Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 0929/18/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.


Usnesení 0930/18/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o datovém propojení serveroven se společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 dle materiálu RK-18-2017-02, př. 1.


Usnesení 0931/18/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Informatika, § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku) o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra celkem ve výši 141 000 Kč určené na realizaci projektu Kazuistické semináře v roce 2017 dle materiálu RK-18-2017-03, př. 1 a na realizaci projektu 7. Mezinárodní konference dle materiálu RK-18-2017-03, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika spočívající ve zvýšení § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku o 80 000 Kč při současném snížení § 3636 - Územní rozvoj o 80 000 Kč na financování vlastního podílu kraje na realizaci projektů.Usnesení 0932/18/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar v podobě grafiky Emanuela Ranného s názvem William Shakespeare panu Michaelu Fehnovi, který rezignoval na funkci předsedy představenstva E.ON Česká republika, a paní Jan Thompson, britské velvyslankyni v České republice, s účinností k okamžiku předání daru;
ukládá
hejtmanovi kraje předat dary dle materiálu RK-18-2017-04.


Usnesení 0933/18/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-18-2017-05, př. 1.


Usnesení 0934/18/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-18-2017-06, př. 1.


Usnesení 0935/18/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím individuální dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-18-2017-07, př. 1.


Usnesení 0936/18/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek ke Smlouvě o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s pořízením vybavení zrekonstruované budovy č. 13 (plicní oddělení, oddělení následné péče a rehabilitace, odborné ambulance oddělení, ambulance kožní, endokrinologie nebo ambulance bolesti) dle materiálu RK-18-2017-08, př. 2.


Usnesení 0937/18/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • řádnou účetní závěrku zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2016 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada/zobraz;
 • výsledek hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2016 včetně převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 do rezervního fondu dle materiálu RK-18-2017-09, př. 1;

ukládá
 • ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelce Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice na Lipou provést příděly do rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2016 dle materiálu RK-18-2017-09, př. 1;
 • ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina následně zúčtovat příděl do rezervního fondu vůči neuhrazené ztrátě z minulých let dle materiálu RK-18-2017-09, př. 1;

bere na vědomí
zprávy o činnosti a o plnění úkolů příspěvkové organizace zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-18-2017-09, př. 1.


Usnesení 0938/18/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 a § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům/ředitelkám příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví, dle materiálu RK-18-2017-10, př. 1.


Usnesení 0939/18/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 70 000 Kč společnosti Kinematograf bratří Čadíků, s.r.o., Mokrá 98, Mokrá-Horákov, IČ: 25525620 na realizaci akce START FILM FEST Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu RK-18-2017-11, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2017-11, př. 3;

schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 70 000 Kč při současném zvýšení § 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 70 000 Kč.


Usnesení 0940/18/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic dle materiálů RK-18-2017-12, př. 1, RK-18-2017-12, př. 2 a RK-18-2017-12, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-18-2017-12, př. 1, RK-18-2017-12, př. 2 a RK-18-2017-12, př. 3.


Usnesení 0941/18/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout finanční příspěvky žadatelům dle materiálu RK-18-2017-13, př. 2;
 • neposkytnout finanční příspěvky žadatelům dle materiálu RK-18-2017-13, př. 3;

schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií o celkovou částku 1 120 000 Kč za účelem pokrytí mimořádných akvizičních činností zřizovaných příspěvkových organizací na úseku kultury při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 120 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu RK-18-2017-13, př. 4 k pokrytí mimořádných akvizičních činností sbírkotvorných organizací na úseku kultury v roce 2017.Usnesení 0942/18/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu dle seznamu v materiálu RK-18-2017-14, př. 1 za rok 2016 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2016 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 do peněžních fondů v rozsahu dle materiálu RK-18-2017-14, př. 3;

ukládá
 • ředitelům příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2016 dle materiálu RK-18-2017-14, př. 3;
 • řediteli Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, následně zúčtovat příděl do rezervního fondu vůči neuhrazené ztrátě minulých let dle materiálu RK-18-2017-14, př. 3;

bere na vědomí
přehled vybraných ukazatelů činnosti příspěvkových organizací z odvětví kultury za rok 2016 uvedených v příloze RK-18-2017-14, př. 2.


Usnesení 0943/18/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o postoupení práv a povinností z investorství ke stavebnímu objektu SO 402 - Veřejné osvětlení a nasvícení přechodu pro chodce, stavby III/3928 Velká Bíteš - Rekonstrukce násypu, dle materiálu RK-18-2017-15, př. 1.


Usnesení 0944/18/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu KSÚSV na roky 2018 - 2020 dle materiálu RK-18-2017-16, př. 1.


Usnesení 0945/18/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Vana Primo, inventární číslo 022/1030, rok pořízení 1996, pořizovací cena 188 664,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč, a s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení 0946/18/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-18-2017-18, př. 1.


Usnesení 0947/18/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu v projektu dle materiálu RK-18-2017-19;
ukládá
odboru sociálních věcí zapracovat tuto změnu dle požadavků IROP.


Usnesení 0948/18/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se zapojením krajem zřizovaných příspěvkových organizací dle materiálu RK-18-2017-20, př. 1 do projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“ dle výzvy č. 30_17_007 Operačního programu potravinové a materiální pomoci.


Usnesení 0949/18/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Podpora realizační fáze procesu transformace Domova Háj dle materiálu RK-18-2017-21, př. 1 do stavu zařazená akce v zásobníku akcí k budoucí realizaci;
souhlasí
s předložením projektového záměru dle materiálu RK-18-2017-21, př. 3.


Usnesení 0950/18/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Podpora realizační fáze procesu transformace Domova Háj dle materiálu RK-18-2017-22, př. 1 do stavu zařazená akce v zásobníku akcí k budoucí realizaci;
souhlasí
s předložením projektového záměru dle materiálu RK-18-2017-22, př. 3.


Usnesení 0951/18/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací z odvětví sociální péče dle seznamu v materiálu RK-18-2017-23, př. 1 za rok 2016 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací z odvětví sociální péče za rok 2016 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 do peněžních fondů v rozsahu dle materiálu RK-18-2017-23, př. 2;

ukládá
 • ředitelům příspěvkových organizací z odvětví sociální péče provést příděly do rezervního fondu nebo fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2016 dle materiálu RK-18-2017-23, př. 2;
 • ředitelům Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace a Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, následně zúčtovat příděl do rezervního fondu vůči neuhrazené ztrátě minulých let dle materiálu RK-18-2017-23, př. 2;

bere na vědomí
přehled vybraných ukazatelů činnosti příspěvkových organizací z odvětví sociální péče rok 2016 uvedených v materiálu RK-18-2017-23, př. 3.


Usnesení 0952/18/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Domovem Háj, příspěvkovou organizací, na straně vypůjčitele dle materiálu RK-18-2017-24, př. 1.


Usnesení 0953/18/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0954/18/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • změnit usnesení 0453/06/2009/ZK ze dne 10. 11. 2009 tak, že materiály ZK-06-2009-37, př. 1, ZK-06-2009-37, př. 2, ZK-06-2009-37, př. 3, ZK-06-2009-37, př. 4 se nahrazují materiály RK-18-2017-26, př. 1, RK-18-2017-26, př. 2, RK-18-2017-26, př. 3 a RK-18-2017-26, př. 4;
 • dohodou smluvních stran zrušit smlouvy o budoucích kupních smlouvách, popř. jednostranně odstoupit od smluv o budoucích kupních smlouvách uzavřených na základě usnesení 0453/06/2009/ZK v rozsahu dle materiálů RK-18-2017-26, př. 1, RK-18-2017-26, př. 2, RK-18-2017-26, př. 3 a RK-18-2017-26, př. 4.Usnesení 0955/18/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. a obci Bácovice a v k. ú. Hodějovice a obci Pelhřimov v rozsahu dle materiálu RK-18-2017-27, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv za cenu 100 Kč/m2.


Usnesení 0956/18/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. Oudoleň v rozsahu dle materiálu RK-18-2017-28, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv za cenu 100 Kč/m2;
 • nabýt darem do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. Oudoleň v rozsahu dle materiálu RK-18-2017-28, př. 2 z vlastnictví obce Oudoleň, se sídlem Oudoleň č. 123, 582 24, IČ 002 67 96.Usnesení 0957/18/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. a obci Koroužné v rozsahu dle materiálu RK-18-2017-29, př. 1 z vlastnictví obce Koroužné, se sídlem Koroužné 33, 593 01, IČ 005 45 686;
 • nabýt úplatně do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. a obci Koroužné v rozsahu dle materiálu RK-18-2017-29, př. 2 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv za cenu 100 Kč/m2.Usnesení 0958/18/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-18-2017-31, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-18-2017-31, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku dle materiálu RK-18-2017-31, př. 1.Usnesení 0959/18/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-18-2017-32, př. 1, RK-18-2017-32, př. 2.


Usnesení 0960/18/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Gymnázium Třebíč - přístavba učeben dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-18-2017-33, př. 2;
rozhoduje
vybrat ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč, IČO 292 32 864 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku Gymnázium Třebíč - přístavba učeben;
ukládá
odboru majetkového oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.


Usnesení 0961/18/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0962/18/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 1064/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 86 m2, odděleného z pozemku par. č. 1064 dle GP č. 157-37182/2015 v k.ú. a obci Bochovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bochovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1064/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 86 m2, oddělený z pozemku par. č. 1064 dle GP č. 157-37182/2015 v k.ú. a obci Bochovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bochovice.


Usnesení 0963/18/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0964/18/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Třebíč, jako povinným ze služebnosti a Krajem Vysočina, jako oprávněným ze služebnosti bezúplatnou smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti vstupu, vjezdu, průchodu, průjezdu, chůze a jízdy po pozemku par. č. 2429/1 a pozemku par. č. 995/3, vše v k. ú. a obci Třebíč dle materiálu RK-18-2017-30, př. 2upr1.


Usnesení 0965/18/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení účasti na výstavě Mladý tvorca 2017 popsané v materiálu RK-18-2017-37, př. 1;
souhlasí
se zajištěním účasti na výstavě Mladý tvorca 2018 v rozsahu popsaném v materiálu RK-18-2017-37, př. 2;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu zapracovat finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených s účastí na výstavě Mladý tvorca 2018 do návrhu rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2018;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u škol a školských zařízení dle materiálu RK-18-2017-37, př. 3.


Usnesení 0966/18/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 49 511 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-18-2017-38, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-18-2017-38, př. 1 a RK-18-2017-38, př. 2.Usnesení 0967/18/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu dotaci Hodině H, z. s., se sídlem Hrnčířská 111, 393 01 Pelhřimov, IČO: 26552361, ve výši 40 000 Kč na dofinancování projektu Vysočina Imprint a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2017-39, př. 2.


Usnesení 0968/18/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2017.


Usnesení 0969/18/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu o dosud realizovaných aktivitách projektu Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina;
schvaluje
 • převod konečného zůstatku ve výši 98 281,03 Kč na zvláštním účtu projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina včetně připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2017 do Fondu strategických rezerv, z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 10 188,75 Kč určenou na financování projektu Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina.Usnesení 0970/18/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 20 000 Kč pro Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, 675 29 Kněžice, IČO 25557475 dle materiálu RK-18-2017-42, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Životní prostředí, § 3792 - Ekologická výchova a osvěta o částku 20 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 20 000 Kč.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz