Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 1025/20/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.


Usnesení 1026/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2017 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-20-2017-02, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-20-2017-02, př. 2;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2017 žadatelům na projekt dle materiálu RK-20-2017-02, př. 3;

doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2017 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-20-2017-02, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-20-2017-02, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2017 žadatelům na projekt dle materiálu RK-20-2017-02, př. 6.Usnesení 1027/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2017 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-20-2017-03, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-20-2017-03, př. 2;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2017 žadatelům na projekt dle materiálu RK-20-2017-03, př. 3.Usnesení 1028/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČO: 60193336, na předmět plnění veřejné zakázky dle materiálu RK-20-2017-04, př. 4, jako nejvhodnější nabídku pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina;
ukládá
Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.


Usnesení 1029/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2017-73, př. 2.


Usnesení 1030/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2017-74, př. 2.


Usnesení 1031/20/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zařazení akcí nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, jejichž cílem je pořízení nového nemocničního informačního systému dle materiálů RK-20-2017-05, př. 1, RK-20-2017-05, př. 2, RK-20-2017-05, př. 3, RK-20-2017-05, př. 4 a RK-20-2017-05, př. 5;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválené projekty v souladu s materiály RK-20-2017-05, př. 1, RK-20-2017-05, př. 2, RK-20-2017-05, př. 3, RK-20-2017-05, př. 4 a RK-20-2017-05, př. 5 předkládané do 26. výzvy IROP v celkové výši 114 mil. Kč poskytnutím zápůjčky nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektů před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu, a to za předpokladu, že budou projekty schváleny řídícím orgánem.


Usnesení 1032/20/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2017-06, př. 1.


Usnesení 1033/20/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 9 Smlouvy o revolvingovém úvěru MONETA Money Bank, a.s., pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2017-07, př. 1.


Usnesení 1034/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí celkových výdajů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky dle materiálu RK-20-2017-08, př. 5;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 91 900 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 91 900 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na předfinancování celkových výdajů projektu Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky;

ukládá
řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky.


Usnesení 1035/20/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu Rezidenční místa v celkové výši 1 668 620 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 558 870 Kč
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 641 400 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 182 750 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 142 800 Kč
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 142 800 Kč

určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-20-2017-09, př. 1.


Usnesení 1036/20/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 1 384 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 384 000Kč,
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 363 000 Kč
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 355 000 Kč
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 315 000 Kč
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 351 000 Kč

s určením na pokrytí nákladů spojených s hodnocením kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb;
ukládá
řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, a řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku v termínu do 15. 12. 2017. Součástí žádosti bude kopie dodavatelské faktury s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH.


Usnesení 1037/20/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-20-2017-11, př. 1, RK-20-2017-11, př. 2, RK-20-2017-11, př. 3, RK-20-2017-11, př. 4, RK-20-2017-11, př. 5, RK-20-2017-11, př. 6;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 60 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 60 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 60 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.Usnesení 1038/20/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
nový navrhovaný způsob zabezpečení lidských zdrojů potřebných pro zajištění zdravotní péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, a to prostřednictvím náborových příspěvků;
schvaluje
Pravidla Rady Kraje pro poskytování příspěvků na úhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku pro účely zajištění lékařů a nelékařů v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci (náborové příspěvky) dle materiálu RK-20-2017-12, př. 1.


Usnesení 1039/20/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1040/20/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2017 dle materiálu RK-20-2017-14, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek v celkové výši 352 144, 24 Kč obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2017 dle materiálu RK-20-2017-14, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-20-2017-14, př. 3.Usnesení 1041/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 7 122 666 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-20-2017-15, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 7 122 666 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 7 122 666 Kč;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2017-15, př. 2.Usnesení 1042/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek smlouvy dle materiálu RK-20-2017-16, př. 3.


Usnesení 1043/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit usnesení č. 0863/17/2017/RK ze dne 15. 5. 2017
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 400 000 Kč společnosti YASHICA s.r.o., se sídlem Žďárského 186, 674 01 Kožichovice, IČO: 46980121, na pořádání akce Vysočina Fest dle materiálu RK-20-2017-17, př. 2
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-20-2017-17, př. 2
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 400 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 400 000 Kč dle materiálu RK-20-2017-17.Usnesení 1044/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci HC Dukla Jihlava, s.r.o., Tolstého 1566/23, Jihlava, IČO: 25514750 ve výši 1 700 000 Kč, dle materiálu RK-20-2017-77, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-20-2017-77, př. 2;
 • deklarovat vůli podporovat sportovní činnost v Jihlavě v rámci legislativních mantinelů;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost o částku 1 700 000 Kč (ÚZ 00999) na poskytnutí dotace pro HC Dukla Jihlava, s.r.o., Tolstého 1566/23, Jihlava, IČO: 25514750 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 1 700 000 Kč (ÚZ 00999).Usnesení 1045/20/2017/RK
Rada kraje
ukládá
řediteli Vysočina Tourism předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet Vysočina Tourism, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí nákladů spojených s realizací projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout zápůjčku v celkové výši 1 620 000 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, IČO 28263693, za účelem realizace projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině dle materiálu RK-20-2017-18, př. 4;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 1 620 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 1 620 000 Kč s určením pro Vysočina Tourism na financování projektu dle materiálu RK-20-2017-18, př. 4.Usnesení 1046/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotací dle materiálů RK-20-2017-20, př. 1, RK-20-2017-20, př. 2, RK-20-2017-20, př. 3, RK-20-2017-20, př. 4, RK-20-2017-20, př. 5, RK-20-2017-20, př. 6, RK-20-2017-20, př. 7, RK-20-2017-20, př. 8;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2017-20, př. 9.


Usnesení 1047/20/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o uzavření Smlouvy o zajištění údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy (oblast 10 Vysočina) dle materiálu RK-20-2017-21, př. 1.


Usnesení 1048/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 300 000 Kč (ÚZ 00999) pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na zvýšení přílohy D1 B Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů na realizaci akce II/410 Chotěbudice - most ev. č. 410 - 014 při současném snížení přílohy D2 - Investice v dopravě o částku 5 300 000 Kč (ÚZ 00999);
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 5 300 000 Kč s určením na realizaci akce II/410 Chotěbudice - most ev. č. 410 - 014.Usnesení 1049/20/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
projektové záměry dle materiálu RK-20-2017-23, př. 2;
rozhoduje
změnit usnesení č. 0754/15/2017/RK tak, že materiál RK-15-2017-20, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-20-2017-23, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0207/03/2017/ZK tak, že materiál ZK-03-2017-37, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-20-2017-23, př. 1.


Usnesení 1050/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2017 žadatelům na projekty a ve výši dle materiálu RK-20-2017-24, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-20-2017-24, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2017 žadatelům na projekty a ve výši dle materiálu RK-20-2017-24, př. 2.Usnesení 1051/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu RK-20-2017-25, př. 1.


Usnesení 1052/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-20-2017-26, př. 1.


Usnesení 1053/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat Žádost o podstatnou změnu v projektu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, specifického cíle 2.3 Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi a výzvy č. 30_16_003 Kraj Vysočina;
ukládá
odboru sociálních věcí předložit Žádost o podstatnou změnu v projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina.


Usnesení 1054/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství pobočnému spolku Krajská organizace ČSŽ Vysočina, IČO: 00425222, se sídlem Horní 197, 580 01 Havlíčkův Brod ve výši 150 000 Kč;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2017-29, př. 2.Usnesení 1055/20/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
použití fondu investic u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, pro rok 2017 dle materiálu RK-20-2017-30, př. 1.


Usnesení 1056/20/2017/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí zapracovat do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Sociální věci finanční prostředky ve výši 10 000 000 Kč na poskytnutí dotace Městu Pacov dle materiálu RK-20-2017-31, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 20 000 000 Kč Městu Pacov, IČ 00248789, na realizaci projektu Dům sociálních služeb Pacov, dle materiálu RK-20-2017-31, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2017-31, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 10 000 000 Kč (ÚZ 00999) s určením na poskytnutí dotace pro Město Pacov, IČ 00248789, Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč (ÚZ 00999).Usnesení 1057/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci ve výši 1 429 000 Kč jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb dle materiálu RK-20-2017-32, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-20-2017-32, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-20-2017-32, př. 1.Usnesení 1058/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout o zařazení sociálních služeb a navýšených kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2017-33, př. 1upr1;
 • rozhodnout o nezařazení sociálních služeb a požadavků na navýšení kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2017-33, př. 2;
 • schválit stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálu RK-20-2017-33, př. 1upr1 a dle materiálu RK-20-2017-33, př. 2 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina;
 • uložit odboru sociálních věcí aktualizaci přílohy č. 1 – Krajská síť sociálních služeb v Kraji Vysočina Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 – 2018 dle materiálu RK-20-2017-33, př. 1upr1.Usnesení 1059/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2017 subjektům uvedeným v materiálu RK-20-2017-34, př. 1;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-20-2017-34, př. 5;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2017 subjektům uvedeným v materiálu RK-20-2017-34, př. 2;

doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2017 subjektům, na projekt a ve výši dle přílohy RK-20-2017-34, př. 3;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-20-2017-34, př. 6;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2017 subjektům uvedeným v materiálu RK-20-2017-34, př. 4.Usnesení 1060/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 2 331 880 Kč na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby dle materiálu RK-20-2017-35, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2017-35, př. 2.Usnesení 1061/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0099/02/2015/ZK ze dne 24. 3 2015 tak, že materiál ZK-02-2015-38, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-20-2017-36, př. 1.


Usnesení 1062/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k.ú. a obci Jámy dle materiálu RK-20-2017-37, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jámy;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v k.ú. a obci Jámy dle materiálu RK-20-2017-37, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jámy;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Jámy dle materiálu RK-20-2017-37, př. 1 z vlastnictví obce Jámy do vlastnictví Kraje Vysočina.Usnesení 1063/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-20-2017-38, př. 1 a RK-20-2017-38, př. 2.


Usnesení 1064/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-20-2017-39, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1065/20/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-20-2017-40, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-20-2017-40, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku dle materiálu RK-20-2017-40, př. 1.Usnesení 1066/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-20-2017-43, př. 2 a části silnice II/388 ve staničení 24,140 - 24,210 km situované na pozemcích nově označených jako par. č. 2673/6 a par. č. 2681/6 v k. ú. Horní Bobrová do vlastnictví městyse Bobrová;
 • zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v k. ú. Olešínky do vlastnictví obce Zvole v rozsahu dle materiálu RK-20-2017-43, př. 4;
 • zahájit jednání s Povodím Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Brno o možnostech majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených stavbou II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek dle geometrických plánů č. pl. 314-68/2016, 436-68/2016 pro k. ú. Horní Bobrová, Dolní Bobrová, č. pl. 436-68/2016 pro k. ú. Dolní Bobrová, oba obec Bobrová;

doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o převodu části silnice II/388 ve staničení 24,140 - 24,210 km situované na pozemcích nově označených jako par. č. 2673/6 a par. č. 2681/6 v k. ú. Horní Bobrová;
 • rozhodnout:
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-20-2017-43, př. 1 z vlastnictví městyse Bobrová do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-20-2017-43, př. 3 z vlastnictví obce Zvole do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu a cenu dle materiálů RK-20-2017-43, př. 5 a RK-20-2017-43, př. 6 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-20-2017-43, př. 2 a část silnice II/388 ve staničení 24,140 - 24,210 km situované na pozemcích nově označených jako par. č. 2673/6 a par. č. 2681/6 v k. ú. Horní Bobrová z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Bobrová;
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-20-2017-43, př. 4 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvole.Usnesení 1067/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod úseku silnice III/409 a darovací smlouvy na nabytí pozemní komunikace Jakuba Jelínka v Kamenici nad Lipou;
 • rozhodnout uzavřít:
 • smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Kamenice nad Lipou na straně budoucího obdarovaného dle materiálu RK-20-2017-41, př. 1;
 • smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi městem Kamenice nad Lipou na straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného dle materiálu RK-20-2017-41, př. 2;
 • smlouvu darovací mezi městem Kamenice nad Lipou na straně dárce a Krajem Vysočina na straně obdarovaného dle materiálu RK-20-2017-41, př. 3.Usnesení 1068/20/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1069/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s usnesením 0512/06/2014/ZK zvýšit kupní ceny pozemků dle materiálů RK-20-2017-44, př. 1, RK-20-2017-44, př. 2 a RK-20-2017-44, př. 3 vykupovaných podle usnesení 0601/07/2015/ZK a 0120/02/2016/ZK na částku maximálně 100 Kč/m2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt koupí pozemky dle materiálu RK-20-2017-44, př. 4 z vlastnictví fyzických a právnických osob za kupní cenu 100 Kč/m2 do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt bezúplatným převodem pozemky dle materiálu RK-20-2017-44, př. 4 z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina.Usnesení 1070/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/353 Stáj - Zhoř“:
 • mezi vlastníky pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv na straně pronajímatelů a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvy v rozsahu a za nájemné dle materiálu RK-20-2017-75, př. 2;
 • mezi obcemi Stáj a Zhoř na straně půjčitelů a Krajem Vysočina na straně vypůjčitele smlouvy o výpůjčce na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-20-2017-75, př. 2;

doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu „II/353 Stáj - Zhoř“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu RK-20-2017-75, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.


Usnesení 1071/20/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1072/20/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Obchodní akademii, Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 00836591, o částku 23 000 Kč na organizační zajištění Turnaje čtyř regionů.


Usnesení 1073/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro tvorbu a používání souboru učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením, dle materiálu RK-20-2017-46, př. 1.


Usnesení 1074/20/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 30 000 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 30 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout finanční dar SK Fotbalová škola Třebíč, z.s. se sídlem Vrchlického 990, Borovina, 674 01 Třebíč, IČO: 66610591, ve výši 30 000 Kč dle materiálu RK-20-2017-47, př. 1.


Usnesení 1075/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 1 700 000 Kč Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava IČO: 04417909 dle materiálu RK-20-2017-48, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-20-2017-48, př. 1.Usnesení 1076/20/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1077/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 54 560 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-20-2017-50, př. 5;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-20-2017-50, př. 1, RK-20-2017-50, př. 2, RK-20-2017-50, př. 3, RK-20-2017-50, př. 4.Usnesení 1078/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2017 v celkové výši 342 222 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-20-2017-51, př. 5;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-20-2017-51, př. 3;

doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2017 v celkové výši 3 601 965 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-20-2017-51, př. 5;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-20-2017-51, př. 4.Usnesení 1079/20/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizace Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, IČO: 60545941, o částku 10 000 Kč za účelem pokrytí části nákladů spojených s účastí na mistrovství světa ve zpracování textů v Berlíně (ÚZ 00033).


Usnesení 1080/20/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2017 dle materiálů RK-20-2017-53, př. 1, RK-20-2017-53, př. 2 a RK-20-2017-53, př. 3.


Usnesení 1081/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu RK-20-2017-54, př. 1;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola Nové Město na Moravě dle materiálu RK-20-2017-54, př. 2;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola dle materiálu RK-20-2017-54, př. 3;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu RK-20-2017-54, př. 4.Usnesení 1082/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout věcné dary dle materiálu RK-20-2017-55, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-20-2017-55, př. 3;
 • poskytnout finanční dary dle materiálu RK-20-2017-55, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-20-2017-55, př. 2.Usnesení 1083/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí Výroční monitorovací zprávu za rok 2016 dle materiálu RK-20-2017-56, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 9 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu RK-20-2017-56, př. 2.Usnesení 1084/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu Maturitu zvládneme dle materiálu RK-20-2017-57, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 2 793 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Školství, mládež a sportu, § 3121 - Gymnázia za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 793 000 Kč s určením pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Maturitu zvládneme.Usnesení 1085/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 1 083 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 083 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 1 083 000 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672 dle materiálu RK-20-2017-76, př. 1.Usnesení 1086/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01575.0011 dle materiálu RK-20-2017-19, př. 3.


Usnesení 1087/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2016.


Usnesení 1088/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018 až 2020 dle materiálu RK-20-2017-59, př. 1;
 • vzít na vědomí rozpis střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018 až 2020 dle materiálu RK-20-2017-59, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-20-2017-59, př. 3.Usnesení 1089/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2016 bez výhrad;
 • schválit
 • Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2016 dle materiálu RK-20-2017-60, př. 1;
 • návrh na rozdělení disponibilních zůstatků ZBÚ, jak je uveden v podkapitole 2.1 materiálu RK-20-2017-60, př. 1.Usnesení 1090/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-20-2017-61, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-20-2017-61, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-20-2017-61, př. 2.Usnesení 1091/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí Vyhodnocení naplňování Programu rozvoj Kraje Vysočina za rok 2016 dle materiálů RK-20-2017-62, př. 1, RK-20-2017-62, př. 2, RK-20-2017-62, př. 3 a RK-20-2017-62, př. 4;
 • uložit radě kraje předložit Vyhodnocení naplňování Programu rozvoj kraje Vysočina za rok 2017 do 30. června 2018.Usnesení 1092/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-20-2017-63, př. 7, RK-20-2017-63, př. 8 a RK-20-2017-63, př. 9.


Usnesení 1093/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zajištění služeb dle materiálu RK-20-2017-64, př. 1.


Usnesení 1094/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-20-2017-65, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-20-2017-65, př. 2;
 • neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-20-2017-65, př. 3;

doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-20-2017-65, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-20-2017-65, př. 5;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-20-2017-65, př. 6.Usnesení 1095/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • udělit v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina č. 07/13 ze dne 12. 11. 2013 cenu Vesnice Kraje Vysočina obci Heřmanov, se sídlem Heřmanov 35, 594 58 Heřmanov, IČO: 00599387;
 • poskytnout dar obci Heřmanov, se sídlem Heřmanov 35, 594 58 Heřmanov, IČO: 00599387, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu RK-20-2017-66, př. 2.Usnesení 1096/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01325.0013 dle materiálu RK-20-2017-67, př. 3 a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01614.0007 dle materiálu RK-20-2017-67, př. 6.


Usnesení 1097/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na realizaci akcí v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2017-68, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-20-2017-68, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-20-2017-68, př. 2.Usnesení 1098/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zamítnout žádost o prominutí krácení dotace dle materiálu RK-20-2017-69, př. 1.


Usnesení 1099/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2017-70, př. 1.


Usnesení 1100/20/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
předloženou zprávu o Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Jihovýchod a návrhu Implementace jeho opatření.


Usnesení 1101/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí Důvodovou zprávu dle materiálu RK-20-2017-72, př. 1;
 • projednat 4. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území, podle ust. § 29 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.Usnesení 1102/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnutí o uzavření jednotlivých smluv dle materiálu RK-20-2017-27, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít jednotlivé smlouvy o partnerství dle materiálu RK-20-2017-27, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz