Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 0792/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.


Usnesení 0793/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky dodávky/služby Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-16-2017-58, př. 1;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek a k posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-16-2017-58, př. 2;
ukládá
odboru informatiky:
 • oslovit dodavatele dle materiálu RK-16-2017-58, př. 3;
 • zajistit řádný průběh zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky na dodávky/služby a v termínech stanovených zákonem.Usnesení 0794/16/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Memorandum o spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv dle materiálu RK-16-2017-02, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00502) o částku 2 500 000 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy (ÚZ 00502) o částku 2 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 500 000 Kč
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 500 000 Kč
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 500 000 Kč
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 500 000 Kč
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 500 000 Kč
 • za účelem nákladů souvisejících se zapojením organizace do systému elektronické preskripce;
 • změnu investičních plánů na rok 2017 u nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v souvislosti s realizací pilotního projektu elektronické preskripce dle materiálu;

ukládá
ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina postupovat při zapojení jednotlivých nemocnic do systému elektronické preskripce v souladu s Memorandem o spolupráci a popisem pilotního projektu tak, aby do 1. 9. 2017 každá vystavovala v měsíčním průměru minimálně 60 % receptů elektronickou formou.


Usnesení 0795/16/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-16-2017-03, př. 1.


Usnesení 0796/16/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením havarijního pojištění:
 • osobních vozidel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-16-2017-04, př. 1;
 • osobního vozidla Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-16-2017-04, př. 2;
 • osobního vozidla a sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-16-2017-04, př. 3.Usnesení 0797/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-16-2017-05, př. 1.


Usnesení 0798/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-16-2017-06, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-16-2017-06, př. 1.


Usnesení 0799/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu Rezidenční místa v celkové výši 133 759 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 133 759 Kč určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-16-2017-07, př. 1.Usnesení 0800/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-16-2017-08, př. 1, RK-16-2017-08, př. 2, RK-16-2017-08, př. 3;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 _Nespecifikované rezervy o částku 30 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 30 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.Usnesení 0801/16/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu o spolupráci s Gymnáziem Jihlava při organizaci exkurze školních parlamentů do Bruselu.


Usnesení 0802/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar dle materiálu RK-16-2017-10, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje, spočívající ve zvýšení § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 3 333 Kč při současném snížení § 6113 - Zastupitelstva krajů o částku 3 333 Kč.


Usnesení 0803/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 70 000 Kč společnosti Rodinný pivovar BERNARD a. s., 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ: 26031809 na realizaci akce Bernard fest 2017 dle materiálu RK-16-2017-11, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-16-2017-11, př. 3;

schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 70 000 Kč při současném zvýšení § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 70 000 Kč.


Usnesení 0804/16/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s podporou cyklodopravní kampaně a soutěže Do práce na kole 2017 v účastnických městech Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou, dle materiálu RK-16-2017-12.


Usnesení 0805/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví dle materiálu RK-16-2017-13, př. 1 do zásobníku akcí k realizaci;
ukládá
řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace připravit neprodleně pro zařazenou akci Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví projektovou žádost.


Usnesení 0806/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace Virtuální muzeum mravenců České republiky dle materiálu RK-16-2017-14, př. 1 do zásobníku akcí k realizaci;
ukládá
řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace připravit neprodleně pro zařazenou akci Virtuální muzeum mravenců České republiky projektovou žádost.


Usnesení 0807/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace Kampanologické památky Vysočiny dle materiálu RK-16-2017-15, př. 1 do zásobníku akcí k realizaci;
ukládá
řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace připravit neprodleně pro zařazenou akci Kampanologické památky Vysočiny projektovou žádost.


Usnesení 0808/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 31. 12. 2020 pro vozidlo Oblastí galerie Vysočiny v Jihlavě starší 10 let - Ford Transit registrační značky 3J0 8024.


Usnesení 0809/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 31. 12. 2020 pro vozidlo Horácké galerie v Novém Městě na Moravě starší 10 let - Škodu Fabia kombi registrační značky JIJ 0210.


Usnesení 0810/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR určené pro Krajskou knihovnu Vysočiny v rámci grantu Knihovna 21. století ve výši 10 000 Kč na realizaci projektu Knihovna pro čtenáře i nečtenáře (celoroční projekt) (ÚZ 34070) a ve výši 10 000 Kč na realizaci projektu Specializované služby 2017 (ÚZ 34070), v rámci programu Veřejné informační služby knihoven ve výši 58 000 Kč na realizaci projektu Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL (UZ 34053) a ve výši 16 000 Kč na realizaci projektu Nástavbové a expertní kurzy v oblasti ICT pro neprofesionální a profesionální knihovníky (UZ 34053);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské knihovny Vysočiny o částku 10 000 Kč určenou na realizaci projektu Knihovna pro čtenáře i nečtenáře (celoroční projekt), o částku 10 000 Kč určenou na realizaci projektu Specializované služby 2017, o částku 58 000 Kč určenou na realizaci projektu Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL a o částku 16 000 Kč určenou na realizaci projektu Nástavbové a expertní kurzy v oblasti ICT pro neprofesionální a profesionální knihovníky.Usnesení 0811/16/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
výsledek veřejnosprávní kontroly dodržení právních předpisů při uskutečnění schválení finanční operace nákupu nákladní techniky na údržbu komunikací Kraje Vysočina Krajskou správou a údržbou silnic Vysočina, příspěvkovou organizací, v letech 2016/2017, a to i v souvislostech s dříve realizovanými veřejnými zakázkami s obdobným předmětem plnění dle materiálu RK-16-2017-19, př. 1.
doporučuje
Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, přijmout opatření k ověření, že zadávací podmínky veřejných zakázek zadávaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, jsou stanoveny přiměřeně předmětu veřejné zakázky a že postup zadavatele je v souladu se zásadami stanovenými v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Usnesení 0812/16/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-16-2017-20, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-16-2017-20, př. 1.


Usnesení 0813/16/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-16-2017-21, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-16-2017-21, př. 1.


Usnesení 0814/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III. dle materiálu RK-16-2017-22, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor, IČO: 28145968, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-16-2017-22, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0815/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho odepsání z účetní evidence v členění:
 • II/351, II/350, III/3507 Polná - Slavětín, 1. stavba - hodnota 1 063 108,50 Kč
 • II/351, II/350, III/3507 Polná - Slavětín, 2. stavba - hodnota 1 499 281,00 Kč
 • neuplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 2 562 389,50 Kč.Usnesení 0816/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • vyřadit jmenovité akce z kapitoly Doprava, přílohy D1 B Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů:
 • II/150 Chlístov - ochranná stěna
 • III/1327 Žirovnice - průtah
 • II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. II/602
 • II/408 hr. kraje - Jemnice
 • II/351 Třebíč - most ev. č. 351 - 024
 • II/347 Závidkovice - odvodnění
 • II/406 Třešť - ul. Revoluční
 • II/602 Velké Meziříčí- most ev. č. 602 - 028
 • II/152 Hrotovice - Slavětice - Dukovany
 • II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku)
 • III/11244 Radňov
 • vyřadit jmenovité akce z kapitoly Doprava, přílohy D2 Investice v dopravě:
 • II/410 Chotěbudice - most ev. č. 410 - 014
 • zařadit jmenovité akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 Investice v dopravě:
 • II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku)
 • III/38816 Věstínek - most ev. č. 38816 - 1
 • II/347 Závidkovice - odvodnění
 • zařadit jmenovité akce do kapitoly Doprava, přílohy D1 B Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů:
 • II/410 Chotěbudice - most ev. č. 410 - 014
 • Příprava staveb dle přílohy RK-16-2017-24, př. 1.Usnesení 0817/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcné dary osobám uvedeným v materiálu RK-16-2017-25, př. 2 dle vzorové smlouvy uvedené v materiálu RK-16-2017-25, př. 3.


Usnesení 0818/16/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s prodejem nemovitosti, v níž má dojít k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1631, za podmínek uvedených v materiálu RK-16-2017-26, př. 2.


Usnesení 0819/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 403 839,06 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 361 329,68 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 42 509,38 Kč) určenou pro Domov ve Zboží, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 403 839,06 Kč u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, na financování projektu Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o. dle oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí.Usnesení 0820/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o nájmu prostor Horáckého divadla Jihlava, Komenského 22, 586 47 Jihlava za účelem zajištění slavnostního předání cen Podnik přátelský rodině 2016 dle materiálu RK-16-2017-28, př. 1.


Usnesení 0821/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmu (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Úřadu vlády České republiky ve výši 448 220 Kč na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti Kraje Vysočina v roce 2017;
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 o částku 333 000 Kč.Usnesení 0822/16/2017/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí předložení projektového záměru Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina v rámci Programového partnerství pro začleňování a přístup ke službám.


Usnesení 0823/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 1936/2 o výměře 145 m2, oddělený z pozemku par. č. 1936 dle geometrického plánu č. 227-468/2016 v k. ú. a obci Blízkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Blízkov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1936/2 o výměře 145 m2, oddělený z pozemku par. č. 1936 dle geometrického plánu č. 227-468/2016 v k. ú. a obci Blízkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Blízkov.


Usnesení 0824/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 853/7 o výměře 19 m2, par. č. 853/8 o výměře 111 m2 a par. č. 853/9 o výměře 5 m2, oddělené geometrickým plánem č. 459-127/2016 z pozemku par. č. 853/1 a pozemky par. č. 854/17 o výměře 305 m2 a par. č. 854/18 o výměře 248 m2 oddělené geometrickým plánem č. 471-92/2017 z pozemku par. č. 854/5, vše v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Střítež;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout převést darem pozemky par. č. 853/7 o výměře 19 m2, par. č. 853/8 o výměře 111 m2 a par. č. 853/9 o výměře 5 m2, oddělené geometrickým plánem č. 459-127/2016 z pozemku par. č. 853/1 v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Střítež;
 • vyhradit si ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení bezúplatného věcného břemene spočívajícího v provozování a údržbě silniční kanalizace na pozemcích par. č. 854/17 a par. č. 854/18 dle geometrického plánu č. 471-92/2017 v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež;
 • rozhodnout převést darem pozemky par. č. 854/17 o výměře 305 m2 a par. č. 854/18 o výměře 248 m2 oddělené geometrickým plánem č. 471-92/2017 v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Střítež.Usnesení 0825/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 3015/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 96 m2, par. č. 3015/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 174 m2, par. č. 3015/19 ostatní plocha, zeleň o výměře 15 m2, par. č. 3015/20 ostatní plocha, zeleň o výměře 16 m2, par. č. 3015/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2, par. č. 3015/22 ostatní plocha, zeleň o výměře 392 m2, par. č. 3015/23 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, oddělených z pozemku par. č. 3015/1 dle GP č. 2301-212/2016, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 3015/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 96 m2, par. č. 3015/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 174 m2, par. č. 3015/19 ostatní plocha, zeleň o výměře 15 m2, par. č. 3015/20 ostatní plocha, zeleň o výměře 16 m2, par. č. 3015/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2, par. č. 3015/22 ostatní plocha, zeleň o výměře 392 m2, par. č. 3015/23 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, oddělené z pozemku par. č. 3015/1 dle GP č. 2301-212/2016 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš.


Usnesení 0826/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit usnesení 2260/37/2014/RK.


Usnesení 0827/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 179/4 o výměře 52 m2, zaměřený geometrickým plánem č. 7663-8/2017 z pozemků par. č. 179/1 a par. č. 179/4 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 179/4 o výměře 52 m2, zaměřený geometrickým plánem č. 7663-8/2017 z pozemků par. č. 179/1 a par. č. 179/4 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.


Usnesení 0828/16/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-16-2017-39, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-16-2017-39, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku dle materiálu RK-16-2017-39, př. 1.Usnesení 0829/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B v souladu s výsledky hodnocení uvedené v materiálu RK-16-2017-40, př. 1;
rozhoduje
vybrat PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 46980059 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B;
ukládá
odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0830/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr převést darem podíl 2/5 pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 2525/1 a par. č. 2530/3 v katastrálním území Třebíč, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč podíl 2/5 pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 2525/1 a par. č. 2530/3 v katastrálním území Třebíč.


Usnesení 0831/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi vlastníky pozemků - budoucími povinnými ze služebnosti dle materiálu RK-16-2017-42, př. 2 a Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným ze služebnosti bezúplatné smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění, provozování a oprav kanalizačního potrubí odvádějícího vyčištěné splaškové vody z čistírny odpadních vod od objektů chráněného bydlení Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace v obci Pucov.


Usnesení 0832/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-16-2017-43, př. 1 a RK-16-2017-43, př. 2.


Usnesení 0833/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/353 Nové Veselí - obchvat uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a nájemce a
 • fyzickými osobami na straně vlastníků pozemků a pronajímatelů smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní na dočasné i trvalé zábory v rozsahu dle materiálů RK-16-2017-44, př. 1 a RK-16-2017-44, př. 2 za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok na dobu od předání staveniště dodavateli na dobu 24 měsíců;
 • s právnickými osobami Agrovysočina, a.s, ZDV Novoveselsko, Družstvo, KINSKÝ Žďár, a.s. a Římskokatolická farnost Nové Veselí na straně vlastníků pozemků a pronajímatelů smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní na dočasné i trvalé zábory v rozsahu dle materiálů RK-16-2017-44, př. 1 a RK-16-2017-44, př. 2 za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok na dobu od předání staveniště dodavateli na dobu 24 měsíců;
 • Českou republikou - Povodím Moravy, státním podnikem na straně vlastníka pozemků, pronajímatele a budoucího povinného smlouvu nájemní a smlouvu budoucí o zřízení služebnosti na trvalý zábor v rozsahu dle materiálu RK-16-2017-44, př. 1, za nájemné ve výši dle interních podmínek státního podniku na dobu od předání staveniště dodavateli do doby vložení práv z uzavřené smlouvy o zřízení služebnosti do katastru nemovitostí;
 • městysem Nové Veselí a obcí Budeč na straně vlastníků pozemků smlouvy zakládající právo provést stavbu na dočasné i trvalé zábory v rozsahu dle materiálů RK-16-2017-44, př. 1 a RK-16-2017-44, př. 2.Usnesení 0834/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi
 • Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, na straně budoucího povinného, Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, na straně budoucího oprávněného a Krajskou správou a údržbou silic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 na straně stavebníka trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, kterou budou dotčeny tyto pozemky:
 • par. č. 5675/1 v k. ú. Velké Meziříčí stavbou II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď v km 105,040 - 105,160
 • par. č. 1510/1 v k. ú. Baliny stavbou III/36055 Baliny - most. ev. č. 36055-1
 • par. č. 3603/1 v k. ú. Dolní Cerekev stavbou III/0394 - N. Svět - Spělov - kř. II/369- II. etapa a to za ceny stanovené podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a to výnosovou metodou + DPH
 • Povodím Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, IČ: 70889953, na straně budoucího povinného, Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 188257, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, na straně budoucího oprávněného a Krajskou správou a údržbou silic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 na straně stavebníka trojstrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, kterou bude dotčen pozemek par. č. 909 v k. ú. Střítež u Jihlavy stavbou Rekonstrukce mostu přes Zlatý potok v obci Střítež ev. č. 3525-2 za jednorázovou náhradu ve výši 10 000 Kč + DPH.Usnesení 0835/16/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-16-2017-34, př. 1.


Usnesení 0836/16/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti k části pozemků par. č. 1248/1 v k. ú. Jimramov a par. č. 811/2 k. ú. Trhonice v souvislosti s dokončením a provozováním stavby II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001;
 • rozhodnout změnit usnesení 0223/03/2016/ZK ze dne 10. 5. 2016 tak, že materiál ZK-03-2016-39, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-16-2017-35, př. 1.Usnesení 0837/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • změnit název akce z Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce perinatologického centra zařazené v kapitole Nemovitý majetek, příloha M2 - Zdravotnictví na nový název Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce perinatologického centra a stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení;
 • vyřadit akci Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení z kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví.Usnesení 0838/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-16-2017-45, př. 2;
rozhoduje
vybrat PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO 050 42 020 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení;
ukládá
odboru majetkovému oznámit bez zbytečného dokladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.


Usnesení 0839/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava fasády staré budovy dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-16-2017-59, př. 2;
rozhoduje
vybrat QATROSYSTEM, spol. s r.o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 150 58 654 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava fasády staré budovy;
ukládá
odboru majetkového oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.


Usnesení 0840/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o dočasném záboru pozemku dle materiálů RK-16-2017-60, př. 1, RK-16-2017-60, př. 1a, RK-16-2017-60, př. 1b, RK-16-2017-60, př. 1c.


Usnesení 0841/16/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2017.


Usnesení 0842/16/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v 1. čtvrtletí roku 2017 dle materiálu RK-16-2017-48, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v 1. čtvrtletí roku 2017 dle materiálu RK-16-2017-48, př. 2;
 • informaci o průběhu čerpání DNS dle materiálu RK-16-2017-48.Usnesení 0843/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 500 000 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0004530 z kapitoly Evropské projekty;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina po ukončení činností dle materiálu RK-16-2017-49, př. 1 předložit zprávu o provedených službách.


Usnesení 0844/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění od 30. 5. 2017 do 31. 12. 2017 pro vozidlo Dětského domova, Budkov 1 starší 10 let - Renault Trafic registrační značky 2J9 5244.


Usnesení 0845/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2019 pro vozidlo Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov starší 10 let - Ford Transit registrační značky 2J9 8313.


Usnesení 0846/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 416 000 Kč na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé dle materiálu RK-16-2017-52, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-16-2017-52, př. 2.Usnesení 0847/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 50 000 Kč u Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992, na pokrytí nákladů spojených s realizací krajského kola soutěže Enersol (§ 3421);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 100 000 Kč u Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, IČO 14450470, na pokrytí nákladů spojených s realizací celostátního kola soutěže Enersol (§ 3421).Usnesení 0848/16/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-16-2017-54, př. 1.


Usnesení 0849/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (§ 3127 Střední školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 375 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 Střední školy o částku 375 000 Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů Odvod z fondu investic o částku 375 000 Kč a Příspěvek na provoz o částku 375 000 Kč Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 na pokrytí odpisů zhodnoceného majetku dle materiálu RK-16-2017-55;

ukládá
 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč ve výši 375 000 Kč dle materiálu RK-16-2017-55;
 • ředitelce Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 375 000 Kč.Usnesení 0850/16/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 55 938 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-16-2017-56, př. 6;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-16-2017-56, př. 1, RK-16-2017-56, př. 2, RK-16-2017-56, př. 3, RK-16-2017-56, př. 4, RK-16-2017-56, př. 5.Usnesení 0851/16/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz školám na realizaci projektu Gastroakademie v celkové výši 26 343 Kč dle materiálu RK-16-2017-57, př. 1.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz