Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 0534/11/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.


Usnesení 0535/11/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0536/11/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0537/11/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava, IČO: 60545984, o částku 77 465 Kč na výdaje spojené s exkurzí školních parlamentů do Bruselu.


Usnesení 0538/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Meziinstitucionální dohodu dle materiálu RK-11-2017-04, př. 1.


Usnesení 0539/11/2017/RK
Rada kraje
vyhlašuje
1. ročník soutěže „Zemědělství na Vysočině“ dle materiálu RK-11-2017-05;
schvaluje
 • harmonogram 1. ročníku soutěže „Zemědělství na Vysočině“, dle materiálu RK-11-2017-05;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč.Usnesení 0540/11/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-11-2017-06, př. 1.


Usnesení 0541/11/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-11-2017-07, př. 1.


Usnesení 0542/11/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o konkrétních návrzích na spolupráci mezi nemocnicemi zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, dle materiálů RK-11-2017-08, př. 1 a RK-11-2017-08, př. 2 na období 2017-2019.
ukládá
odboru zdravotnictví předložit vyhodnocení konkrétních návrhů spolupráce mezi nemocnicemi a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, na jednání rady kraje do konce září 2017.


Usnesení 0543/11/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) dle materiálu RK-11-2017-09, př. 1.


Usnesení 0544/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci organizaci Spolek optimistických vyznavačů aktivity, zkráceně SOVA, Na Valech 114, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 04710452 na realizaci akce Jeden svět Havlíčkův Brod 2017 dle materiálu RK-11-2017-10, př. 1.


Usnesení 0545/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-11-2017-11, př. 1, RK-11-2017-11, př. 2 a RK-11-2017-11, př. 3.


Usnesení 0546/11/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením multifunkčního zařízení Konica Minolta C 253 inventární číslo 2242 z majetku kraje a s jeho následnou ekologickou likvidací.


Usnesení 0547/11/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočty (plány nákladů a výnosů) příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2017 dle materiálů RK-11-2017-13, př. 1, RK-11-2017-13, př. 2, RK-11-2017-13, př. 3, RK-11-2017-13, př. 4, RK-11-2017-13, př. 5, RK-11-2017-13, př. 6, RK-11-2017-13, př. 7, RK-11-2017-13, př. 8, RK-11-2017-13, př. 9, RK-11-2017-13, př. 10;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plány a plány oprav a závazné ukazatele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2017 dle materiálů RK-11-2017-13, př. 1, RK-11-2017-13, př. 2, RK-11-2017-13, př. 3, RK-11-2017-13, př. 4, RK-11-2017-13, př. 5, RK-11-2017-13, př. 6, RK-11-2017-13, př. 7, RK-11-2017-13, př. 8, RK-11-2017-13, př. 9, RK-11-2017-13, př. 10;
 • odpisové plány příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2017 dle materiálů RK-11-2017-13, př. 1, RK-11-2017-13, př. 2, RK-11-2017-13, př. 3, RK-11-2017-13, př. 4, RK-11-2017-13, př. 5, RK-11-2017-13, př. 6, RK-11-2017-13, př. 7, RK-11-2017-13, př. 8, RK-11-2017-13, př. 9, RK-11-2017-13, př. 10;

souhlasí
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2017;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;

stanoví
 • u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2017:
 • celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele;
 • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic;
 • použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro příspěvkové organizace na úseku kultury a cestovního ruchu, a to stanoveným objemem těchto prostředků na rok 2017 dle materiálů RK-11-2017-13, př. 1, RK-11-2017-13, př. 2, RK-11-2017-13, př. 3, RK-11-2017-13, př. 4, RK-11-2017-13, př. 5, RK-11-2017-13, př. 6, RK-11-2017-13, př. 7, RK-11-2017-13, př. 8, RK-11-2017-13, př. 9, RK-11-2017-13, př. 10;

zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:
  • provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
  • použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;

ukládá
 • vedoucímu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na použití prostředků svého rezervního fondu a fondu investic k řešení této situace;
 • ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:
  • provádět odvody z fondu investic do rozpočtu Kraje Vysočina s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do  31. 10. 2017;
  • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
  • promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2017 zřizovatelem do rozpočtu a plánů a takto upravený rozpočet a plány předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření.Usnesení 0548/11/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
systém odměňování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-11-2017-14, př. 1;
ukládá
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a oddělení řízení lidských zdrojů seznámit ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu s cílovými úkoly a ukazateli pro stanovení odměn dle materiálu RK-11-2017-14, př. 1.


Usnesení 0549/11/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
systém odměňování ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017 dle materiálu RK-11-2017-15, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství a oddělení řízení lidských zdrojů seznámit ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, s cílovými úkoly a ukazateli pro stanovení odměn dle materiálu RK-11-2017-15, př. 1.


Usnesení 0550/11/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • pověřit Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci podáním žádosti na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2017 a pověřit ji k uzavření smlouvy se Státním fondem dopravní infrastruktury na poskytnutí finančních prostředků dle materiálu RK-11-2017-16, př. 1;
 • prohlásit skutečnosti uvedené v materiálech RK-11-2017-16, př. 2, RK-11-2017-16, př. 3;
 • schválit rozpis akcí financovaných z rozpočtu SFDI, který je přílohou materiálu RK-11-2017-16, př. 4.Usnesení 0551/11/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se zahájením realizace akcí dle RK-11-2017-17, př. 1, které budou kryty ze zdrojů SFDI, jak je uvedeno v dopise ředitele SFDI dle materiálu RK-11-2017-17, př. 2;
zavazuje se
předložit do zastupitelstva kraje návrh na finanční krytí z Fondu strategických rezerv těch akcí, u nichž se předpokládá financování ze zdrojů SFDI, a to pouze v případě, pokud nedojde k uvolnění alokované částky ze SFDI sdělené dopisem dle materiálu RK-11-2017-17, př. 2.


Usnesení 0552/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědět na žádost starosty obce Dolní Město negativně – Kraj Vysočina nemá zájem na převzetí stavby pozemní komunikace od křižovatky se silnicí III/12941 jižně od obce Horní Paseka po křižovatku se silnicí III/13016 v obci Rejčkov do svého vlastnictví.


Usnesení 0553/11/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-11-2017-19, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0554/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-11-2017-20, př. 1 pro stavbu „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028“;
 • uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-11-2017-20, př. 2 pro stavbu „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028“.Usnesení 0555/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 2554/7 o výměře 669 m2, oddělený geometrickým plánem č. 766-21/2016 z pozemku par. č. 2554/1 v k. ú. a obci Mrákotín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Mrákotín;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2554/7 o výměře 669 m2, oddělený geometrickým plánem č. 766-21/2016 z pozemku par. č. 2554/1 v k. ú. a obci Mrákotín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Mrákotín.


Usnesení 0556/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-11-2017-22, př. 1, RK-11-2017-22, př. 2.


Usnesení 0557/11/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-11-2017-23, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-11-2017-23, př. 1.


Usnesení 0558/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat pozemky par. č. 2721/12 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 277 m2, par. č. 2721/35 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2 a par. č. 2721/37 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 277 m2 vzniklé dle GP č. 371-7840/2016, vše v k. ú. a obci Nevcehle do vlastnictví obce Nevcehle;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 2721/12 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 277 m2, par. č. 2721/35 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2 a par. č. 2721/37 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 277 m2 vzniklé dle GP č. 371-7840/2016, vše v k. ú. a obci Nevcehle, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nevcehle.


Usnesení 0559/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 2573/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m2, odděleného z pozemku par. č. 2573 dle GP č. 7647-79/2016 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2573/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m2, oddělený z pozemku par. č. 2573 dle GP č. 7647-79/2016 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.


Usnesení 0560/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat díly „c“ o výměře 11 m2 , „h+l“ o výměře 5 m2 , „f“ o výměře 28 m2, „e“ o výměře 6 m2 , oddělené z pozemku par. č. 1370/1, díly „a“ o výměře 1 m2 , „b“ o výměře 1 m2  a „d“ o výměře 7 m2 , oddělené z pozemku par. č. 84 a pozemek nově označený par. č. 1370/10 o výměře 26 m2, oddělený z pozemku par. č. 1370/1 vše podle geometrického plánu č. 1053-15/2016 v k. ú. a obci Měřín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díly „c“ o výměře 11 m2 , „h+l“ o výměře 5 m2, „f“ o výměře 28 m2, „e“ o výměře 6 m2 , oddělené z pozemku par. č. 1370/1, díly „a“ o výměře 1 m2 , „b“ o výměře 1 m2  a „d“ o výměře 7 m2 , oddělené z pozemku par. č. 84 a pozemek nově označený par. č. 1370/10 o výměře 26 m2, oddělený z pozemku par. č. 1370/1 vše podle  geometrického plánu č. 1053-15/2016 v k. ú. a obci Měřín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín.


Usnesení 0561/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu mezi Krajem Vysočina a ČR - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov na pozemky pro stavbu „II/406 Telč - hr. kraje“ v rozsahu dle materiálu RK-11-2017-27, př. 1.


Usnesení 0562/11/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0563/11/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-11-2017-29, př. 1.


Usnesení 0564/11/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zrušit usnesení č. 0041/01/2017/ZK v rozsahu, ve kterém byla poskytnuta dotace poskytovateli sociálních služeb Asociace pomáhající lidem s autismem-APLA-Vysočina o.s., IČO: 26652935;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-11-2017-30, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú, IČO: 26652935, dle materiálu RK-11-2017-30, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace pro INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú, IČO: 26652935, dle materiálu RK-11-2017-30, př. 2.Usnesení 0565/11/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce zdravotního prostředku dle materiálů RK-11-2017-31, př. 1.


Usnesení 0566/11/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit cenu Podnik přátelský rodině 2016 v jednotlivých kategoriích dle materiálu RK-11-2017-32, př. 2.


Usnesení 0567/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zařadit novou akci „Domov Ždírec – pracoviště Jihlava“ do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci dle materiálu RK-11-2017-33, př. 2;
 • podat žádost o dotaci ze státního rozpočtu a registraci akce „Domov Ždírec – pracoviště Jihlava“, včetně požadovaných příloh, které jsou uvedeny v materiálech RK-11-2017-33, př. 1 a RK-11-2017-33, př. 2;

prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2017-33, př. 3;
ukládá
 • odboru sociálních věcí podat na Ministerstvu práce a sociálních věcí žádost o dotaci ze státního rozpočtu a registraci akce „Domov Ždírec – pracoviště Jihlava“ v programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2020, podprogram 013 D 313 Podpora reprodukce movitého a nemovitého majetku sociálních služeb;
 • odboru sociálních věcí a odboru zdravotnictví zpracovat přehled zajištění obslužných provozů zdravotnických a sociálních zařízení;

doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o přípravě investiční akce „Domov Ždírec – pracoviště Jihlava“ dle materiálů RK-11-2017-33, př. 1 a RK-11-2017-33, př. 2;
 • schválit závazek kraje zabezpečit vlastní zdroje a finanční spoluúčast Kraje Vysočina na akci „Domov Ždírec – pracoviště Jihlava“ ve výši min. 25 % nákladů akce.Usnesení 0568/11/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 60 000 Kč při současném snížení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 60 000 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na rok 2017;
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 60 000 Kč při současném snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o stejnou částku 60 000 Kč;
 • rozpočet (plány výnosů a nákladů) Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2017 dle materiálu RK-11-2017-34, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů a investiční plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2017 dle materiálu RK-11-2017-34, př. 1;
 • odpisový plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2017 dle materiálu RK-11-2017-34, př. 1;

souhlasí
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2017;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku 2017;

stanoví
 • u Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2017:

- celkový objem použití fondu investic;
- jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic;
 • použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, a to stanoveným objemem těchto prostředků na rok 2017 dle materiálu RK-11-2017-34, př. 1;

zmocňuje
 • ředitelku Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:
  • provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
  • použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;

ukládá
 • vedoucí odboru analýz a podpory řízení v případě havarijní situace věcně prověřit návrh ředitelky Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na použití prostředků svého rezervního fondu a fondu investic k řešení této situace;
 • ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:
  • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
  • promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2017 zřizovatelem do rozpočtu a plánů a takto upravený rozpočet a plány předložit odboru analýz a podpory řízení do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření;

schvaluje
 • řádnou účetní závěrku Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace v rozsahu uvedeném v materiálu RK-11-2017-34, př. 3 dostupné na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
 • výsledek hospodaření za rok 2016 včetně jeho rozdělení a návrh přídělů ze zlepšeného výsledku hospodaření do peněžních fondů v rozsahu uvedeném v materiálu RK-11-2017-34, př. 2 (dostupné na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada);

ukládá
ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2016 dle materiálu RK-11-2017-34, př. 2 (doklad „Návrh na rozdělení hospodářského výsledku“ dostupný na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada);
bere na vědomí
zprávu o činnosti a o plnění úkolů Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-11-2017-34, př. 4 dostupné na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada.


Usnesení 0569/11/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o situaci v oblasti kybernetických útoků a o zahájení spolupráce Kraje Vysočina a Krajského ředitelství policie kraje Vysočina v oblasti kybernetické bezpečnosti.


Usnesení 0570/11/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Souhrnnou zprávu vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 12/07 v roce 2016 a souhrnnou zprávu vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 v roce 2016 dle materiálů RK-11-2017-36, př. 1 a RK-11-2017-36, př. 2.


Usnesení 0571/11/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
systém odměňování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v oblasti školství na rok 2017 dle materiálu RK-11-2017-37, př. 1upr1;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu a oddělení řízení lidských zdrojů seznámit ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství s cílovými úkoly a ukazateli pro stanovení odměn dle materiálu RK-11-2017-37, př. 1upr1.


Usnesení 0572/11/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 19 200 Kč u organizací zřizovaných krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-11-2017-38, př. 1;
rozhoduje
    • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, ve výši 63 100 Kč organizacím dle tabulky č. 2 a 3 materiálu RK-11-2017-38, př. 1;
    • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-11-2017-38, př. 4, RK-11-2017-38, př. 5, RK-11-2017-38, př. 6, RK-11-2017-38, př. 7, RK-11-2017-38, př. 8.Usnesení 0573/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou, „Aplikace teorie v praxi (Erasmus+)“ dle materiálu RK-11-2017-39, př. 1 do zásobníku akcí k budoucí realizaci.


Usnesení 0574/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávku vybavení „Dodávka center obnovitelných zdrojů energie“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-11-2017-40, př. 1, RK-11-2017-40, př. 2, RK-11-2017-40, př. 3, RK-11-2017-40, př. 4, RK-11-2017-40, př. 5, RK-11-2017-40, př. 6;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka center obnovitelných zdrojů energie“ hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-11-2017-40, př. 1.
ukládá
Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka center obnovitelných zdrojů energie“ na dodávky zařízení pro projekt „Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001995 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a v termínech stanovených zákonem.


Usnesení 0575/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 63 000 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-11-2017-41, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-11-2017-41, př. 1 a RK-11-2017-41, př. 2.Usnesení 0576/11/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok dle materiálů RK-11-2017-42, př. 1.


Usnesení 0577/11/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny dle materiálu RK-11-2017-43, př. 1.


Usnesení 0578/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje:
 • poskytnout dotaci Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., se sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, IČO 680 81 758, na realizaci akce „Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana“ ve výši 160 000 Kč dle materiálu RK-11-2017-44, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-11-2017-44, př. 2;

schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví o částku 160 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 160 000 Kč.


Usnesení 0579/11/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
závěrečnou zprávu o realizaci projektu Kraje Vysočina se společností EKO-KOM, a. s. s názvem Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Kraji Vysočina v roce 2016 dle materiálu RK-11-2017-45, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 7 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Kraji Vysočina se společností EKO-KOM, a. s., dle materiálu RK-11-2017-45, př. 2.


Usnesení 0580/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj, v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015–2021 ve znění Dodatku č. 1 dle materiálu RK-11-2017-46, př. 3;
 • uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-11-2017-46, př. 5;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj, v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015–2021 ve znění Dodatku č. 1 dle materiálu RK-11-2017-46, př. 4.Usnesení 0581/11/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
průběžné provozní monitorovací zprávy dle materiálů RK-11-2017-47, př. 1, RK-11-2017-47, př. 2, RK-11-2017-47, př. 3, RK-11-2017-47, př. 4, RK-11-2017-47, př. 5, RK-11-2017-47, př. 6, RK-11-2017-47, př. 7, RK-11-2017-47, př. 8, RK-11-2017-47, př. 9, RK-11-2017-47, př. 10, RK-11-2017-47, př. 12, RK-11-2017-47, př. 13, RK-11-2017-47, př. 14, RK-11-2017-47, př. 15, RK-11-2017-47, př. 16, RK-11-2017-47, př. 17, RK-11-2017-47, př. 18, RK-11-2017-47, př. 19, RK-11-2017-47, př. 20, RK-11-2017-47, př. 21, RK-11-2017-47, př. 22, RK-11-2017-47, př. 23, RK-11-2017-47, př. 24, RK-11-2017-47, př. 25.
prohlašuje
skutečnosti v nich uvedené.


Usnesení 0582/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci při řešení projektu „Intenzifikace zpětného odběru baterií v Kraji Vysočina“ se společností  ECOBAT s.r.o. dle materiálu RK-11-2017-48, př. 1.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz