Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 0852/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.


Usnesení 0853/17/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2017-02, př. 1.


Usnesení 0854/17/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2017-03, př. 1.


Usnesení 0855/17/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím věcných darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-17-2017-04, př. 1 a RK-17-2017-04, př. 2.


Usnesení 0856/17/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2017-05, př. 1.


Usnesení 0857/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 15 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 15 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 15 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním 6. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny: Porodnické operace;

ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 31. 7. 2017.


Usnesení 0858/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 5 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS § 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Diecézní charitě Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 60200 Brno - Černá Pole, IČO: 44990260 dle materiálu RK-17-2017-07, př. 2.


Usnesení 0859/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar za mimořádně hrdinský čin dle materiálu RK-17-2017-08, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-17-2017-08, př. 2.


Usnesení 0860/17/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0861/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-17-2017-10, př. 1upr1.


Usnesení 0862/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar čtyřiceti účastníkům krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2017“ ve formě dvoudenního zájezdu do Prahy dle materiálu RK-17-2017-75, př. 1.


Usnesení 0863/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč společnosti YASHICA s.r.o., se sídlem Žďárského 186, 674 01 Kožichovice, IČO: 46980121, na pořádání akce Vysočina Fest dle materiálu RK-17-2017-11, př. 2upr1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-17-2017-11, př. 2upr1;

schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 200 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 200 000 Kč dle materiálu RK-17-2017-11.


Usnesení 0864/17/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč společnosti DOC.DREAM services s.r.o., Jana Masaryka 1662/16, 586 01 Jihlava, IČ: 05386551 na realizaci akce 21. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2017 dle materiálu RK-17-2017-12, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-17-2017-12, př. 3 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč dle materiálu RK-17-2017-12.Usnesení 0865/17/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením sbírkových předmětů viz RK-17-2017-13, př. 1 ze Sbírky Muzea Vysočiny – kód sbírky MVJI/002-05-07/146002.


Usnesení 0866/17/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje
 • rozhodnout:
 • poskytnout příjemci DOC.DREAM services s.r.o., se sídlem Jana Masaryka 1662/16, 586 01 Jihlava, IČO: 05386551, dotaci ve výši 350 000 Kč pro Centrum dokumentárního filmu v Jihlavě;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-17-2017-14, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 350 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 350 000 Kč.Usnesení 0867/17/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
Bc. Ivu Strnadovou, DiS. zástupcem garanta grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2017“ s právem poradním.


Usnesení 0868/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID O01266.0001 dle materiálu RK-17-2017-16, př. 5.


Usnesení 0869/17/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
Pracovní skupinu pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle Dodatku č. 2 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina ve složení:
 • Tři členové rady kraje – člen rady kraje zodpovědný za sociální oblast, za zdravotní oblast a za oblast financování – Mgr. Pavel Franěk (ANO 2011), Ing. Vladimír Novotný (ČSSD), Ing. Josef Pavlík (ANO 2011);
 • Členové delegovaní ze zastupitelstva kraje – po jednom za každý politický subjekt, který není zastoupen dle předcházejícího bodu;

KDU-ČSL – Bc. Karel Křivánek, náhradník Ing. Jaromír Kalina;
ODS – RNDr. Miloš Vystrčil, náhradník Mgr. Vítězslav Schrek;
KSČM – Kamil Vejvoda, náhradník Milan Plodík;
SPV – Ing. Marie Černá, náhradník Zdeňka Marková;
SPD+SPO – Jana Krejčová, náhradník – Dagmar Barimová;
 • Ředitel sekce pro služby veřejnosti – Ing. Miroslav Březina;
 • Vedoucí odboru sociálních věcí – JUDr. Věra Švarcová;
 • Vedoucí oddělení sociálních služeb – Mgr. Jiří Bína;
 • Vedoucí odboru zdravotnictví – Ing. Soňa Měrtlová;
 • Předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky s hlasem poradním – Mgr. Bc. Petr Krčál;

Předseda pracovní skupiny – Mgr. Pavel Franěk;
Místopředseda pracovní skupiny – JUDr. Věra Švarcová.


Usnesení 0870/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 554 055,95 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 495 734,27 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 58 321,68 Kč) určenou pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „"Krok do života" - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 554 055,95 Kč u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, na financování projektu „"Krok do života" - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“ dle oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí.Usnesení 0871/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 231 566,16 Kč dle materiálu RK-17-2017-19, př. 2.


Usnesení 0872/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dary nejlepším jednotlivcům (dívka a chlapec) v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů 2017 a to takto:
 • Nejlepší dívka v I. kategorii: krosové kola Leader fox DAFT v hodnotě 9.200,- Kč včetně DPH;
 • Nejlepší chlapec v I. kategorii: horské kolo Leader fox FACTOR v hodnotě 8.900,- Kč včetně DPH;
 • Nejlepší dívka v II. kategorii: krosové kola Leader fox DAFT v hodnotě 9.200,- Kč včetně DPH;
 • Nejlepší chlapec v II. kategorii: horské kolo Leader fox FACTOR v hodnotě 8.900,- Kč včetně DPH;

v celkové hodnotě darů 36.200,- Kč s DPH na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-17-2017-20, př. 11.


Usnesení 0873/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby „II/360 Střítež – Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, PD“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-17-2017-21, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-17-2017-21, př. 2;
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/360 Střítež – Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-17-2017-21, př. 1.


Usnesení 0874/17/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • přehled podaných žádostí o podporu v 1. výzvě IROP a předpoklad podávání žádostí o podporu do 70. výzvy IROP dle přílohy materiálu RK-17-2017-22, př. 1 za Kraj Vysočina;
 • Informaci Ministerstva pro místní rozvoj o ukončení příjmu žádostí o podporu v 1. výzvě IROP a o aktuální situaci v této výzvě, dle přílohy materiálu RK-17-2017-22, př. 2.Usnesení 0875/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602 - 028“ dle materiálu RK-17-2017-76, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku zakázky nabídku předloženou Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČO:  43005560, (odštěpný závod - Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov), v souladu s materiálem RK-17-2017-76, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.


Usnesení 0876/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky „II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část“ dle materiálu
RK-17-2017-77, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku zakázky nabídku předloženou EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha, IČO: 45274924 (odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno), v souladu s materiálem RK-17-2017-77, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.


Usnesení 0877/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Městem Golčův Jeníkov, jako budoucím povinným ze služebnosti a Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným ze služebnosti bezúplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti za účelem zřízení a provozování stavby „Transformace Domov Háj III, stavba Golčův Jeníkov, DOZP – přípojky vody, kanalizace a STL plynu“ na pozemku 2162/1 v katastrálním území Golčův Jeníkov a obci Golčův Jeníkov dle materiálů RK-17-2017-23, př. 1 a RK-17-2017-23, př. 2;
 • uzavřít mezi Městem Golčův Jeníkov, jako budoucím povinným ze služebnosti a Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným ze služebnosti bezúplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti za účelem zřízení a provozování stavby „Transformace Domov Háj III, stavba Golčův Jeníkov, DOZP – přípojka STL plynu“ na pozemcích par. č. 89/10, 89/11, 89/12 a 89/15 v katastrálním území Golčův Jeníkov a obci Golčův Jeníkov dle materiálů  RK-17-2017-23, př. 3, a RK-17-2017-23, př. 4;
 • uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu mezi Městem Golčův Jeníkov jako vlastníkem dotčených pozemků a Krajem Vysočina jako investorem stavby za účelem prokázání práva stavby „Komunikační připojení pozemku pro stavbu domku pro sociální bydlení v Golčově Jeníkově“ na pozemku par. č. 89/11 v katastrálním území Golčův Jeníkov a obci Golčův Jeníkov dle materiálů RK-17-2017-23, př. 5 a RK-17-2017-23, př. 4.Usnesení 0878/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným, Povodím Vltavy, státním podnikem jako budoucím povinným a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, jako investorem stavby na akci „Rekonstrukce mostu přes Zlatý potok v obci Střítež ev. č. 3525-2“ na pozemku par. č. 909 v k. ú. Střítež u Jihlavy dle materiálů RK-17-2017-24, př. 1 a RK-17-2017-24, př. 2.


Usnesení 0879/17/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou a obci Nová Ves u Světlé v rozsahu dle materiálu RK-17-2017-25, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy za cenu 100 Kč/m2;
 • nabýt bezúplatným převodem do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek v k. ú. Babice u Okrouhlice a obci Okrouhlice v rozsahu dle materiálu RK-17-2017-25, př. 2 z vlastnictví České republiky – a práva hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové dle smlouvy dle materiálu RK-17-2017-25, př. 3.Usnesení 0880/17/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek č. 563/2 o výměře 56 m2, oddělený geometrickým plánem 324,94-1082/2013 z pozemku par. č. 563 v k. ú. Heřmanice u Vilémova a obci Vilémov od Povodí Labe, státního podniku, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové do vlastnictví Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu RK-17-2017-26, př. 1.


Usnesení 0881/17/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0882/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-17-2017-29, př. 1 do vlastnictví města Hrotovice
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-17-2017-29, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina, do vlastnictví města Hrotovice;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-17-2017-29, př. 2 z vlastnictví města Hrotovice do vlastnictví Kraje Vysočina.Usnesení 0883/17/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-17-2017-30, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-17-2017-30, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku dle materiálu RK-17-2017-30, př. 1.Usnesení 0884/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno, IČ 70890013 nájemní smlouvu v rozsahu, na dobu a za podmínek dle materiálu RK-17-2017-31, př. 1.


Usnesení 0885/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 2173/10 o výměře 362 m2 v k. ú. a obci Žižkovo Pole do vlastnictví obce Žižkovo Pole;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemek par. č. 2173/10 o výměře 362 m2 v k. ú. a obci Žižkovo Pole z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Žižkovo Pole;
 • nabýt darem pozemek par. č. 204/2 o výměře 1473 m2 v k. ú. Macourov a obci Žižkovo Pole z vlastnictví obce Žižkovo Pole do vlastnictví Kraje Vysočina.Usnesení 0886/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-17-2017-33, př. 1 a RK-17-2017-33, př. 2.


Usnesení 0887/17/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy dle materiálu RK-17-2017-34, př. 1.


Usnesení 0888/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k. ú. Kámen u Pacova a obci Kámen dle materiálu RK-17-2017-35, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kámen;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v k. ú.Kámen u Pacova a obci Kámen dle materiálu RK-17-2017-35, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kámen;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Kámen u Pacova a obci Kámen dle materiálu RK-17-2017-35, př. 1 z vlastnictví obce Kámen do vlastnictví Kraje Vysočina.Usnesení 0889/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít:
 • Dodatek č. 14 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-17-2017-36, př. 1;
 • Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-17-2017-36, př. 2.Usnesení 0890/17/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0891/17/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0892/17/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0893/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce „Úspory energií - SŠ PTA Jihlava“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-17-2017-39, př. 1;
schvaluje
zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-17-2017-39, př. 2;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-17-2017-39, př. 3;
 • hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-17-2017-39, př. 4.Usnesení 0894/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho odepsání z účetní evidence v celkové hodnotě 1 223 735,10 Kč Kč v členění:
 • SOŠ a SOU Třešť – rekonstrukce kuchyně – hodnota 164 339 Kč;
 • Muzeum Vysočiny Jihlava – rekonstrukce elektroinstalace dílny – hodnota 370 440 Kč;
 • Gymnázium V.Meziříčí – tělocvična a venkovní hřiště – hodnota 62 400 Kč;
 • OA a HŠ Havl.Brod – rekonstrukce kotelny a rozvodů – hodnota 439 697 Kč;
 • Nemocnice Třebíč – stavební úpravy pavilonu UNP – hodnota 78 000 Kč;
 • ÚSP Křižanov – infrastruktura k pozemku par. č. 491/1, k. ú. horní Bobrová – hodnota 83 859,10 Kč;
 • ČZA V Humpolci, střední škola – rekonstrukce kovárny – hodnota 25 000 Kč;
 • neuplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 1 223 735,10 Kč.Usnesení 0895/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových smlouvu o souhlasu s dočasným záborem pozemků ČR – ÚZSVM na pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-17-2017-74, př. 1;
 • uzavřít s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve vlastnictví ČR – ÚZSVM na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-17-2017-74, př. 2.Usnesení 0896/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávky Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2018 v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-17-2017-41, př. 1upr1, RK-17-2017-41, př. 2, RK-17-2017-41, př. 3, RK-17-2017-41, př. 4, RK-17-2017-41, př. 5, RK-17-2017-41, př. 6, RK-17-2017-41, př. 7;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2018 hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-17-2017-41, př. 8upr1,
stanoví,
že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2018 jsou zaměstnanci Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina,
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2018 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a v termínech stanovených zákonem.


Usnesení 0897/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávky Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2018 v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-17-2017-42, př. 1upr1, RK-17-2017-42, př. 2, RK-17-2017-42, př. 3, RK-17-2017-42, př. 4, RK-17-2017-42, př. 5;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2018 hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-17-2017-42, př. 6upr1;
stanoví,
že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2018 jsou zaměstnanci Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina,
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejnou zakázku dodávky Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2018 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a v termínech stanovených zákonem.


Usnesení 0898/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek dle materiálu
 • RK-17-2017-43, př. 2 (změnový dokument viz materiál RK-17-2017-43, př. 1);
 • Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění dle materiálu RK-17-2017-43, př. 3 (změnový dokument viz materiál RK-17-2017-43, př. 4) a RK-17-2017-43, př. 7;
 • Pravidla Rady Kraje Vysočina o komunikaci mezi Krajem Vysočina a příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina a o užívání Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-17-2017-43, př. 6 (změnový dokument viz materiál RK-17-2017-43, př. 5);

ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zpracovat procesní postup administrace dynamických nákupních systémů a rámcových smluv a průběžně tento procesní postup aktualizovat.


Usnesení 0899/17/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením osobního automobilu Mercedes-Benz Vito 111 CDI KBII/L, inventární číslo 0026/n, pořízeného v roce 2005, pořizovací cena 850 000 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Dětským domovem, Senožaty 199, dle materiálu RK-17-2017-44.


Usnesení 0900/17/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením šicího stroje YAMATO, inventární číslo DHM 152, rok pořízení 2001, pořizovací cena 214 964,10 Kč, zůstatková cena 49 772,10 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií a Hotelovou školou Havlíčkův Brod dle materiálu RK-17-2017-45.


Usnesení 0901/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2019 pro vozidlo České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy starší 10 let – IVECO ML120E registrační značky 2J8 3676.


Usnesení 0902/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2019 pro vozidlo Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť starší 10 let – PEUGEOT BOXER registrační značky 2J3 9657;
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019 pro vozidlo Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť starší 10 let – MERCEDES BENZ VITO registrační značky 5J1 2038.


Usnesení 0903/17/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-17-2017-48, př. 2.


Usnesení 0904/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 11 000 Kč Základní umělecké škole Jihlava, příspěvkové organizaci, IČO 75151332, dle materiálu RK-17-2017-49, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 11 000 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 11 000 Kč.


Usnesení 0905/17/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-17-2017-50, př. 1.


Usnesení 0906/17/2017/RK
Rada kraje
vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť podle materiálu RK-17-2017-51, př. 1.


Usnesení 0907/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 87 500 Kč u organizací zřizovaných krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-17-2017-52, př. 1;
rozhoduje
    • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, ve výši 20 000 Kč organizaci dle tabulky č. 2 materiálu RK-17-2017-52, př. 1;
    • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-17-2017-52, př. 5.Usnesení 0908/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 107 486 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle materiálu RK-17-2017-53, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-17-2017-53, př. 1, RK-17-2017-53, př. 2, RK-17-2017-53, př. 3.Usnesení 0909/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – podpora sportu ve výši 10 000 Kč spolku Elitavers Akademy, z.s., se sídlem Na Vyhlídce 2324/16, 586 01 Jihlava, IČO 03461726, dle materiálu RK-17-2017-54, př. 1;
 • poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – podpora sportu ve výši 10 000 Kč spolku Spolek Off-limits.cz, se sídlem Zahraničního odboje 922/25, Borovina, 674 01 Třebíč, IČO 03322301, dle materiálu RK-17-2017-54, př. 2.Usnesení 0910/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávku vybavení „Dodávka center obnovitelných zdrojů energie“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-17-2017-55, př. 1, RK-17-2017-55, př. 2, RK-17-2017-55, př. 3, RK-17-2017-55, př. 4, RK-17-2017-55, př. 5, RK-17-2017-55, př. 6;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka center obnovitelných zdrojů energie“ hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-17-2017-55, př. 1;
ukládá
 • Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka center obnovitelných zdrojů energie“ na dodávky zařízení pro projekt „Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001995 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a  v termínech stanovených zákonem;
 • Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina zapracovat případné další připomínky Centra regionálního rozvoje ČR.Usnesení 0911/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci na soutěži „Stavíme ze stavebnice ROTO“ se společností MARSH, s.r.o., IČO 45306541, dle materiálu RK-17-2017-56, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 48 400 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 40 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace o částku 8 400 Kč) rozpočtu kraje dle materiálu RK-17-2017-56, př. 1.


Usnesení 0912/17/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se zapojením škol dle materiálu RK-17-2017-57, př. 2 do aktivit projektu na tvorbu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání.


Usnesení 0913/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcné dary dle materiálu RK-17-2017-58, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-17-2017-58, př. 2;
schvaluje
jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-17-2017-58, př. 1.


Usnesení 0914/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Obchodní akademii a Hotelovou školu Havlíčkův Brod, IČO 60126817 o částku 20 000 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s pořádáním soutěže „Kuchař Vysočiny Junior 2017“ dle materiálu RK-17-2017-59, př. 1.


Usnesení 0915/17/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s odepsáním pohledávky Dětského domova, Rovečné 40 v celkové hodnotě 41 258 Kč dle materiálu RK-17-2017-60.


Usnesení 0916/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací za odvětví školství dle seznamu v materiálu RK-17-2017-61, př. 1 za rok 2016 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
 • výsledek hospodaření za rok 2016 včetně jeho rozdělení a návrh přídělů ze zlepšeného výsledku hospodaření do peněžních fondů pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;

ukládá
ředitelům příspěvkových organizací z odvětví školství provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2016 dle dokladu „Návrh na rozdělení hospodářského výsledku“ za každou jednotlivou organizaci uvedenou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
bere na vědomí
zprávy o činnosti a o plnění úkolů příspěvkových organizací z odvětví školství pro každou jednotlivou organizaci, uvedenou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada.


Usnesení 0917/17/2017/RK
Rada kraje
ukládá
řediteli Střední průmyslové školy Třebíč nabídnout a v případě zájmu odprodat zájemcům z žáků 4. ročníku školního roku 2016/17 vzdělávacího programu Energetika notebooky zapůjčené v rámci projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ za 4 117 Kč, a to každému nejvýše jeden kus.


Usnesení 0918/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace ve výši 384 076 Kč.


Usnesení 0919/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout Sdružení místních samospráv České republiky, se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné, IČO: 75130165 finanční podporu na realizaci projektu „Partnerství krajské a místní samosprávy pro rozvoj venkova“ dle žádosti uvedené v materiálu RK-17-2017-64, př. 1.


Usnesení 0920/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 76 500 000 Kč.


Usnesení 0921/17/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Plán zlepšování Projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 za období let 2017 a 2018 dle materiálu RK-17-2017-66, př. 1.


Usnesení 0922/17/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-17-2017-67, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-17-2017-67, př. 1.


Usnesení 0923/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcné dary dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu RK-17-2017-68, př. 3 fyzickým osobám uvedeným v materiálu RK-17-2017-68, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-17-2017-68, př. 2.


Usnesení 0924/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech žadatelům uvedeným v materiálu RK-17-2017-69, př. 1.


Usnesení 0925/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-17-2017-70, př. 7, RK-17-2017-70, př. 8, RK-17-2017-70, př. 9.


Usnesení 0926/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
průběžné provozní monitorovací zprávy dle materiálů RK-17-2017-71, př. 1, RK-17-2017-71, př. 2, RK-17-2017-71, př. 3, RK-17-2017-71, př. 4, RK-17-2017-71, př. 5, RK-17-2017-71, př. 6;
prohlašuje
skutečnosti v nich uvedené;
bere na vědomí
informace ve změnových listech dle materiálů RK-17-2017-71, př. 7, RK-17-2017-71, př. 8, RK-17-2017-71, př. 9, RK-17-2017-71, př. 10, RK-17-2017-71, př. 11, RK-17-2017-71, př. 12.


Usnesení 0927/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 120 000 Kč, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 120 000 Kč na zpracování studie „Ověření účinnosti herbicidních látek při pěstování brambor v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody v roce 2017“.


Usnesení 0928/17/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zápis č. 1/2017 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-17-2017-73, př. 1;
rozhoduje
  • vyřadit majetek dle materiálu RK-17-2017-73, př. 1;
  • uplatnit právo na náhradu škody dle materiálu RK-17-2017-73, př. 1;

ukládá
 • oddělení hospodářské správy vyřadit majetek dle materiálu RK-17-2017-73, př. 1 z majetkové evidence;
 • odboru ekonomickému odepsat škody uvedené v materiálu RK-17-2017-73, př. 1 z účetnictví kraje.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz