Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 0971/19/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.


Usnesení 0972/19/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výroční zprávu o stavu digitalizace v Kraji Vysočina za rok 2016.


Usnesení 0973/19/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • odvolat z Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“ Jana Kasala, a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“;
 • jmenovat do Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“ za Kraj Vysočina Jiřího Pokorného, a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“;
 • navrhnout Valnému shromáždění zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“:
  • odvolat člena Předsednictva zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“ Jana Kasala;
  • zvolit za člena Předsednictva zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“ za Kraj Vysočina Jiří Pokorného;
  • odvolat člena Kontrolní komise zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“ Drahoslava Oulehlu;
  • zvolit za člena Kontrolní komise zájmového sdružení právnických osob „Agentura pro evropské projekty & management“ za Kraj Vysočina Štěpána Komárka.Usnesení 0974/19/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
projektový záměr dle materiálu RK-19-2017-04, př. 1;
ukládá
odboru informatiky předložit žádost o realizaci projektu eIDAS v elektronickém zdravotnictví do pracovního programu CEF-TELECOM.


Usnesení 0975/19/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • Uzavření smlouvy s Vysočina Education dle materiálu RK-19-2017-05, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 – Územní rozvoj o částku 250 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní záležitosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 250 000 Kč na zajištění činnosti lektorské skupiny elektronické bezpečnosti;

bere na vědomí
 • Obsah kurzu Lektorské skupiny elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina – obsah kurzu, který budou lektoři vyučovat dle materiálu RK-19-2017-05, př. 2;
 • Obsah kurzu Lektorské skupiny elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina – obsah kurzu, kterým budou lektoři vyškoleni dle materiálu RK-19-2017-05, př. 3;
 • Výstupy a náklady činnosti lektorské skupiny dle materiálu RK-19-2017-05, př. 4.Usnesení 0976/19/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace dle materiálu RK-19-2017-06, př. 1 a nově navrhované částky na pořádání Francouzsko-české hudební akademie Telč 2017 ve výši 130 000 Kč.


Usnesení 0977/19/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar dle materiálu RK-19-2017-07, př. 1.


Usnesení 0978/19/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce dle materiálu RK-19-2017-08, př. 1.


Usnesení 0979/19/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, IČO: 60545976 o částku 14 000 Kč na výdaje spojené s účastí na partnerských akcích v Nitranském samosprávném kraji.


Usnesení 0980/19/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 50 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS § 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Diecézní charitě Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 60200 Brno - Černá Pole, IČO: 44990260 na realizaci projektu Probačního programu Most pro dospělé dle materiálu RK-19-2017-10, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-19-2017-10, př. 2.Usnesení 0981/19/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2016 dle materiálu RK-19-2017-11, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2016 dle materiálu RK-19-2017-11, př. 1.


Usnesení 0982/19/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z  kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-19-2017-12, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje dle materiálu RK-19-2017-12, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-19-2017-12, př. 2.Usnesení 0983/19/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-19-2017-13, př. 1.


Usnesení 0984/19/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-19-2017-14, př. 1.


Usnesení 0985/19/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-19-2017-15, př. 1, RK-19-2017-15, př. 2 a RK-19-2017-15, př. 3.


Usnesení 0986/19/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-19-2017-16, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-19-2017-16, př. 1.


Usnesení 0987/19/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:
 • Nosítka Ferno, rok pořízení 2008, pořizovací cena 152 055 Kč, zůstatková cena 1 Kč;
 • Defibrilátor Zoll M, rok pořízení 2003, pořizovací cena 899 871 Kč, zůstatková cena 1 Kč.Usnesení 0988/19/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0989/19/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí celkových výdajů spojených s realizací projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ dle materiálu RK-19-2017-19, př. 5;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 98 997 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 98 997 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování celkových výdajů projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“;

ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví:
 • žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“.Usnesení 0990/19/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 6 979 934,50Kč (ÚZ 35015 ve výši 5 438 840 Kč a ÚZ 35019 ve výši 1 541 094,50 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 1 884 257 Kč;
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 626 000 Kč;
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 1 325 737,50 Kč;
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 1 618 672,50 Kč;
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 525 267,50 Kč,

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-19-2017-20, př. 1.


Usnesení 0991/19/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
materiál „Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020“ ve znění materiálu RK-19-2017-21, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit materiál „Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020“ ve znění materiálu RK-19-2017-21, př. 1.


Usnesení 0992/19/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku dle materiálu RK-19-2017-26, př. 1 za cenu dle nejvyšší předložené nabídky a v případě nezájmu s jeho likvidací.


Usnesení 0993/19/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
přípravu žádosti o poskytnutí podpory projektu II/150 Pavlíkov - Leštinka do Integrovaného regionálního operačního programu;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádost o poskytnutí podpory projektu II/150 Pavlíkov - Leštinka do Integrovaného regionálního operačního programu.


Usnesení 0994/19/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec dle materiálu RK-19-2017-28, př. 1.


Usnesení 0995/19/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby „II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602, PD“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-19-2017-29, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-19-2017-29, př. 2;
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602, PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-19-2017-29, př. 1.


Usnesení 0996/19/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Městem Chotěboř, jako budoucím povinným ze služebnosti a Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným ze služebnosti bezúplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti za účelem zřízení a provozování stavby „Transformace Domov Háj III, stavba Chotěboř, DOZP, CHB – přípojky STL plynu, přípojky vody, přípojky kanalizace“ na pozemcích par. č. 4409 a par. č. 4411/1 v katastrálním území Chotěboř a obci Chotěboř dle materiálů RK-19-2017-30, př. 1 a RK-19-2017-30, př. 2.


Usnesení 0997/19/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0998/19/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-19-2017-32, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-19-2017-32, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-19-2017-32, př. 1.Usnesení 0999/19/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1000/19/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1001/19/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu zakládající právo provést stavbu, mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod dle materiálu RK-19-2017-35, př. 1.


Usnesení 1002/19/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-19-2017-36, př. 1 a RK-19-2017-36, př. 2.


Usnesení 1003/19/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy dle materiálu RK-19-2017-37, př. 1.


Usnesení 1004/19/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit: dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-19-2017-38, př. 1.


Usnesení 1005/19/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0313/04/2015/ZK ze dne 23. 6. 2015 tak, že materiál ZK-04-2015-42, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-19-2017-39, př. 1.


Usnesení 1006/19/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-19-2017-40, př. 3.


Usnesení 1007/19/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením mycího stroje, typ M 1003, inventární číslo 2218, rok pořízení 2008, pořizovací cena 154 998 Kč, zůstatková cena 87 168 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Třešť dle materiálu RK-19-2017-41.


Usnesení 1008/19/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením osobního automobilu Škoda Fabia 1,2 HTP-HATCH BACK, inventární číslo DHM/0000027, rok pořízení 2005, registrační značka 1J9-26-10 pořizovací cena 287 450 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Vyšší odbornou školou a Střední školou veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč dle materiálu RK-19-2017-42.


Usnesení 1009/19/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
konkursní komisi pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť dle materiálu RK-19-2017-43, př. 1;
rozhoduje
přizvat k jednání konkursní komise zástupce obce, ve které se škola nachází, vedoucího odboru školství, mládeže a sportu, pedagogického pracovníka Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72 a člena školské rady Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72 dle materiálu RK-19-2017-43, př. 1.


Usnesení 1010/19/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2017 dle materiálů RK-19-2017-44, př. 1 a RK-19-2017-44, př. 2.


Usnesení 1011/19/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
 • hodnotící komisi dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež ve složení: Magda Vaňková, Jan Burda, Martin Limon;
 • Magdu Vaňkovou předsedkyní hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež.Usnesení 1012/19/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí zadavatele o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle materiálu RK-19-2017-46, př. 1.


Usnesení 1013/19/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní školy a Praktické školy Chotěboř dle materiálu RK-19-2017-47, př. 2.


Usnesení 1014/19/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy „Nákup trenažerů pro autoškolu“ dle materiálu RK-19-2017-48, př. 1 a akci Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42 „Československá vzájomnosť v umeleckých remeslách“, dle materiálu RK-19-2017-48, př. 2 do zásobníku akcí k budoucí realizaci.


Usnesení 1015/19/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci na projektu „Postav si svůj traktor“ dle materiálu RK-19-2017-49, př. 2.


Usnesení 1016/19/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
nominační komisi pro udělení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny dle materiálu RK-19-2017-50, př. 1.


Usnesení 1017/19/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 1018/19/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Nájemní smlouvu dle materiálu RK-19-2017-52, př. 1.


Usnesení 1019/19/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje neposkytnout dotaci obci Vyskytná nad Jihlavou z rozpočtu kraje na zřízení vodního zdroje pro tréninkovou plochu.


Usnesení 1020/19/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro uzavření havarijního pojištění do 30. 6. 2019 pro vozidla Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, starší 10 let:
 • Opel Zafira, RZ 4J4 4577, datum první registrace 4/2007;
 • Opel Zafira, RZ 1J9 9095, datum první registrace 12/2004;
 • Renault Trafic, RZ 2J8 3171, datum první registrace 2/2007.Usnesení 1021/19/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Psychocentru – manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, výjimku pro uzavření havarijního pojištění vozidla staršího 10 let - Opel Corsa, RZ 2J1 4875, do 30. 6. 2019.


Usnesení 1022/19/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Bydlíme, pracujeme, žijeme dle materiálu RK-19-2017-24, př. 1 do stavu zařazená akce v zásobníku akcí k budoucí realizaci
souhlasí
s předložením projektového záměru dle materiálu RK-19-2017-24, př. 3.


Usnesení 1023/19/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 30 000 Kč společnosti ProMancus, o. p. s., Hlávkova 447/5, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 28621221, dle materiálu RK-19-2017-25, př. 2.


Usnesení 1024/19/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz