Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 0683/14/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.


Usnesení 0684/14/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-14-2017-37, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-14-2017-37, př. 1.


Usnesení 0685/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, krytého Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000005 vydaného dne 23. 11. 2015 a změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 21. 11. 2016 na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 01/17 žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2017-38, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu s žadateli o dotaci dle materiálu RK-14-2017-38, př. 4;
 • neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech žadatelům uvedeným v materiálech RK-14-2017-38, př. 2 a RK-14-2017-38, př. 3.Usnesení 0686/14/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
převod konečného zůstatku na zvláštním bankovním účtu Úspory energií IV. ve výši 13 494 439,17 Kč na splátku kontokorentního úvěru a úroků připsaných za 2. čtvrtletí 2017 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 0687/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • nerealizovat projekty Úspory energií - ČZA Humpolec za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2017-40, př. 1, Úspory energií - GOB a SOŠ Telč za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2017-40, př. 2 a Úspory energií - VOS a SS VZZ Třebíč za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2017-40, př. 3;
 • o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-14-2017-40, př. 4 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Úspory energií - SŠ PTA Jihlava.Usnesení 0688/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-14-2017-41, př. 1 a smlouvu o mlčenlivosti dle materiálu RK-14-2017-41, př. 2.


Usnesení 0689/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01696.0099 dle materiálu RK-14-2017-42, př. 1.


Usnesení 0690/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zajištění služeb dle materiálu RK-14-2017-43, př. 1.


Usnesení 0691/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na služby Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-14-2017-48, př. 1, RK-14-2017-48, př. 2, RK-14-2017-48, př. 3, RK-14-2017-48, př. 4, RK-14-2017-48, př. 5, RK-14-2017-48, př. 6, RK-14-2017-48, př. 7, RK-14-2017-48, př. 8, RK-14-2017-48, př. 9, RK-14-2017-48, př. 10, RK-14-2017-48, př. 11, RK-14-2017-48, př. 12;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina a k posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-14-2017-48, př. 14;
ukládá
Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejnou zakázku Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a v termínech stanovených zákonem.


Usnesení 0692/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) subjektu Státní služba Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti, adresa: 88000, Zakarpatská oblast, m. Užhorod, ul. Bulharská 2, dle materiálu RK-14-2017-02, př. 1.


Usnesení 0693/14/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • přihlášení staveb dle materiálu RK-14-2017-03, př. 1 do soutěže Stavba Vysočiny 2016, kategorie D - Dopravní a inženýrské stavby a kategorie B - Rekonstrukce staveb občanské vybavenosti;
 • úhradu účastnického poplatku dle RK-14-2017-03, př. 1.Usnesení 0694/14/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-14-2017-04, př. 1.


Usnesení 0695/14/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o poskytnutí věcných darů a peněžního účelového daru pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-14-2017-05, př. 1, RK-14-2017-05, př. 2 a RK-14-2017-05, př. 3.


Usnesení 0696/14/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o sponzorování a darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-14-2017-06, př. 1 a RK-14-2017-06, př. 2.


Usnesení 0697/14/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových darů a věcného daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-14-2017-07, př. 1, RK-14-2017-07, př. 2, RK-14-2017-07, př. 3, RK-14-2017-07, př. 4 a RK-14-2017-07, př. 5.


Usnesení 0698/14/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-14-2017-08, př. 1.


Usnesení 0699/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-14-2017-09, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, způsoby uvedenými v materiálu RK-14-2017-09, př. 1.


Usnesení 0700/14/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace: Sanitní vůz Volkswagen Transporter, SPZ 3J8 9768.


Usnesení 0701/14/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zařazení akce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace Dlouhodobá bezpečná archivace zdravotní dokumentace dle materiálu RK-14-2017-11, př. 2;
ukládá
řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, zřizovatele průběžně informovat o Projektu, a to prostřednictvím aplikace Projektové řízení, která je součástí Portálu PO, v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí Kraje Vysočina a k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne 31. 1. 2017 č. 03/17.


Usnesení 0702/14/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku konvektomat, inventární číslo 02250, rok pořízení 1994, pořizovací cena 542 433,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč, a s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení 0703/14/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-14-2017-13, př. 1.


Usnesení 0704/14/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0705/14/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 30 532 227,89 Kč určenou na realizaci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.


Usnesení 0706/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyzvat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení MDS projekt s.r.o., Vysoké Mýto, Försterova 175, PSČ 56601, IČO 27487938, jehož nabídka byla dle výsledku původního hodnocení nabídek vyhodnocena jako druhá v pořadí, v souladu s materiálem RK-14-2017-16, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit v souladu se zákonem oznámení o výběru dodavatele a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0707/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku II/602 Jihlava - Dvorce formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-14-2017-17, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-14-2017-17, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/602 Jihlava - Dvorce dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-14-2017-17, př. 1.


Usnesení 0708/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o postoupení smlouvy o provedení veřejné zakázky na budoucího investora, tj. Kraj Vysočina na akci: II/347 Závidkovice - odvodnění dle materiálu RK-14-2017-18, př. 1.


Usnesení 0709/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu č. 566S/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 za podmínek v ní uvedených dle materiálu RK-14-2017-19, př. 1.


Usnesení 0710/14/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu názvu a staničení již zařazených jmenovitých akcí v kapitole Doprava, příloze D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-14-2017-20, př. 1 odstavce č. 1;
 • vyřazení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-14-2017-20, př. 1, odstavce č. 2;
 • zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-14-2017-20, př. 1, odstavce č. 3;
 • změnu staničení a technologie opravy již zařazených jmenovitých akcí v kapitole Doprava, účelově určených na zajištění oprav po zimě realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-14-2017-20, př. 1, odstavce č. 3;

bere na vědomí
 • aktualizovanou přílohu D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-14-2017-20, př. 2;
 • aktualizovaný seznam jmenovitých akcí na zajištění oprav po zimě, který je přílohou RK-14-2017-20, př. 4.Usnesení 0711/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 594/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 559 m2 v k. ú. a obci Důl do vlastnictví obce Důl;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 594/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 559 m2 v k. ú. a obci Důl z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Důl.


Usnesení 0712/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 2475 o výměře 315 m2 v k. ú. a obci Bačkovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bačkovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2475 o výměře 315 m2 v k. ú. a obci Bačkovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bačkovice.


Usnesení 0713/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 7482/8 o výměře 14 m2, par. č. 7482/9 o výměře 2 m2 a díl b o výměře 523 m2, oddělené geometrickým plánem 2276-105/2016 z pozemku par. č. 7482/2 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 7482/8 o výměře 14 m2, par. č. 7482/9 o výměře 2 m2 a díl b o výměře 523 m2, oddělené geometrickým plánem 2276-105/2016 z pozemku par. č. 7482/2 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč.


Usnesení 0714/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-14-2017-24, př. 1 a RK-14-2017-24, př. 2.


Usnesení 0715/14/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-14-2017-25, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-14-2017-25, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-14-2017-25, př. 1.Usnesení 0716/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, smlouvu o postoupení práv a povinností v rozsahu dle materiálu RK-14-2017-26, př. 1.


Usnesení 0717/14/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • dodatek xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-14-2017-27, př. 1;
 • dodatek xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-14-2017-27, př. 2;
 • dodatek xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-14-2017-27, př. 3.Usnesení 0718/14/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0719/14/2017/RK
Rada kraje
ruší
plnou moc pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, která byla udělena dle usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0484/10/2013/RK ze dne 19. 3. 2013;
rozhoduje
udělit plnou moc pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-14-2017-29, př. 1.


Usnesení 0720/14/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0721/14/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0722/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina, jako budoucím oprávněným ze služebnosti, Statutárním městem Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava, IČO: 00286010, jako budoucím povinným ze služebnosti a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, jako investorem stavby Odvodnění komunikace ul. Rantířovská v Jihlavě, kterou bude dotčen pozemek par. č. 332/1 v k. ú. Horní Kosov.


Usnesení 0723/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na služby Nájem vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-14-2017-31, př. 1, RK-14-2017-31, př. 2, RK-14-2017-31, př. 3, RK-14-2017-31, př. 4;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky Nájem vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-14-2017-31, př. 5;
ukládá
Oddělení hospodářské správy Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení podlimitní veřejnou zakázku Nájem vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky na dodávky a v termínech stanovených zákonem.


Usnesení 0724/14/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0725/14/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 v celkové výši 2 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu na poskytnutí daru FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. IČO 26217350;
 • rozhodnout poskytnout dar ve výši 2 000 000 Kč FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 58601 Jihlava, IČO: 26217350 dle materiálu RK-14-2017-33, př. 1.Usnesení 0726/14/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-14-2017-34, př. 1 kódy 1A, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-14-2017-34, př. 1 kódy 2A, 3A, 3B, 3C, 7A;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-14-2017-34, př. 1 kódy 2A, 3A, 3B, 3C, 7A na příslušný správní orgán.


Usnesení 0727/14/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
plány činnosti škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017 dle materiálů RK-14-2017-35, př. 1 a RK-14-2017-35 př. 2upr1;
souhlasí
 • s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů ve fondu investic pro Hotelovou školu Světlá a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí ve výši 280 tis. Kč dle materiálu RK-14-2017-35, př. 1;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • v případě kladného vývoje hospodaření s použitím prostředků příspěvku na provoz i na úhradu přímých ostatních neinvestičních výdajů;

stanoví
 • u příspěvkových organizací v odvětví školství jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2017:
  • celkový objem použití fondu investic
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic
 • použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů účetních odpisů;
 • v souladu s usnesením č. 0263/06/2012/RK ze dne 7. 2. 2012 pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, závazný ukazatel Limit prostředků na platy ve výši 3 420 tis. Kč jako způsob usměrňování prostředků na platy;
 • v souladu s usnesením č. 0263/06/2012/RK ze dne 7. 2. 2012 pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, závazný ukazatel Limit prostředků na platy ve výši 200 tis. Kč jako způsob usměrňování prostředků na platy;

zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací v odvětví školství:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic, včetně použití zůstatku fondu investic, za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace, za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru, příp. odboru majetkového;

ukládá
 • vedoucímu odboru školství, mládeže a sportu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací v odvětví školství na použití prostředků svého rezervního a fondu investic k řešení této havarijní situace;
 • ředitelům příspěvkových organizací v odvětví školství:
provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do 31. 10. 2017;sledovat výsledek hospodaření jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti zjistit důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;promítat schválená rozpočtová opatření orgánů kraje do finančního plánu;vyžádat si před zahájením přípravy a realizace stavebních akcí realizovaných z prostředků fondu investic odsouhlasení konkrétního rozsahu stavebních úprav od odboru majetkového.


Usnesení 0728/14/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 170 745 Kč na realizaci projektu Projekt Kraje Vysočina 2017 - Bezpečné klima na školách dle materiálu RK-14-2017-51;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o poskytnuté účelové prostředky ve výši 170 745 Kč u zřizované příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349 na realizaci projektu Projekt Kraje Vysočina 2017 - Bezpečné klima na školách dle materiálu RK-14-2017-51.Usnesení 0729/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit projektový záměr organizace Vysočiny Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace CODES dle materiálu RK-14-2017-52, př. 1 do zásobníku akcí k budoucí realizaci za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt CODES;
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem za účelem realizace projektu CODES příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina dle materiálu RK-14-2017-52, př. 3, za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt CODES;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt CODES organizace Vysočiny Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace, do výše 4 000 000 Kč (spolufinancování do výše 914 000 Kč) za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr CODES.


Usnesení 0730/14/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit návrh na pořízení Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na základě žádosti oprávněného investora Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.


Usnesení 0731/14/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vývoz a prezentaci sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-14-2017-44, př. 1, na výstavě betlémů v 1. Niederösterreichisches Krippenmuseum v Rakousku konané od 31. 5. 2017 do 6. 1. 2018 (s vývozní lhůtou od 9. 5. 2017 do 31. 1. 2018), a to v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou.


Usnesení 0732/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch provozovatelům turistických informačních center dle materiálu RK-14-2017-45, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s provozovateli turistických informačních center dle materiálu RK-14-2017-45, př. 3;

doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch provozovatelům turistických informačních center dle materiálu RK-14-2017-45, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s provozovateli turistických informačních center dle materiálu RK-14-2017-45, př. 4.Usnesení 0733/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2017 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2017-46, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2017-46, př. 2;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2017 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2017-46, př. 3;

doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2017 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2017-46, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2017-46, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2017 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2017-46, př. 6.Usnesení 0734/14/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • neposkytnout dotaci subjektům dle materiálu RK-14-2017-47, př. 1;
 • poskytnout dotaci subjektu na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2017-47, př. 2;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2017-47, př. 3;

doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • neposkytnout dotaci subjektům dle materiálu RK-14-2017-47, př. 4;
 • poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2017-47, př. 5;
 • uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2017-47, př. 6.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz