Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 0456/10/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.


Usnesení 0457/10/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-10-2017-02, př. 1.


Usnesení 0458/10/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-10-2017-03, př. 1.


Usnesení 0459/10/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-10-2017-04, př. 1, RK-10-2017-04, př. 2, RK-10-2017-04, př. 3, RK-10-2017-04, př. 4 a RK-10-2017-04, př. 5.


Usnesení 0460/10/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-10-2017-05, př. 1.


Usnesení 0461/10/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravená pravidla pro poskytnutí dotace k projektu Standard ICT 2016 dle materiálu RK-10-2017-06, př. 1;
ukládá
ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina postupovat při realizaci projektu Standard ICT 2016 v souladu s upravenými pravidly pro poskytnutí dotace dle materiálu RK-10-2017-06, př. 1.


Usnesení 0462/10/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 15 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 15 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 15 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním

8. jihlavské onkogynekologické konference: Radikální onkogynekologická operativa;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 30. 4. 2017.


Usnesení 0463/10/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočty (plány výnosů a nákladů) zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-10-2017-08, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisové plány, investiční plány, plány oprav a závazné ukazatele zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-10-2017-08, př. 1;
 • způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina jednotně, a to stanoveným závazným ukazatelem Limit prostředků na platy na rok 2017 dle materiálu RK-10-2017-08, př. 1;
 • převod prostředků rezervního fondu do fondu investic u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-10-2017-08, př. 1 a jejich profinancování;

zmocňuje
ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • fond investic použít k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který organizace používá pro svou činnost;

stanoví
Dětskému centru Jihlava, příspěvkové organizaci, Trojlístku - centru pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
ukládá
 • vedoucí odboru zdravotnictví a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina k řešení havarijních situací vzniklých na majetku;
 • ředitelům všech zdravotnických příspěvkových organizací předložit na odbor zdravotnictví zaktualizované rozpočty a plány na rok 2017, ve kterých budou promítnuta veškerá rozpočtová opatření schválená orgány kraje včetně nezbytných příloh na základě výsledků hospodaření za 1. pololetí 2017 v termínu do 22. 8. 2017. Součástí předložených materiálů budou detailní komentáře k výsledku hospodaření za 1. pololetí 2017 o zrealizovaných finančních a provozních opatření za toto období pro dosažení vyrovnaného hospodaření a plánovaných opatřeních na 2. pololetí roku 2017;
 • ředitelkám Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, provést odvod z odpisů z fondu investic do rozpočtu kraje dle materiálu RK-10-2017-08, př. 1 v termínu nejpozději do 31. 10. 2017.Usnesení 0464/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Jihočeským krajem, Jihomoravským krajem, Krajem Vysočina a Dolním Rakouskem smlouvu o spolupráci při poskytování mezistátní spolupráce zdravotnické záchranné služby dle materiálu RK-10-2017-09, př. 1.


Usnesení 0465/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-10-2017-79, př. 2.


Usnesení 0466/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu RK-10-2017-10, př. 4.


Usnesení 0467/10/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-10-2017-11, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 Ostatní záležitosti veřejného pořádku na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-10-2017-11, př. 2 na základě smluv o poskytnutí dotace dle materiálu RK-10-2017-11, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-10-2017-11, př. 3.Usnesení 0468/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2017 dle materiálů RK-10-2017-12, př. 1 a RK-10-2017-12, př. 2.


Usnesení 0469/10/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-10-2017-13, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 100 000 Kč a výdajů (kapitola Zastupitelstvo kraje, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 82 640 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace o částku 17 360 Kč) rozpočtu kraje na realizaci soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu RK-10-2017-13.


Usnesení 0470/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 4 800 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-10-2017-14, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 4 800 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 4 800 000 Kč;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-10-2017-14, př. 2.Usnesení 0471/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci Obci Herálec, IČO 00294306 ve výši 500 000 Kč a Městysi Havlíčkova Borová, IČO 00267431 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu RK-10-2017-15, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-10-2017-15, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč.Usnesení 0472/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část neinvestiční dotaci SH ČMS - Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina, IČ 86553216 ve výši 1 850 000 Kč dle materiálu RK-10-2017-16, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-10-2017-16, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část spočívající ve zvýšení běžných výdajů o částku 150 000 Kč při současném snížení ostatních výdajů (ÚZ 00150) o částku 150 000 Kč.Usnesení 0473/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2017-17, př. 1.


Usnesení 0474/10/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 20 000 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov, IČ: 00425885, dle materiálu RK-10-2017-18, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti j.n. o částku 20 000 Kč při současném zvýšení § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví o částku 20 000 Kč.


Usnesení 0475/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2016 dle materiálu RK-10-2017-65, př. 1.


Usnesení 0476/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Regionální kultura 2017 dle materiálu RK-10-2017-19, př. 1.


Usnesení 0477/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami na realizaci projektů v rámci zabezpečení, ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO podle materiálu RK-10-2017-20, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-10-2017-20, př. 2.Usnesení 0478/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace na oslavy obcí z kapitoly Kultura, § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, v celkové výši 1 000 000 Kč v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy obcí žadatelům uvedeným v materiálu RK-10-2017-21, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-10-2017-21, př. 4;
 • neposkytnout dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy obcí žadatelům uvedeným v materiálu RK-10-2017-21, př. 2.Usnesení 0479/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou v rámci 27. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.


Usnesení 0480/10/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o postoupení smlouvy o provedení veřejné zakázky na budoucího investora, tj. Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na akci:
 • 01 III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3 dle materiálu RK-10-2017-23, př. 1.Usnesení 0481/10/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o postoupení smlouvy o dílo na budoucího investora, tj. Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na akci:
 • III/4102 Stařeč - most ev. č. 4102-1 dle materiálu RK-10-2017-24, př. 1.Usnesení 0482/10/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro veřejnou zakázku II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-10-2017-25, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-10-2017-25, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-10-2017-25, př. 1.


Usnesení 0483/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 v celkové výši 88 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice na pokrytí zvýšených nákladů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace spojených s údržbou silnic v zimním období 2016/2017 a na opravy silnic po zimní sezoně;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2017 o celkovou částku 88 000 000 Kč, z toho:
 • na pokrytí zvýšených nákladů na údržbu silnic II. a III. třídy Kraje Vysočina v zimním období 2016/2017, částka 38 000 000 Kč;
 • na zajištění oprav po zimě dle seznamu RK-10-2017-26, př. 4, částka 50 000 000 Kč.Usnesení 0484/10/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 4. 2017 na 452 zaměstnanců;
schvaluje
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172) o částku 821 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 1 105 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 33 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 138 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu.Usnesení 0485/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit usnesení 0109/02/2013/ZK.


Usnesení 0486/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0587/07/2015/ZK ze dne 15. 12. 2015 tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-07-2015-21, př. 1 za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-10-2017-30, př. 1 za dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.


Usnesení 0487/10/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-10-2017-31, př. 1 a RK-10-2017-31, př. 2.


Usnesení 0488/10/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-10-2017-32, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-10-2017-32, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-10-2017-32, př. 1.Usnesení 0489/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0225/03/2015/ZK ze dne 12. 5. 2016 tak, že v usnesení se ruší text:
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-51, př. 4 v k. ú. Větrný Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Větrný Jeníkov;
 • nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-51, př. 5 v k. ú. Větrný Jeníkov z vlastnictví městyse Větrný Jeníkov do vlastnictví Kraje Vysočina.Usnesení 0490/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout požádat o výmaz předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina k pozemkům uvedeným v materiálu RK-10-2017-34, př. 1.


Usnesení 0491/10/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle GP č. 83-7412/2015 v k.ú. Ořechov u Telče a to: par. č. 545/69 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2 (oddělené z pozemku par. č. 545/1 a 545/34) a par. č. 545/72 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 192 m2, par. č. 545/73 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 270 m2, par. č. 545/77 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2, par. č. 545/78 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2 (oddělené z pozemku par. č. 545/1) z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ořechov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle GP č. 83-7412/2015 v k.ú. Ořechov u Telče a to: par. č. 545/69 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2 (oddělené z pozemku par. č. 545/1 a 545/34) a par. č. 545/72 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 192 m2, par. č. 545/73 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 270 m2, par. č. 545/77 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2, par. č. 545/78 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2 (oddělené z pozemku par. č. 545/1) z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ořechov.


Usnesení 0492/10/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0493/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina z vlastnictví statutárního města Jihlava koupí pozemky v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu RK-10-2017-39, př. 1;
 • rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina z vlastnictví statutárního města Jihlava darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-10-2017-39, př. 2.Usnesení 0494/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/602 Jihlava - JV obchvat v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu RK-10-2017-40, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.


Usnesení 0495/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje akceptovat realizované řešení schválené usnesením 0399/05/2016/ZK i přes pozdější zaslání dohodnuté částky;
rozhoduje
upustit od vymáhání pohledávky ve výši 3 041 000,- Kč, přičemž nevymáhání pohledávky ve výši 3 041 000,- Kč za společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je poskytováno jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, ke dni schválení tohoto usnesení.


Usnesení 0496/10/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba dle materiálu RK-10-2017-38, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 46980059 jako nejvhodnější nabídku na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba;
ukládá
odboru majetkovému zajistit prostřednictvím administrátora oznámení výsledku zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku v souladu s § 81 odst. 3 ZVZ a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.


Usnesení 0497/10/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku horkovzdušné trouby, inventární číslo DDHM 22000060, rok pořízení 1994, pořizovací cena 216 885,- Kč, zůstatková cena k 8. 3. 2017 je 0,- Kč a s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení 0498/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti spolku SLEPÍŠI - sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené, IČ: 64327892 ve výši 387 000 Kč na realizaci projektu ALITER - nástroj pro vnitřní transformaci sociálních služeb v Kraji Vysočina dle materiálu RK-10-2017-42, př. 3;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-10-2017-42, př. 3.Usnesení 0499/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ve výši 5 995 000 Kč na provozování domácí hospicové péče dle materiálu RK-10-2017-43, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-10-2017-43, př. 2.Usnesení 0500/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 2 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina ze dne 12. 5. 2015 č. 06/15 dle materiálu RK-10-2017-44, př. 1.


Usnesení 0501/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2017 dle materiálu RK-10-2017-45, př. 1upr1.


Usnesení 0502/10/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru pro Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-10-2017-46, př. 1;
 • s použitím rezervního fondu v roce 2017 u Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, ve výši 57 700 Kč ke stanovenému účelu dle darovací smlouvy.Usnesení 0503/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Investujme v sociálních službách 2017 dle materiálu RK-10-2017-47, př. 1.


Usnesení 0504/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb na rok 2017 dle materiálu RK-10-2017-48, př. 1upr1.


Usnesení 0505/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 3 000 000 Kč jednotlivým poskytovatelům programů primární prevence dle materiálu RK-10-2017-49, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-10-2017-49, př. 2.Usnesení 0506/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětského domova, Senožaty 199, IČO 70844330, dle materiálu RK-10-2017-50, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3133 -Dětské domovy o částku 175 290 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 175 290 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Dětskému domovu, Senožaty 199, IČO 70844330 (§ 3133) o částku 175 290 Kč na pokrytí nákladů na odstupné zaměstnancům z důvodu ukončení činnosti ZDVOP při DD Senožaty ke dni 31. 3. 2017.Usnesení 0507/10/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením telefonní ústředny ATEUS OMEGA Bussines, inventární číslo 30487, pořízené v roce 2006, pořizovací cena 147 984,50 Kč, zůstatková cena 1 Kč, z majetku kraje způsobem navrženým Gymnáziem Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě dle materiálu RK-10-2017-51.


Usnesení 0508/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 450 000 Kč HC Dukla Jihlava s. r. o., se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČO: 25514750;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-10-2017-52, př. 1.Usnesení 0509/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dar ve výši 200 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO: 75070961 dle materiálu RK-10-2017-53, př. 1.Usnesení 0510/10/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar spolku Asociace amatérských sportů ČR, z.s. se sídlem Václavské náměstí 837/11, Nové Město, 110 00 Praha, IČO: 22856072, finanční dar ve výši 15 000 Kč dle materiálu RK-10-2017-54, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 15 000 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 15 000 Kč.


Usnesení 0511/10/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-10-2017-55, př. 1;
 • neposkytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-10-2017-55, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-10-2017-55, př. 3.Usnesení 0512/10/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3121 -Gymnázia o částku 450 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 450 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Velké Meziříčí, IČO 48895393, o částku 450 000 Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s nákupem nových šatnových skříní a lavic dle materiálu RK-10-2017-56.Usnesení 0513/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 536 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 536 000 Kč na podporu zajištění vzdělávání žáků a žákyň s těžšími formami zdravotního postižení ve školách zřizovaných obcemi;
 • rozhodnout poskytnout dary v celkové výši 5 616 000 Kč obcím dle materiálu RK-10-2017-57, př. 2, na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-10-2017-57, př. 3.Usnesení 0514/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dary obcím v celkové výši 7 735 tis. Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) dle materiálu RK-10-2017-58, př. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-10-2017-58, př. 3.


Usnesení 0515/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2015/2016 a kalendářní rok 2016 dle materiálu RK-10-2017-59, př. 1 a shrnutí výroční zprávy dle materiálu RK-10-2017-59, př. 2.


Usnesení 0516/10/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 82 000 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-10-2017-60, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT:
 • příspěvkovým organizacím, které zřizují obce, v celkové výši 85 000 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-10-2017-60, př. 1;
 • organizaci Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Kraje Vysočina, pobočný spolek, IČO 70925186 ve výši 200 000 Kč dle tabulky č. 3 materiálu RK-10-2017-60, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-10-2017-60, př. 4;

doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace dle tabulky č. 4 materiálu RK-10-2017-60, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-10-2017-60, př. 5.Usnesení 0517/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o Krajském akčním plánu.


Usnesení 0518/10/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o motivačních stipendiích, která budou poskytnuta žákům uvedeným v materiálu RK-10-2017-62, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít darovací smlouvy na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-10-2017-62, př. 3 (zletilí) a RK-10-2017-62, př. 4 (nezletilí) s žáky uvedenými v materiálu RK-10-2017-62, př. 1, s nimiž nebyla dosud smlouva uzavřena;
 • uzavřít dodatky darovacích smluv dle materiálu RK-10-2017-62, př. 5.Usnesení 0519/10/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-10-2017-63.


Usnesení 0520/10/2017/RK
Rada kraje
vyhlašuje
4. ročník soutěže Stavíme z Merkuru;
schvaluje
propozice soutěže Stavíme z Merkuru dle materiálu RK-10-2017-64, př. 1;
bere na vědomí
informaci o nákladech 4. ročníku soutěže Stavíme z Merkuru dle materiálu RK-10-2017-64, př. 2;
rozhoduje
poskytnout věcné dary účastníkům 4. ročníku soutěže Stavíme z Merkuru dle materiálu RK-10-2017-64, př. 3.


Usnesení 0521/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2017-66, př. 1.


Usnesení 0522/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-10-2017-67, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-10-2017-67, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-10-2017-67, př. 2.Usnesení 0523/10/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-10-2017-68, př. 3.


Usnesení 0524/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Rozvoj vesnice 2017 dle materiálu RK-10-2017-69, př. 1.


Usnesení 0525/10/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
Ing. Bc. Martina Hyského zástupcem Kraje Vysočina do voleb orgánů Národní sítě Zdravých měst České republiky.


Usnesení 0526/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na realizaci akcí v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu RK-10-2017-71, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-10-2017-71, př. 3;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-10-2017-71, př. 3;

rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na realizaci akcí v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu RK-10-2017-71, př. 2; za podmínek uvedených v materiálu RK-10-2017-71, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-10-2017-71, př. 4.Usnesení 0527/10/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené ve Zprávě o realizaci dle materiálu RK-10-2017-72, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu dle materiálu RK-10-2017-72, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-10-2017-72, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit Zprávu o realizaci č. 2 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 2 projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina dle materiálů RK-10-2017-72, př. 1 a RK-10-2017-72, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020.


Usnesení 0528/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 300 000 Kč za podmínek uvedených v materiálu RK-10-2017-73, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-10-2017-73, př. 2.Usnesení 0529/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si právo rozhodnout o poskytnutí dotace KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 dle materiálu RK-10-2017-74, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 200 000 Kč na Mimořádnou podporu za podmínek uvedených v materiálu RK-10-2017-74, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-10-2017-74, př. 1.Usnesení 0530/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program INOVAČNÍ VOUCHERY 2017 dle materiálu RK-10-2017-75, př. 1.


Usnesení 0531/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČO: 70843252 na realizaci akce Veletrh firem a práce Fortel 2017 ve výši 900 000 Kč dle materiálu RK-10-2017-76, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-10-2017-76, př. 2.Usnesení 0532/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 17,2 mil. Kč na zvláštní účty projektů uvedených v materiálu RK-10-2017-77, př. 1 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou realizovány;
schvaluje
 • znění projektové žádosti dle materiálu RK-10-2017-77, př. 2;
 • znění pověření dle materiálu RK-10-2017-77, př. 3;

prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-10-2017-77, př. 4;
rozhoduje
 • předložit projektovou žádost dle materiálu RK-10-2017-77, př. 2;
 • uzavřít Smlouvy zakládající právo provést stavbu dle materiálu RK-10-2017-77, př. 5.Usnesení 0533/10/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace obcím, svazkům obcí a právnické osobě z kapitoly Zemědělství, § 2310 - Pitná voda a § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací v celkové výši 40 693 426 Kč dle materiálu RK-10-2017-78, př. 2upr1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-10-2017-78, př. 3upr1;
 • neposkytnout dotace obci z kapitoly Zemědělství, § 2310 - Pitná voda na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu RK-10-2017-78, př. 4.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz