Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 0040/02/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.


Usnesení 0041/02/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
odbornou komisi dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina č. 05/16 ze dne ze dne 13. 9. 2016 ve složení:
Předseda - Mgr. Tomáš Martinec, předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
Člen - Ing. Bc. Pavel Dvořák, Krajský úřad Kraje Vysočina
Člen - plk. Ing. Libor Hanuška, HZS Kraje Vysočina
Člen - mjr. Ing. Vladimír Pecka, HZS Kraje Vysočina
Člen - Jan Slámečka, starosta KSH SDH Kraje Vysočina
Člen - plk. Ing. Jiří Hörner, KSH SDH Kraje Vysočina.


Usnesení 0042/02/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních účelových darů pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-02-2017-03, př. 1 a RK-02-2017-03, př. 2.


Usnesení 0043/02/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-02-2017-04, př. 1.


Usnesení 0044/02/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-02-2017-05, př. 1.


Usnesení 0045/02/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-02-2017-06, př. 1 a RK-02-2017-06, př. 2.


Usnesení 0046/02/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-02-2017-07, př. 1.


Usnesení 0047/02/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-02-2017-08, př. 1.


Usnesení 0048/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line dle materiálu RK-02-2017-09, př. 4 a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-02-2017-09, př. 5.


Usnesení 0049/02/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálech RK-02-2017-10, př. 1 a RK-02-2017-10, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-02-2017-10, př. 1 a RK-02-2017-10, př. 2.


Usnesení 0050/02/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-02-2017-11, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2017-11, př. 1.


Usnesení 0051/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01325.0013 dle materiálu RK-02-2017-12, př. 2.


Usnesení 0052/02/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech dle materiálu RK-02-2017-13, př. 1.


Usnesení 0053/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-02-2017-14, př. 3.


Usnesení 0054/02/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
čerpání fondu investic Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, IČO 60126647 pro rok 2017 v celkové výši 356 950 Kč na technické zhodnocení brusky dle materiálu RK-02-2017-15, př. 1.


Usnesení 0055/02/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu Od myšlenky k výrobku 2 dle materiálu RK-02-2017-16, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-02-2017-16, př. 1.


Usnesení 0056/02/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přijaté finanční prostředky z MŠMT v rámci Rozvojového programu Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 - Sportovní školy - gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT v rámci Rozvojového programu Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou ve výši 271 000 Kč dle materiálu RK-02-2017-17;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, o částku 203 250 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984, o částku 67 750 Kč;

doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 203 250 Kč a Gymnáziu Jihlava ve výši 67 750 Kč na realizaci Rozvojového programu Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou.


Usnesení 0057/02/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přijaté finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 6. 12. 2016 do 31. 12. 2016 dle materiálu RK-02-2017-18;
schvaluje
 • rozpočtová opatření dle materiálů RK-02-2017-18, př. 1 a RK-02-2017-18, př. 2;
 • změnu závazných ukazatelů u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálů RK-02-2017-18, př. 1 a RK-02-2017-18, př. 2.Usnesení 0058/02/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
finanční prostředky přijaté na projekty EU v období od 6. 12. 2016 do 31. 12. 2016 dle materiálu RK-02-2017-19;
schvaluje
rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty dle materiálu RK-02-2017-19, př. 1.


Usnesení 0059/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatky k darovacím smlouvám dle materiálů RK-02-2017-38, př. 1, RK-02-2017-38, př. 2, RK-02-2017-38, př. 3, RK-02-2017-38, př. 4, RK-02-2017-38, př. 5, RK-02-2017-38, př. 6, RK-02-2017-38, př. 7, RK-02-2017-38, př. 8, RK-02-2017-38, př. 9, RK-02-2017-38, př. 10, RK-02-2017-38, př. 11.


Usnesení 0060/02/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 681 525 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2016 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-02-2017-20, př. 1.


Usnesení 0061/02/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ 13307) a výdajů (kapitoly Sociální věci, § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje na rok 2016 o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 400 000 Kč určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí dle materiálu RK-02-2017-33, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz dle materiálu RK-02-2017-33, př. 1.Usnesení 0062/02/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
čerpání fondu investic pro rok 2017 u Domova Háj, příspěvkové organizace, na nákup nového plynového kotle v částce do 120 000 Kč.


Usnesení 0063/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Domovem Háj, příspěvkovou organizací, na straně vypůjčitele dle materiálu RK-02-2017-32, př. 1.


Usnesení 0064/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. S 15836/2013-OŘ BNO-ÚEVS 6398508413 uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Správou železniční a dopravní cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00, na straně pronajímatele dle materiálu RK-02-2017-21, př. 1.


Usnesení 0065/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít dodatek č. 2 nájemní smlouvy číslo VS 6398507813 uzavřené mezi Krajem Vysočina a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, dle materiálu RK-02-2017-22, př. 1;
 • uzavřít dodatek č. 2 nájemní smlouvy číslo VS 6388001609 uzavřené mezi Krajem Vysočina a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, dle materiálu RK-02-2017-22, př. 2.Usnesení 0066/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě zakládající právo provést stavbu II/402 Třešť - ul. Fritzova uzavřené dne 20. 3. 2015 mezi Krajem Vysočina na straně investora a Městem Třešť na straně vlastníka dotčených pozemků dle materiálu RK-02-2017-23, př. 1.


Usnesení 0067/02/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0068/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-02-2017-25, př. 1 a RK-02-2017-25, př. 2.


Usnesení 0069/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit do rozpočtu kraje pro rok 2017, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství novou akci Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá nad Sázavou - rekonstrukce inženýrských sítí Světlá n. S.


Usnesení 0070/02/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-02-2017-27, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-02-2017-27, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-02-2017-27, př. 1.Usnesení 0071/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu mezi Krajem Vysočina a ČR - Povodí Moravy, s.p. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 16. 12. 2015 dle materiálu RK-02-2017-28, př. 1.


Usnesení 0072/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit název akce zařazené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M1 - Školství z ČZA v Humpolci, střední škola - oprava střechy garáží Světlá n. S. na nový ČZA v Humpolci, střední škola - oprava střechy budovy s tělocvičnou Světlá n. S.


Usnesení 0073/02/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nevyužít předkupní právo Kraje Vysočina nezapsané v katastru nemovitostí k pozemku par. č. 263/13 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 244 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod.


Usnesení 0074/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací smlouvu o postoupení práv a povinností dle materiálu RK-02-2017-31, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací smlouvu o postoupení práv a povinností dle materiálu RK-02-2017-31, př. 2;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací smlouvu o postoupení práv a povinností dle materiálu RK-02-2017-31, př. 3;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací smlouvu o postoupení práv a povinností dle materiálu RK-02-2017-31, př. 4;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací smlouvu o postoupení práv a povinností dle materiálu RK-02-2017-31, př. 5;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací smlouvu o postoupení práv a povinností dle materiálu RK-02-2017-31, př. 6.Usnesení 0075/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a společností Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924, dle materiálu RK-02-2017-34, př. 1.


Usnesení 0076/02/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
odvod Finančnímu úřadu Kraje Vysočina ve výši 3 900 Kč dle materiálu RK-02-2017-35, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Severojižní propojení II., související s odvodem finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně Finančnímu úřadu Kraje Vysočina ve výši 3 900 Kč dle materiálu RK-02-2017-35, př. 1.


Usnesení 0077/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • II/410 Chotěbudice - most ev. č. 410 - 014
 • II/351 Třebíč - úprava křižovatky MK Poušov s ulicí Račerovická

do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.


Usnesení 0078/02/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
pověřit úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství, Oddělení investičního a správy komunikací: Ing. Hanu Matulovou, Ing. Daniela Blahu, Mgr. Jana Bočka, Ing. Miroslava Dokulila, Ing. Pavla Hamáčka, Ing. Stanislava Juránka, Ing. Karla Lišku, Ing. Jiřího Lojdu, Tomáše Pípala, Bc. Lenku Procházkovou, Ing. Irenu Šedovou a úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství Oddělení projektového řízení Ing. Radka Handu, Bc. Markétu Majdičovou, Ing. Radku Weidemannovou a Ing. Radka Žižku, k provádění úkonů jménem zadavatele Kraje Vysočina v rozsahu:
 • otevírání nabídek a posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v gesci odboru dopravy a silničního hospodářství
 • otevírání nabídek v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváních veřejných zakázek, zadávaných v gesci odboru dopravy a silničního hospodářství

dle materiálů RK-02-2017-37, př. 1, RK-02-2017-37, př. 2, RK-02-2017-37, př. 3, RK-02-2017-37, př. 4, RK-02-2017-37, př. 5, RK-02-2017-37, př. 6, RK-02-2017-37, př. 7, RK-02-2017-37, př. 8, RK-02-2017-37, př. 9, RK-02-2017-37, př. 10, RK-02-2017-37, př. 11, RK-02-2017-37, př. 12, RK-02-2017-37, př. 13, RK-02-2017-37, př. 14, RK-02-2017-37, př. 15.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz