Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 0735/15/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.


Usnesení 0736/15/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-15-2017-02, př. 1, RK-15-2017-02, př. 2, RK-15-2017-02, př. 3 a RK-15-2017-02, př. 4.


Usnesení 0737/15/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-15-2017-03, př. 1.


Usnesení 0738/15/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-15-2017-04, př. 1 a RK-15-2017-04, př. 2.


Usnesení 0739/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít dodatek ke Smlouvě o zápůjčce ke krytí výdajů na pořízení vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení dle materiálu RK-15-2017-05, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít dodatek ke Smlouvě o zápůjčce ke krytí výdajů na opravu CT přístroje a pořízení nových kogeneračních jednotek dle materiálu RK-15-2017-05, př. 2.Usnesení 0740/15/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 5 000 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 00058 o  částku 5 000 000 Kč na zajištění pohotovostní služby a prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Kraje Vysočina;
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 000 000 Kč;
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 000 000 Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 000 000 Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 000 000 Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 000 000 Kč,

za účelem zajištění pohotovostní služby a prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Kraje Vysočina.


Usnesení 0741/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit medaile dle materiálu RK-15-2017-07, př. 1.


Usnesení 0742/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „PREVENCE KRIMINALITY 2017“ dle materiálu RK-15-2017-08, př. 1.


Usnesení 0743/15/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 3/2017 dle materiálu RK-15-2017-09, př. 1.


Usnesení 0744/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotaci obcím v celkové výši 4 706 000 Kč za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti JPO obcí dle materiálu RK-15-2017-10, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-15-2017-10, př. 3;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 26 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 26 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část spočívající ve zvýšení běžných výdajů o částku 380 000 Kč při současném snížení ostatních výdajů (ÚZ 00150) o částku 380 000 Kč.Usnesení 0745/15/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2017-11, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-15-2017-11, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2017-11, př. 2;

doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2017-11, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-15-2017-11, př. 6;
 • rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2017-11, př. 4.Usnesení 0746/15/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2017-12, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-15-2017-12, př. 4;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadateli uvedenému v materiálu RK-15-2017-12, př. 2;

doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2017-12, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-15-2017-12, př. 5.Usnesení 0747/15/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
konečné výsledky ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016 dle materiálu RK-15-2017-13, př. 1;
rozhoduje
poskytnout finanční dar subjektům uvedeným v materiálu RK-15-2017-13, př. 2 dle materiálu RK-15-2017-13, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura dle materiálu RK-15-2017-13, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016 dle materiálu RK-15-2017-13, př. 5.


Usnesení 0748/15/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout Filharmonii G. Mahlera, z.s., IČO: 26617706, se sídlem Lesní 2946/5, 586 01 Jihlava, dotaci ve výši 192 180 Kč;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-15-2017-14, př. 2;

schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3312 – Hudební činnost, o částku 192 180 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 192 180 Kč s určením na poskytnutí dotace dle materiálu RK-15-2017-14, př. 2.


Usnesení 0749/15/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-15-2017-15, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 12. 2019.


Usnesení 0750/15/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2017-16, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-15-2017-16, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2017-16, př. 2;

doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2017-16, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-15-2017-16, př. 6;
 • rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2017-16, př. 4.Usnesení 0751/15/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
žádost obce Kámen o jednání ve věci převodu kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen, dle materiálu RK-15-2017-17, př. 1;
ukládá
 • odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje a Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, prověřit možnosti získání externích finančních zdrojů na realizaci obnovy kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen;
 • odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a odboru majetkovému zahájit oficiální jednání ve věci bezúplatného převodu kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen do vlastnictví Kraje Vysočina a ve věci participace obce Kámen na její obnově;

doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace obsažené v materiálu RK-15-2017-17.


Usnesení 0752/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje nepovolit rozložení úhrady pokuty uložené dopravci Autodoprava Chochola s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 24288136 rozhodnutím č. j. KUJI 11822/2017, ODSH 88/2017 Kas ze dne 9. 2. 2017 ve výši 100 000 Kč na splátky.


Usnesení 0753/15/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozsah a realizaci aktivit dle materiálu RK-15-2017-19, př. 1;
 • pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-15-2017-19, př. 2;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2223 Bezpečnost silničního provozu o částku 1 700 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 700 000 Kč na zajištění nákupu a tvorby materiálů a předmětů s bezpečnostními prvky a tématikou a na organizační a technické zajištění plánovaných aktivit v rámci akce Bezpečná Vysočina dle materiálů RK-15-2017-19, př. 1 a RK-15-2017-19, př. 2.Usnesení 0754/15/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
projektový záměr dle materiálu RK-15-2017-20, př. 2;
rozhoduje
změnit usnesení č. 0152/04/2017/RK tak, že materiál RK-04-2017-28, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-15-2017-20, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0044/01/2017/ZK tak, že materiál ZK-01-2017-20, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-15-2017-20, př. 1.


Usnesení 0755/15/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky „II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní křižovatka“ dle materiálu RK-15-2017-21, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 60932171, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-15-2017-21, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0756/15/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „II/406 Telč – hr. kraje“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-15-2017-22, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-15-2017-22, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/406 Telč – hr. kraje“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-15-2017-22, př. 1.


Usnesení 0757/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-15-2017-23, př. 1.


Usnesení 0758/15/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočet (plán nákladů a výnosů) Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017 podle materiálu RK-15-2017-24, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plán, odpisový plán, plán oprav a závazné ukazatele Krajské správy a údržby silnic Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-15-2017-24, př. 1;
 • pořízení nemovitostí a provádění investiční výstavby nových staveb pro zřizovatele, které jsou součástí přílohy RK-15-2017-24, př. 1, investiční části plánu;

stanoví
závazný ukazatel „Limit prostředků na platy na rok 2017“ jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočina, příspěvkovou organizaci, a to stanoveným objemem těchto prostředků v absolutní výši 228 000 000 Kč;
zmocňuje
 • ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru nebo majetkového odboru;
 • Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci pořizovat nemovitosti a provádět investiční výstavbu nových staveb pro svého zřizovatele, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí dle přílohy RK-15-2017-24, př. 1 investiční části plánu;

ukládá
řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace:provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost za 1. pololetí bude splněna do 30. 6. 2017 a za 2. pololetí do 31. 10. 2017;zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;promítat rozpočtová opatření schválená orgány kraje v průběhu roku 2017 do rozpočtu a plánů; aktualizovaný rozpočet a plány předkládat odboru dopravy a silničního hospodářství nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření.


Usnesení 0759/15/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
vzor smlouvy o partnerství dle materiálu RK-15-2017-25, př. 1 v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“ dle výzvy č. 30_17_007 Operačního programu potravinové a materiální pomoci.


Usnesení 0760/15/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely dle materiálu RK-15-2017-26, př. 1 do zásobníku akcí k budoucí realizaci;
souhlasí
s předložením projektového záměru dle materiálu RK-15-2017-26, př. 3.


Usnesení 0761/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-15-2017-27, př. 1.


Usnesení 0762/15/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočty (plány nákladů a výnosů) příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2017 dle materiálu RK-15-2017-28, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán, investiční plány, plány údržby a oprav a závazné ukazatele u příspěvkových organizací sociální péče na rok 2017 dle materiálu RK-15-2017-28, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 000 000 Kč (s určením pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci ve výši 400 000 Kč a Domov Háj, příspěvkovou organizaci, ve výši 600 000 Kč) a § 4350 – Domovy pro seniory, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 400 000 Kč (s určením pro Domov pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova, příspěvkovou organizaci) při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů o celkovou částku 1 400 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 400 000 Kč, Domova pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova, příspěvkové organizace o částku 400 000 Kč a Domova Háj, příspěvkové organizace, o částku 600 000 Kč k nákupu automobilu;
 • rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci dle materiálu RK-15-2017-28, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-15-2017-28, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, na částečnou úhradu záporného výsledku hospodaření dle materiálu RK-15-2017-28, př. 2;
 • převod prostředků rezervního fondu do fondu investic u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova, příspěvkové organizace, ve výši 140 000 Kč;

zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociální věci:
  • provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
  • použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;

stanoví
 • u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2017:
 • celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele;
 • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-15-2017-28, př. 1;
 • použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle matriálu RK-15-2017-28, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost zařízení sociální péče jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků;

souhlasí
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2017;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;

ukládá
 • vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí k řešení havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy;
 • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje po projednání rozborů hospodaření k 30. 6. 2017 a rozborů hospodaření k 30. 9. 2017 materiál o výsledcích hospodaření krajských zařízení sociální péče společně s výhledem ke konci roku 2017 včetně případného návrhu na změnu rozpočtu příspěvkových organizací na tento rok;
 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina odvětví sociální péče:
 • provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do 20. 11. 2017;
 • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině, v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 • promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2017 zřizovatelem do rozpočtu a plánů a takto upravený rozpočet a plány předložit odboru sociálních věcí nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření;
 • předložit odboru sociálních věcí výsledky hospodaření za 1. pololetí 2017 v termínu do 1. 8. 2017 a výsledky hospodaření k 30. 9. 2017 společně s výhledem do konce roku 2017 v termínu do 20. 10. 2017;
 • zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;
 • informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválený finanční plán a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce.Usnesení 0763/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ve výši 3 500 000 Kč na realizaci pilotního projektu VZP Mobilní specializované paliativní péče dle materiálu RK-15-2017-29, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-15-2017-29, př. 2.Usnesení 0764/15/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy nebo s jejich uživatelem nájemní smlouvy, resp. podnájemní smlouvu na pozemky v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu RK-15-2017-30, př. 1;
 • uzavřít se statutárním městem Jihlava, obcí Velký Beranov a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových smlouvy o výpůjčce na pozemky v rozsahu a na dobu dle materiálu RK-15-2017-30, př. 2;
 • uzavřít smlouvy zakládající právo provést stavbu na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-15-2017-30, př. 3 s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy;
 • uzavřít smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-15-2017-30, př. 4 s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy.Usnesení 0765/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-15-2017-31, př. 1.


Usnesení 0766/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0102/02/2017/ZK tak, že materiál ZK-02-2017-26, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-15-2017-32, př. 1 a RK-15-2017-32, př. 1a.


Usnesení 0767/15/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-15-2017-33, př. 1 a RK-15-2017-33, př. 2.


Usnesení 0768/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-15-2017-34, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0769/15/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k. ú. a obci Číhalín dle materiálu RK-15-2017-35, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhalín;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v k. ú. a obci Číhalín dle materiálu RK-15-2017-35, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhalín;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Číhalín dle materiálu RK-15-2017-35, př. 1 z vlastnictví obce Číhalín do vlastnictví Kraje Vysočina.Usnesení 0770/15/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatku smlouvy dle materiálu RK-15-2017-36, př. 1 a uzavřením smluv dle materiálů RK-15-2017-36, př. 3, RK-15-2017-36, př. 4, RK-15-2017-36, př. 5, RK-15-2017-36, př. 6, RK-15-2017-36, př. 7 a RK-15-2017-36, př. 8.


Usnesení 0771/15/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0772/15/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Oudoleň smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce na realizaci stavby „Oprava chodníku u autobusové zastávky Oudoleň“, kterou bude dotčen pozemek par. č. 729/1 v k. ú. Oudoleň dle materiálu RK-15-2017-58, př. 1.


Usnesení 0773/15/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Investiční záměr „Krajské komunitní a poradenské centrum“ dle materiálu RK-15-2017-38, př. 1;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu, odboru sociálních věcí, odboru majetkovému, odboru životního prostředí a zemědělství a Projektové kanceláři Kraje Vysočina, p. o. zpracovat a předložit radě kraje projektovou žádost do programu IROP pro získání podpory na řešení prostor pro poradenské a komunitní služby dle materiálu RK-15-2017-38;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“ ve výši max. 39 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 21 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby.


Usnesení 0774/15/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením:
 • osobního automobilu Škoda Felicia LXI pořízeného v roce 1997, registrační značka ZRH 64-75, pořizovací cena 242 190 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední odbornou školou Nové Město na Moravě dle materiálu RK-15-2017-39;
 • strojních padacích nůžek na plech pořízených v roce 1988, inventární číslo 900138, pořizovací hodnota 102 294 Kč, zůstatková cena  0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední průmyslovou školou Třebíč dle materiálu RK-15-2017-39.Usnesení 0775/15/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-15-2017-40, př. 1;
 • neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-15-2017-40, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-15-2017-40, př. 3.Usnesení 0776/15/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 336 077 114 Kč dle materiálu RK-15-2017-41;
 • zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-15-2017-41, př. 1;

doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-15-2017-41, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-15-2017-41, př. 2.


Usnesení 0777/15/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-15-2017-42, př. 1;
 • neposkytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-15-2017-42, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-15-2017-42, př. 5 a RK-15-2017-42, př. 6;

doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-15-2017-42, př. 3;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-15-2017-42, př. 4;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-15-2017-42, př. 7.Usnesení 0778/15/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 – Excelence středních škol 2016 ve výši 1 216 993 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 – Excelence středních škol 2016 v celkové výši 1 213 238 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-15-2017-43, př. 1;

doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 – Excelence středních škol 2016 v celkové výši 1 216 993 Kč organizacím uvedeným v materiálu RK-15-2017-43, př. 1.


Usnesení 0779/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina dle materiálu RK-15-2017-44, př. 1;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš dle materiálu RK-15-2017-44, př. 2;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina dle materiálu RK-15-2017-44, př. 3.Usnesení 0780/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy o částku 2 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 2 200 000 Kč určenou na finanční zajištění pokračování projektu „Postav si svůj traktor“.


Usnesení 0781/15/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř „Výzva 33 IROP - Vybavení centra moderních technologií“ dle materiálu RK-15-2017-46, př. 2 do zásobníku akcí k budoucí realizaci;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř „výzva 33 IROP - Vybavení centra moderních technologií“ dle materiálu RK-15-2017-46, př. 2, do výše 1 430 197 Kč (z toho spolufinancování 46 120 Kč) za podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí.


Usnesení 0782/15/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-15-2017-47, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-15-2017-47, př. 5;
 • neposkytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-15-2017-47, př. 2;

doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-15-2017-47, př. 3;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-15-2017-47, př. 6;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-15-2017-47, př. 4.Usnesení 0783/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • sloučit příspěvkovou organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72, IČO 62540017 s příspěvkovou organizací Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, IČO  48461636 dnem 1. 7. 2017 dle materiálu RK-15-2017-48, př. 1;
 • schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť dle materiálu RK-15-2017-48, př. 2.Usnesení 0784/15/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-15-2017-49, př. 1 a RK-15-2017-49, př. 2.


Usnesení 0785/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2016 fyzickým osobám uvedeným v materiálu RK-15-2017-50, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-15-2017-50, př. 2.


Usnesení 0786/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Rozvoj podnikatelů 2017“ dle materiálu RK-15-2017-51, př. 1.


Usnesení 0787/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Program obnovy venkova Vysočiny dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-15-2017-52, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-15-2017-52, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-15-2017-52, př. 2.Usnesení 0788/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Venkovské prodejny 2017“ dle materiálu RK-15-2017-53, př. 1.


Usnesení 0789/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod, se sídlem Kounicova 13, 602 00 Brno, IČO: 75082241 dle materiálu RK-15-2017-54, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-15-2017-54, př. 2;
 • schválit závazek financování v letech 2018 – 2021 z rozpočtu Kraje Vysočina.Usnesení 0790/15/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • znění Projektové žádosti dle materiálů RK-15-2017-55, př. 1;
 • znění Analýzy proveditelnosti dle materiálu RK-15-2017-55, př. 2;
 • znění plné moci dle materiálu RK-15-2017-55, př. 3;

rozhoduje
předložit projektovou žádost dle materiálů RK-15-2017-55, př. 1 do 67. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 70 000 000 Kč na zvláštní účet kraje, který bude založený a určený k realizaci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II s tím, že finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu;
 • vzít na vědomí rizika uvedená v materiálu RK-15-2017-55, př. 4,
 • schválit spolufinancování projektu ve výši dle materiálu RK-15-2017-55, př. 4 varianta 2.Usnesení 0791/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje.
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu RK-15-2017-57, př. 1.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz