Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 0622/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.


Usnesení 0623/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dva věcné dary vítězům žákovské soutěže o nejzajímavější výrobek s názvem „Top produkt“ na výstavě Mladý tvorca 2017 v Nitře dle materiálu RK-13-2017-02, př. 1.


Usnesení 0624/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání) o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 1 777 066 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkové organizaci o částku 1 777 066 Kč na financování způsobilých výdajů projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-13-2017-03.Usnesení 0625/13/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením kopírovacího stroje Develop D2350 pořízeného v roce 2000, inventární číslo 12482, pořizovací cena 106 205 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií, Střední zdravotnickou školou, Střední odbornou školou služeb a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálu RK-13-2017-04;
 • s bezúplatným převodem nepotřebného majetku Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava:
  • serveru Fujitsu Primergy TX 150 pořízený v roce 2009, inventární číslo 12812, pořizovací cena 100 162,30 Kč a zůstatková cena 22 520,30 Kč Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Havlíčkův Brod;
  • serveru Fujitsu Primergy TX 150 pořízený v roce 2009, inventární číslo 12813, pořizovací cena 100 162,30 Kč a zůstatková cena 24 190,30 Kč Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Žďár nad Sázavou;
  • serveru Fujitsu Primergy TX 150 pořízený v roce 2009, inventární číslo 12814, pořizovací cena 100 162,30 Kč a zůstatková cena 24 190,30 Kč Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč,

dle materiálu RK-13-2017-04.


Usnesení 0626/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3133 -Dětské domovy o částku 164 681 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 164 681 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284, IČO 60418371 o částku 164 681 Kč určenou na pokrytí nákladů spojených s řešením havarijní situace kanalizační přípojky.Usnesení 0627/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 39 357 990 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2017 dle materiálu RK-13-2017-06, př. 1.


Usnesení 0628/13/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-13-2017-07, př. 1.


Usnesení 0629/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3127 –Střední školy o částku 155 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 155 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699, o částku 155 000 Kč na úhradu zvýšených nákladů na energie v nové tělocvičně dle materiálu RK-13-2017-08.Usnesení 0630/13/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-13-2017-09, př. 1.


Usnesení 0631/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 122 600 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle materiálu RK-13-2017-10, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-13-2017-10, př. 1, RK-13-2017-10, př. 2 a RK-13-2017-10, př. 3.Usnesení 0632/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 69 725 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-13-2017-11, př. 5;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-13-2017-11, př. 1, RK-13-2017-11, př. 2, RK-13-2017-11, př. 3, RK-13-2017-11, př. 4.Usnesení 0633/13/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o upravených nákladech finálového dne 8. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-13-2017-12, př. 1;
 • informaci o využitelnosti nakoupených flash disků v hodnotě cca 1 000 Kč dle materiálu RK-13-2017-12;

rozhoduje
uzavřít smlouvu o zájezdu pro finalisty 8. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy, kteří se umístili na 1. - 3. místě, dle materiálu RK-13-2017-12, př. 2.


Usnesení 0634/13/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s nabytím daru pro Dětský domov, Senožaty 199, IČO 70844330 ve výši výtěžku veřejné sbírky konané spolkem HC Lední medvědi Pelhřimov z.s. dle rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o konání veřejné sbírky č.j. KUJI 23514/2017 ze dne 23. 3. 2017.


Usnesení 0635/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dary organizacím dle specifikace uvedené v materiálu RK-13-2017-14, př. 1 a dle vzoru smlouvy, který je uveden v materiálu RK-13-2017-14, př. 2.


Usnesení 0636/13/2017/RK
Rada kraje
zřizuje
Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany;
jmenuje
předsedu a členy komise dle materiálu RK-13-2017-15, př. 1, s účinností od 11. 4. 2017.


Usnesení 0637/13/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
odbornou komisi dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017 ve složení:
 • Předseda – Mgr. Tomáš Martinec, předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina;
 • Člen – Ing. Bc. Pavel Dvořák, Krajský úřad Kraje Vysočina;
 • Člen – plk. Ing. Libor Hanuška, HZS Kraje Vysočina;
 • Člen – mjr. Ing. Vladimír Pecka, HZS Kraje Vysočina;
 • Člen – Jan Slámečka, starosta KSH SDH Kraje Vysočina;
 • Člen – plk. Ing. Jiří Hörner, KSH SDH Kraje Vysočina.Usnesení 0638/13/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0639/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dary subjektům dle materiálu RK-13-2017-18, př. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-13-2017-18, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo o částku 80 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 80 000 Kč.


Usnesení 0640/13/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0641/13/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-13-2017-27, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-13-2017-27, př. 1.


Usnesení 0642/13/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-13-2017-28, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-13-2017-28, př. 1.


Usnesení 0643/13/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o výsledcích Veřejného fóra Kraje Vysočina 2016 ve srovnání s výsledky sociologického průzkumu dle materiálu RK-13-2017-29, př. 1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s odbory krajského úřadu, které mají oborové oblasti ve své gesci, pracovat na návrzích řešení problémů uvedených v materiálu RK-13-2017-29, př. 1 a o výsledcích informovat Radu Kraje Vysočina před konáním dalšího Veřejného fóra Kraje Vysočina.


Usnesení 0644/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
znění plných mocí dle materiálu RK-13-2017-30, př. 1.


Usnesení 0645/13/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s darováním ˝ nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.2111 za podmínek uvedených v materiálu RK-13-2017-31, př. 2.


Usnesení 0646/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-13-2017-33, př. 5 a RK-13-2017-33, př. 6.


Usnesení 0647/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nominovat aktivity Kraje Vysočina uvedené v materiálu RK-13-2017-32 na ceny SDGs.


Usnesení 0648/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nevyhovět žádostem o změnu Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-13-2017-34, př. 3 a RK-13-2017-34, př. 4.


Usnesení 0649/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z rozpočtu roku 2019 společnosti Fog´n´Desire Films s. r. o., Voroněžská 24, Praha 10, IČO: 27583341, na realizaci akce celovečerní film „Chvilky“ dle materiálu RK-13-2017-20, př. 2upr1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-13-2017-20, př. 2upr1;

ukládá
odboru sekretariátu hejtmana zapracovat do rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Zastupitelstvo kraje finanční prostředky na poskytnutí dotace dle materiálu RK-13-2017-20, př. 2upr1.


Usnesení 0650/13/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch Klubu českých turistů, se sídlem Revoluční 1056/8a, 110 00 Praha, IČO 00505609, ve výši 220 000 Kč dle materiálu RK-13-2017-21, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-13-2017-21, př. 2.Usnesení 0651/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-13-2017-22, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-13-2017-22, př. 5;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-13-2017-22, př. 2;

doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-13-2017-22, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-13-2017-22, př. 6;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-13-2017-22, př. 4.Usnesení 0652/13/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-13-2017-23, př. 1.


Usnesení 0653/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 34070) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve  výši 90 000 Kč určenou pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě v rámci programu „Kulturní aktivity“ na realizaci projektu „Vlákna, klubka, tkaniny“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě o částku 90 000 Kč určenou na realizaci projektu „Vlákna, klubka, tkaniny“.Usnesení 0654/13/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálů RK-13-2017-25, př. 1 a RK-13-2017-25, př. 2, a to na dobu určitou do 30. 4. 2022.


Usnesení 0655/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcné dary nositelům titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina dle materiálů RK-13-2017-26, př. 1, RK-13-2017-26, př. 2 a RK-13-2017-26, př. 3.


Usnesení 0656/13/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-13-2017-35, př. 1.


Usnesení 0657/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-13-2017-36, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, způsobem uvedeným v materiálu RK-13-2017-36, př. 1.


Usnesení 0658/13/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s pořízením 2 sanitních vozidel formou nákupu na splátky Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, dle materiálů RK-13-2017-37, př. 1 a RK-13-2017-37, př. 2.


Usnesení 0659/13/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0660/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné placené Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, ve výši 639 790 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 528 750 Kč určenou pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 528 750 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného placeného Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, o částku 111 040 Kč.Usnesení 0661/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
podání žádosti, včetně souvisejících příloh, o dotaci v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2017, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí, dle materiálů RK-13-2017-40, př. 1 a RK-13-2017-40, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-13-2017-40, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí podání žádosti o dotaci v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2017, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.


Usnesení 0662/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vratku finančních prostředků od partnerů projektu ve výši 32 600 Kč určenou na další realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“.


Usnesení 0663/13/2017/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí a odboru školství, mládeže a sportu zpracování projektové žádosti dle výzvy č. 30_17_007.


Usnesení 0664/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • řádnou účetní závěrku předloženou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za rok 2016 v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
 • výsledek hospodaření za rok 2016 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a do fondu odměn dle materiálu RK-13-2017-43, př. 2;

ukládá
řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 dle materiálu RK-13-2017-43, př. 2;
souhlasí
s převodem částky 3 625 284,84 Kč z rezervního fondu do fondu investic Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace z důvodu zajištění finančního pokrytí investičních výdajů v souladu se sestavovaným finančním plánem na rok 2017;
bere na vědomí
zprávu o činnosti a výsledku hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2016 dostupné na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada.


Usnesení 0665/13/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-13-2017-44, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-13-2017-44, př. 1.


Usnesení 0666/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky „II/360 Oslavička - Rudíkov, PD“ dle materiálu
RK-13-2017-45, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČO 42767377, jehož nabídka byla v souladu s materiálem RK-13-2017-45, př. 1 vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek a zároveň splnila podmínky pro účast;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit v souladu se zákonem oznámení o výběru dodavatele a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0667/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba, PD“ dle materiálu RK-13-2017-46, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha, IČO: 26475081, jehož nabídka byla v souladu s materiálem
RK-13-2017-46, př. 1 vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení o výběru dodavatele v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0668/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 19 700 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 19 700 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu „Zdravotnické technologie a vybavení, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001356“ dle materiálu RK-13-2017-47, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 19 700 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektu „Zdravotnické technologie a vybavení, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001356“;

ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace po ukončení činností dle materiálu RK-13-2017-47, př. 1 předložit zprávu o provedených službách.


Usnesení 0669/13/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0670/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Světlé dle materiálu RK-13-2017-49, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Světlé, se sídlem Nová Ves u Světlé č. 5, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ 651 97 887, v rozsahu dle materiálu RK-13-2017-49, př. 1;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou z vlastnictví obce Nová Ves u Světlé do vlastnictví Kraje Vysočina, v rozsahu dle materiálu RK-13-2017-49, př. 2.Usnesení 0671/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-13-2017-51, př. 2;
rozhoduje
vybrat STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč, IČO 262 27 525 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“;
ukládá
odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.


Usnesení 0672/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř v rozsahu dle materiálu RK-13-2017-53, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř v rozsahu dle materiálu RK-13-2017-53, př. 1;
 • rozhodnout nabýt darem pozemky z vlastnictví města Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina, v rozsahu dle materiálu RK-13-2017-53, př. 2.Usnesení 0673/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s Povodím Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Brno o možnostech majetkoprávního vypořádání části pozemku par. č. 59/21 v k. ú. Zvolenovice nově dle GPL č. 76-124/2016 označeného jako par. č. 59/31;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-13-2017-54, př. 1 z vlastnictví obce Zvolenovice a městyse Nová Říše do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu a cenu dle materiálů RK-13-2017-54, př. 2 a RK-13-2017-54, př. 3 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina.Usnesení 0674/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 1667/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 697 m2 v k. ú. a obci Horní Radslavice, odděleného geometrickým plánem č. 155-131/2016 z pozemku par. č. 1667/2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Radslavice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1667/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 697 m2 v k. ú. a obci Horní Radslavice, oddělený geometrickým plánem č. 155-131/2016 z pozemku par. č. 1667/2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Radslavice.


Usnesení 0675/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-13-2017-56, př. 1 a RK-13-2017-56, př. 2.


Usnesení 0676/13/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-13-2017-57, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-13-2017-57, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-13-2017-57, př. 1.Usnesení 0677/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Gymnázium Třebíč – přístavba učeben“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-13-2017-50, př. 1;
schvaluje
zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-13-2017-50, př. 2;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-13-2017-50, př. 3.


Usnesení 0678/13/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. Brtnička v rozsahu dle materiálu RK-13-2017-52, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv za cenu 100 Kč/m2;
 • nabýt darem do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. Brtnička v rozsahu dle materiálu RK-13-2017-52, př. 2 z vlastnictví obce Brtnička, se sídlem Brtnička č. 10, 675 27, IČ 003 76 396.Usnesení 0679/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s městem Žďár nad Sázavou na straně vlastníka dotčeného pozemku a Krajem Vysočina na straně investora smlouvu zakládající právo provést stavbu pro rozšíření stávajících vjezdů o výměře 35 m2 v rozsahu materiálu RK-13-2017-58, př. 1, které se nacházejí na nově utvořeném pozemku par. č. 774/92 – orná o výměře 169 m2 v k. ú. Zámek Žďár, dle geometrického plánu č. 837-119/2016.


Usnesení 0680/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků par. č. 1431/10 – ost. plocha, silnice o výměře 12 m2, par. č. 1431/40 - ost. plocha, silnice o výměře 25 m2, par. č. 1431/46 - ost. plocha, silnice o výměře 7 m2, par. č. 1431/50 - ost. plocha, silnice o výměře 8 m2, par. č. 1431/51 – ost. plocha, silnice o výměře 10 m2 a dále o id. ˝ pozemků par. č. 1431/43 - ost. plocha, silnice o výměře 165 m2 a par. č. 1431/49 - ost. plocha, silnice o výměře 111 m2 v k. ú. Jiřice u Humpolce z vlastnictví kraje do vlastnictví obce Jiřice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1431/10 – ost. plocha, silnice o výměře 12 m2, par. č. 1431/40 - ost. plocha, silnice o výměře 25 m2, par. č. 1431/46 - ost. plocha, silnice o výměře 7 m2, par. č. 1431/50 - ost. plocha, silnice o výměře 8 m2, par. č.1431/51 – ost. plocha, silnice o výměře 10 m2  a dále o id. ˝ pozemků par. č. 1431/43 - ost. plocha, silnice o výměře 165 m2 a par. č. 1431/49 - ost. plocha, silnice o výměře 111 m2 v k. ú. Jiřice u Humpolce z vlastnictví kraje do vlastnictví obce Jiřice.


Usnesení 0681/13/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na služby s názvem „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018 - 2023“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-13-2017-60, př. 1;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018 - 2023“ hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-13-2017-60, př. 2;
ukládá
Odboru životního prostředí a zemědělství a Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018 - 2023“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a v termínech stanovených zákonem.


Usnesení 0682/13/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1039 – Ostatní záležitosti lesního hospodářství o částku 250 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 250 000 Kč na finanční krytí akce Evropský kongres lesní pedagogiky.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz