Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-36

RK-15-2008-36.doc  RK-15-2008-36pr1.xls  RK-15-2008-36pr2.xls
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-15-2008-36
NázevNávrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření včetně návrhu na řešení zhoršeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací kapitoly Zdravotnictví za rok 2007
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuPravomoc zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím v oblasti finančního hospodaření je vymezena zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V rámci těchto kompetencí zřizovatel schvaluje příděly do fondů (§ 30, § 32) ze zlepšeného výsledku hospodaření za kalendářní rok. Zákon neupravuje postup zřizovatele v případech, kdy hospodaření organizace je ztrátové. Řešení záporného výsledku hospodaření je tak ponecháno na rozhodnutí zřizovatele.
Návrh řešení Hospodaření příspěvkových organizací kapitoly Zdravotnictví skončilo za rok 2007 s celkovou ztrátou ve výši 29 181 tis. Kč (Nemocnice Třebíč, p. o., která dosáhla ztráty 30 663 tis. Kč a Nemocnice Jihlava, p. o. 72 tis. Kč). Všechny ostatní zařízení ukončily hospodaření roku 2007 s mírným ziskem resp. hospodařily vyrovnaně.
Radě kraje se navrhuje rozdělit hospodářský výsledek pro příspěvkové organizace dle materiálu RK-15-2008-36, př. 1.
Radě kraje jsou rovněž předkládány souhrnné výsledky hospodaření zdravotnických zařízení - materiál RK-15-2008-36, př. 2
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému materiálu nemá připomínky.

Zdravotní komise rady kraje Vysočina
Zdravotní komise projednávala výsledky hospodaření nemocnic a záchranné služby, byly konstatovány následující závěry:
Nemocnice Havlíčkův Brod - ekonomicky vyrovnaná, závazky převyšují pohledávky, bylo upozorněno na možné problémy v běžných finančních tocích;
Nemocnice Jihlava - pohledávky jsou o 40 mil. pod závazky, je finančně v pořádku;
Nemocnice Pelhřimov - je tradičně likvidní, provoz nemocnice je v pořádku;
Nemocnice Třebíč - varovný stav, došlo ke zhoršení ekonomiky, pohledávky jsou 73 mil. a závazky 45 mil., kraj by měl tuto nemocnice zkontrolovat nějakým odborníkem, měl by proběhnout finanční audit;
Nemocnice Nové Město na Moravě - je tradičně v likvidním stavu, provoz nemocnice je ekonomicky v pořádku;
Zdravotnická záchranná služba - je v pořádku, bylo by dobré spočítat, kolik stál jeden zásah.

Usnesení 01/04/2008/Zdk
Zdravotní komise Rady kraje Vysočina
vyslechla informace J. Veselého o hospodaření za rok 2007, který upozornil na některé problémy hospodaření nemocnic a
doporučuje
radě kraje provést hloubkový rozbor hospodaření Nemocnice Třebíč a
doporučuje,
aby OSVZ prozkoumal, proč se zdražil zásah Zdravotnické záchranné služby.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2007 u odvětví zdravotnictví dle materiálu RK-15-2008-36, př. 1;
* Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace vypořádání zlepšeného výsledku hospodaření (zisk) za rok 2007 jeho zapojením na snížení neuhrazené ztráty minulých let ve výši dle materiálu RK-15-2008-36, př. 1;
* návrhy přídělů ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007 do rezervního fondu a fondu odměn u ostatních příspěvkových organizací za odvětví zdravotnictví dle materiálu RK-15-2008-36, př. 1;
bere na vědomí
* zprávu o výsledku hospodaření zdravotnických zařízení dle materiálu RK-15-2008-36, př. 2;
ukládá
* ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví zdravotnictví provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2007 dle materiálu RK-15-2008-36, př. 1.
Odpovědnost vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví zdravotnictví
Termín do 30. 6. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz