Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 0583/12/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.


Usnesení 0584/12/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
potřebu úprav zadávacích podmínek veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina způsobem popsaným v materiálu RK-12-2017-02;
ukládá
Odboru informatiky, Odboru zdravotnictví a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit zpracování změn zadávacích podmínek veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina způsobem popsaným v materiálu RK-12-2017-02.


Usnesení 0585/12/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-12-2017-03, př. 1 a RK-12-2017-03, př. 2.


Usnesení 0586/12/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-12-2017-04, př. 1.


Usnesení 0587/12/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-12-2017-05, př. 1, RK-12-2017-05, př. 2 a RK-12-2017-05, př. 3.


Usnesení 0588/12/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením havarijního pojištění vozidel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, starších nebo dosahujících hranice 10 let dle materiálu RK-12-2017-06, př. 1.


Usnesení 0589/12/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
systém odměňování ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-12-2017-07, př. 1;
ukládá
ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina plnit a předkládat zpracované osobní cíle (úkoly) způsobem a v termínech stanovených materiálem RK-12-2017-07.


Usnesení 0590/12/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Obchodní akademiie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Sirotčí 63/4, Třebíč, IČO: 66610699 o částku 38 500 Kč na výdaje spojené s účastí na soutěži Gastrofestival Nitra 2017.


Usnesení 0591/12/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
aktivity kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu v období od listopadu 2016 do března 2017.


Usnesení 0592/12/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 nájemní smlouvy dle materiálu RK-12-2017-11, př. 1.


Usnesení 0593/12/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 211 869 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 211 869 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nezpůsobilých výdajů spojených s administrací projektů Učit se společně, růst individuálně dle materiálu RK-12-2017-12, př. 1, Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina dle materiálu RK-12-2017-12, př. 2 a Revitalizace zahrady DD Onšov dle materiálu RK-12-2017-12, př. 3;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 211 869 Kč určenou na pokrytí nezpůsobilých výdajů spojených s administrací projektů Učit se společně, růst individuálně (53 300 Kč), Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina (53 300 Kč) a Revitalizace zahrady DD Onšov (105 269 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 220 000 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů Učit se společně, růst individuálně (100 400 Kč) a Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina (119 600 Kč) z kapitoly Evropské projekty;

ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a řediteli Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace po ukončení činností dle materiálu RK-12-2017-12, př. 1, RK-12-2017-12, př. 2 a RK-12-2017-12, př. 3 předložit zprávu o provedených službách.


Usnesení 0594/12/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Analýzu možností centrálního nákupu kancelářských a hygienických potřeb a čisticích prostředků Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací uvedenou v materiálu RK-12-2017-13, př. 1;
ukládá
 • Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina, ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace a odboru informatiky realizovat úkoly uvedené v kapitole 4.5 materiálu RK-12-2017-13, př. 1 v termínech stanovených tamtéž;
 • Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina informovat Radu Kraje Vysočina o plnění úkolů do 30. 9. 2017.Usnesení 0595/12/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálech RK-12-2017-14, př. 1 a RK-12-2017-14, př. 2.


Usnesení 0596/12/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálech RK-12-2017-15, př. 1 a RK-12-2017-15, př. 2.


Usnesení 0597/12/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-12-2017-16, př. 3.


Usnesení 0598/12/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s darováním nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0110 za podmínek uvedených v materiálu RK-12-2017-17, př. 2.


Usnesení 0599/12/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-12-2017-39, př. 7, RK-12-2017-39, př. 8 a RK-12-2017-39, př. 9.


Usnesení 0600/12/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
čerpání fondu investic pro rok 2017 u Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace, na úhradu pračky ve výši 175 000 Kč a kotle ve výši 75 000 Kč.


Usnesení 0601/12/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o podnájmu dle materiálu RK-12-2017-19, př. 1upr1.


Usnesení 0602/12/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0603/12/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1199/22/2016/RK tak, že v materiálu RK-22-2016-47, př. 2, u smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 2 se pozemek par. č. z 1553/1 nahrazuje pozemkem par. č. 1532/3 a úhrada bez DPH se mění z 26 340 Kč na 23 340 Kč.


Usnesení 0604/12/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-12-2017-22, př. 2;
rozhoduje
vybrat DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867, 686 03 Staré Město, IČO 262 44 161 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení;
ukládá
odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.


Usnesení 0605/12/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-12-2017-23, př. 1 a RK-12-2017-23, př. 2.


Usnesení 0606/12/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-12-2017-24, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-12-2017-24, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-12-2017-24, př. 1.Usnesení 0607/12/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat účastníka řízení Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., se sídlem Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 60932171 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce perinatologického centra a stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení;
ukládá
odboru majetkovému oznámit účastníkovi řízení bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 0608/12/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 884/11 o výměře 138 m2 v k. ú. a obci Horní Rápotice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Rápotice.


Usnesení 0609/12/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-12-2017-27, př. 1.


Usnesení 0610/12/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 609/6 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 3895 m2, par. č. 609/7 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 240 m2 a par. č. st. 2181 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e. v k.ú. a obci Telč, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.


Usnesení 0611/12/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0612/12/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování:
 • úseku silnice II/409 od křižovatky se silnicí III/4094 (křižovatka ulic Štítného a Masarykova) po křižovatku s místní komunikací (ulice Jakuba Jelínka) umístěnou na pozemku par. č. 189 v k. ú. Kamenice nad Lipou včetně všech součástí a příslušenství
 • části pozemku par. č. 3259 ostatní plocha, silnice v k. ú. Kamenice nad Lipou v rozsahu zastavění tímto úsekem silnice II/409

z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Kamenice nad Lipou na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.


Usnesení 0613/12/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava fasády staré budovy formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-12-2017-31, př. 1;
schvaluje
zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-12-2017-31, př. 2;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-12-2017-31, př. 3.


Usnesení 0614/12/2017/RK
Rada kraje
stanoví
sborník nákladových středisek s cenami dle kalkulačního vzorce pro výpočet výše příspěvku pro vyrovnávací platbu Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, dle materiálu RK-12-2017-32, př. 2.


Usnesení 0615/12/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Doprava, § 2292 - Dopravní obslužnost) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva dopravy na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2017 ve výši 129 822 705 Kč.


Usnesení 0616/12/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
projektové fiše pro znalostní platformu Mobilita, dostupnost a doprava Evropského regionu Dunaj - Vltava dle materiálů RK-12-2017-34, př. 1, RK-12-2017-34, př. 2, RK-12-2017-34, př. 3, RK-12-2017-34, př. 4, RK-12-2017-34, př. 5 a RK-12-2017-34, př. 6.


Usnesení 0617/12/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
přípravu žádostí o poskytnutí podpory projektů II/406 Telč - hr. kraje; II/602 Jihlava - Dvorce; II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 do Integrovaného regionálního operačního programu;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádosti o poskytnutí podpory projektů II/406 Telč - hr. kraje; II/602 Jihlava - Dvorce; II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028 do Integrovaného regionálního operačního programu.


Usnesení 0618/12/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
uzavření kolektivní smlouvy pro rok 2017 Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, v rozsahu dle materiálu RK-12-2017-36, př. 1, obsahující stejné závazky nad rámec povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy jako předcházející schválená kolektivní smlouva vyššího stupně pro rok 2015.


Usnesení 0619/12/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky „II/405 Brtnice“ dle materiálu RK-12-2017-40, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku zakázky nabídku předloženou ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 02604795, v souladu s materiálem RK-12-2017-40, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.


Usnesení 0620/12/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 214 473,60 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Základní škole a Praktické škole, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593, o částku 214 473,60 Kč na financování způsobilých výdajů projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-12-2017-37.Usnesení 0621/12/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vratku části dotace ve výši 18 005 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod;
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Od myšlenky k výrobku 2, související s vratkou části dotace do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 18 005 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Od myšlenky k výrobku, související s přijetím přeplatku penále vyměřeného firmě MACH TRADE části dotace ve výši 109 881,64 Kč;

schvaluje
převod konečného zůstatku ve výši 540 384,75 Kč na zvláštním účtu Od myšlenky k výrobku, konečného zůstatku ve výši 23 009 228,36 Kč na zvláštním účtu Od myšlenky k výrobku 2 a konečného zůstatku ve výši 33 384 433,82 Kč na zvláštním účtu Badatelská centra pro přírodní vědy včetně připsaných úroků za 1. čtvrtletí 2017 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz