Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 0001/01/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.


Usnesení 0002/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-01-2017-02, př. 1.


Usnesení 0003/01/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů
RK-01-2017-03, př. 1 a RK-01-2017-03, př. 2.


Usnesení 0004/01/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-01-2017-04, př. 1, RK-01-2017-04, př. 2, RK-01-2017-04, př. 3 a RK-01-2017-04, př. 4.


Usnesení 0005/01/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-01-2017-05, př. 1.


Usnesení 0006/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-01-2017-06, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku uvedeného v materiálu RK-01-2017-06, př. 1.


Usnesení 0007/01/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-01-2017-07, př. 1.


Usnesení 0008/01/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s nájmem zdravotnického přístroje pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, od společnosti Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu dle podmínek stanovených v materiálu RK-01-2017-08, př. 1.


Usnesení 0009/01/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Procesní postup pro zadávání veřejných zakázek zdravotnickými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina č. 4 dle materiálu RK-01-2017-09, př. 1upr1;
ukládá
ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a odboru zdravotnictví postupovat při zadávání veřejných zakázek dle postupu uvedeného v materiálu RK-01-2017-09, př. 1upr1.


Usnesení 0010/01/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o vzniku pověření k zastupování Kraje Vysočina při podepisování písemností v rámci svěřené oblasti, která vydává hejtman kraje MUDr. Jiří Běhounek pro ostatní členy rady kraje;
ukládá
odboru sekretariátu hejtmana informovat o vzniku pověření pracovníky krajského úřadu.


Usnesení 0011/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o výpůjčce s PhDr. Pavlem Tomanem dle materiálu RK-01-2017-11, př. 1.


Usnesení 0012/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
  • poskytnout dotace z rozpočtu kraje roku 2017, kapitoly Zastupitelstvo kraje, žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-01-2017-12, př. 1;
  • uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2017-12, př. 2.Usnesení 0013/01/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 2. 2017 na 449 zaměstnanců;
schvaluje
  • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172) o částku 684 000 Kč;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 920 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 28 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 948 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu.Usnesení 0014/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar dle materiálu RK-01-2017-38, př. 2.


Usnesení 0015/01/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-01-2017-14, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 10. 2018.


Usnesení 0016/01/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
záměr projektu „Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina – etapa II“ dle materiálu RK-01-2017-15, př. 1;
ukládá
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina podat projektovou žádost dle materiálu RK-01-2017-15, př. 2 do 1. výzvy 2017 Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, dotačního titulu č. 3 Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu.


Usnesení 0017/01/2017/RK
Rada kraje
odvolává
místopředsedu Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-01-2017-16, př. 1;
jmenuje
místopředsedu Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-01-2017-16, př. 1.


Usnesení 0018/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Nové Město na Moravě, jako povinným ze služebnosti a Krajem Vysočina, jako oprávněným ze služebnosti bezúplatnou smlouvu o zřízení služebnosti na akci „Kiosková trafostanice – podzemní vedení VN“, na pozemku par. č. 2036/1 v k. ú. Nové Město na Moravě dle materiálů RK-01-2017-17, př. 1 a RK-01-2017-17, př. 2.


Usnesení 0019/01/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0020/01/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-01-2017-19, př. 1;
rozhoduje
  • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-01-2017-19, př. 1;
  • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-01-2017-19, př. 1.Usnesení 0021/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1813/34/2016/RK ze dne 17. 10. 2016 tak, že v materiálu RK-34-2016-15, př. 1 se ruší smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pod pořadovým č. 1.


Usnesení 0022/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-01-2017-21, př. 1 a RK-01-2017-21, př. 2.


Usnesení 0023/01/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uzavření nájemní smlouvy dle materiálu RK-01-2017-22, př. 1.


Usnesení 0024/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 12 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí dle materiálu RK-01-2017-23, př. 1 mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací.


Usnesení 0025/01/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0026/01/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky a spoluvlastnické podíly od vlastníků v rozsahu a za kupní ceny dle materiálu RK-01-2017-24, př. 1.


Usnesení 0027/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 1692 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 791 m2, par. č. 1411 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 578 m2, par. č. 2433/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1192 m2, par. č. 2433/16 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 m2, par. č. 3462/11 ostatní plocha, silnice o výměře 111 m2 a části pozemku par. č. 3486/1 ostatní plocha, silnice v rozsahu silnicí III/12925 nezastavěné části, vše v k. ú. Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
  • převést darem pozemky par. č. 1692 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 791 m2, par. č. 1411 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 578 m2, par. č. 2433/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1192 m2, par. č. 2433/16 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 m2 a par. č. 3462/11 ostatní plocha, silnice o výměře 111 m2, vše v k. ú. Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
  • nabýt darem pozemky par. č. 2413/6 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 9988 m2, par. č. 2413/148 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 206 m2, par. č. 2413/149 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 375 m2, par. č. 2413/228 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 206 m2 a par. č. 2413/256 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 331 m2, vše v k. ú. Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina.Usnesení 0028/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 2375/4 o výměře 138 m2 a par. č. 2375/5 o výměře 13 m2, oddělené geometrickým plánem  č. 965-293/2016, z pozemku par. č. 2375/1 a pozemek  par. č. 2382/2 o výměře 566 m2, oddělený geometrickým plánem č. 966-293/2016 z pozemku par. č. 2382/1 v k. ú. a obci Batelov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Batelov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 2375/4 o výměře 138 m2 a par. č. 2375/5 o výměře 13 m2, oddělené geometrický plánem  č. 965-293/2016 pozemek par. č. 2382/2 o výměře 566 m2, oddělený geometrickým plánem č. 966-293/2016 z pozemku par. č. 2382/1 v k. ú. a obci Batelov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Batelov.


Usnesení 0029/01/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0030/01/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
uzavření darovací smlouvy Gymnáziem Havlíčkův Brod dle materiálu RK-01-2017-28, př. 1;
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-01-2017-28, př. 2.


Usnesení 0031/01/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Brtnice dle materiálu RK-01-2017-29, př. 1.


Usnesení 0032/01/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec dle materiálu RK-01-2017-30, př. 1.


Usnesení 0033/01/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výši jednotlivých tranší za období leden až prosinec 2017 dle materiálu RK-01-2017-31, př. 1.


Usnesení 0034/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v materiálu RK-01-2017-32, př. 1.


Usnesení 0035/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2017-33, př. 3.


Usnesení 0036/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech žadatelům uvedeným v materiálu RK-01-2017-34, př. 1.


Usnesení 0037/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01325.0009 dle materiálu RK-01-2017-35, př. 2.


Usnesení 0038/01/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci dle materiálu RK-01-2017-36, př. 1;
ruší
nominaci Ing. Bc. Martina Hyského jako předsedy Rady pro inovace Kraje Vysočina a Ing. Vladimíra Novotného jako člena Rady pro inovace Kraje Vysočina;
nominuje
Mgr. Pavla Pacala předsedou Rady pro inovace Kraje Vysočina a Ing. Josefa Pavlíka členem Rady pro inovace Kraje Vysočina.


Usnesení 0039/01/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o činnosti Evropského regionu Dunaj Vltava v roce 2016 dle materiálu RK-01-2017-37.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz