Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-35

RK-15-2008-35.doc  RK-15-2008-35pr1.xls
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-15-2008-35
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a návrh změny investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2008
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje dne 18. 3. 2008 usnesením č. 0378/10/2008/RK schválila finanční a investiční plán Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2008.
Návrh řešení Nemocnice předložila žádost o zařazení dvou dalších položek do investičního plánu:
* pořízení MIS StaproAKORD (manažerský informační systém - nástavba nemocničního informačního systému) v hodnotě 297 738,- Kč.
* pořízení souboru výukových modelů Laerdal v hodnotě 95 916,- Kč - výukové modely pro nácvik resuscitace.
Nemocnice navrhla použít na nákup obou položek finanční prostředky z nájemného.
Radě kraje se doporučuje schválit změnu investičního plánu na rok 2008 dle materiálu
RK-15-2008-35, př. 1, rozpočtové opatření spočívající ve změně provozní dotace z nájemného na dotaci investiční a rovněž změnu závazných ukazatelů.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* v rámci výdajové časti rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice snížení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 393,7 tis. Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci se současným zvýšením položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) ve stejné výši 393,7 tis. Kč;
* zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" (00051) u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace o 393,7 tis. Kč a snížení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" (00051) u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace o stejnou částku 393,7 tis. Kč dle materiálu RK-15-2008-35, př. 1;
* změnu investičního plánu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace pro rok 2008 dle materiálu RK-15-2008-35, př. 1;
Odpovědnost ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví a EO
Termín 31. 12. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz