ostatní nemocnice, položka 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné placené Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, ve výši 156 900 Kč;
 • snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 148 500 Kč určenou pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 148 500 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • snížení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace, položky 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 - DPH placená krajem) vyplývající z nájemného placeného Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, o částku 8 400 Kč.Usnesení 1112/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Zdravotnictví, § 3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví ve výši 50 000 Kč spolku Oblastní spolek Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, IČ: 00426164, Rubešovo nám. 171, 580 01 Havlíčkův Brod dle materiálu RK-21-2017-10, př. 1.


Usnesení 1113/21/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o spolupráci podle podmínek stanovených v materiálu RK-21-2017-11, př. 1.


Usnesení 1114/21/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-21-2017-12, př. 1, RK-21-2017-12, př. 2, RK-21-2017-12, př. 3;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 30 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 30 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.Usnesení 1115/21/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí stipendia pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-21-2017-13, př. 1, RK-21-2017-13, př. 2, RK-21-2017-13, př. 3;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 21 500 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 21 500 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 21 500 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením stipendia.Usnesení 1116/21/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit vyhlášení desátého ročníku celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem Bezpečná nemocnice;
 • vzít na vědomí text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu RK-21-2017-14, př. 1.Usnesení 1117/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávky s názvem Realizace expozic na hradě Roštejn v souladu se zadávacími podmínkami dle materiálu RK-21-2017-15, př. 1;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky s názvem Realizace expozic na hradě Roštejn hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-21-2017-15, př. 2;
ukládá
Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem Realizace expozic na hradě Roštejn dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této nadlimitní veřejné zakázky a v termínech stanovených zákonem.


Usnesení 1118/21/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-21-2017-16, př. 1, a to na dobu určitou do 30. 6. 2018;
 • s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-21-2017-16, př. 3, a to na dobu určitou do 18. 4. 2022.Usnesení 1119/21/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 34070) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 20 000 Kč určenou pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě v rámci programu Kulturní aktivity na realizaci projektu Zvuková galerie IGLOO: SLOVA K VĚCI;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě o částku 20 000 Kč určenou na realizaci projektu Zvuková galerie IGLOO: SLOVA K VĚCI.Usnesení 1120/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3312 - Koncertní činnost Filharmonii G. Mahlera z.s., IČO: 26617706, se sídlem Lesní 2946/5, 586 03 Jihlava, ve výši 150 000 Kč dle materiálu RK-21-2017-18, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-21-2017-18, př. 2.Usnesení 1121/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z kapitoly Kultura, § 3317 - Výstavní činnosti v kultuře spolku SE.S.TA z.s. se sídlem Pod kaštany 246/8, 160 00 Praha 6, IČO: 26537516;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-21-2017-19, př. 2.Usnesení 1122/21/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství:
  • Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Havlíčkův Brod pro rok 2017 dle materiálu RK-21-2017-20, př. 1;
  • Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Třebíč pro rok 2017, dle materiálu RK-21-2017-20, př. 2;
  • Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2017, dle materiálu RK-21-2017-20, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-21-2017-20, př. 1, RK-21-2017-20, př. 2 a RK-21-2017-20, př. 3.Usnesení 1123/21/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství:
  • Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2017 dle materiálu RK-21-2017-21, př. 1;
  • Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Třebíč pro rok 2017, dle materiálu RK-21-2017-21, př. 2;
  • Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2017, dle materiálu RK-21-2017-21, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-21-2017-21, př. 1, RK-21-2017-21, př. 2 a RK-21-2017-21, př. 3.Usnesení 1124/21/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 100 500 Kč na zabezpečení činnosti sociální práce Kraje Vysočina v roce 2017 (ÚZ 13015);
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172) o částku 753 500 Kč.Usnesení 1125/21/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pro služby odborné sociální poradenství, odlehčovací služby, osobní asistence, raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a sociální rehabilitace navýšení horní hranice přechodového mechanismu schválené usnesením č. 0221/05/2017/RK na 115 % a nepoužití redukčního koeficientu pro tyto služby;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-21-2017-23, př. 1;
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 7 307 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-21-2017-23, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít smlouvy a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-21-2017-23, př. 2.Usnesení 1126/21/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o postupu v projektu;
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-21-2017-24, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-21-2017-24, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.


Usnesení 1127/21/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 497 082 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 497 082 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-21-2017-25;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro PKKV o částku 497 082 Kč určenou na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Krajské komunitní a poradenské centrum (139 100 Kč), Bydlíme, pracujeme, žijeme (27 575 Kč), Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava (89 700 Kč), Jsme tu s vámi podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p. o. (36 257 Kč), Polyfunkční komunitní centrum Golčův Jeníkov (99 450 Kč); Maturitu zvládneme CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002722 (105 000 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele Limit prostředků na platy pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na rok 2017 o částku 691 tis. Kč dle materiálu RK-21-2017-25, př. 11;
 • střednědobý výhled rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na roky 2018 - 2020 dle materiálu RK-21-2017-25, př. 13;

bere na vědomí
kompletní střednědobý plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na roky 2018 - 2020 dle materiálu RK-21-2017-25, př. 13;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru školství mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina, ředitelce Domova Háj, příspěvkové organizace řediteli Domova Jeřabina, příspěvkové organizace, řediteli Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě a řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace po ukončení činností dle materiálů RK-21-2017-25, př. 1, RK-21-2017-25, př. 2, RK-21-2017-25, př. 3, RK-21-2017-25, př. 4, RK-21-2017-25, př. 5, RK-21-2017-25, př. 6, RK-21-2017-25, př. 7, RK-21-2017-25, př. 8, RK-21-2017-25, př. 9, RK-21-2017-25, př. 10, RK-21-2017-25, př. 14, RK-21-2017-25, př. 15 předložit zprávu o provedených službách.


Usnesení 1128/21/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky II/602 Jihlava - Dvorce dle materiálu RK-21-2017-26, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-21-2017-26, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1129/21/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky II/406 Telč - hr. kraje dle materiálu RK-21-2017-27, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČO: 60838744, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-21-2017-27, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1130/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku III/1327 Žirovnice - průtah formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-21-2017-28, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-21-2017-28, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky III/1327 Žirovnice - průtah dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-21-2017-28, př. 1.


Usnesení 1131/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Humpolec, jako povinným ze služebnosti a Krajem Vysočina, jako oprávněným ze služebnosti bezúplatnou smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu užívání částí pozemku par. č. 1620 v k. ú. Humpolec pro provozování stavby inženýrských sítí a v právu vstupovat a vjíždět na tyto pozemky za účelem údržby a oprav uvedeného zařízení dle smlouvy a GP dle materiálů RK-21-2017-29, př. 1 a RK-21-2017-29, př. 2.


Usnesení 1132/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na straně vlastníka pozemků smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/602 Jihlava - JV obchvat na pozemcích par. č. 6257/1 a par. č. 6257/5 v katastrálním území Jihlava a na pozemku par. č. 881/1 v katastrálním území Rančířov dle materiálu RK-21-2017-30, př. 1.


Usnesení 1133/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 2229/41/2016/RK tak, že v materiálu RK-41-2016-57, př. 2, u smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 5, se mění pozemek v k. ú. Olešenka par. č. z 713/11 na pozemek v k. ú. Olešenka par. č 713/18.


Usnesení 1134/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-21-2017-32, př. 1 a RK-21-2017-32, př. 2.


Usnesení 1135/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Nové Město na Moravě, na straně vlastníka dotčených pozemků a budoucího povinného a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení a provozování stavby Prodloužení plynovodního řadu a plynových přípojek budovaných v rámci stavby Transformace Domova Kamélie Křižanov II. mimo jiné na pozemcích par. č. 135/5 a par. č. 313 v k. ú. Nové Město na Moravě s tím, že se jedná o smlouvu bezplatnou.


Usnesení 1136/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1931/37/2016/RK tak, že v materiálu RK-37-2016-39, př. 1 se části týkající se pozemků v katastrálních územích Jihlava, Pančava, Sasov, Rančířov a pozemků pod pořadovými čísly 37 a 40 v katastrálním území Studénky nahrazují materiálem RK-21-2017-34, př. 1.


Usnesení 1137/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k. ú. a obci Havlíčkův Brod dle materiálu č. RK-21-2017-35, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v k.ú. a obci Havlíčkův Brod dle materiálu č. RK-21-2017-35, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Havlíčkův Brod dle materiálu č. RK-21-2017-35, př. 1 z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina.Usnesení 1138/21/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1139/21/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Plán oprav dle materiálu RK-21-2017-37, př. 1;
ukládá
oddělení hospodářské správy:
 • zapracovat kvalifikovaný odhad souvisejících výdajů na úhradu plánovaných oprav do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na příslušný rok i do střednědobého rozpočtového výhledu Kraje Vysočina;
 • pravidelně každý rok aktualizovat plán oprav.Usnesení 1140/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Prováděcí smlouvu čj. KUJI 38500/2017 podle Rámcové dohody na výrobu a distribuci příkazových bloků č. j. MF-44819/2016/3901 uzavřené dne 22. 5. 2017 dle přílohy RK-21-2017-38, př. 1 tohoto materiálu.


Usnesení 1141/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o prodeji osobního vozidla rz 5J12889 přes autobazar za cenu dle znaleckého posudku;
 • vyřadit majetek inv. číslo KUJIH000X96W - osobní vozidlo rz 5J12889 v zůstatkové hodnotě 547 574,80 Kč.Usnesení 1142/21/2017/RK
Rada kraje
odvolává
v souladu s § 166 odst. 4 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Mgr. Karla Matějů z vedoucího pracovního místa ředitele Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72, dle materiálu RK-21-2017-39, př. 1.


Usnesení 1143/21/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-21-2017-40, př. 1 kód 1A;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-21-2017-40, př. 1 kód 1A na příslušný správní orgán.


Usnesení 1144/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO 72052414 ve výši 140 000 Kč na náklady spojené s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2017;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-21-2017-41, př. 1.Usnesení 1145/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2017-42, př. 1.


Usnesení 1146/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2017-43, př. 3upr1:
 • stipendia (dary) dle materiálu RK-21-2017-43, př. 1;
 • stipendia (dary) dle materiálu RK-21-2017-43, př. 2.Usnesení 1147/21/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2017 dle materiálů RK-21-2017-44, př. 1 a RK-21-2017-44, př. 2.


Usnesení 1148/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny žadatelům uvedeným v materiálu RK-21-2017-47, př. 1, za podmínek uvedených v materiálu RK-21-2017-47, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-21-2017-47, př. 2.Usnesení 1149/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dary obcím z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu RK-21-2017-48, př. 1 ve výši a struktuře dle materiálu RK-21-2017-48, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2017-48, př. 3.


Usnesení 1150/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z EFRR dle materiálu RK-21-2017-49, př. 1.


Usnesení 1151/21/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s prodejem instalovaného zdroje tepla pořízeného dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0310 za podmínky instalace nového zdroje tepla, který bude splňovat podmínky čl. 3 odst. 2. písm. a) Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 16/15 ze dne 17. 12. 2015 a jeho pořizovací hodnota musí být nejméně 39 792,30 Kč včetně DPH.


Usnesení 1152/21/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené ve zprávě o průběhu projektu č. 2 a finanční zprávě č. 1 dle materiálu RK-21-2017-51, př. 1.


Usnesení 1153/21/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dary v celkové výši maximálně 20 000 Kč z kapitoly Životní prostředí, § 3727 - Prevence vzniku odpadů vítězům soutěže v třídění papíru školám/školským zařízením z Kraje Vysočina umístěným do 5 místa v obou kategoriích soutěže na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2017-52, př. 1.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz